Xiapex

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xiapex
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xiapex
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • sænska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Andra droger för sjukdomar i muskuloskeletala systemet
 • Lækningarsvæði:
 • Dupuytren Kontrakt
 • Ábendingar:
 • Xiapex är indicerat för:behandling av Dupuytren ' s kontraktur hos vuxna patienter med en påtaglig sladd. Behandling av vuxna män med Peyronies sjukdom med en påtaglig plack och krökning deformitet av minst 30 grader i början av terapi.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 18

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • auktoriserad
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Leyfisdagur:
 • 27-02-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telefon

+44 (0)20 3660 6000

Fax

+44 (0)20 3660 5555

Frågor kan ställas via vår webbplats

www.ema.europa.eu/contact

© Europeiska läkemedelsmyndigheten, 2015. Kopiering tillåten med angivande av källan.

EMA/748449/2015

EMEA/H/C/002048

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Xiapex

kollagenas från clostridium histolyticum

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Xiapex. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Xiapex?

Xiapex är ett pulver och en vätska som bereds till en injektionsvätska, lösning. Det innehåller den

aktiva substansen kollagenas från clostridium histolyticum.

Vad används Xiapex för?

Xiapex används för att behandla Dupuytrens kontraktur och Peyronies sjukdom hos vuxna.

Dupuytrens kontraktur är ett tillstånd där ett eller flera fingrar är böjda inåt mot handflatan och inte

kan rätas ut helt. Det orsakas av att vävnaderna under huden på handflatan är förtjockade och bildar

strängar som drar ihop fingrarna. Xiapex ska ges till patienter som har så tjocka strängar i sina

handflator att de känns genom huden.

Peyronies sjukdom är ett tillstånd som kännetecknas av att män utvecklar plack av fibrös, ärrliknande

vävnad i penis som gör att den blir onormalt krökt, vilket ibland leder till smärta eller svårigheter vid

samlag. Xiapex används till patienter med plack som kan kännas genom huden och hos vilka den

onormala krökningen av penis är minst 30 grader vid början av behandlingen.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Xiapex?

Xiapex måste administreras av en läkare med utbildning i användning av läkemedlet och med

erfarenhet av diagnostik och behandling av Dupuytrens kontraktur eller genitala problem hos män.

Xiapex

EMA/748449/2015

Sida 2/3

Vid Dupuytrens kontraktur injicerar läkaren lämplig dos av Xiapex direkt in i en sträng i patientens

handflata. Cirka 24 timmar efter injektionen kan läkaren räta ut fingret genom att utföra en

fingersträckningsprocedur där fingret sträcks ut under cirka 10–20 sekunder för att strängen ska

brista. Upp till två strängar eller två leder i en och samma hand kan behandlas samtidigt. Om injektion

och fingersträckning inte ger önskat resultat kan proceduren upprepas en gång i månaden, dock högst

tre injektioner per sträng.

För patienter med Peyronies sjukdom ges Xiapex under högst fyra behandlingscykler som var och en

varar cirka sex veckor. Under varje cykel injiceras Xiapex-dosen in i placket som orsakar

deformationen följt av en andra injektion som ges 1–3 dagar efter den första. Efter ytterligare 1–3

dagar utför sedan läkaren en ”penil modelleringsprocedur” för att försiktigt sträcka och böja placket i

motsatt riktning till den onormala krökningen. Under återstoden av cykeln bör patienterna fortsätta

utföra dagliga modelleringsprocedurer hemma enligt anvisningarna.

Mer information om användning av Xiapex, inklusive anvisningar för fingersträcknings- och den penila

modelleringsproceduren, finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Xiapex?

Strängarna i handflatan hos patienter med Dupuytrens kontraktur och placken vid Peyronies sjukdom

består av fibrer uppbyggda av proteinet kollagen. Xiapex innehåller en kombination av två

kollagenaser, dvs. enzymer som bryter ner kollagen. När dessa kollagenaser injiceras i en sträng eller

ett plack bryter de ner kollagenfibrerna. Detta gör att strängen eller placket försvagas och brister.

De kollagenaser som ingår i Xiapex kommer från bakterien Clostridium histolyticum.

Hur har Xiapex effekt undersökts?

Xiapex jämfördes med placebo (overksam behandling) i två huvudstudier med sammanlagt 374 vuxna

patienter med Dupuytrens kontraktur. Patienterna behandlades med tre injektioner och tre månader

efter den sista injektionen undersöktes deras händer för att se hur mycket fingerlederna kunde

sträckas ut. Det primära effektmåttet var andelen patienter vars värst drabbade led kunde sträckas ut

så att den inte var inåtböjd mer än 5 grader.

Vid Peyronies sjukdom jämfördes Xiapex med placebo i två ytterligare studier på 832 män. Patienterna

fick upp till fyra behandlingscykler, var och en bestående av två injektioner samt efterföljande

modelleringsprocedurer, och effekterna mättes vid uppföljning efter ett år. Det primära effektmåttet

var minskningen av den onormala krökningen av penis och till vilken grad tillståndet var besvärligt för

patienten.

Vilken nytta har Xiapex visat vid studierna?

Xiapex var effektivare än placebo för behandling av Dupuytrens kontraktur. Bland de patienter som

fullföljde den första studien kunde 64 procent (130 av 203) av dem som fick Xiapex sträcka ut sina

fingrar så att vinkeln var 5 grader eller mindre, jämfört med 7 procent (7 av 103) av de patienter som

fick placebo. I den andra studien var siffrorna 44 procent (20 av 45) i Xiapex-gruppen och 5 procent (1

av 21) i placebogruppen.

Xiapex var även effektivare än placebo vid behandling av Peyronies sjukdom, och gav en 38-procentig

respektive en 31-procentig förbättring av den onormala krökningen i de två studierna, jämfört med

21 procent respektive 15 procent för placebo. Förbättringen med Xiapex var också större jämfört med

placebo i patientrapporterade poäng för hur besvärligt tillståndet var efter behandling.

Xiapex

EMA/748449/2015

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Xiapex?

De vanligaste biverkningarna som orsakades av Xiapex var lokala reaktioner vid injektionsstället, till

exempel svullnad, blåmärken, blödningar och smärta. Reaktioner vid injektionsstället var mycket

vanliga och förekom hos de allra flesta av patienterna. Dessa reaktioner var oftast lindriga till

medelsvåra och försvann i allmänhet inom en till två veckor. Xiapex får inte användas för att behandla

Peyronies sjukdom om placket drabbar uretra (röret som för ut urin och sädesvätska). En fullständig

förteckning över biverkningar och restriktioner för Xiapex finns i bipacksedeln.

Varför har Xiapex godkänts?

CHMP fann att nyttan med Xiapex är större än riskerna och rekommenderade att Xiapex skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Xiapex?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Xiapex används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Xiapex.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Företaget som tillverkar Xiapex måste dessutom se till att samtliga läkare som väntas använda

läkemedlet har lämplig utbildning i användning av läkemedlet samt erfarenhet av diagnostik och

behandling av Dupuytrens kontraktur eller Peyronies sjukdom. Företaget måste genomföra ett

utbildningsprogram för läkare om korrekt användning och eventuella biverkningar av läkemedlet.

Mer information om Xiapex

Den 28 februari 2011 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Xiapex

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Xiapex finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2015.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Xiapex 0,9 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

kollagenas från

clostridium histolyticum

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Xiapex är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Xiapex

Hur Xiapex används

Eventuella biverkningar

Hur Xiapex ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Xiapex är och vad det används för

Xiapex används för behandling av två olika sjukdomar:

Dupuytrens kontraktur hos vuxna patienter

med en tydlig sträng och Peyronies sjukdom hos vuxna män

Dupuytrens kontraktur

Detta är en sjukdom som gör att ett eller flera fingrar kröker sig inåt mot handflatan. Denna krökning

kallas kontraktur och orsakas av en onormal bildning av en sträng av kollagen under huden. Många

som drabbas av kontrakturer får betydande svårigheter att utföra vardagliga sysslor som att köra bil, ta

personer i hand, utöva idrott, öppna burkar, skriva på tangentbord eller hålla i föremål.

Peyronies sjukdom

Detta är en sjukdom som innebär att vuxna män har ett ”plack” som går att känna och som kröker

penis. Sjukdomen kan leda till en förändrad form på penis i erigerat tillstånd på grund av en onormal

ansamling av ärrvävnad, kallat plack, i de elastiska fibrerna i penis. Placket kan påverka förmågan att

få en rak erektion eftersom placket inte kan tänjas lika mycket som resten av penis. Män med

Peyronies sjukdom kan ha en erektion som är krökt eller böjd.

Det aktiva innehållsämnet i Xiapex är kollagenas från

clostridium histolyticum

och detta kollagenas

produceras med mikroorganismen

Clostridium histolyticum

. Xiapex injiceras av en läkare i strängen

av kollagen i fingret/handen eller placket i penis och fungerar genom att bryta ner kollagenet i

strängen eller placket.

Vid Dupuytrens sjukdom bryter Xiapex ned det kollagen som bildar strängen och därmed släpper

kontrakturen helt eller delvis och du kan räta mer på fingret eller fingrarna.

Vid Peyronies sjukdom bryter Xiapex ned kollagenet i placket som gör att penis är krökt i erigerat

tillstånd, vilket kan leda till att den tidigare böjda erektionen blir rakare så att du besväras mindre av

din sjukdom. Den minskning av krökningen som uppnås varierar från person till person.

2.

Vad du behöver veta innan du får Xiapex

Använd inte Xiapex

Om du är allergisk mot kollagenas från

clostridium histolyticum

eller något annat innehållsämne

i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

För Peyronies sjukdom om behandlingen av ditt plack omfattar urinröret (även kallat uretra).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ges Xiapex.

Allergiska reaktioner

Svåra allergiska reaktioner kan uppträda hos patienter som får Xiapex eftersom det innehåller

proteiner som är främmande för människokroppen.

Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom på en allergisk reaktion efter en

injektion av Xiapex:

nässelutslag

svullet ansikte

andningssvårigheter

bröstsmärta

Risken för en allvarlig allergisk reaktion eller muskuloskeletalt syndrom vid upprepad användning av

Xiapex kan inte uteslutas. Symtom för muskuloskeletalt syndrom är led- eller muskelsmärta, stela

axlar, svullnad i handen, förtjockning av hud i handflatan och förtjockning eller knutor i senor. Om du

märker något av dessa symtom bör du tala med din läkare.

Innan du tar emot detta läkemedel,

se till att läkaren känner till:

om du har fått en allergisk reaktion efter en tidigare injektion av Xiapex.

om du tidigare har haft problem med normal blodkoagulering eller om du tar några läkemedel

som hjälper till att kontrollera normal koagulering av blodet (även kallat blodförtunnande medel

eller antikoagulantia).

att om du för närvarande tar något antikoagulerande läkemedel får du inte behandlas med

Xiapex inom 7 dagar efter den senaste dosen av det antikoagulerande läkemedlet. Ett undantag

är användning av upp till 150 mg dagligen av acetylsalicylsyra (ett ämne som finns i många

läkemedel som används för att förebygga blodlevring) som är tillåtet.

Om du behandlas för Dupuytrens kontraktur

Detta läkemedel får bara injiceras i en kollagensträng i handen av läkare. Läkaren kommer att vara

noga med att undvika att injicera i senor, nerver eller blodkärl. Felaktiga injektioner i senor, nerver

eller blodkärl kan leda till blödningar eller skador, eventuellt bestående, i dessa strukturer. Om den

sträng som ska behandlas sitter fast i huden finns det en större risk att huden brister eller spricker

under fingersträckningsproceduren efter injektionen med Xiapex.

Tala om för läkaren om du tidigare har fått eller funderar på att få Xiapex för behandling av en

sjukdom som kallas Peyronies sjukdom. Denna sjukdom drabbar vuxna män, som har ett ”plack” som

går att känna och som kröker penis i erigerat tillstånd.

Om du behandlas för Peyronies sjukdom

Detta läkemedel får bara injiceras i placket i din penis av läkare.

Penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada i penis

Injektionen av Xiapex kan skada de rör i penis som kallas svällkroppar. Efter behandling med Xiapex

kan en av dessa svällkroppar brista under en erektion. Detta kallas svällkroppsruptur eller penisfraktur.

Efter behandling med Xiapex kan också blodkärl i penis brista, vilket leder till att blod ansamlas under

huden (kallas hematom).

Symtom på penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada i penis kan vara:

ett knakande ljud eller en knakande förnimmelse i en erigerad penis

plötslig förlust av förmågan att hålla kvar en erektion

smärta i penis

lila blåmärke och svullnad av penis

svårigheter att urinera eller blod i urinen

Kontakta omedelbart läkare om du upplever något av de symtom på penisfraktur eller allvarlig

skada i penis som anges ovan, eftersom detta kan kräva kirurgiskt ingrepp.

Ha inte samlag eller någon annan sexuell aktivitet under minst 2 veckor

efter den andra

injektionen i en behandlingscykel med Xiapex och efter att eventuell smärta och svullnad har

försvunnit.

Tala om för läkaren om du tidigare har fått eller funderar på att få Xiapex för behandling av en

sjukdom som kallas Dupuytrens kontraktur. Vid denna sjukdom bildas en sträng i vävnaden i

handflatan och gör att ett eller flera fingrar kröker sig in mot handflatan så att det inte går att räta ut

dem.

Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av Xiapex för barn och ungdomar i åldern 0–18 år för behandling

av Dupuytrens kontraktur eller Peyronies sjukdom.

Andra läkemedel och Xiapex

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta omfattar

läkemedel som hjälper till att kontrollera normal koagulering av blodet (även kallat blodförtunnande

medel eller antikoagulantia), antrakinonderivat, vissa antibiotika (tetracykliner och

antracykliner/antrakinoloner) för behandling av infektioner. Det finns ingen känd påverkan

(interaktion) vid samtidig användning av läkemedel mot erektil dysfunktion och behandling med

Xiapex.

Graviditet och amning

Dupuytrens kontraktur

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel.

Det finns ingen erfarenhet från användning av Xiapex av gravida kvinnor, därför rekommenderas inte

användning av Xiapex vid graviditet. Behandlingen bör skjutas upp till efter graviditeten.

Det finns ingen erfarenhet från användning av Xiapex av ammande kvinnor och därför

rekommenderas inte användning av Xiapex under amning.

Peyronies sjukdom

Denna sjukdom drabbar inte kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever yrsel, domning, förändrade förnimmelser och huvudvärk omedelbart efter en

injektion med Xiapex måste du undvika eventuella farliga sysslor som att köra bil, motorcykel och

använda maskiner tills dessa effekter har gått över eller du får klartecken av din läkare.

Svullnad och smärta kan försämra funktionen av den behandlade handen vid Dupuytrens sjukdom.

Xiapex innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur Xiapex används

Behandling får endast ges av läkare som har fått lämplig utbildning i korrekt användning av Xiapex

och som har erfarenhet av behandling av Dupuytrens kontraktur eller Peyronies sjukdom.

Du kommer att få Xiapex som en injektion direkt i det område som orsakar att ditt finger/din penis

kröks (intralesionell injektion). Din läkare kommer att ge alla injektioner av Xiapex.

Rekommenderad dos av ditt ordinerade läkemedel är 0,58 mg.

Dupuytrens kontraktur

Den sammanlagda injektionsvolymen beror på vilken led som ska behandlas. Din läkare kommer att

noggrant välja det område där kollagensträngen är mest åtkomlig och lägga injektionen just där.

Efter injektionen kommer du att få handen omlagd med ett förband. Du måste hålla det behandlade

fingret i stillhet under en dag. För vissa patienter kan fingret räta ut sig av sig själv. Såvida inte din

läkare har sagt annat ska du inte böja eller sträcka fingrarna på den injicerade handen. Du ska inte vid

något tillfälle själv försöka påverka den injicerade strängen. Håll den injicerade handen i högläge så

mycket som möjligt tills dagen efter fingersträckningsproceduren.

Din läkare kommer att be dig komma tillbaka cirka 24-72 timmar efter injektionen för att försöka att

sträcka på fingret för att räta ut det. Efter fingersträckningsproceduren kommer du att få en skena som

du ska bära nattetid i upp till 4 månader.

Om ditt finger fortfarande inte kan rätas ut vid ett uppföljningsbesök hos din läkare kan du behöva

ytterligare behandling med Xiapex som i så fall kan ges omkring 4 veckor efter den första

behandlingen. Injektion och fingersträckningsproceduren kan upprepas upp till 3 gånger per sträng

med omkring 4 veckors mellanrum. Injektioner i upp till två strängar eller två påverkade leder i

samma hand kan administreras under ett behandlingsbesök. Om sjukdomen har orsakat flera

kontrakturer kan ytterligare strängar behandlas vid andra behandlingsbesök med omkring 4 veckors

mellanrum, enligt läkarens beslut.

Fråga läkaren om när du kan börja med dina vanliga aktiviteter igen efter behandlingen med Xiapex.

Du bör undvika ansträngande aktiviteter med fingrarna tills du får andra anvisningar av din läkare.

Läkaren kan komma att rekommendera att du utför en sekvens av fingerböjningar och

töjningsövningar flertalet gånger per dag under flera månader.

Erfarenheter från kliniska studier med Xiapex är för närvarande begränsade till upp till 3 injektioner

per sträng och upp till 8 injektioner sammanlagt i båda händerna.

Peyronies sjukdom

Din läkare kommer att injicera Xiapex i det plack som gör att din penis kröks.

Xiapex ges som del i en behandlingscykel. I varje behandlingscykel kommer du att få en

injektion av Xiapex följt av en andra injektion en annan dag (1 till 3 dagar senare).

Efter varje injektion av Xiapex kan du få ett förband på din penis. Läkaren kommer att tala om

när du ska ta av förbandet.

En till tre dagar efter den andra injektionen av Xiapex i en behandlingscykel kommer du att

behöva komma tillbaka till läkaren för en manuell behandling som hjälper till att sträcka och

räta ut din penis. Läkaren talar om för dig när du ska komma tillbaka för detta.

Läkaren kommer att visa dig hur du varsamt ska sträcka och räta ut din penis på rätt sätt. För

mer information, se ”

Anvisningar om hur du varsamt sträcker din penis

” och

”Anvisningar

om hur du varsamt rätar ut din penis” i slutet av bipacksedeln

Du ska bara sträcka din penis varsamt när du inte har en erektion

. Du ska varsamt sträcka

din penis 3 gånger om dagen i 6 veckor efter varje behandlingscykel.

Du ska bara räta ut din penis om du har en erektion som uppstår utan någon sexuell

aktivitet (spontan erektion).

Du ska varsamt räta ut din penis 1 gång om dagen i 6 veckor efter

varje behandlingscykel

Läkaren kommer att tala om när du kan återuppta sexuell aktivitet efter varje behandlingscykel.

Läkaren kommer också att tala om när du ska komma tillbaka om du behöver fler

behandlingscykler.

Erfarenheter från kliniska studier med Xiapex är för närvarande begränsade till 4 behandlingscykler

under vilka sammanlagt 8 injektioner kan administreras i det plack som orsakar krökningen.

Tala omedelbart om för läkaren om du har svårt att sträcka eller räta ut din penis eller om du har ont

eller några andra problem.

Om du fått för stor mängd av Xiapex

Eftersom detta läkemedel administreras av din läkare är det inte troligt att du kommer att få en felaktig

dos. I det osannolika fall att din läkare skulle ge dig en högre dos än den rekommenderade, kan du

uppleva en förhöjd svårighetsgrad av de möjliga biverkningar som anges i avsnitt 4 ”Eventuella

biverkningar”.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allergisk reaktion

Allvarlig allergisk reaktion har rapporterats som mindre vanlig (1 fall). Kontakta omedelbart läkare

om du märker några tecken eller symtom på en allvarlig allergisk reaktion, t.ex. en utbredd hudrodnad

eller ett utbrett hudutslag, svullnad, trånghetskänsla i svalget eller andningssvårigheter.

Du bör inte

använda Xiapex

om du vet att du har haft en allvarlig allergisk reaktion mot kollagenas eller något av

de andra innehållsämnena.

Dupuytrens kontraktur

De flesta av de biverkningar som uppträdde i de kliniska studierna var lindriga eller medelsvåra samt

begränsade till den behandlade handen.

Följande biverkningar har observerats med Xiapex injicerat i upp till två strängar eller leder per

behandlingsbesök:

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

reaktioner vid injektionsstället, t.ex. blödningar, smärta, svullnad, ömhet och blåmärken

klåda i handen

smärta i hand, handled eller arm

svullna eller förstorade körtlar nära armbågen eller i armhålan

svullnad i hand eller arm

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

reaktioner vid injektionsstället, t.ex. smärta, värme, svullnad, en eller flera blåsor, hudrodnad

och/eller hudutslag

hudskada vid injektionsstället

hudskada, blodblåsa

smärtande körtlar nära armbågarna eller i armhålan

svullnad och smärta i leder

brännande känsla, partiell känselförlust, stickande känsla eller domning

yrsel, huvudvärk, illamående

ökad svettning

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

senruptur, ligamentskada

låg nivå av trombocyter

svullna ögonlock

allergisk reaktion

kronisk smärta

obehag, skada, förlamning i lem

tremor/darrningar, ökad känslighet för stimuli

svimning

kräkningar, diarré, smärta i övre delen av buken

utslag, eksem

stelhet, knakande leder

muskelspasmer, muskelsvaghet, muskuloskeletal stelhet eller obehag

smärta i ljumske, axel, bröstvägg eller nacke

svullnad

feber, allmän smärta, obehag, trötthet, värmekänsla, olustkänsla, influensaliknande symtom

köldkänslighet i de behandlade fingrarna

reaktioner vid injektionsstället, däribland flagande hud, missfärgad hud, infektion, smärta, stram

hud, domning, irritation eller knutor, sårskorpa, sår

ökade nivåer av leverenzymer

upphetsning, förvirring, irritabilitet, rastlöshet, sömnsvårigheter

andfåddhet, hyperventilation

inflammation i lymfkörtlar (lymfadenit), inflammation i lymfkärl (lymfangit) som leder till att

huden rodnar, blir öm, varm och svullen, vanligen åtföljt av röda strimmor och förstorade

lymfkörtlar.

Peyronies sjukdom

Penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada på penis

Penisfraktur (svällkroppsruptur) eller annan allvarlig skada på penis har inträffat i sällsynta fall.

Kontakta omedelbart läkare om du upplever något av symtomen på penisfraktur eller annan

allvarlig skada i penis, vilka är följande:

ett knakande ljud eller en knakande förnimmelse i en

erigerad penis, plötslig förlust av förmågan att hålla kvar en erektion, smärta i penis, lila blåmärke och

svullnad av penis, svårigheter att urinera eller blod i urinen, en blodansamling under huden vid

injektionsstället.

De flesta biverkningar som uppträdde i de kliniska studierna var av lindrig eller måttlig svårighetsgrad

och de flesta gick över inom 2 veckor efter injektionen.

Följande biverkningar har observerats med Xiapex:

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

blåmärken eller svullnad av penis och smärta i penis

en liten blodansamling under huden vid injektionsstället

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

reaktioner vid injektionsstället, t.ex. en blåsa, svullnad, klåda eller ett hårt upphöjt område under

huden

smärta vid injektionsstället och ovanför penis

blåsa eller rodnad/missfärgning av penis

genital klåda

smärtsam erektion, smärta vid samlag och erektil dysfunktion

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

smärtande och svullna lymfknutor

ökat antal vita blodkroppar

snabb hjärtrytm

öronringningar

svullen buk

förstoppning

värmekänsla

utslag vid injektionsstället

feber

svaghet

frossa

influensaliknande sjukdom

utsöndring från en blåsa på penis

ömhet

allergisk reaktion

svampinfektion i huden

infektion

övre luftvägsinfektion

hudbristning

öppet sår

ansamling av blod utanför ett blodkärl på pungen

ledskada

knakande ljud/förnimmelse som tyder på penisfraktur

förhöjt blodsocker

förhöjt blodtryck

vätskeretention

ryggvärk

smärta och obehag i ljumsken

förtjockning nära ligamentet vid penisroten

ömhet i ligamentet vid penisroten

huvudvärk

yrsel

obehaglig smak

onormal förnimmelse

brännande känsla

ökad/minskad känslighet för sinnesstimuli

onormala drömmar

depression

undvikande av sex

smärtsam/ökad urinering

ärrvävnad i penis

rubbning i penis

försämring av Peyronies sjukdom

sexuell dysfunktion

rodnad, svullnad och smärta i pungen

genitalt obehag och blåmärken

bäckensmärta

minskad penisstorlek

blodproppsbildning i penisvenen

hosta

litet inflammationsområde

nattliga svettningar

ömhet i huden på penis

hudutslag som orsakar rodnad

hudproblem/-irritation

ansamling av blod utanför blodkärlen

blåmärken

sjukdom i lymfkärlen

ytlig veninflammation

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Xiapex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Läkaren ska inte använda detta läkemedel efter det utgångsdatum som anges på kartongen efter

Utg.dat och injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp vid 2°C-8°C. Får ej frysas.

Produkten bör användas omedelbart efter spädning. Utspädd Xiapex kan förvaras vid rumstemperatur

(20°C – 25°C) i upp till en timme eller i kylskåp 2°C – 8°C i upp till 4 timmar före administrering. Om

den utspädda lösningen är kyld måste den ges tid att återta rumstemperatur (20°C – 25ºC) i omkring

15 minuter före användning.

Xiapex ska inte användas om den utspädda lösningen är missfärgad eller innehåller partiklar.

Lösningen ska vara klar och färglös och inte innehålla klumpar, flagor eller partiklar.

Läkaren eller kliniken ombesörjer förvaring, hantering och kassering av Xiapex. Läkemedel ska inte

kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som

inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kollagenas från

clostridium histolyticum

. Varje injektionsflaska med

Xiapex innehåller 0,9 mg kollagenas från

clostridium histolyticum

Övriga innehållsämnen är sackaros, trometamol och saltsyra 2,4 % (viktprocent) (för

pH-justering).

Spädningsvätskan innehåller kalciumkloriddihydrat, natriumklorid och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xiapex-pulvret är ett pulver och vätska till injektionsvätska lösning. Det vita frystorkade pulvret

tillhandahålls i en klar injektionsflaska av glas (3 ml, typ I-glas) med gummipropp,

aluminiumförsegling och snäpplock av plast.

Spädningsvätskan som ska användas för att lösa upp pulvret är en klar, färglös vätska. 3 ml

spädningsvätska tillhandahålls i en klar injektionsflaska av glas (5 ml, typ I-glas) med gummipropp,

aluminiumförsegling och snäpplock av plast.

Xiapex levereras i en förpackning med 1 injektionsflaska med Xiapex-pulver och 1 injektionsflaska

med spädningsvätska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Tillverkare

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande information är endast avsedd för patienter med Peyronies sjukdom:

Anvisningar om hur du varsamt sträcker din penis

Sträck din penis varsamt 3 gånger om dagen. Sträck bara penis om den inte är hård (erigerad).

Håll i ollonet med ena handens fingrar. Håll penisroten med andra handens fingrar (se bilden

nedan).

Dra varsamt ut penis från kroppen till dess fulla längd och håll kvar sträckningen i

30 sekunder.

Släpp ollonet och låt din penis återgå till sin normala längd.

Anvisningar om hur du varsamt rätar ut din penis

Räta ut din penis varsamt en gång om dagen. Räta bara ut din penis om du får en erektion utan

någon sexuell aktivitet (spontan erektion). Det ska inte göra ont eller kännas obehagligt när du

böjer penis.

Håll penis med ena handen. Använd andra handen till att varsamt böja penis i motsatt riktning

mot krökningen (se bilden nedan). Håll kvar penis i denna uträtade position i 30 sekunder och

släpp sedan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar om användning och hantering

Dupuytrens kontraktur

1.

Beredning – rekonstituering

Injektionsflaskan med Xiapex och injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering av

lösning för injektion måste förvaras kallt.

Före användning ska injektionsflaskan som innehåller det frystorkade pulvret med Xiapex och

injektionsflaskan som innehåller spädningsvätska för rekonstituering tas ut ur kylskåpet och de

två injektionsflaskorna ska stå framme i rumstemperatur i minst 15 minuter men inte längre än

60 minuter. Inspektera injektionsflaskan innehållande Xiapex visuellt. Kakan av frystorkat

pulver ska vara intakt och vit till färgen.

Bekräfta vilken typ av led som ska behandlas (metakarpofalangealled (MCP) eller proximal

interfalangealled (PIP)) eftersom volymen spädningsvätska som krävs för rekonstitueringen är

beroende av ledtyp (PIP-leder kräver mindre injektionsvolym).

Ta av snäpplocken från båda injektionsflaskorna och torka med aseptisk teknik av

gummiproppen och de omgivande ytorna på injektionsflaskan med Xiapex och

injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering med steril alkohol (inga andra

antiseptika får användas).

Använd enbart den medföljande spädningsvätskan för rekonstituering. Spädningsvätskan

innehåller kalcium som krävs för aktiviteten hos Xiapex.

Använd en 1 ml steril spruta med 0,01 ml gradering med en kanyl i storleken 12-13 mm (27 G)

(medföljer ej) för att dra upp rätt volym av den medföljande spädningsvätskan:

0,39 ml spädningsvätska för strängar som påverkar en MCP-led vid Dupuytrens

kontraktur

0,31 ml spädningsvätska för strängar som påverkar en PIP-led vid Dupuytrens

kontraktur

Injicera spädningsvätskan långsamt längs sidorna på injektionsflaskan med det frystorkade

Xiapex-pulvret. Vänd inte på injektionsflaskan och skaka inte lösningen. Rotera lösningen

långsamt för att säkerställa att allt frystorkat pulver har lösts upp.

Den rekonstituerade Xiapex-lösningen kan förvaras vid rumstemperatur (20 °C-25 °C) i upp till

en timme eller i kylskåp 2 °C-8 °C i upp till 4 timmar före administrering. Om den

rekonstituerade Xiapex-lösningen är kyld måste den ges tid att återta rumstemperatur i omkring

15 minuter före användning.

Kassera sprutan och kanylen som användes för rekonstitueringen och injektionsflaskan som

innehöll spädningsvätskan.

Vid administrering av två injektioner i samma hand under ett behandlingsbesök, använd en ny

spruta och en separat injektionsflaska av beredd lösning (innehållande 0,58 mg av Xiapex) för

den andra injektionen. Upprepa steg 1 till 8.

2.

Identifiering av behandlingsområdet

Bekräfta behandlingsområdet före varje behandlingscykel enligt följande:

Bekräfta vilken typ av led som ska behandlas metakarpofalangealled (MCP) eller proximal

interfalangealled (PIP) eftersom volymen spädningsvätska som krävs för rekonstitueringen är

beroende av ledtyp (PIP-leder kräver mindre injektionsvolym).

3.

Injiceringsprocedur

Administrering av lokalt anestetikum före injektionen av Xiapex rekommenderas inte eftersom detta

kan inverka på placeringen av injektionen.

Den rekonstituerade lösningen av Xiapex måste vara klar. Lösningen ska inspekteras visuellt för

att kunna upptäcka eventuella partiklar och missfärgningar före administrering. Om lösningen

innehåller partiklar, är grumlig eller missfärgad ska den inte injiceras.

Identifiera strängen som ska injiceras. Det valda injektionsstället måste vara där den

kontrakterade strängen är maximalt separerad från de underliggande böjsenorna och där huden

inte ligger direkt mot strängen.

Vid administrering av två injektioner i samma hand under ett behandlingsbesök, börja med det

påverkade fingret i handens mest ulnara del och fortsatt mot den radiala delen (t.ex. femte

fingret till pekfingret). Börja i respektive finger med den påverkade leden i fingrets mest

proximala del och fortsätt mot den distala delen (t.ex. MP till PIP). Följ steg 4-10 för varje

injektion.

Applicera ett antiseptikum på injektionsstället och låt huden torka.

Använd en ny steril spruta med 0,01 ml gradering och en fast kanyl med storleken 12 eller

13 mm (26 eller 27 G) (medföljer ej) och dra upp erforderlig

volym av den rekonstituerade

lösningen

för injektion:

0,25 ml rekonstituerad Xiapex för strängar som påverkar en MCP-led eller

0,20 ml rekonstituerad Xiapex för strängar som påverkar en PIP-led

Var försiktig med strängar i närheten av PIP-ledens böjveck. Vid injektion i en sträng som

påverkar lillfingrets PIP-led måste man vara noggrann med att injicera så nära palmara

fingervecken som möjligt och inte djupare än 2–3 mm. För PIP-leder bör man inte lägga

injektionen mer än 4 mm distalt om palmara fingervecken.

Använd din icke-dominanta hand för att hålla fast patientens hand som ska behandlas samtidigt

som du sträcker ut strängen något. Använd din dominanta hand för att föra in kanylen i

strängen. Var noga med att hålla kanylen inom strängen. Kanylspetsen får inte passera ut på

andra sidan strängen då det finns en risk att injektionen med Xiapex hamnar i annan vävnad än i

strängen. Om det efter placering av kanylen i strängen finns misstanke om att kanylspetsen

kommit in i böjsenan kan man passivt röra distala interfalangeala leden (DIP-leden). Om

misstanke finns att kanylen är placerad i en sena eller om patienten upplever parestesi skall

kanylen backas och föras in i strängen vid ett annat ställe. Om kanylen sitter korrekt placerad

kommer du att märka ett visst motstånd under injiceringen. Figur 1 nedan innehåller en

illustration av injiceringstekniken.

När du har bekräftat att kanylen är korrekt placerad i strängen injicerar du omkring en tredjedel

av dosen.

Därefter drar du ut kanylspetsen från strängen – kanylspetsen ska dock hela tiden vara kvar

under huden – och för in den ett litet stycke (omkring 2–3 mm) distalt om den första injektionen

i strängen och där injicera ytterligare en tredjedel av dosen.

Fortsätt att hålla kanylspetsen under huden, dra ut den från strängen och för nu in den ett litet

stycke (omkring 2–3 mm) proximalt om den första injektionen i strängen och injicera den sista

tredjedelen av dosen (se figur 2).

Figur 1 och 2 nedan är enbart avsedda som illustrationer och är inte nödvändigtvis representativa för

de exakta positionerna av de anatomiska strukturerna hos en specifik patient.

Figur 1: Illustration av injiceringstekniken

Figur 2: Trestegsinjektion av Xiapex i strängen

Lägg om den behandlade handen med en mjuk, voluminös gasbinda.

Kassera den oanvända delen av den rekonstituerade lösningen och spädningsvätskan efter

injektionen. Injektionsflaskor med oanvänd rekonstituerad lösning eller spädningsvätska får inte

lagras, samlas ihop eller användas.

Patienten ska instrueras att:

inte böja eller sträcka fingrarna tills fingerextensionsproceduren är slutförd eftersom detta

kan öka extravaseringen av Xiapex ut från strängen

inte vid något tillfälle själv försöka att rupturera den injicerade strängen

hålla den injicerade handen i högläge så mycket som möjligt tills dagen efter

fingerextensionsproceduren

omedelbart kontakta läkaren om det uppstår tecken på infektion (t.ex. feber, frossa, ökad

rodnad eller ödem) eller svårigheter att böja fingret efter att svullnaden har gått ner

(symtom på senruptur)

återkomma till läkaren cirka 24-72 timmar efter varje injektion för undersökning av den

injicerade handen och en eventuell fingerextensionsprocedur för få strängen att rupturera.

4.

Fingerextensionsproceduren

Vid uppföljningsbesöket cirka 24-72 timmar efter injektionen ska du fastställa om kontrakturen

finns kvar. Om strängkontrakturen kvarstår bör man utföra en passiv fingerextensionsprocedur

för att försöka få strängen att rupturera.

Om strängar i två påverkade leder i ett finger har behandlats, utför fingerextensionsproceduren i

den sträng som påverkar MCP-leden innan proceduren utförs på strängen som påverkar

PIP-leden.

Lokal anestesi kan vid behov användas under fingerextensionsproceduren.

Låt patientens hand ligga böjd och applicera en medelstark sträckning av den injicerade

strängen genom att sträcka fingret under omkring 10–20 sekunder. För strängar som påverkar

PIP-leden bör fingerextensionsproceduren utföras med MCP-leden i böjt läge.

Om den första fingerextensionsproceduren inte resulterar i att strängen rupturerar kan man

utföra ett andra och ett tredje försök med 5–10 minuters mellanrum. Man bör inte utföra fler än

tre försök per påverkad led att få en sträng att rupturera.

Om strängen inte har rupturerats efter tre extensionsförsök per sträng bör man planera in ett

uppföljningsbesök omkring 4 veckor efter injektionen. Om den kontrakterade strängen kvarstår

vid ett efterföljande besök kan ytterligare en injektion och fingerextensionsprocedur utföras.

Efter fingerextensionsprocedur(er) och efter att patienten har försetts med en skena (med den

behandlade leden i maximal töjning) ska patienten instrueras att:

inte utföra ansträngande sysslor med den injicerade handen tills han/hon får klartecken att

göra detta

bära skenan på natten i upp till 4 månader

utföra en sekvens av fingerböjningar och töjningsövningar flertalet gånger per dag under

flera månader.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Anvisningar om användning och hantering

Peyronies sjukdom

1.

Beredning – rekonstituering

Injektionsflaskan med Xiapex och injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering av

lösning för injektion måste förvaras kallt.

Före användning ska injektionsflaskan som innehåller det frystorkade pulvret med Xiapex och

injektionsflaskan som innehåller spädningsvätska för rekonstituering tas ut ur kylskåpet och de

två injektionsflaskorna ska stå framme i rumstemperatur i minst 15 minuter men inte längre än

60 minuter. Inspektera injektionsflaskan innehållande Xiapex visuellt. Kakan av frystorkat

pulver ska vara intakt och vit till färgen.

Ta av snäpplocken från båda injektionsflaskorna och torka med aseptisk teknik av

gummiproppen och de omgivande ytorna på injektionsflaskan med Xiapex och

injektionsflaskan med spädningsvätska för rekonstituering med steril alkohol (inga andra

antiseptika får användas).

Använd enbart den medföljande spädningsvätskan för rekonstituering. Spädningsvätskan

innehåller kalcium som krävs för aktiviteten hos Xiapex.

Använd en 1 ml steril spruta med 0,01 ml gradering med en kanyl i storleken 12-13 mm (27 G)

(medföljer ej) för att dra upp rätt volym av den medföljande spädningsvätskan:

0,39 ml spädningsvätska för det penila placket vid Peyronies sjukdom

Injicera spädningsvätskan långsamt längs sidorna på injektionsflaskan med det frystorkade

Xiapex-pulvret. Vänd inte på injektionsflaskan och skaka inte lösningen. Rotera lösningen

långsamt för att säkerställa att allt frystorkat pulver har lösts upp.

Den rekonstituerade Xiapex-lösningen kan förvaras vid rumstemperatur (20 °C-25 °C) i upp till

en timme eller i kylskåp 2 °C-8 °C i upp till 4 timmar före administrering. Om den

rekonstituerade Xiapex-lösningen är kyld måste den ges tid att återta rumstemperatur i omkring

15 minuter före användning.

Kassera sprutan och kanylen som användes för rekonstitueringen och injektionsflaskan som

innehöll spädningsvätskan.

2.

Identifiering av behandlingsområdet

Identifiera behandlingsområdet före varje behandlingscykel på följande sätt:

Inducera erektion av penis.

Lokalisera placket vid den punkt där krökningen av penis är störst (eller fokalpunkt).

Markera punkten med en kirurgisk märkpenna. Detta indikerar målområdet i placket för

deponering av Xiapex.

3.

Injiceringsprocedur

Den rekonstituerade lösningen av Xiapex måste vara klar. Lösningen ska inspekteras visuellt för

att kunna upptäcka eventuella partiklar och missfärgningar före administrering. Om lösningen

innehåller partiklar, är grumlig eller missfärgad ska den inte injiceras.

Applicera ett antiseptikum på injektionsstället och låt huden torka.

Administrera lämpligt lokalanestetikum om så önskas.

Använd en ny spruta med 0,01 ml gradering och en fast kanyl i storleken 12 eller 13 mm (27 G)

(medföljer ej) för att dra upp en volym på 0,25

ml rekonstituerad lösning (innehållande

0,58 mg Xiapex)

Penis ska vara slapp innan Xiapex injiceras. Placera kanylspetsen på sidan av målplacket i linje

med punkten där krökningen är som störst. Rikta kanylen så att den går in i placket från sidan,

INTE nedåt eller i rät vinkel mot corpora cavernosum.

Stick in och för nålen transversellt genom plackets bredd mot plackets motsatta sida utan att

passera det helt. Testa och bekräfta att kanylen är i rätt position genom att omsorgsfullt notera

motstånd vid minimalt tryck på sprutkolven.

Starta injektionen med kanylspetsen placerad i placket och injicera läkemedlet långsamt i

placket med ett stadigt tryck på kolven. Dra ut kanylen långsamt så att hela dosen deponeras

längs kanylens bana i placket. För plack som endast är några millimeter breda kan den sträcka

som kanylen dras ut vara mycket kort. Målet är alltid att deponera hela dosen inom placket.

Tryck försiktigt mot injektionsstället när nålen har dragits ut. Sätt på förband vid behov.

Kassera den överblivna volymen rekonstituerad lösning och spädningsvätska efter varje

injektion. Spara inte, slå inte ihop och använd inte några injektionsflaskor som innehåller

överbliven rekonstituerad lösning eller spädningsvätska.

Den andra injektionen i behandlingscykeln ska ges cirka 2 till 3 mm från den första injektionen.

4.

Penismodelleringsprocedur

Penismodellering bidrar till att minska kurvaturdeformiteten och räta ut penisskaftet. Vid

uppföljningsbesöket 1 till 3 dagar efter den andra injektionen i varje behandlingscykel ska du utföra en

penismodelleringsprocedur (enligt beskrivningen nedan) på penis i slappt tillstånd för att sträcka och

förlänga det behandlade placket som Xiapex har rupturerat:

Administrera lämpligt lokalanestetikum om så önskas.

Ta på handskar och fatta tag om placket eller den förhårdnade delen av den slappa

penisen med båda händerna cirka 1 cm proximalt och distalt om injektionsstället. Undvik

direkt tryck på injektionsstället.

Använd målplacket som hävstångsstöd och använd båda händerna till att utöva ett stadigt

tryck för att sträcka och förlänga penis. Målet är att gradvis skapa en krökning i motsatt

riktning mot patientens peniskurvatur genom att sträcka placket till dess att måttligt

motstånd möts. Håll kvar trycket i 30 sekunder och släpp sedan.

Efter 30 sekunders vilopaus upprepas penismodelleringstekniken till dess att totalt

3 modelleringsförsök har utförts under 30 sekunder per försök.

Patienten ska sedan instrueras att utföra penismodellering i hemmet varje dag under 6-veckorsperioden

efter läkarbesöket för penismodellering i varje behandlingscykel, i enlighet med de detaljerade

anvisningarna i bipacksedeln.

BILAGA IV

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN FÖR

GODKÄNNANDENA FÖR FÖRSÄLJNING

Vetenskapliga slutsatser

Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten för kollagenas från

clostridium histolyticum

(behandling av Dupuytrens kontraktur och behandling av Peyronies sjukdom)

är CHMP:s slutsatser följande:

Innehavaren av godkännandet för försäljning inlämnade med denna PSUR en kumulativ granskning av

rapporterade fall av köldintolerans som täcker denna PSUR-period. Sammanlagt rapporterades 5 fall

av temperaturintolerans, 5 fall av perifer kyla, 3 fall av perifer kärlsjukdom och 5 fall av Raynauds

fenomen. Två av dessa fall hade en positiv dechallenge, 8 fall hade en negativ

dechallenge/kvarstående symtom och för 8 fall är utfallet okänt. Av tillgänglig information framgår att

de fingrar som behandlats påverkas och att de som reaktion på kallt väder blir vita och/eller kalla.

Fenomenet utvecklades i några fall flera månader efter injektionen. Utveckling av perifer kyla kan

emellertid betraktas som en allvarlig biverkning som påverkar arbetsförmågan hos vissa patienter.

Symtomen kan inkludera smärta, förändrad känsel eller färgförändringar och kan orsaka

funktionsnedsättande morbiditet som påverkar patienternas liv. Detta är också känt i samband med

fasciotomi och kan förekomma efter kirurgiska ingrepp i eller trauman mot de övre extremiteterna. I

litteraturen rapporteras dessutom två fall med nydebuterad köldintolerans efter behandling av

Dupuytrens kontraktur med kollagenas från

clostridium histolyticum

. Patofysiologin för

köldkänslighet i form av ett symtomkomplex som uppstår efter skador är inte klarlagd och hittills finns

det inga kända terapier som kan förebygga utvecklingen av syndromet eller behandla det. Symtomen

tenderar att antingen försvinna eller förvärras med tiden. Baserat på tillgänglig evidens drog PRAC

slutsatsen att ”köldintolerans i de behandlade fingrarna” ska läggas till som en ny biverkning med

frekvensen ”mindre vanliga” i produktresuméns avsnitt 4.8 och i bipacksedelns avsnitt 4.

CHMP instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser.

Skäl att ändra villkoren för godkännandet för försäljning

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för kollagenas från

clostridium histolyticum

(behandling av

Dupuytrens kontraktur och behandling av Peyronies sjukdom) anser CHMP att nytta-riskförhållandet

för läkemedlet som innehåller kollagenas från

clostridium histolyticum

(behandling av Dupuytrens

kontraktur och behandling av Peyronies sjukdom) är oförändrat under förutsättning att de föreslagna

ändringarna görs i produktinformationen.

CHMP rekommenderar att villkoren för godkännandet för försäljning ändras.