Xoterna Breezhaler

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xoterna Breezhaler
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xoterna Breezhaler
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Adrenvirk efni ásamt andkólínvirkum
 • Lækningarsvæði:
 • Lungnasjúkdómur, langvarandi hindrandi
 • Ábendingar:
 • Xoterna Breezhaler er ætlað til meðferðar við berkjuvíkkandi meðferð til að létta einkenni hjá fullorðnum sjúklingum með langvinna lungnateppu (COPD).
 • Vörulýsing:
 • Revision: 12

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/003755
 • Leyfisdagur:
 • 17-09-2013
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/003755
 • Síðasta uppfærsla:
 • 23-05-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Xoterna Breezhaler 85 míkrógrömm/43 míkrógrömm innöndunarduft, hörð hylki

indacaterol/glycopyrronium

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Xoterna Breezhaler og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Xoterna Breezhaler

Hvernig nota á Xoterna Breezhaler

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Xoterna Breezhaler

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Notkunarleiðbeiningar fyrir Xoterna Breezhaler

1.

Upplýsingar um Xoterna Breezhaler og við hverju það er notað

Upplýsingar um Xoterna Breezhaler

Lyfið inniheldur tvö virk efni, indacaterol og glycopyrronium. Þau tilheyra flokki lyfja sem kallast

berkjuvíkkandi lyf.

Við hverju Xoterna Breezhaler er notað

Lyfið er notað til að auðvelda öndun hjá fullorðnum sjúklingum sem eiga í erfiðleikum með öndun

vegna lungnasjúkdóms sem kallast langvinn lungnateppa. Þegar um langvinna lungnateppu er að ræða

spennast vöðvarnir umhverfis öndunarveginn. Þetta gerir öndunina erfiðari. Lyfið kemur í veg fyrir að

þessir vöðvar í lungunum spennist, sem auðveldar loftstreymi inn og út úr lungunum.

Ef þú notar lyfið einu sinni á sólarhring mun það hjálpa til við að draga úr þeim áhrifum sem langvinn

lungateppa hefur á daglegt líf þitt.

2.

Áður en byrjað er að nota Xoterna Breezhaler

Ekki má nota Xoterna Breezhaler

ef um er að ræða ofnæmi fyrir indacateroli eða glycopyrronium eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Xoterna Breezhaler er

notað ef eitthvað af eftirtöldu á við um þig:

þú ert með astma - þetta lyf á ekki að nota til meðferðar við astma.

þú ert með hjartasjúkdóma.

þú færð flog eða krampaköst.

þú ert með skjaldkirtilssjúkdóm (ofstarfsemi í skjaldkirtli).

þú ert með sykursýki.

þú notar önnur lyf við lungnasjúkdómnum sem innihalda svipuð virk efni (af sama lyfjaflokki)

og eru í Xoterna Breezhaler (sjá kaflann „Notkun annarra lyfja samhliða Xoterna Breezhaler“).

þú ert með nýrnasjúkdóm.

þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

þú ert með augnsjúkdóm sem kallast þrönghornsgláka.

þú átt í erfiðleikum með þvaglát.

Ráðfærðu þig við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing áður en þú notar þetta lyf ef

eitthvað af ofangreindu á við um þig (eða þú ert ekki viss).

Meðan á meðferð með Xoterna Breezhaler stendur

Hættu að nota lyfið og leitaðu strax læknishjálpar ef þú finnur fyrir einhverju af eftirtöldu:

verk eða óþægindum í auga, tímabundinni þokusýn, sérð geislabaug eða litaðar flygsur

ásamt roða í augum – þetta geta verið einkenni bráðrar þrönghornsgláku.

erfiðleikum við að anda eða kyngja, þrota í tungu, vörum eða andliti, útbrotum, kláða og

ofsakláða (einkenni ofnæmisviðbragða).

þyngslum fyrir brjósti, hósta, heyrir hvæs við öndun eða færð mæði strax eftir að hafa

notað lyfið – þetta geta verið einkenni ástands sem kallast berkjukrampar vegna öfugra

áhrifa.

Segðu lækninum strax frá því ef ekki dregur úr einkennum langvinnrar lungnateppu, t.d.

mæði, önghljóðum eða hósta, eða þau versna.

Xoterna Breezhaler er notað sem viðvarandi meðferð við langvinnri lungnateppu. Ekki nota lyfið til að

meðhöndla bráð köst mæði eða hvæsandi öndun.

Börn og unglingar

Börn og unglingar yngri en 18 ára mega ekki nota þetta lyf. Það er vegna þess að það hefur ekki verið

rannsakað hjá þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Xoterna Breezhaler

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Segðu lækninum eða lyfjafræðingi sérstaklega frá því ef þú notar:

einhver lyf sem geta líkst Xoterna Breezhaler (innihalda svipuð virk efni).

lyf sem kallast beta blokkar sem geta verið notuð við háum blóðþrýstingi og sumum

hjartasjúkdómum (svo sem propranolol) eða við augnsjúkdómi sem kallast gláka (svo sem

timolol).

lyf sem draga úr magni kalíums í blóði. Þetta eru:

sterar (t.d. prednisolon),

þvagræsilyf (bjúgtöflur) notuð við háum blóðþrýstingi (svo sem hýdróklórtíazíð),

lyf við öndunarerfiðleikum (svo sem teofyllin).

Meðganga og brjóstagjöf

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins hjá konum á meðgöngu og ekki er vitað hvort virku

efnin í lyfinu fara yfir í brjóstamjólk. Indacaterol sem er annað af virku efnunum í Xoterna Breezhaler

getur komið í veg fyrir fæðingarhríðir vegna áhrifa þess á legið.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Þú mátt ekki nota Xoterna Breezhaler nema læknirinn

ráðleggi þér að gera það.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Hins vegar getur lyfið valdið sundli

(sjá kafla 4). Ef þig sundlar meðan á þú ert að nota lyfið skaltu hvorki aka né nota vélar.

Xoterna Breezhaler inniheldur laktósa (mjólkursykur)

Lyfið inniheldur laktósa (mjólkursykur) (23,5 mg í hverju hylki). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið

staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

3.

Hvernig nota á Xoterna Breezhaler

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtur sem á að nota af Xoterna Breezhaler

Venjulegur skammtur er innihald eins hylkis til innöndunar á hverjum degi.

Þú þarft einungis að anda lyfinu að þér einu sinni á sólarhring því áhrif lyfsins vara í 24 klst. Ekki nota

meira en læknirinn segir til um.

Aldraðir (75 ára og eldri)

Þeir sem eru 75 ára eða eldri mega nota lyfið í sömu skömmtum og aðrir fullorðnir.

Hvenær nota á Xoterna Breezhaler

Notaðu lyfið á sama tíma dagsins á hverjum degi. Þetta mun einnig hjálpa þér að muna eftir að nota

lyfið.

Þú mátt anda Xoterna Breezhaler að þér hvenær sem er, fyrir eða eftir neyslu matar eða drykkjar.

Hvernig nota á Xoterna Breezhaler

Xoterna Breezhaler er ætlað til innöndunar.

Í pakkningunni eru innöndunartæki og hylki (í þynnum) sem innihalda lyfið í innöndunardufti.

Notaðu hylkin einungis með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni (Xoterna Breezhaler

innöndunartæki). Hylkin eiga að vera í þynnunni þar til þú þarft að nota þau.

Flettu bakhliðinni af þynnunni til að opna hana - ekki þrýsta hylkinu gegnum þynnuna.

Þegar þú byrjar á nýrri pakkningu skaltu nota nýja Xoterna Breezhaler innöndunartækið sem

fylgir með pakkningunni.

Farga skal innöndunartækinu í hverri pakkningu þegar öll hylkin í pakkningunni hafa verið

notuð eftir 30 daga notkun.

Ekki má gleypa hylkin.

Lestu leiðbeiningarnar aftast í fylgiseðlinum til að fá nánari upplýsingar um hvernig á að nota

innöndunartækið.

Ef notaður er stærri skammtur af Xoterna Breezhaler en mælt er fyrir um

Ef þú hefur andað að þér of miklu af lyfinu eða ef einhver annar hefur notað hylkin þín fyrir slysni

skaltu tafarlaust láta lækninn vita eða fara á næstu bráðamóttöku. Sýndu Xoterna Breezhaler

pakkninguna. Þörf getur verið á læknishjálp. Verið getur að hjartað slái hraðar en venjulega eða þú

getur fengið höfuðverk, fundið fyrir syfju, ógleði eða þurft að kasta upp, eða þú getur fundið fyrir

sjóntruflunum, hægðatregðu eða átt í erfiðleikum með þvaglát.

Ef gleymist að nota Xoterna Breezhaler

Ef þú gleymir að anda að þér skammti á venjulegum tíma, skaltu anda að þér einum skammti eins fljótt

og hægt er sama dag. Andaðu síðan að þér næsta skammti eins og venjulega daginn eftir. Ekki anda að

þér fleiri en einum skammti sama daginn.

Lengd meðferðar með Xoterna Breezhaler

Haltu áfram að nota Xoterna Breezhaler eins lengi og læknirinn segir til um.

Langvinn lungnateppa er langvinnur sjúkdómur svo að þú skalt nota lyfið á hverjum degi en

ekki einungis þegar þú færð öndunarerfiðleika eða önnur einkenni langvinnrar lungnateppu.

Ef þú hefur spurningar um hversu lengi meðferðin með lyfinu á að standa, skaltu ráðfæra þig við

lækninn eða lyfjafræðing.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

erfiðleikar við að anda eða kyngja, þroti í tungu, vörum eða andliti, ofsakláði, útbrot – þetta geta

verið einkenni ofnæmisviðbragða.

þreyta eða mikill þorsti, aukin matarlyst án þyngdaraukningar og fólk þarf að pissa meira en

venjulega – þetta geta verið einkenni of hás blóðsykurs (blóðsykurshækkunar).

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

herpingsverkur fyrir brjósti ásamt aukinni svitamyndun – þetta getur verið alvarlegur

hjartasjúkdómur (blóðþurrðarhjartasjúkdómur).

þroti aðallega í tungu, vörum, andliti eða hálsi (hugsanleg einkenni ofnæmisbjúgs).

öndunarerfiðleikar ásamt blásturshljóði eða hósta.

verkur í auga eða óþægindi, tímabundin þokusýn, fólk sér geislabauga eða litaðar flygsur ásamt

roða í augum – þetta geta verið einkenni gláku.

óreglulegur hjartsláttur.

Leitaðu strax læknisaðstoðar ef þú finnur fyrir einhverjum af þessum alvarlegu aukaverkunum.

Aðrar aukaverkanir geta verið:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

stíflað nef, hnerri, hósti, höfuðverkur með eða án hita – þetta geta verið einkenni sýkingar í efri

hluta öndunarvegar.

Algengar

bæði særindi í hálsi og nefrennsli – þetta geta verið einkenni nefkoksbólgu.

sársaukafull og tíð þvaglát – þetta geta verið einkenni þvagfærasýkingar sem kallast

blöðrubólga.

þrýstingur eða verkur í kinnum og enni – þetta geta verið einkenni ennis- og kinnholubólgu.

nefrennsli eða nefstífla.

sundl.

höfuðverkur.

hósti.

særindi í hálsi.

óþægindi í maga, meltingartruflanir.

tannskemmdir.

erfiðleikar og verkir við þvaglát – þetta geta verið einkenni teppu í þvagblöðru eða þvagteppu.

hiti.

brjóstverkur.

Sjaldgæfar

erfiðleikar með svefn.

hraður hjartsláttur.

hjartsláttarónot – einkenni óeðlilegs hjartsláttar.

breyting á rödd (hæsi).

blóðnasir.

niðurgangur eða kviðverkir.

munnþurrkur.

kláði eða útbrot.

verkir sem hafa áhrif á vöðva, liðbönd, sinar, liði og bein.

vöðvakrampar.

vöðvaverkir, sársauki eða eymsli.

verkir í hand- eða fótleggjum.

þroti á höndum ökklum og fótum.

þreyta.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

náladofi eða dofi.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir

beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Xoterna Breezhaler

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir

„Fyrnist“/„EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið hylkin í upprunalegu þynnupakkningunni til varnar gegn raka og takið þau ekki úr þynnunni

fyrr en rétt fyrir notkun.

Farga skal innöndunartækinu í hverri pakkningu þegar búið er að nota öll hylkin í pakkningunni.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við að pakkningin sé skemmd eða hún ber þess merki að átt hafi

verið við hana.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Xoterna Breezhaler inniheldur

Virku innihaldsefnin eru indacaterol (sem maleat) og glycopyrronium brómíð. Hvert hylki

inniheldur 143 míkrógrömm af indacaterol maleati sem samsvarar 110 míkrógrömmum af

indacateroli og 63 míkrógrömm af glycopyrronium brómíði sem samsvarar 50 míkrógrömmum

af glycopyrronium. Skammturinn sem er gefinn (skammturinn sem kemur úr munnstykki

innöndunartækisins) samsvarar 85 míkrógrömmum af indacateroli (samsvarar

110 míkrógrömmum af indacaterol maleati) og 43 míkrógrömmum af glycopyrronium

(samsvarar 54 míkrógrömmum af glycopyrronium brómíði).

Önnur innihaldsefni í innöndunarduftinu eru laktósaeinhýdrat og magnesíumsterat (sjá kafla 2

undir „Xoterna Breezhaler inniheldur laktósa (mjólkursykur)“).

Lýsing á útliti Xoterna Breezhaler og pakkningastærðir

Xoterna Breezhaler 85 míkrógrömm/43 míkrógrömm innöndunarduft, hörð hylki eru gegnsæ og gul

og innihalda hvítt eða því sem næst hvítt duft. Þau eru með kóða lyfsins „IGP110.50“ áprentaðan með

bláu neðan við tvær bláar rendur á bolnum og merki fyrirtækisins (

) áprentuðu með svörtu á

hettunni.

Í pakkningunni er tæki sem kallast innöndunartæki, ásamt hylkjum í þynnum. Hver þynna inniheldur

annað hvort 6 eða 10 hörð hylki.

Eftirtaldar pakkningastærðir eru fáanlegar:

Stakar pakkningar sem innihalda 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 eða 90x1 hart hylki, ásamt 1 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 96 (4 pakkningar sem hver inniheldur 24x1) hörð hylki og

4 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (15 pakkningar sem hver inniheldur 10x1) hörð hylki og

15 innöndunartæki.

Fjölpakkningar sem innihalda 150 (25 pakkningar sem hver inniheldur 6x1) hörð hylki og

25 innöndunartæki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar hérlendis.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Írland

Framleiðandi

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 28 11 712

INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ

Τηλ: +30 210 66 64 805-6

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

S.A.

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 06 91 39 4666

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Lesið allar Leiðbeiningar um notkun áður en Xoterna Breezhaler er notað.

Sett í

Gatað og sleppt

Andað djúpt inn

Kannað hvort hylkið sé

tómt

Skref 1a:

Dragið hettuna af

Skref 2a:

Gatið hylkið einu sinni

Haldið innöndunartækinu

uppréttu.

Gatið hylkið með því að

þrýsta þétt á báða

hliðarhnappana

samtímis.

Skref 3a:

Andið alveg frá

Ekki blása í

innöndunartækið.

Kannið hvort hylkið sé

tómt

Opnið innöndunartækið til

að sjá hvort eitthvað duft

sé eftir í hylkinu.

Það á að heyrast smellur

þegar hylkið gatast.

Gatið hylkið einungis

einu sinni.

Ef duft er eftir í hylkinu:

Lokið innöndunartækinu.

Endurtakið skref 3a til 3c.

Skref 1b:

Opnið innöndunartækið

Skref 2b:

Sleppið

hliðarhnöppunum

Skref 3b:

Andið lyfinu djúpt inn

Haldið innöndunartækinu

eins og sýnt er á

myndinni.

Setjið munnstykkið í

munninn og umlykið þétt

með vörunum.

Ekki þrýsta á

hliðarhnappana.

Duft eftir

tómt

1

2

3

Kanna

Andið inn hratt og eins

djúpt og er mögulegt.

Við innöndun heyrist

þytur.

Við innöndun gæti

fundist bragð af lyfinu.

Skref 1c:

Hylki fjarlægt

Takið eina þynnuna af

þynnuspjaldinu.

Opnið þynnuna og

fjarlægið hylkið.

Ekki þrýsta hylkinu í

gegnum þynnuna.

Ekki gleypa hylkið.

Skref 3c:

Haldið niðri andanum

Haldið niðri andanum í

allt að 5 sekúndur.

Fjarlægið tómt hylki

Setjið tóma hylkið í

heimilissorpið.

Lokið innöndunartækinu

og setjið hettuna aftur á.

Skref 1d:

Hylkið sett í

Aldrei má setja hylki beint

ofan í munnstykkið.

Mikilvægar upplýsingar

Xoterna Breezhaler

hylki á alltaf að geyma í

þynnuspjaldinu og

aðeins skal taka þau úr

rétt fyrir notkun.

Ekki þrýsta hylkinu í

gegnum þynnuna þegar

það er tekið úr þynnunni.

Ekki gleypa hylkið.

Ekki nota Xoterna

Breezhaler hylki með

neinu öðru

innöndunartæki.

Ekki nota Xoterna

Breezhaler

innöndunartæki til að

taka önnur lyf í hylkjum.

Aldrei setja hylkið í

munninn eða í

munnstykkið á

innöndunartækinu.

Ekki þrýsta á

hliðarhnappana oftar en

einu sinni.

Ekki blása í

munnstykkið.

Ekki þrýsta á

hliðarhnappana á meðan

andað er inn um

munnstykkið.

Ekki snerta hylkin með

blautum höndum.

Aldrei má þvo

innöndunartækið með

vatni.

Skref 1e:

Lokið

innöndunartækinu

Pakkningin með Xoterna Breezhaler innöndunartæki

inniheldur:

Eitt Xoterna Breezhaler innöndunartæki

Eitt eða fleiri þynnuspjöld, hvert inniheldur

annaðhvort 6 eða 10 Xoterna Breezhaler hylki til

notkunar í innöndunartækið

Algengar spurningar

Af hverju heyrðist ekki

hljóð í innöndunar-

tækinu þegar andað var

inn?

Verið getur að hylkið sé

fast í hylkishólfinu. Ef

þetta gerist á að losa

hylkið varlega með því að

banka á grunn innöndunar-

tækisins. Andið lyfinu

aftur inn með því að

endurtaka skref 3a til 3c.

Hvað á að gera ef duft er

eftir inni í hylkinu?

Ekki hefur verið notað

nægilegt magn af lyfinu.

Lokið innöndunartækinu

og endurtakið skref 3a til

Hóstað er eftir innöndun

skiptir það máli?

Þetta getur komið fyrir. Ef

hylkið er tómt hefur

nægilegt magn af lyfinu

verið notað.

Örlítil brot af hylkinu

finnast á tungunni

skiptir það máli?

Þetta getur komið fyrir.

Það er ekki skaðlegt.

Líkurnar á að hylkið brotni

í lítil brot aukast ef hylkið

er gatað oftar en einu sinni.

Hreinsun

innöndunartækisins

Þurrkið munnstykkið að

innan og utan með

hreinum, þurrum

kusklausum klút til að

fjarlægja leifar af dufti.

Haldið innöndunartækinu

þurru. Aldrei má þvo

innöndunartækið með

vatni.

Förgun innöndunar-

tækisins eftir notkun

Farga skal innöndunar-

tækinu eftir að öll hylkin í

pakkningunni hafa verið

notuð. Leitið ráða hjá

lyfjafræðingi um hvernig

heppilegast er að losna við

lyf og innöndunartæki sem

ekki þarf lengur að nota.

Grunnur

Hetta

Hliðar-

hnappar

Munnstykki

Þynna

Hlíf

Hylkishólf

Innöndunartæki

Grunnur innöndunartækis

Þynnuspjald