Xyrem

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xyrem
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xyrem
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Önnur taugakerfið lyfja,
 • Lækningarsvæði:
 • Cataplexy, Drómasýki
 • Ábendingar:
 • Meðferð við narkólsi með kataplexi hjá fullorðnum sjúklingum.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 29

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000593
 • Leyfisdagur:
 • 12-10-2005
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000593
 • Síðasta uppfærsla:
 • 24-05-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B.

FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Xyrem 500 mg/ml mixtúra, lausn

Natríumoxybat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur

valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Xyrem og við hverju er það notað

Áður en byrjað er að nota Xyrem

Hvernig nota á Xyrem

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Xyrem

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Xyrem og við hverju það er notað

Xyrem inniheldur virka efnið natríumoxybat. Xyrem verkar þannig að nætursvefn verður

samfelldari en þó er nákvæmur verkunarmáti þess ekki þekktur.

Xyrem er notað til meðferðar við svefnflogum með máttleysisköstum hjá fullorðnum.

Svefnflog eru svefntruflanir sem geta birst þannig, að svefn sæki á fólk á þeim tíma sem fólk vakir

venjulega, einnig sem máttleysisköst, svefnlömun, ofskynjanir og ófullnægjandi svefn.

Máttleysisköst eru svörun við skyndilegum tilfinningalegum viðbrögðum eins og reiði, hræðslu,

gleði, hlátri eða undrun og koma fram sem skyndilegt máttleysi í vöðvum og lömun án

meðvitundarleysis.

2.

Áður en byrjað er að nota

Xyrem Ekki má nota Xyrem

ef um er að ræða ofnæmi fyrir natríumoxybati eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

(talin upp í kafla 6).

ef þú ert með skort á súkkíninsemialdehydedehydrogenasa (fátíður efnaskiptasjúkdómur).

ef þú ert með alvarlegt þunglyndi.

ef þú notar ópíóíðlyf eða barbitúrlyf.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Xyrem er notað:

ef þú ert með öndunar- eða lungnasjúkdóma (og sérstaklega ef um offitu er að ræða), þar

sem Xyrem getur hugsanlega valdið öndunarerfiðleikum.

ef þú ert með eða hefur áður verið með þunglyndi.

ef þú ert með hjartabilun, háþrýsting (háan blóðþrýsting), lifrar- eða nýrnasjúkdóma því vera

má að breyta þurfi skammtinum.

ef þú hefur áður misnotað lyf.

ef þú ert með flogaveiki þar sem ekki er mælt með notkun Xyrem þegar um flogaveiki er

að ræða.

ef þú ert með porfýríu (sjaldgæfur efnaskiptasjúkdómur).

Ef eitthvað að þessu á við þig áttu að segja lækninum frá því áður en þú byrjar að nota Xyrem.

Ef þú verður fyrir því að væta rúmið og hefur ekki stjórn á þvaglátum eða hægðum, verður

rugluð/ruglaður, færð ofskynjanir, gengur í svefni eða finnur fyrir óeðlilegum hugsunum á meðan þú

notar Xyrem áttu að segja lækninum þegar í stað frá því. Þessi áhrif eru sjaldgæf og þau eru

venjulega væg til í meðallagi alvarleg ef þau koma fyrir.

Ef þú ert öldruð/aldraður mun læknirinn fylgjast náið með þér til að athuga hvort Xyrem hefur þau

áhrif sem óskað er eftir.

Hætta á misnotkun Xyrem er vel þekkt. Ávanabinding hefur komið fyrir eftir ólöglega notkun

natríumoxybats.

Læknirinn mun spyrja þig hvort þú hafi einhvern tíma misnotað lyf, áður en meðferð með Xyrem

hefst og meðan á henni stendur.

Börn og unglingar

Ekki gefa börnum og unglingum lyfið.

Notkun annarra lyfja samhliða Xyrem

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Sérstaklega skal forðast samhliða notkun Xyrem og svefnlyfja eða lyfja sem hafa bælandi áhrif á

miðtaugakerfið (miðtaugakerfið er sá hluti líkamans sem samanstendur af heilanum og mænunni).

Einnig skal gæta þess að láta lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú notar einhver eftirtalinna lyfja:

lyf sem auka verkun miðtaugakerfisins eða þunglyndislyf

lyf sem gætu verið brotin niður á svipaðan hátt af líkamanum (t.d. valproat, fenýtóín eða

etósúximíð sem eru notuð við flogaköstum)

topiramat (notað til meðferðar við flogaveiki)

ef þú tekur valproat, verður að aðlaga sólarhringsskammtinn af Xyrem (sjá kafla 3) þar sem

það getur leitt til milliverkana.

Notkun Xyrem með mat, drykk eða áfengi

Ekki má neyta áfengis á meðan Xyrem er notað því áhrif þess geta aukist.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá

lækninum áður en lyfið er notað.

Mjög fáar konur hafa tekið Xyrem á einhverju tímabili meðgöngunnar og hjá nokkrum þeirra varð

fósturlát. Hættan af því að taka Xyrem á meðgöngu er ekki þekkt og því er notkun Xyrem hjá

barnshafandi konum og konum sem eru að reyna að verða barnshafandi ekki ráðlögð.

Sjúklingar sem nota Xyrem eiga ekki að hafa barn á brjósti þar sem að þekkt er að Xyrem berst í

brjóstamjólk. Breytingar á svefnmynstri hafa komið fram hjá brjóstmylkingum mæðra sem nota

lyfið.

Akstur og notkun véla

Xyrem hefur áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Í að minnsta kosti 6 klst. eftir að þú hefur

tekið Xyrem inn skal hvorki aka bíl, stjórna þungavinnuvélum né takast á hendur verk sem eru

hættuleg eða þarfnast andlegrar árvekni. Þegar þú byrjar fyrst að taka Xyrem og þar til þú veist hvort

þig syfjar af því daginn eftir, skaltu gæta ýtrustu varúðar við bifreiðaakstur, stjórnun þungavinnuvéla

eða við hvers konar vinnu sem gæti verið hættuleg eða sem þarfnast fullrar andlegrar árvekni.

Xyrem inniheldur natríum

Þú verður að fylgjast með því saltmagni sem þú neytir vegna þess að Xyrem inniheldur natríum (sem

er í matarsalti), sem getur haft áhrif á þig ef þú hefur áður verið með hækkaðan blóðþrýsting, hjarta-

eða nýrnasjúkdóma. Ef þú notar tvo 2,25 g skammta af natríumoxybati á hverju kvöldi þá tekur þú

inn 0,82 g af natríum eða ef þú notar tvo 4,5 g skammta af natríumoxybati á hverju kvöldi þá tekur

þú inn 1,6 g af natríum. Verið getur að þú þurfir að breyta saltneyslu þinni.

3.

Hvernig nota á Xyrem

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota

á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður upphafsskammtur er 4,5 g/dag, sem gefinn er í tveimur jöfnum skömmtum sem eru

2,25 g/skammt. Verið getur að læknirinn auki skammtinn smám saman í 9 g/dag mest, sem gefinn er

í tveimur jöfnum skömmtum sem eru 4,5 g/skammt.

Taka á Xyrem inn tvisvar sinnum á hverju kvöldi. Fyrri skammtinn á að taka inn þegar gengið er til

náða og síðari skammtinn 2,5 til 4 klst. síðar. Þú getur þurft að nota verkjaraklukku til að vera viss

um að vakna til að taka síðari skammtinn. Matur dregur úr því magni Xyrem sem líkaminn nýtir.

Þess vegna er best að taka Xyrem á tilteknum tíma tveimur – þremur klst. eftir máltíð. Blanda á báða

skammtana áður en háttað er. Taka skal skammtana innan við 24 klst. eftir blöndun.

Ef þú notar samhliða valproat og Xyrem þarf læknirinn að aðlaga Xyrem skammtinn. Þegar Xyrem

og valproat eru notuð samhliða er ráðlagður upphafsskammtur Xyrem 3,6 g/sólarhring, gefinn í

tveimur jöfnum 1,8 g skömmtum. Fyrri skammtinn á að taka inn þegar gengið er til náða og síðari

skammtinn 2,5 til 4 klst. síðar.

Ef þú ert með nýrnasjúkdóma skaltu íhuga ráðleggingar um mataræði til að draga úr natríumneyslu.

Ef þú ert með lifrarsjúkdóma á að helminga upphafsskammtinn. Verið getur að læknirinn auki

skammtinn smám saman.

Leiðbeiningar um hvernig á að þynna Xyrem

Eftirfarandi leiðbeiningar skýra út hvernig á að blanda Xyrem. Vinsamlegast lestu þessar

leiðbeiningar vandlega og fylgdu þeim stig af stigi.

Þér til aðstoðar inniheldur Xyrem askjan eina flösku af lyfi, mælisprautu og tvo skammtabolla með

barnaöryggislokun.

Fjarlægðu lokið af flöskunni með því að þrýsta því niður og snúa því samtímis rangsælis

(til vinstri). Eftir að lokið hefur verið fjarlægt skaltu setja flöskuna upprétta á borð. Fjarlægja á

plastþynnu innsiglið efst á flöskunni áður en flaskan er notuð í fyrsta sinn. Haltu flöskunni

uppréttri, þrýstu millistykkinu ofan í flöskuhálsinn. Aðeins þarf að gera þetta þegar flaskan er fyrst

opnuð. Skilja má millistykkið eftir í flöskunni til síðari notkunar.

Því næst á að setja odd mælisprautunnar inn í miðju opsins á flöskunni og þrýsta henni

ákveðið niður (sjá Mynd 1).

Meðan flöskunni og sprautunni er haldið í annarri hendi á að draga ávísaðan skammt upp

Mynd 1

með því að draga stimpilinn upp með hinni hendinni. ATHUGIÐ: Lyfið rennur ekki inn í sprautuna

nema flöskunni sé haldið í uppréttri stöðu (sjá Mynd 2).

Taktu sprautuna úr miðju opsins á flöskunni. Tæmdu lyfið úr sprautunni ofan í annan

skammta- bollann, sem fylgir með, með því að þrýsta á stimpilinn (sjá Mynd 3). Endurtaktu þetta

þrep

fyrir síðari skammtabollann. Bættu síðan við um 60 ml af vatni í hvorn skammtabolla (60 ml eru um

það bil 4 matskeiðar).

Settu lokin sem fylgja með á skammtabollana og snúðu hvoru fyrir sig réttsælis (til hægri)

þar til smellur heyrist og barnaöryggislokun er komin á (sjá Mynd 4). Skolaðu sprautuna með vatni.

Rétt áður en þú ferð að sofa áttu að setja seinni skammtinn nálægt rúminu þínu. Verið getur

að þú þurfir að nota vekjaraklukku til þess að þú vaknir til að taka seinni skammtinn, ekki fyrr en

2,5 klst. og ekki síðar en 4 klst. eftir að þú hefur tekið fyrri skammtinn. Fjarlægðu lokið af fyrri

skammtabollanum með því að þrýsta barnaöryggislokinu niður og snúa því rangsælis (til vinstri).

Drekktu allan fyrri skammtinn og sittu uppi í rúminu, settu lokið aftur á bollann og leggstu síðan

strax útaf.

Þegar þú vaknar 2,5 til 4 klst. síðar áttu að fjarlægja lokið af seinni skammtabollanum.

Sittu uppi í rúminu og drekktu strax allan seinni skammtinn áður en þú leggst aftur útaf til að

halda áfram að sofa. Settu lokið á seinni skammtabollann.

Leitaðu til læknisins eða lyfjafræðings ef þér finnst áhrifin af Xyrem vera of mikil eða of lítil.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Einkenni ofskömmtunar af Xyrem geta verið æsingur, rugl, skert hreyfigeta, skert öndun, þokusýn,

gegndarlaus svitnun, höfuðverkur, uppköst, skert meðvitund sem getur leitt til dás og floga,

óhóflegur þorsti, vöðvakrampar og þróttleysi. Ef þú tekur meira af Xyrem en þér var sagt að taka

eða ef þú tekur það fyrir slysni, skaltu leita hjálpar á bráðavakt þegar í stað. Þú ættir að taka

Mynd 2

Mynd 3

Mynd 4

lyfjaflöskuna með merkimiðanum á með þér, jafnvel þótt hún sé tóm.

Ef gleymist að nota Xyrem

Ef þú gleymir að taka fyrri skammtinn skaltu taka hann eins fljótt og þú manst eftir því að halda

síðan lyfjatöku áfram eins og áður. Ef þú missir af seinni skammtinum skaltu sleppa honum og ekki

nota Xyrem aftur fyrr en næsta kvöld. Ekki á að tvöfaldan skammt til að bæta upp skammt sem

gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Xyrem

Þú átt að halda áfram að nota Xyrem eins lengi og læknirinn hefur ákveðið. Þú getur fundið fyrir því

að máttleysisköstin komi aftur ef þú hættir að taka lyfið og þú getur fundið fyrir svefnleysi,

höfuðverk, hræðslu, sundli, svefntruflunum, svefnleysi, ofskynjunum og óeðlilegum þankagangi.

Ef þú hættir að taka Xyrem lengur en í 14 daga samfleytt áttu að ráðfæra þig við lækninn þar sem þú

þarft lægri skammt þegar þú byrjar aftur að taka Xyrem.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Þær eru

venjulega vægar til í meðallagi alvarlegar. Finnir þú fyrir einhverjum þeirra áttu að segja lækninum

frá því þegar í stað.

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Ógleði, sundl, höfuðverkur.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Svefntruflanir þ.á m. Svefnleysi, þokusýn, hjartsláttarónot, uppköst, kviðverkir, niðurgangur,

lystarleysi, minnkuð matarlyst, þyngdartap, þróttleysi, óeðlilegar draumfarir, þreyta, tilfinning um að

vera drukkin/n, svefnlömun, syfja, skjálfti, rugl/skortur á áttun, martraðir, svefnganga, næturvæta,

aukin svitamyndun, þunglyndi, vöðvakrampar, þroti, dettni, liðverkir, bakverkir, óeðlileg syfja á

daginn, jafnvægistruflanir, athyglistruflanir, minnkuð næmni einkum fyrir snertingu, óeðlilegt

snertiskyn, náladofi (stingir í hluta líkamans (venjulega í fótum eða höndum) ásamt dofa), slævingu,

óeðlilegu bragði, kvíða, erfiðleikum við að sofna um miðja nótt, taugaóstyrk, tilfinningu um að allt

hringsnúist (svimi), þvagleka, mæði, hrotum, nefstíflu, útbroti, skútabólgu, bólgu í nefslímhúð og

hálsbólgu, hækkaðum blóðþrýstingi.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Geðrof (geðræn vandamál sem geta meðal annars verið ofskynjanir, samhengislaust tal eða

óskipulögð og kvíðablandin hegðun), vænisýki, óeðlilegar hugsanir, ofskynjanir, æsingur,

sjálfsvígstilraunir, erfiðleikar við að festa svefn, fótaóeirð, minnistap, vöðvarykkjakrampi

(ósjálfráður samdráttur vöðva), ósjálfráðar hægðir, ofnæmi.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Krampar, grynnri öndun eða hægari öndun, ofsakláði, sjálfsvígshugsanir, stutt öndunarstopp í svefni,

sæluvíma, munnþurrkur, bjúgur í andliti (ofnæmisbjúgur), vessaþurrð, kvíðakast, oflæti /

geðhvarfasýki, hugvilla, tanngnístran (gnísta tönnum og kjálkastífni), þvaglátatíðni / bráð þvaglát

(aukin þörf á þvagláti), næturmiga (óhófleg þvaglát á nóttunni), eyrnasuð (suð fyrir eyrum eins og

sónn eða blísturshljóð), svefntengd átröskun, meðvitundarleysi, aukin matarlyst, skapstyggð,

árásargirni, hreyfitruflun (t.d. óeðlilegar, óviðráðanlegar hreyfingar útlima) og hugsanir um að

framkvæma ofbeldisverk (þ.m.t. skaða aðra), flasa og aukin kynhvöt.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki

er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi

sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa

til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Xyrem

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á flöskunni á eftir

(EXP). Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Eftir þynningu í skammtabollunum á að nota blönduna innan 24 klst.

Eftir að þú hefur opnað Xyrem flösku áttu að fleygja öllu innihaldi hennar, sem þú hefur ekki notað

innan 40 daga eftir að þú opnaðir flöskuna.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að

vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar

upplýsingar

Xyrem inniheldur

Virka innihaldsefnið er natríumoxybat. Hver ml inniheldur 500 mg af natríumoxybat.

Önnur innihaldsefni eru hreinsað vatn, eplasýra og natríumhýdroxíð.

Lýsing á útliti Xyrem og pakkningastærðir

Xyrem er í 240 ml gulbrúnni flösku sem inniheldur 180 ml af mixtúru, lausn og er lokuð með

barnaöryggisloki. Þegar flaskan er afgreidd er plastþynnu innsigli undir tappanum, efst á flöskunni.

Hver pakkning inniheldur eina flösku, millistykki til að smella á flöskuna, mælisprautu úr plasti og

tvo skammtabolla með barnaöryggisloki.

Xyrem er tær til lítið eitt ópallýsandi lausn.

Gulbrúna plastflaskan inniheldur 180 ml af mixtúru, lausn.

Markaðsleyfishafi

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussel, Belgía

Framleiðandi

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine l'Alleud, Belgíu

Eða

UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Bretlandi.

Þú átt að fá afhentan Xyrem upplýsingapakka frá lækninum, sem í er bæklingur með upplýsingum

um hvernig þú átt að taka lyfið, upplýsingablað fyrir sjúklinga með spurningum sem oft koma upp og

spjald með viðvörunum fyrir sjúklinginn.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

UCB Pharma SA/NV

Tel/Tél: +32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg

UCB Pharma SA/NV

Tél/Tel: +32 / (0)2 559 92 00

Česká

republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356 / 21 37 64 36

Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: +31 / (0)76-573 11 40

Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tel: +45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH

Tel: + 43 (0) 1 291 80 00

España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20

France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 66

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: +40 21 300 29 04

Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/ Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

United Kingdom

UCB Pharma Ltd.

Tel : +44 / (0)1753 534 655

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------