Ziextenzo

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ziextenzo
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ziextenzo
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • eistneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Immunostimulants,
 • Lækningarsvæði:
 • Neutropeenia
 • Ábendingar:
 • Neutropeenia ja febriilse neutropeenia esinemissageduse vähendamine ravitud tsütotoksilise kemoteraapia pahaloomulise kasvaja (välja arvatud krooniline müeloidne leukeemia ja müelodüsplastilised sündroomid).
 • Vörulýsing:
 • Revision: 2

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Volitatud
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004802
 • Leyfisdagur:
 • 22-11-2018
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004802
 • Síðasta uppfærsla:
 • 05-05-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653854/2018

EMEA/H/C/004802

Ziextenzo (pegfilgrastiim)

Ülevaade ravimist Ziextenzo ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Ziextenzo ja milleks seda kasutatakse?

Ziextenzo on ravim, mida kasutatakse vähipatsientidel neutropeenia leevendamiseks. Neutropeenia

(neutrofiilide ehk teatud valgevereliblede vähesus) on vähiravi sage kõrvalnäht ja see võib suurendada

patsientide vastuvõtlikkust infektsioonidele (nakkustele).

Seda kasutatakse eelkõige neutropeenia kestuse vähendamiseks ja febriilse neutropeenia

(neutropeenia koos palavikuga) ennetamiseks.

Ziextenzo ei ole ette nähtud patsientidele, kellel on krooniline müeloidleukeemia (teatud verevähk) või

müelodüsplastilised sündroomid (haigusseisundid, mille korral tekib patsiendi organismis palju

ebanormaalseid vererakke, mille tagajärjel võib välja kujuneda leukeemia).

Ziextenzo on bioloogiliselt sarnane ravim. See tähendab, et Ziextenzo on väga sarnane teise

bioloogilise ravimiga (võrdlusravimiga), millel juba on ELis müügiluba. Ziextenzo võrdlusravim on

Neulasta. Bioloogiliselt sarnaste ravimite lisateavet vt siit

Kuidas Ziextenzot kasutatakse?

Ziextenzo on retseptiravim. Ravi peab algama ja toimuma vähi või verehäirete ravis kogenud arsti

järelevalve all. Seda turustatakse subkutaanse (nahaaluse) süstelahusena eeltäidetud süstlis.

Ziextenzot manustatakse annuses 6 mg ühekordse subkutaanse süstena vähemalt 24 tundi pärast iga

keemiaravitsükli (vähi ravimravi) lõppu. Kui patsiendid on saanud asjakohase väljaõppe, tohivad nad

süstida ennast ise.

Lisateavet Ziextenzo kasutamise kohta vt pakendi infolehest või konsulteeri oma arsti või apteekriga.

Kuidas Ziextenzo toimib?

Ziextenzo toimeaine pegfilgrastiim on filgrastiimi vorm, mis on väga sarnane teatud inimvalguga –

granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga (G-CSF). Filgrastiim soodustab leukotsüütide (vere

valgeliblede) teket luuüdis, mis suurendab leukotsüütide sisaldust ja ravib sellega neutropeeniat.

Ziextenzo (pegfilgrastiim)

EMA/653854/2018

Lk 2/2

Filgrastiimi on Euroopa Liidus muudes ravimites turustatud aastaid. Ziextenzos on filgrastiim

pegüleeritud (seotud keemilise aine polüetüleenglükooliga). See aeglustab filgrastiimi väljutamist

organimist, võimaldades harvemat manustamist.

Milles seisneb uuringute põhjal Ziextenzo kasulikkus?

Ziextenzot võrreldi Neulastaga laboriuuringutes, mis tõendasid, et Ziextenzo toimeaine on struktuuri,

puhtuse ja bioloogilise toime poolest väga sarnane Neulasta toimeainega. Uuringud on samuti

tõendanud, et Ziextenzo tekitab organismis sarnase toimeainesisalduse kui Neulasta.

Lisaks oli Ziextenzo neutropeenia kestuse vähendamisel sama efektiivne kui Neulasta kahes uuringus,

milles osales 624 patsienti, kes said pärast rinnavähi operatsiooni keemiaravi. Mõlema ravimiga kestis

neutropeenia keskmiselt 1 päev.

Et Ziextenzo on bioloogiliselt sarnane ravim, ei pea Neulastaga tehtud pegfilgrastiimi efektiivsus- ja

ohutusuuringuid Ziextenzoga kordama.

Mis riskid Ziextenzoga kaasnevad?

Ziextenzo ohutust on hinnatud ja kõigi uuringute põhjal peetakse ravimi kõrvalnähte võrreldavaks

võrdlusravimi Neulasta kõrvalnähtudega. Ziextenzo kõige sagedam kõrvalnäht (võib esineda enam kui

1 patsiendil 10st) on luuvalu. Sage kõrvalnäht on ka lihasevalu. Ziextenzo kohta teatatud

kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Ziextenzo Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Euroopa Ravimiamet otsustas, et vastavalt ELi nõuetele bioloogiliselt sarnaste ravimite kohta on

Ziextenzo struktuuri, puhtuse ja bioloogilise toime poolest väga sarnane Neulastaga ning jaotub

organismis samamoodi. Peale selle tõendati keemiaravi saavate rinnavähipatsientide uuringus, et

Ziextenzo oli neutropeenia kestuse vähendamisel sama efektiivne kui Neulasta.

Nende piisavate andmete põhjal järeldati, et Ziextenzo efektiivsus ja ohutus on heakskiidetud

näidustustel võrreldav Neulasta efektiivsuse ja ohutusega. Seetõttu on amet arvamusel, et nagu ka

Neulasta korral, ületab Ziextenzo kasulikkus sellega kaasnevad riskid ja ravimi kasutamise võib ELis

heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Ziextenzo ohutu ja efektiivne

kasutamine?

Ziextenzo ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse Ziextenzo kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Ziextenzo

kõrvaltoimeid hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Ziextenzo kohta

Lisateave Ziextenzo kohta on ameti veebilehel:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ziextenzo

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ziextenzo 6 mg süstelahus süstlis

pegfilgrastiim (pegfilgrastimum)

▼Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Ziextenzo ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Ziextenzo kasutamist

Kuidas Ziextenzo’t kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Ziextenzo’t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Ziextenzo ja milleks seda kasutatakse

Ziextenzo sisaldab toimeainena pegfilgrastiimi. Pegfilgrastiim on biotehnoloogia abil

E. coli

bakterites

toodetav proteiin (valk). See kuulub proteiinide rühma, mida nimetatakse tsütokiinideks, ja on väga

sarnane inimese enda kehas toodetavale looduslikule proteiinile (granulotsüütide kolooniat

stimuleerivale faktorile).

Ziextenzo’t kasutatakse tsütotoksilise keemiaravi (kiiresti kasvavaid rakke hävitavate ravimite)

manustamisel tekkida võiva neutropeenia (vere valgeliblede arvu vähenemine) kestuse lühendamiseks ja

palavikuga neutropeenia (vere valgeliblede arvu vähenemine koos palavikuga) esinemise

vähendamiseks. Vere valgelibled on tähtsad, sest need aitavad organismil võidelda infektsiooniga. Need

rakud on keemiaravi mõju suhtes väga tundlikud ja nende arv kehas võib keemiaravi mõjul väheneda.

Kui vere valgeliblede arv väheneb, võib neid jääda kehasse liiga vähe, et bakteritega võidelda, ja

suureneb infektsiooni tekkimise oht.

Arst on määranud teile Ziextenzo’t selleks, et ergutada luuüdi (vereliblesid produtseeriv luu osa) tootma

rohkem vere valgeliblesid, mis aitavad kehal infektsiooniga võidelda.

2.

Mida on vaja teada enne Ziextenzo kasutamist

Ärge kasutage Ziextenzo’t

kui olete pegfilgrastiimi, filgrastiimi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)

suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ziextenzo kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

kui teil tekib allergiline reaktsioon, sh nõrkus, vererõhu langus, hingamisraskus, näoturse

(anafülaksia), punetus ja õhetus, nahalööve ja sügelus nahal;

kui teil tekib köha, palavik ja hingamisraskus. See võib olla ägeda respiratoorse distressi

sündroomi (ingl ARDS) näht;

kui teil tekib mistahes järgnev kõrvaltoime või nende kombinatsioon:

paistetus või tursed, millega võib kaasneda harvem urineerimine, hingamisraskus, kõhu

paistetus ja täitumistunne ning üldine väsimustunne;

Need võivad olla sümptomid, mis iseloomustavad kapillaaride lekke sündroomiks nimetatavat

seisundit, mis põhjustab vere leket väikestest veresoontest teie kehasse. Vt lõik 4;

kui teil tekib valu ülakõhus või valu vasaku õla tipus. See võib olla põrnaprobleemi näht

(splenomegaalia);

kui teil on hiljuti olnud tõsine kopsuinfektsioon (pneumoonia), vedelik kopsus (kopsuödeem),

kopsupõletik (interstitsiaalne kopsuhaigus) või ebatavaline leid rindkere röntgenülesvõttel

(kopsuinfiltraadid);

kui teil tekivad mis tahes kõrvalekalded vererakkude arvus (nt valgete vererakkude arvu tõus või

aneemia) või vereliistakute arvu langus, mistõttu väheneb vere hüübimisvõime

(trombotsütopeenia). Arst võib pidada vajalikuks teie põhjalikumat jälgimist;

kui teil on sirprakuline aneemia. Arst võib pidada vajalikuks teie seisundi põhjalikumat jälgimist;

kui teil on ootamatud allergianähud, nt lööve, sügelus või nõgestõbi nahal; näo, huulte, keele või

teiste kehaosade turse, hingeldus, vilistav hingamine või hingamisraskus – need võivad olla raske

allergilise reaktsiooni nähud.

Vähipatsientidel ja tervetel doonoritel on harva teatatud aordi (südamest organismi verd viiva

suure veresoone) põletikust. Sümptomite hulka võivad kuuluda palavik, kõhuvalu, halb

enesetunne, seljavalu ja põletikumarkerite suurenemine. Kui teil esineb neid sümptomeid, rääkige

sellest oma arstile.

Teie arst määrab teile sageli vere ja uriini kontrollanalüüsid, sest pegfilgrastiim võib kahjustada pisikesi

filtreid teie neerudes (glomerulonefriit).

Seoses Ziextenzo kasutamisega on teatatud rasketest nahareaktsioonidest (Stevensi-Johnsoni sündroom).

Kui märkate ükskõik millist lõigus 4 kirjeldatud sümptomit, lõpetage Ziextenzo kasutamine ja pöörduge

viivitamata arsti poole.

Te peate arstiga arutama verevähi tekke ohtu. Kui teil tekib verevähk või on suurem tõenäosus selle

tekkeks, ei tohi te Ziextenzo’t kasutada, välja arvatud arsti soovitusel.

Ravivastuse kadumine pegfilgrastiimile

Kui teil kaob ravivastus ravile pegfilgrastiimiga või see ei püsi, uurib teie arst selle põhjusi, k.a seda, kas

teil on tekkinud antikehad, mis neutraliseerivad pegfilgrastiimi toime.

Muud ravimid ja Ziextenzo

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Pegfilgrastiimi kasutamist

rasedatel ei ole uuritud. Tähtis on öelda arstile:

kui olete rase;

kui arvate, et olete rase, või

kui kavatsete rasestuda.

Kui te rasestute ravi ajal Ziextenzo’ga, palun teavitage sellest oma arsti.

Ziextenzo kasutamisel peate rinnapiimaga toitmise katkestama, välja arvatud arsti soovitusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ziextenzo ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Ziextenzo sisaldab sorbitooli (E 420) ja naatriumi.

Ravim sisaldab 30 mg sorbitooli ühes süstlis, mis vastab 50 mg/ml.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 6 mg annuse kohta, see tähendab

põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

3.

Kuidas Ziextenzo’t kasutada

Ziextenzo on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel alates 18 aasta vanusest.

Kasutage Ziextenzo't alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage

nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on 6 mg ühe subkutaanse (nahaaluse) süstena kasutades

süstlit vähemalt 24 tundi pärast viimast keemiaravi annust iga keemiaravitsükli lõpus.

Ziextenzo süstimine endale

Arst võib otsustada, et teil on mugavam Ziextenzo’t endale ise süstida. Arst või meditsiiniõde näitab,

kuidas ennast süstida. Ärge püüdke ennast ise süstida, kui seda pole teile õpetatud.

Juhiste saamiseks selle kohta, kuidas Ziextenzo’t endale ise süstida, lugege palun lõiku käesoleva

infolehe lõpus.

Ärge raputage Ziextenzo’t tugevasti, sest see võib mõjutada ravimi aktiivsust.

Kui te kasutate Ziextenzo’t rohkem kui ette nähtud

Kui kasutate Ziextenzo’t rohkem kui ette nähtud, pidage nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te unustate Ziextenzo’t süstida

Kui te süstite end ise ja olete unustanud Ziextenzo annuse manustamata, küsige arstilt nõu, millal

peaksite süstima järgmise annuse.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teavitage kohe oma arsti, kui teil on mistahes järgnev kõrvaltoime või nende kombinatsioon:

paistetus või tursed, millega võib kaasneda harvem urineerimine, hingamisraskus, kõhu paistetus

ja täitumistunne ning üldine väsimustunne; need sümptomid tekivad tavaliselt kiiresti.

Need võivad olla sümptomid, mis iseloomustavad aeg-ajalt (kuni 1 inimesel 100-st) tekkivat seisundit,

mida nimetatakse kapillaaride lekke sündroomiks; see põhjustab vere lekkimist väikestest veresoontest

teie kehasse ja vajab kiiresti arstiabi.

Väga sagedad kõrvaltoimed

(võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

luuvalu; teie arst soovitab, millist ravimit saate luuvalu leevendamiseks võtta;

iiveldus ja peavalu.

Sagedad kõrvaltoimed

(võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

valu süstekohal;

üldine valu ning liigeste ja lihaste valu;

teie veres võivad tekkida muutused, mis on leitavad tavapäraste vereproovidega; teie vere

valgeliblede sisaldus võib lühiajaliselt tõusta; teie vereliistakute arv võib langeda, mis võib

põhjustada verevalumeid.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed

(võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

allergilist tüüpi reaktsioonid, sealhulgas punetus ja õhetus, nahalööve ning kõrgenenud sügelevad

nahapiirkonnad;

tõsised allergilised reaktsioonid, k.a anafülaksia (nõrkus, vererõhu langus, hingamisraskus,

näoturse);

põrna suurenemine;

põrna rebend; mõned põrnarebendi juhud lõppesid surmaga. On tähtis, et võtate arstiga otsekohe

ühendust, kui tunnete valu vasakul ülakõhus või vasemas õlas, sest tegemist võib olla põrna

probleemiga.

hingamishäired; kui teil on köha, palavik ja hingamisraskus, teatage sellest oma arstile;

Sweet’i sündroom (nahapinnast kõrgemad valulikud ploomikarva nahakahjustused jäsemetel ja

mõnikord ka näol ning palavik), mille tekkes võib oma osa olla ka teistel asjaoludel;

naha vaskuliit (nahaveresoonte põletik);

väikeste filtrite kahjustus neerudes (glomerulonefriit);

süstekoha punetus.

veriköha (hemoptüüs).

Harva tekkivad kõrvaltoimed

(võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

aordi (südamest organismi verd viiva suure veresoone) põletik; vt lõik 2.

kopsuverejooks (pulmonaalne hemorraagia).

Stevensi-Johnsoni sündroom, mis avaldub punakate märklauataoliste või ringjate laikudena, mille

keskel esineb kehatüvel sageli ville, naha koorumisena ning haavanditena suus, kõris, ninas,

suguelunditel ja silmas. Naha- ja limaskesta reaktsioonidele võivad eelneda palavik ja gripile

iseloomulikud sümptomid. Kui teil tekivad sellised sümptomid, lõpetage Ziextenzo kasutamine

ning võtke viivitamata ühendust oma arstiga või pöörduge erakorralise meditsiini osakonda. Vt ka

lõik 2.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

teavitada riikliku teavitussüsteemi kaudu, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada

rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Ziextenzo’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja süstli etiketil pärast

„Kõlblik kuni ” või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C8 °C).

Võite võtta Ziextenzo külmkapist välja ja hoida seda toatemperatuuril (mitte üle 35 °C) mitte kauem kui

120 tundi. Kui süstel on külmkapist välja võetud ja soojenenud toatemperatuurini (mitte üle 35 °C),

tuleb see kas 120 tunni jooksul ära kasutada või ära visata.

Mitte lasta külmuda. Ziextenzo’t võib kasutada, kui seda on kogemata külmutatud ühel korral vähem

kui 24 tunni jooksul.

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et see on hägune või sisaldab osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ziextenzo sisaldab

Toimeaine on pegfilgrastiim. Üks süstel sisaldab 6 mg pegfilgrastiimi 0,6 ml lahuses.

Teised koostisosad on jää-äädikhape, sorbitool (E 420), polüsorbaat 20, naatriumhüdroksiid ja

süstevesi. Vt lõik 2 „Ziextenso sisaldab sorbitooli (E 420) ja naatriumi.“

Kuidas Ziextenzo välja näeb ja pakendi sisu

Ziextenzo on selge ja värvitu kuni kergelt kollakas süstelahus süstlis (6 mg/0,6 ml).

Pakendis on 1 klaasist süstel, millel on kummist kolvikork, kolvivarras, roostevabast terasest nõel ja

nõelakate. Süstlil on automaatne nõelakaitse.

Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Austria

Tootja

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Austria

Infoleht on viimati uuendatud KK.AAAA.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Ziextenzo süstli kasutusjuhend

Et aidata ära hoida võimalikke infektsioone ja tagada, et te kasutate seda ravimit õigesti, peate te

järgima neid juhiseid.

Lugege need juhised enne süstimist LÕPUNI läbi. On tähtis, et te ei süstiks enne, kui teie arst,

meditsiiniõde või apteeker on teile seda õpetanud. Karbis on süstel, mis on eraldi pakitud kilest

blisterpakendisse.

Teie nõelakaitsega Ziextenzo süstel

Pärast ravimi süstimist aktiveerub nõelakaitse ja katab nõela. Nõelakaitse on mõeldud

tervishoiutöötajate, hooldajate ja patsientide kaitsmiseks juhuslike nõelatorgete eest süstimise järel.

Vahendid, mida süstimiseks vajate.

Alkoholilapp.

Vatitups või marli.

Teravate esemete anum.

Tähtis ohutusteave

Ettevaatust! Hoidke süstleid laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge avage karpi enne, kui olete valmis süstlit kasutama.

Ärge kasutage süstlit, kui blistri sulgur on katki, sest selle kasutamine ei pruugi olla ohutu.

Ärge kunagi jätke süstlit järelevalveta kohta, kus see on teistele kättesaadav.

Ärge raputage süstlit.

Ärge puudutage enne kasutamist nõelakaitse tiibu. Puudutamisel võib nõelakaitse liiga vara

aktiveeruda.

Ärge eemaldage nõelakatet enne kui vahetult enne süstimist.

Süstlit ei tohi korduvalt kasutada. Visake kasutatud süstel kohe pärast kasutamist teravate esemete

anumasse.

Ziextenzo süstli säilitamine

Hoidke blisterpakendis süstlit karbis, valguse eest kaitstult.

Hoida külmkapis (2°C.8°C).

Mitte lasta külmuda

Enne kasutamist võtke süstel külmkapist välja ja laske Ziextenzo'l soojeneda toatemperatuurini

(kuni 35 °C) umbes 15.30 minuti jooksul.

Ärge kasutage

süstlit pärast aegumiskuupäeva, mis on näidatud karbil või süstli etiketil.

Aegunud pakend tagastage apteeki.

Nõelakork

Nõelakaitse

Kolvivarda

koonusekujuline alus

Sõrmepidemed

Kolb

Kolvivarras

Vaateaken

Etikett ja

aegumiskuupäev

Nõelakaitse tiivad

Kolvipea

Süstekoht

Süstekoht on see koht kehal, kus te süstlit kasutate.

Soovitatud koht on reite esikülg. Samuti võite

kasutada alakõhtu, aga

mitte

5 cm raadiuses ümber

naba.

Süstides valige iga kord uus koht.

Ärge süstige piirkonda, kus nahk on hell,

verevalumitega, punetav või tihkestunud. Vältige

süstimist armide või venitusarmide piirkonda.

Kui süsti teeb hooldaja, võib kasutada ka õlavarre

väliskülge.

Ziextenzo süstli kasutusvalmis seadmine

Võtke karp blisterpakendis süstliga külmkapist välja ja jätke

avamata

umbes 15.30 minutiks,

kuni see jõuab toatemperatuurini.

Kui olete süstli kasutamiseks valmis, avage blisterpakend ja peske seebi ja veega hoolikalt käed.

Puhastage süstekoht alkoholilapiga.

Võtke süstel blisterpakendist välja. Kontrollige, et läbipaistvast plastist nõelakaitse asub

klaassüstla toru peal. Kui läbipaistev nõelakaitse katab nõelakatet (nagu allpool näidatud), siis on

süstal aktiveeritud; ÄRGE kasutage seda süstalt ja võtke uus. Alltoodud joonis näitab

kasutusvalmis süstalt.

Vaadake süstel üle. Vedelik peab olema läbipaistev. Värvus võib varieeruda värvitust kuni kergelt

kollakani. Vedelikus võib olla väike õhumull. See on normaalne.

Ärge kasutage

süstlit, kui näete

selles muid osakesi ja/või värvimuutusi.

Ärge kasutage

süstlit, kui see on katki või aktiveerunud. Tagastage Ziextenzo süstel ja pakend

apteeki.

Seade AKTIVEERITUD – MITTE

KASUTADA

Selles konfiguratsioonis on nõelakaitse

AKTIVEERITUD – ÄRGE KASUTAGE süstlit

Seade KASUTUSVALMIS

Selles konfiguratsioonis on nõelakaitse

AKTIVEERIMATA ja süstel on kasutusvalmis

Kuidas Ziextenzo süstlit kasutada

1

Tõmmake nõelakate ettevaatlikult otse ära. Te

võite näha nõela otsas vedelikupiiska. See on

normaalne.

2

Pigistage süstekohas õrnalt nahka sõrmede vahel ja

sisestage nõel, nagu joonisel näidatud. Vajutage

nõel tervenisti sisse, et ravim täielikult manustada.

3

Hoidke süstlit, nagu näidatud, ja vajutage kolb

aeglaselt

alla

nii kaugele kui võimalik

, nii et kolvipea on

täielikult nõelakaitse tiibade vahel.

Hoidke kolbi 5 sekundit täielikult allavajutatuna ja

süstlit paigal.

4

Hoidke

süstlit täielikult

allavajutatuna

ja tõmmake

nõel otse süstekohast välja; seejärel laske nahast lahti.

5

Laske kolb aeglaselt lahti ja laske süstla nõelakaitsel

automaatselt ümber paljastunud nõela tõmbuda.

Süstekohal võib olla veidi verd. Võite vajutada

süstekohale vatitupsu või marli ning seda 10 sekundit

hoida. Ärge hõõruge süstekohta. Võite süstekoha

vajadusel katta väikese plaastriga.

6

Ainult tervishoiutöötajatele

Manustatud ravimi kaubanduslik nimi tuleb selgelt

märkida patsiendi haiguslukku. Eemaldage süstli etikett

ja säilitage seda.

Pöörake kolbi, et süstli etikett oleks eemaldamiseks

sobivas asendis.

Hävitamine

Visake kasutatud süstal teravate esemete anumasse

(suletav punktsioonikindel anum).

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete

hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed

aitavad kaitsta keskkonda. Kasutamata ravimpreparaat

või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele

nõuetele.