Xiapex

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xiapex
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xiapex
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • norskt bókmál

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Andre legemidler for forstyrrelser i muskel-skjelettsystemet
 • Lækningarsvæði:
 • Dupuytren Contracture
 • Ábendingar:
 • Xiapex er indikert for behandling av dupuytrens kontraktur hos voksne pasienter med en håndgripelig ledningen. Behandling av voksne menn med peyronies sykdom med en håndgripelig plakk og kurvatur misdannelse av minst 30 grader ved start av behandling.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 18

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autorisert
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Leyfisdagur:
 • 27-02-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Xiapex 0,9 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

kollagenase

clostridium histolyticum

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Xiapex er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du får Xiapex

Hvordan Xiapex brukes

Mulige bivirkninger

Hvordan Xiapex oppbevares

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Xiapex er og hva det brukes mot

Xiapex brukes for behandlingen av to forskjellige lidelser:

Dupuytrens kontraktur hos voksne

pasienter med en følbar streng

Peyronies sykdom hos voksne menn

Dupuytrens kontraktur

Dette er en sykdom som gjør at en eller flere av fingrene bøyes innover. Denne bøyningen kalles en

kontraktur og skyldes en unormal dannelse av en kollagenholdig streng innunder huden din. For

mange personer skaper en kontraktur betydelige vanskeligheter med å utføre hverdagslige gjøremål

som å kjøre bil, håndhilse, drive med sport, åpne krukker, skrive eller holde gjenstander.

Peyronies sykdom

Dette er en tilstand der voksne menn har et «plakk» som kan føles, og en krumming av penis.

Sykdomen kan forårsake endring i formen på erigert penis på grunn av unormal oppsamling av arrvev,

kalt plakk, i de elastiske fibrene i penis. Plakket kan forstyrre evnen til å få en rett ereksjon fordi

plakket ikke vil strekke seg så mye som resten av penis. Menn med Peyronies sykdom kan ha en

ereksjon som er krummet eller bøyd.

Virkestoffet i Xiapex er kollagenase

clostridium histolyticum,

og denne kollagenasen dannes av

mikroorganismen

Clostridium histolyticum.

Legen din injiserer Xiapex inn i strengen i

fingeren/hånden eller i plakket i penis, og det virker ved å bryte ned kollagenet i strengen eller plakket.

For Dupuytrens sykdom bryter Xiapex ned kollagenet som danner strengen, og løsner dermed

kontrakturen fullstendig eller delvis slik at fingeren/fingrene dine blir rettere.

For Peyronies sykdom bryter Xiapex ned kollagenet i plakket som gjør at den erigerte penisen

krummer seg, noe som kan bidra til at den tidligere bøyde ereksjonen blir rettere og gjør at du blir

mindre plaget av sykdommen. Reduksjonen av kurven som oppnås, vil variere fra person til person.

2.

Hva du må vite før du får Xiapex

Du må ikke få Xiapex:

dersom du er allergisk overfor kollagenase

clostridium histolyticum

eller noen av de andre

innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

for Peyronies sykdom dersom behandlingen av plakket ditt omfatter urinrøret.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du får Xiapex.

Allergiske reaksjoner

Det kan forekomme kraftige allergiske reaksjoner hos pasienter som får Xiapex, fordi det inneholder

proteiner som er fremmede for menneskekroppen.

Ring legen din umiddelbart dersom du har noen av disse symptomene på en allergisk reaksjon

etter en injeksjon med Xiapex:

elveblest

hovent ansikt

pustevansker

brystsmerter

Potensialet for en alvorlig allergisk reaksjon eller utvikling av muskel-skjelettsyndrom etter gjentatt

bruk av Xiapex, kan ikke utelukkes. Symptomer på muskel-skjelettsyndrom kan være leddsmerte eller

muskelsmerte, stivhet i skuldrene, hevelse i hånden, fibrose (tykkere hud) i håndflatene, samt

fortykning i sener eller knuter i sener. Hvis du merker slike symptomer skal du fortelle det til legen

din.

Før dette legemidlet blir gitt til deg

, skal du være sikker på at legen din er informert:

dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor en tidligere Xiapex-injeksjon.

dersom du tidligere har hatt problemer med at blodet ditt ikke koagulerer (størkner) som det

skal, eller dersom du bruker noen legemidler som påvirker koagulering av blodet ditt (kalt

antikoagulerende legemidler).

dersom du for tiden tar noe antikoagulerende legemiddel. I så fall skal du ikke få Xiapex før det

har gått 7 dager etter siste dose med antikoagulerende legemiddel. Et unntak er bruk av en

daglig dose på opptil 150 mg acetylsalisylsyre (et stoff som finnes i mange legemidler som

brukes til å forhindre at blodet koagulerer), som kan tas som før Xiapex-injeksjonen.

Dersom du blir behandlet for Dupuytrens kontraktur

Dette legemidlet må kun injiseres inn i kollagenstrengen i hånden din av en lege. Legen din vil være

nøye med å unngå å injisere inn i sener, nerver eller blodkar. Feilaktig injeksjon inn i sener, nerver

eller blodkar kan føre til blødning eller skade og mulig permanent skade på disse strukturene. Dersom

strengen som skal behandles, er festet til huden, har du høyere risiko for at huden deler seg eller revner

under fingerekstensjonsprosedyren etter injeksjonen av Xiapex.

Si fra til legen din dersom du tidligere har fått eller vurderer å få Xiapex for å behandle en sykdom

som heter Peyronies sykdom. Denne sykdommen berører voksne menn som har et «plakk» som kan

føles, og en erigert penis med krumming.

Dersom du blir behandlet for Peyronies sykdom

Dette legemidlet må kun injiseres inn i plakket i penis av legen din.

Penisfraktur (korporal ruptur) eller annen alvorlig skade på penis

Når du får en injeksjon av Xiapex, kan det forårsake skade på rørene i penis som heter corpora. Etter

behandling med Xiapex kan ett av disse rørene brekke under en ereksjon. Dette kalles en korporal

ruptur eller penisfraktur.

Etter behandling med Xiapex kan blodkarene i penis også bli ødelagt, noe som gjør at blod samler seg

opp under huden (som kalles et hematom).

Symptomer på penisfraktur (korporal ruptur) eller annen alvorlig skade på penis kan omfatte:

en smellelyd eller -følelse i en erigert penis

plutselig tap av evnen til å opprettholde en ereksjon

smerter i penis

lilla blåmerkedannelse og hevelse på penis

vansker med å urinere eller blod i urinen

Ring legen din umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene på penisfraktur eller

alvorlig skade på penis som er oppgitt over, noe som kan kreve kirurgisk intervensjon.

Ikke ha sex eller ha noen annen seksuell aktivitet i minst 2 uker

etter den andre injeksjonen av en

behandlingssyklus med Xiapex og etter at eventuell smerte og hevelse har blitt borte.

Si fra til legen din dersom du tidligere har fått eller vurderer å få Xiapex for å behandle en sykdom

som heter Dupuytrens kontraktur. I denne tilstanden dannes det en streng i vevet i håndflaten, og den

gjør at én eller flere fingre bøyes mot håndflaten og ikke kan rettes ut.

Barn og ungdom

Det er ikke relevant å bruke Xiapex hos barn og ungdom fra 0–18 år for behandlingen av Dupuytrens

kontraktur eller Peyronies sykdom.

Andre legemidler og Xiapex

Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Dette gjelder også legemidler som skal hjelpe til med å kontrollere normal koagulering av blodet ditt

(kjent som antikoagulerende midler), antrakinon-derivater, noen antibiotika (tetracykliner og

antracykliner/antrakinoloner) som brukes for å behandle infeksjoner. Det finnes ingen kjente

interaksjoner med samtidig bruk av legemidler for erektil dysfunksjon og Xiapex-behandling.

Graviditet og amming

Dupuytrens kontraktur

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at

du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Det er ingen erfaring med bruk av Xiapex hos gravide kvinner og derfor anbefales ikke bruk av

Xiapex ved graviditet. Behandling med Xiapex bør utsettes til etter graviditeten.

Det er ingen erfaring med bruk av Xiapex hos ammende kvinner og derfor anbefales ikke bruk av

Xiapex ved amming.

Peyronies sykdom

Denne tilstanden forekommer ikke hos kvinner.

Kjøring og bruk av maskiner

Dersom du opplever svimmelhet, nummenhet eller endret følelse, samt hodepine umiddelbart etter

injeksjon av Xiapex, må du unngå å utføre oppgaver som kan være farlige, som å kjøre eller bruke

maskiner, inntil disse effektene er borte eller til du får beskjed av legen din.

Hevelse og smerte kan hemme bruken av den behandlede hånden ved Dupuytrens sykdom.

Xiapex inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, det vil si at det praktisk talt

er ”natrium-fritt”.

3.

Hvordan Xiapex brukes

Bare leger som er tilstrekkelig opplært i korrekt bruk av Xiapex, og som har erfaring i behandling av

Dupuytrens eller Peyronies sykdom, kan gi deg behandling.

Du vil bli gitt Xiapex som en injeksjon direkte inni området som forårsaker at fingeren/penis er bøyd

(intralesjonal injeksjon). Legen din vil utføre alle injeksjoner med Xiapex.

Den anbefalte dosen av dette legemidlet som du har fått forskrevet, er 0,58 mg.

Dupuytrens kontraktur

Det totale volumet av injeksjonen kommer an på hvilket ledd som skal behandles. Legen din vil være

nøye med å velge et område hvor kollagenstrengen er lettest tilgjengelig og deretter injisere i strengen.

Etter injeksjonen vil legen legge en bandasje på hånden din. Du må begrense bevegelsen av den

behandlede fingeren i ett døgn, og det er ikke uvanlig at fingeren retter seg ut av seg selv hos noen

pasienter. Du skal ikke bøye eller strekke fingrene på den injiserte hånden før legen din sier at du kan

gjøre det. Du skal ikke på noe tidspunkt selv prøve å få den injiserte strengen til å brytes. Den injiserte

hånden skal holdes høyt hevet så mye som mulig, inntil dagen etter fingerutstrekkingsprosedyren.

Legen din vil be deg om å komme tilbake omkring 24–72 timer etter at du fikk injeksjonen og forsøke

og strekke ut fingeren din. Etter utstrekking av fingeren vil legen gi deg en skinne som du skal ha på

om natten i inntil 4 måneder.

Dersom det ikke er mulig å rette ut fingeren ved oppfølgingstimen hos legen din, kan det være at du

trenger flere behandlinger med Xiapex. En ny injeksjon med Xiapex kan først gis ca. 4 uker etter den

første behandlingen. Injeksjoner og fingerutstrekkingsprosedyrer kan utføres opptil 3 ganger pr. streng

med ca. 4 ukers mellomrom. Injeksjoner i opptil to strenger eller to påvirkede ledd i samme hånd kan

administreres under en behandlingsvisitt. Hvis sykdommen har resultert i flere kontrakturer, kan

ytterligere strenger behandles på en annen behandlingsvisitt med ca. 4 ukers mellomrom, slik legen

din bestemmer.

Husk å spørre legen din om når du kan gjenoppta dine daglige aktiviteter etter behandling med

Xiapex. Det er anbefalt å avstå fra anstrengende belastning av behandlet finger, inntil du har fått

nærmere beskjed av legen din. Det kan være at legen din anbefaler at du utfører en rekke øvelser hvor

du bøyer og strekker fingeren flere ganger om dagen i flere måneder.

Erfaring fra kliniske studier med Xiapex er foreløpig begrenset til opptil 3 injeksjoner pr. streng og

opptil totalt 8 injeksjoner i hendene.

Peyronies sykdom

Legen din vil injisere Xiapex inn i plakket som forårsaker at penis krummer seg.

Xiapex gis som en del av en behandlingssyklus. I hver behandlingssyklus vil du få én injeksjon

med Xiapex etterfulgt av en ny injeksjon på en annen dag (1 til 3 dager senere).

Etter hver injeksjon med Xiapex vil penisen din være pakket inn i bandasje. Legen din vil

fortelle deg når du kan ta av forbindingen.

Én til tre dager etter den andre injeksjonen med Xiapex i en behandlingssyklus, vil du måtte

returnere til legen din for en manuell prosedyre som vil bidra til å strekke ut og rette opp

penisen din. Legen din vil fortelle deg når du skal komme tilbake for dette.

Legen din vil vise deg hvordan du forsiktig strekker og retter ut penis på riktig måte. For

ytterligere informasjon, se

«Instruksjoner om hvordan du forsiktig strekker penis»

«Instruksjoner om hvordan du forsiktig retter ut penis» på slutten av pakningsvedlegget.

Du bør bare forsiktig strekke penisen din når du ikke har en ereksjon.

Du bør strekke

penisen din forsiktig 3 ganger om dagen i 6 uker etter hver behandlingssyklus.

Du bør bare forsiktig rette ut penis dersom du har en ereksjon som forekommer uten

noen seksuell aktivitet (spontan ereksjon).

Du bør rette ut penis forsiktig 1 gang om dagen i

6 uker etter hver behandlingssyklus.

Legen din vil fortelle deg når du kan gjenoppta seksuell aktivitet etter hver behandlingssyklus.

Legen din vil også fortelle deg når du skal komme tilbake dersom flere behandlingssykluser er

nødvendige.

Erfaring fra kliniske studier med Xiapex er foreløpig begrenset til fire behandlingssykluser der totalt

8 injeksjoner kan administreres inn i plakket som forårsaker krumningen.

Si fra til legen din straks hvis du har problemer med å strekke eller rette ut penis, eller hvis du har

smerter eller andre bekymringer.

Dersom du får for mye av Xiapex

Ettersom dette legemidlet gis til deg av legen din, er det svært usannsynlig at du vil få feil dose.

Dersom det mot formodning skulle skje at legen din gir deg en høyere dose enn det som er anbefalt,

kan du oppleve større grad av bivirkningene blant de som er listet opp under pkt. 4 ”Mulige

bivirkninger”.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Allergisk reaksjon

Alvorlig allergisk reaksjon har blitt rapportert som mindre vanlig (1 tilfelle). Kontakt lege umiddelbart

hvis du opplever noen tegn eller symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, for eksempel utbredt

rødhet eller utslett, hevelse, tranghet i halsen eller pusteproblemer.

Du må ikke få Xiapex

hvis du vet at du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon på kollagenase eller

noen av de andre innholdsstoffene.

Dupuytrens kontraktur

De fleste av bivirkningene som forekom i de kliniske studiene, var milde til moderate i

alvorlighetsgrad.

Følgende bivirkninger er sett med Xiapex administrert i opptil to strenger eller ledd per

behandlingsvisitt:

Svært vanlige bivirkninger:

(kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer):

reaksjoner på injeksjonsstedet, som blødning, smerte, hevelse, ømhet og blåmerker

kløe i hånden

smertefølelse i hånden, håndleddet eller armen

hovne eller forstørrede lymfekjertler nær albuen eller under armen

hevelse i hånd eller arm

Vanlige bivirkninger:

(kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer):

reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerte, varmefølelse, hevelse, blemmedannelse, rødhet i

huden og/eller hudutslett

hudskade på injeksjonsstedet

hudskade, blodblemme

smertefulle lymfekjertler nær albuene eller under armen

hevelse og smerte i ledd

brennende følelse, delvis tap av følsomhet, følelse av ”prikkende nåler” eller nummenhet

svimmelhet, hodepine, kvalme

økt svetting

Mindre vanlige bivirkninger:

(kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer):

at en sene ryker, båndskade

lavt antall blodplater

hovne øyelokk

allergisk reaksjon

kronisk smerte

ubehag, skade, lammelse av armen

risting/skjelving, økt følsomhet overfor stimuli

besvimelse

oppkast, diaré, smerte i øvre del av magen

utslett, eksem

stivhet, knirking i leddene

muskelkrampe, muskelsvakhet, stivhet eller ubehag i muskler og skjelett

følelse av smerte i lysken, skulder, brystvegg eller nakke

hevelse

feber, generell smerte, ubehag, tretthet, varmefølelse, utilpasshet, influensalignende sykdom

kuldeintoleranse i de behandlede fingrene

reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert hudavflassing, misfarging av huden, infeksjon, smerte,

at huden føles stram, nummenhet, irritasjon eller knuter, skorpe, sår/skade

økte leverenzymer

opphisselse, desorientering (forvirring), irritabilitet, rastløshet, problemer med å sove

kortpustethet, hyperventilering (sterkere pusting enn kroppen trenger)

betennelse i lymfeknuter (lymfadenitt), betennelse i lymfekanaler (lymfangitt) som fører til rød

hud med forhøyede avgrensninger, øm og varm, vanligvis med en rød stripe, forstørrede

lymfeknuter

Peyronies sykdom

Penisfraktur (korporal ruptur) eller andre alvorlige skader på penis

Penisfraktur (korporal ruptur) eller annen alvorlig skade på penis har forekommet som en mindre

vanlig bivirkning.

Ring legen din umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene på penisfraktur eller

alvorlig skade på penis som er følgende:

en smellelyd eller -følelse i en erigert penis, plutselig tap

av evnen til å opprettholde en ereksjon, smerter i penis, lilla blåmerkedannelse og hevelse på penis,

vansker med å urinere eller blod i urinen, en ansamling av blod under huden ved injeksjonsstedet.

De fleste bivirkningene som oppsto i de kliniske studiene, var av mild eller moderat alvorlighetsgrad,

og de fleste ble løst innen 2 uker etter injeksjon.

De følgende bivirkningene har blitt sett med Xiapex:

Svært vanlige bivirkninger

(kan oppstå hos flere enn 1 av 10 personer)

:

blåmerkedannelse eller hevelse på penis og smerter i penis

en liten ansamling av blod under huden ved injeksjonsstedet

Vanlige bivirkninger

(kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer)

:

reaksjoner ved injeksjonsstedet, for eksempel tilstedeværelse av en blemme, hevelse, kløe eller

et fast, hevet område under huden

smerter ved injeksjonsstedet og over penis

blemme eller rødhet/misfarging på penis

kløe på kjønnsorganet

smertefull ereksjon, smertefull sex og erektil dysfunksjon

Mindre vanlige bivirkninger

(kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer)

:

smerter i lymfeknuter og hovne lymfeknuter

økt antall hvite blodceller

rask hjerterytme

ringing i øret

hevelse i magen

forstoppelse

varmefølelse

utslett på injeksjonsstedet

feber

svakhet

frysninger

influensalignende sykdom

drenasje fra en blemme på penis

ømhet

allergisk reaksjon

soppinfeksjon i huden

infeksjon

øvre luftveisinfeksjon

kutt i huden

åpent sår

ansamling av blod utenfor et blodkar i pungen

leddskade

smellelyd/-følelse som indikerer penisfraktur

økt blodsukker

økt blodtrykk

tilbakeholdelse av vann

ryggsmerter

smerter eller ubehag i lysken

fortykkelse nær ligament ved penisroten

ømhet i ligament ved penisroten

hodepine

svimmelhet

ubehagelig smak

unormal følelse

brennende følelse

økt/redusert følsomhet overfor sansestimuli

unormale drømmer

depresjon

unngåelse av sex

smertefull/økt vannlating

arrvev på penis

penislidelse

forverring av Peyronies sykdom

seksuell dysfunksjon

rødhet på pungen, hevelse og smerter

ubehag og blåmerkedannelse på kjønnsorgan

bekkensmerter

redusert penisstørrelse

dannelse av blodpropp inne i penisvenen

hoste

lite område med betennelse

nattsvette

sår på huden på penis

hudutslett som gir rødhet

hudlidelse/-irritasjon

ansamling av blod utenfor blodkar

blåmerkedannelse

sykdom i lymfekar

overflatisk venebetennelse

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er

nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale

meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan Xiapex oppbevares

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Legen din skal ikke bruke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglasset

etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i kjøleskap ved 2 ºC-8 ºC. Skal ikke fryses.

Etter utblanding anbefales det at legemidlet brukes med en gang. Ferdig utblandet Xiapex kan

oppbevares i romtemperatur (20 ºC-25 ºC) i inntil 1 time eller i kjøleskap ved 2 ºC-8 ºC i inntil 4 timer

før det gis til pasienten. Ved oppbevaring i kjøleskap må den ferdig utblandede oppløsningen

romtempereres (20 ºC-25 ºC) i ca. 15 minutter før bruk.

Legen din skal ikke bruke Xiapex hvis den ferdig utblandede oppløsningen er misfarget eller

inneholder partikler. Oppløsningen må være klar, fargeløs og uten klumper eller flak eller partikler.

Legen din vil sørge for oppbevaring, håndtering og kassering av Xiapex. Legemidler skal ikke kastes i

avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler

som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Xiapex

Virkestoff er kollagenase

clostridium histolyticum

. Hvert hetteglass med Xiapex ineholder

0,9 mg med kollagenase

clostridium histolyticum

De andre innholdsstoffene er sakkarose, trometamol og saltsyre 2,4% w/w (for pH-justering).

Oppløsningsvæsken inneholder kalsiumkloriddihydrat, natriumklorid og vann til injeksjoner.

Hvordan Xiapex ser ut og innholdet i pakningen

Xiapex inneholder et pulver og oppløsningsvæske til injeksjon. Det hvite, lyofiliserte pulveret leveres i

et 3 ml type I klart hetteglass av glass med gummipropp, aluminiumsforsegling og flip-off plastlokk.

Oppløsningsvæsken som brukes til å løse opp pulveret er en klar væske på 3 ml somleveres i et 5 ml

type I klart hetteglass av glass med gummipropp, aluminiumsforsegling og flip-off plastlokk.

Xiapex leveres i en pakning som inneholder 1 hetteglass med Xiapex pulver og 1 hetteglass med

oppløsningsvæske.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Tilvirker

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påfølgende informasjon er bare beregnet på pasienter med Peyronies sykdom:

Instruksjoner om hvordan du forsiktig strekker penis

Strekk penis forsiktig 3 ganger om dagen. Strekk bare penis dersom den ikke er hard (erigert).

Hold tuppen av penis med fingrene med én hånd. Hold roten av penis med fingrene med den

andre hånden (se illustrasjonen nedenfor).

Trekk penis forsiktig vekk fra kroppen til dens fulle lengde, og hold strekket i 30 sekunder.

Slipp tuppen av penis, og la penis returnere til normal lengde.

Instruksjoner om hvordan du forsiktig retter ut penis

Rett forsiktig ut penis én gang om dagen. Rett bare ut penis dersom du har en ereksjon som

forekommer uten noen seksuell aktivitet (spontant ereksjon). Bøying av penis skal ikke

forårsake noen smerter eller ubehag.

Hold penis med én hånd. Bøy penis forsiktig med den andre hånden i motsatt retning av

krumningen (se illustrasjonen nedenfor). Hold penis i den utrettede posisjonen i 30 sekunder, og

slipp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Instruksjoner for bruk og håndtering

Dupuytrens kontraktur

1.

Forberedelse – Prosedyre for rekonstituering

Hetteglasset som inneholder én dose med Xiapex, og hetteglasset som inneholder én dose med

oppløsningsvæske til injeksjon, må oppbevares i kjøleskap.

Før bruk tas hetteglasset som inneholder det lyofiliserte pulveret med Xiapex, og hetteglasset

som inneholder oppløsningsvæske for rekonstitusjon, fra kjøleskapet. Hetteglassene skal stå i

romtemperatur i minst 15 minutter, men ikke lenger enn 60 minutter. Kontroller hetteglasset

med Xiapex visuelt. Kaken av lyofilisert pulver skal være intakt og hvit i fargen.

Bekreft hvilket ledd som skal behandles (metakarpofalangealt [MCP] eller proksimalt

interfalagealt [PIP]), da mengden av oppløsningsvæske til rekonstitusjon bestemmes av type

ledd (PIP-leddet behøver et mindre injeksjonsvolum).

Etter å ha fjernet flip-off-lokket fra hvert hetteglass skal aseptisk teknikk brukes for å tørke av

gummiproppen og den omkringliggende overflaten på hetteglasset med Xiapex og hetteglasset

med oppløsningsvæsken for rekonstituering, med steril alkohol (ikke noe annet

desinfeksjonsmidler må brukes).

Bruk kun den medfølgende oppløsningsvæsken til rekonstituering. Oppløsningsvæsken

inneholder kalsium og er nødvendig for aktiviteten til Xiapex.

Bruk en steril 1 ml sprøyte med graderinger på 0,01 ml med en kanyle på 27 G 12–13 mm

(medfølger ikke) til å trekke opp korrekt mengde oppløsningsvæske som følger med:

0,39 ml med oppløsningsvæske for strengene som påvirker MCP-ledd ved

Dupuytrens kontraktur

0,31 ml med oppløsningsvæske for strengene som påvirker PIP-ledd ved Dupuytrens

kontraktur

Injiser oppløsningen sakte langs innsiden av hetteglasset som inneholder lyofilisert pulver med

Xiapex. Ikke vend eller rist oppløsningen. Roter oppløsningen sakte for å sikre at alt lyofilisert

pulver er blitt oppløst.

Rekonstituert Xiapex-oppløsning kan oppbevares ved romtemperatur (20 ºC til 25 ºC) i inntil én

time eller i kjøleskap ved 2 ºC til 8 ºC i inntil 4 timer før administrering. Hvis rekonstituert

Xiapex-oppløsning oppbevares i kjøleskap, må oppløsningen stå i romtemperatur i cirka

15 minutter før bruk.

Kast sprøyten og kanylen som ble brukt til rekonstituering, samt hetteglasset med

oppløsningsvæsken.

Ved administrasjon av to injeksjoner i samme hånd under en behandlingsvisitt, skal det brukes

en ny sprøyte og et separat hetteglass med rekonstituert oppløsning (som inneholder 0,58 mg

Xiapex) for den andre injeksjonen. Gjenta trinnene 1 til 8

2.

Identifikasjon av behandlingsområde

Identifiser behandlingsområdet på følgende måte før hver behandlingssyklus:

Bekreft hvilket ledd som skal behandles (metakarpofalangealt [MCP] eller proksimalt

interfalagealt [PIP]), da volumet med oppløsningsvæske bestemmes av type ledd (PIP-ledd

krever et mindre volum for injeksjon).

3.

Injeksjonsprosedyre

Administrering av lokalanestetikum før injeksjon med Xiapex anbefales ikke, da det kan forstyrre

korrekt plassering av injeksjonen.

Rekonstituert oppløsning med Xiapex skal være klar. Oppløsningen skal inspiseres visuelt for

partikler og misfarging før administrering. Hvis oppløsningen inneholder partikler, er blakket

eller misfarget, skal den rekonstituerte oppløsningen ikke injiseres.

Dobbeltsjekk hvilken streng som skal injiseres. Det valgte injeksjonsstedet må være området

hvor den kontrakte strengen er maksimalt separert fra de underliggende fleksorsenene og hvor

huden ikke er nært festet til strengen.

Ved administrasjon av to injeksjoner i samme hånd under en behandlingsvisitt, skal du begynne

med den påvirkede fingeren som vender mest mot albuen og fortsette mot spolebenet (f.eks.

femte finger til pekefingeren). I hver finger skal du begynne med det påvirkede leddet som er

mest proksimalt og fortsette mot distalt (f.eks. MCP til PIP). Følg trinnene 4–10 for hver

injeksjon.

Påfør et desinfeksjonsmiddel og la huden få tid til å tørke.

Bruk en ny, steril sprøyte til små injeksjonsvolum, med 0,01 ml gradering og med fast kanyle

som er 26 eller 27 G 12 eller 13 mm (medfølger ikke i esken), trekk opp tilstrekkelig

volum av rekonstituert oppløsning

for en dose på 0,58 mg Xiapex som kreves for injeksjon

for å gi:

0,25 ml med rekonstituert Xiapex for strenger som påvirker et MCP-ledd eller

0,20 ml med rekonstituert Xiapex for strenger som påvirker et PIP-ledd.

Utvis forsiktighet med strenger når de nærmer seg PIP-leddets bøyefold. Hvis det skal injiseres

inn i en streng som påvirker PIP-leddet på femte finger (lillefingeren), må det injiseres så nær

den palmar-digitale folden som mulig og det må ikke injiseres mer enn 2 mm til 3 mm dypt. For

PIP-ledd skal det ikke injiseres lenger enn 4 mm distalt for den palmar-digitale folden.

Med din ikke-dominante hånd skal du holde pasientens hånd som skal behandles, samtidig som

du strekker strengen. Med din dominante hånd skal du plassere nålespissen inn i strengen og

sørge for at den holder seg der. Unngå å føre nålespissen helt gjennom strengen, slik at risikoen

for injeksjon av Xiapex inn i annet vev enn strengen minimeres. Dersom du er i tvil om

nålespissen står i fleksorsenen, så beveg litt i distalt interfalangealledd (DIP-ledd). Dersom man

mistenker at nålespissen står i en sene eller dersom pasienten merker parestesi, skal nålespissen

trekkes ut og reposisjoneres inn i strengen. Dersom nålespissen er i korrekt posisjon vil man

merke litt motstand ved injeksjonsprosedyren. Se Figur 1 under for illustrasjon av

injeksjonsteknikken.

Når det er bekreftet at nålespissen er plassert korrekt inni strengen, injiser ca. en tredjedel av

dosen.

Mens du hele tiden holder nålen under huden, skal du deretter trekke nålespissen opp fra

strengen og reposisjonere den i en litt mer distal posisjon (ca. 2-3 mm) i forhold til initial

injeksjon i strengen, og injiser en ny tredjedel av dosen.

Nålen skal fortsatt holdes under huden hele tiden. Trekk nålespissen opp fra strengen og

reposisjonér den en tredje gang proksimalt for initial injeksjon (ca. 2-3 mm) og injiser den siste

delen av dosen inn i strengen (se Figur 2).

Figur 1 og 2 nedenfor er kun ment som en illustrasjon og er ikke nødvendigvis representativ for

nøyaktig plassering av anatomiske strukturer hos en individuell pasient.

Figur 1: Illustrasjon av injeksjonsteknikken.

Figur 2: Tretrinns-injeksjon av Xiapex inn i strengen.

Bandasjér pasientens behandlede hånd med et mykt og tykt lag gasbind.

Kassér den ubrukte delen av den rekonstituerte oppløsningen og oppløsningsvæsken etter

injeksjonen. Hetteglass med rester av ubrukt rekonstituert oppløsning eller oppløsningsvæske

skal ikke lagres, oppsamles eller anvendes.

Pasienten skal anmodes om:

Å ikke bøye eller strekke ut fingrene på den injiserte hånden, for å redusere at Xiapex

siver ut av strengen før fingerekstensjonsprosedyren er utført.

Å ikke på noe tidspunkt forsøke å bryte den injiserte strengen selv.

Å holde den injiserte hånden hevet så mye som mulig inntil dagen etter

fingerekstensjonsprosedyren.

Å kontakte legen sin med én gang ved tegn på infeksjon (f.eks. feber, frysninger, økt

rødhet eller ødem) eller ved problemer med å bøye fingeren etter at hevelsen har gått ned

(symptomer på seneruptur).

Å komme tilbake til legen omkring 24–72 timer etter hver injeksjon for undersøkelse av

den injiserte hånden og for å gjennomføre fingerekstensjonsprosedyren for å rupturere

strengen.

4.

Fingerekstensjonsprosedyre

På oppfølgingstimen omkring 24–72 timer etter injeksjonen må det avgjøres om kontrakturen er

oppløst. Hvis det fortsatt er kontraktur til stede, skal en passiv fingerekstensjonsprosedyre

utføres i et forsøk på å rupturere strengen.

Hvis det behandles strenger i to påvirkede ledd i én finger, må fingerekstensjonsprosedyren på

strengen som påvirker MCP-leddet, utføres før prosedyren på strengen som påvirker PIP-leddet.

Lokalanestesi kan brukes ved behov under fingerekstensjonsprosedyren.

Når pasientens håndledd er i bøyd posisjon skal man utøve moderat press på den injiserte

strengen ved å strekke ut fingeren i ca. 10 til 20 sekunder. For strenger som påvirker PIP-ledd

skal fingerekstensjonsprosedyren utføres når MCP-leddet er i bøyd posisjon.

Dersom fingerekstensjonsprosedyren ikke resulterer i ruptur av strengen, kan et andre og tredje

forsøk utføres etter 5- til 10-minutters intervaller. Det anbefales ikke mer enn 3 forsøk per

påvirkede ledd på å rupturere en streng.

Dersom strengen ikke ruptureres etter 3 forsøk på ekstensjon per streng, kan en oppfølgingstime

avtales ca. 4 uker etter injeksjonen. Dersom strengen fortsatt er kontrahert ved denne

oppfølgingstimen, kan en ny injeksjon og fingerekstensjonsprosedyre utføres.

Etter fingerekstensjonsprosedyren(e) og etter at pasienten har blitt utstyrt med en skinne (med

det behandlede leddet i maksimal ekstensjon), skal pasienten anmodes om:

Å ikke utføre anstrengende aktiviteter med den injiserte hånden inntil de rådes til det.

Å ta på skinnen ved leggetid i inntil 4 måneder.

Å utføre en rekke fingerbøyings- og utstrekkingsøvelser flere ganger om dagen i flere

måneder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Instruksjoner for bruk og håndtering

Peyronies sykdom

1.

Forberedelse – Prosedyre for rekonstituering

Hetteglasset som inneholder én dose med Xiapex, og hetteglasset som inneholder én dose med

oppløsningsvæske til injeksjon, må oppbevares i kjøleskap.

Før bruk tas hetteglasset som inneholder det lyofiliserte pulveret med Xiapex, og hetteglasset

som inneholder oppløsningsvæsken til rekonstitusjon, fra kjøleskapet. Hetteglassene skal stå i

romtemperatur i minst 15 minutter, men ikke lenger enn 60 minutter. Kontroller hetteglasset

med Xiapex visuelt. Kaken av lyofilisert pulver skal være intakt og hvit i fargen.

Etter å ha fjernet flip-off-lokket fra hvert hetteglass skal aseptisk teknikk brukes for å tørke av

gummiproppen og den omkringliggende overflaten på hetteglasset med Xiapex og hetteglasset

med oppløsningsvæsken til rekonstituering, med steril alkohol (ikke noe annet

desinfeksjonsmidler må brukes).

Bruk kun det medfølgende oppløsningsvæsken til rekonstituering. Oppløsningsvæsken

inneholder kalsium og er nødvendig for aktiviteten til Xiapex.

Bruk en steril 1 ml sprøyte med graderinger på 0,01 ml med en kanyle på 27 G 12–13 mm

(medfølger ikke) til å trekke opp korrekt mengde

oppløsningsvæske som følger med

0,39 ml med oppløsningsvæske for penisplakk ved Peyronies sykdom

Injiser oppløsningen sakte langs innsiden av hetteglasset som inneholder lyofilisert pulver med

Xiapex. Ikke vend eller rist oppløsningen. Roter oppløsningen sakte for å sikre at alt lyofilisert

pulver er blitt oppløst.

Rekonstituert Xiapex-oppløsning kan oppbevares ved romtemperatur (20 ºC til 25 ºC) i inntil én

time eller i kjøleskap ved 2 ºC til 8 ºC i inntil 4 timer før administrering. Hvis rekonstituert

Xiapex-oppløsning oppbevares i kjøleskap, må oppløsningen stå i romtemperatur i cirka

15 minutter før bruk.

Kast sprøyten og kanylen som ble brukt til rekonstituering, samt hetteglasset med

oppløsningsvæsken.

2.

Identifikasjon av behandlingsområde

Identifiser behandlingsområdet på følgende måte før hver behandlingssyklus:

Fremkall en penisereksjon

Finn plakket ved punktet for maksimal konkavitet (eller fokal punkt) i krumningen til

penis

Merk av punktet med en kirurgisk penn. Dette indikerer målområdet i plakket for

injeksjon av Xiapex

3.

Injeksjonsprosedyre

Rekonstituert oppløsning med Xiapex skal være klar. Oppløsningen skal inspiseres visuelt for

partikler og misfarging før administrering. Hvis oppløsningen inneholder partikler, er blakket

eller misfarget, skal den rekonstituerte oppløsningen ikke injiseres.

Påfør et desinfeksjonsmiddel og la huden få tid til å tørke.

Administrer egnet lokalbedøvelse om ønskelig.

Ved bruk av en ny sprøyte uten koblingspunkt, som har graderinger på 0,01 ml med permanent

kanyle på 27 G 12 eller 13 mm (medfølger ikke) trekkes det opp et volum på 0,25 ml

rekonstituert oppløsning (som inneholder 0,58 mg Xiapex).

Penis skal være i slapp tilstand før Xiapex injiseres. Plasser kanylespissen på siden av

målplakket innrettet med punktet for maksimal konkavitet. Rett kanylen inn slik at den kommer

inn i plakket fra siden, IKKE nedover eller loddrett mot corpora cavernosum.

Sett inn og før kanylen transvers gjennom bredden på plakket mot motsatt side av plakket, uten

å passere helt gjennom det. Riktig kanyleposisjon testes og bekreftes ved grundig å merke seg

motstand mot minimalt trykk på sprøytestempelet.

Med spissen av kanylen plassert inne i plakket startes injeksjonen mens det opprettholdes et

jevnt trykk for sakte å injisere legemidlet i plakket. Trekk nålen sakte ut slik at hele dosen

leveres langs kanylesporet i plakket. For plakk som bare er noen få millimeter brede, skal

avstanden for tilbaketrekking av sprøyten være svært liten. Målet er alltid å levere dosen i sin

helhet inne i plakket.

Når kanylen er trukket helt ut, skal injeksjonsstedet påføres et forsiktig trykk. Legg på

forbinding etter behov.

Kasser den ubrukte delen av rekonstitueringsoppløsningen og oppløsningsvæsken etter

injeksjon. Ikke oppbevar, samle eller bruk noen hetteglass som inneholder ubrukt

rekonstitueringsoppløsning eller fortynningsmiddel.

Den andre injeksjonen i hver behandlingssyklus skal utføres cirka 2 til 3 mm unna den første

injeksjonen.

4.

Penismodelleringsprosedyre

Penismodellering bidrar til å lindre kurvaturdeformitet og å rette ut penisskaftet. Ved et

oppfølgingsbesøk 1 til 3 dager etter den andre injeksjonen i hver behandlingssyklus skal det utføres en

penismodelleringsprosedyre (som beskrevet nedenfor) på en slapp penis for å strekke og forlenge

plakket som Xiapex har rupturert:

Administrer lokalbedøvelse, om ønskelig.

Med hansker, grip tak i plakket eller den harde delen av den slappe penisen omkring 1 cm

proksimalt og distalt for injeksjonsstedet. Direkte trykk på injeksjonsstedet skal unngås.

Bruk målplakket som dreiepunkt og bruk begge hender for å påføre et stabilt og bestemt

trykk for å forlenge og strekke plakket. Målet er gradvis å skape bøyning motsatt av

pasientens peniskurvatur med strekking til et punkt med moderat motstand. Oppretthold

trykket i 30 sekunder og slipp deretter taket.

Etter en hvileperiode på 30 sekunder, gjenta penismodelleringsteknikken for totalt

3 modelleringsforsøk som varer 30 sekunder hver.

Pasienten skal deretter gis instruksjoner for å utføre penismodelleringsaktiviteter på seg selv hjemme,

hver dag i 6-ukersperioden etter legens penisplakkmodellering for hver behandlingssyklus, i følge

detaljerte instruksjoner som finnes i pakningsvedlegget.

VEDLEGG IV

VITENSKAPELIGE KONKLUSJONER OG GRUNNLAG FOR ENDRING I VILKÅRENE

FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Vitenskapelige konklusjoner

Basert på evalueringsrapporten fra PRAC vedrørende den/de periodiske

sikkehetsoppdateringsrapporten (PSUR) for kollagenase clostridium histolyticum

(behandling av

Dupuytrens kontraktur og behandling for Peyronies sykdom) har CHMP kommet frem til følgende

konklusjoner:

Innehaver av markedsføringstillatelsen sendte sammen med denne PSUR-en en kumulativ oversikt

over rapporterte tilfeller av kuldeintoleranse, som dekker denne PSUR-ens periode. Kumulativt har

5 tilfeller av temperaturintoleranse, 5 tilfeller av perifer kulde, 3 tilfeller av perifer karsykdom og

5 tilfeller av Raynauds fenomen blitt rapportert. To av disse tilfellene hadde en positiv seponering,

8 hadde en negativ seponering / forble uløst, og i 8 tilfeller er utfallet ukjent. Fra den tilgjengelige

informasjonen er det observert at fingre som har blitt behandlet, er berørt, og at de, i respons på kaldt

vær, blir hvite og/eller kalde. Fenomet utviklet seg i noen tilfeller flere måneder etter injeksjon.

Utviklingen av perifer kulde kan imidlertid anses som en alvorlig bivirkning med innvirkning på

enkelt pasienters evne til å arbeide. Symptomer kan omfatte smerte, endret følelse eller endringer i

farge, og det kan forårsake svekkende morbiditet som berører pasienters liv. Det er også kjent for

fasciektomi og kan være til stede etter kirurgisk intervensjon eller traume på de øvre lemmene. I

tillegg ble det rapportert om to tilfeller i litteraturen som etter behandling av kollagenase clostridium

histolyticum ved Dupuytrens kontaktur, fikk debut av kuldeintoleranse. Patofysiologien av

kuldesensitivitet som et kompleks av symptomer som forekommer etter skader, er ikke i stor grad

forstått, og det er ingen kjente behandlinger som kan forhindre utviklingen av syndromet eller

behandle det. Symptomene har en tendens til enten å forsvinne eller forverres over tid. Basert på den

tilgjengelige dokumentasjonen har PRAC konkludert med at «kuldeintoleranse i de behandlede

fingrene» skal tilføyes som en ny bivirkning med frekvensen «mindre vanlig» i pkt. 4.8 av

preparatomtalen og avsnitt 4 i pakningsvedlegget.

CHMP støtter PRACs vitenskapelig konklusjoner.

Grunnlag for endring i vilkårene for markedsføringstillatelsen

Basert på de vitenskapelige konklusjonene for kollagenase clostridium histolyticum

(behandling for

Dupuytrens kontraktur og behandling for Peyronies sykdom) mener CHMP at nytte-/risikoforholdet

for legemiddel som inneholder kollagenase clostridium histolyticum

(behandling for Dupuytrens

kontraktur og behandling for Peyronies sykdom) er uforandret, under forutsetning av de foreslåtte

endringene i produktinformasjonen.

CHMP anbefaler å endre vilkårene for markedsføringstillatelsen.