Xiapex

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xiapex
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xiapex
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • hollenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Andere geneesmiddelen voor aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • Lækningarsvæði:
 • Dupuytren Contracture
 • Ábendingar:
 • Xiapex is geïndiceerd voor:De behandeling van een contractuur van dupuytren bij volwassen patiënten met een palpabele koord. De behandeling van volwassen mannen met de ziekte van Peyronie met een palpabele plaque en de kromming misvorming van minstens 30 graden bij de start van de therapie.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 18

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Erkende
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Leyfisdagur:
 • 27-02-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 0 20 3660 6000

Facsimile

+44 0 20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015 Overneming met bronvermelding toegestaan.

EMA/748449/2015

EMEA/H/C/002048

EPAR-samenvatting voor het publiek

Xiapex

collagenase clostridium histolyticum

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor

Xiapex. Het geeft uitleg over de aanpak van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

(CHMP) bij de beoordeling van het geneesmiddel, een proces dat tot doel heeft een positief advies voor

vergunningverlening en aanbevelingen voor de gebruiksvoorwaarden van Xiapex vast te stellen.

Wat is Xiapex?

Xiapex is een poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Het bevat de werkzame stof

collagenase clostridium histolyticum.

Wanneer wordt Xiapex voorgeschreven?

Xiapex wordt voorgeschreven voor de behandeling van contractuur van Dupuytren en de ziekte van

Peyronie bij volwassenen.

Contractuur van Dupuytren is een aandoening waarbij één of meer vingers naar voren zijn gebogen

richting de handpalm en niet meer helemaal gestrekt kunnen worden. De aandoening wordt

veroorzaakt door een verdikking van de weefsels onder de huid van de handpalm. Deze weefsels

vormen ‘strengen’ die de vingers doen kromtrekken. Xiapex wordt gebruikt bij patiënten die strengen

in hun handpalmen hebben van een zodanige dikte dat ze door de huid heen kunnen worden gevoeld.

De ziekte van Peyronie is een aandoening bij mannen waarbij plaques van fibreus littekenachtig

weefsel in de penis ontstaan, waardoor de penis abnormaal gebogen raakt en waarbij soms pijn of

moeite met geslachtsgemeenschap optreedt. Xiapex wordt gebruikt bij patiënten met plaques die door

de huid heen voelbaar zijn en bij wie de abnormale kromming van de penis bij aanvang van de

behandeling ten minste 30 graden is.

Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Xiapex

EMA/748449/2015

Blz. 2/4

Hoe wordt Xiapex gebruikt?

Xiapex moet worden toegediend door een arts die getraind is in het gebruik van het geneesmiddel en

ervaring heeft met het vaststellen en behandelen van contractuur van Dupuytren of genitale

problemen bij mannen.

Bij contractuur van Dupuytren injecteert de arts de juiste dosis Xiapex rechtstreeks in een streng in de

handpalm van de patiënt. Ongeveer 24 uur na de injectie kan de arts de vinger strekken door een

‘vingerstrekprocedure’ uit te voeren. Daarbij wordt de vinger gedurende ongeveer 10 tot 20 seconden

uitgerekt, om het breken van de streng te vergemakkelijken. Maximaal twee strengen of twee

aangedane gewrichten kunnen tegelijkertijd in dezelfde hand behandeld worden. Als er na injectie en

vingerstrekking onvoldoende effect is bereikt, kan de procedure maandelijks worden herhaald tot een

maximum van drie injecties per streng.

Bij patiënten met de ziekte van Peyronie wordt Xiapex toegediend gedurende maximaal vier

behandelingscycli die ieder ongeveer van zes weken duren. Tijdens iedere cyclus wordt de dosis Xiapex

geïnjecteerd in de plaque die de misvorming veroorzaakt, gevolgd door een tweede injectie één tot

drie dagen na de eerste. Vervolgens wordt na nog eens één tot drie dagen door de arts een

‘penismodelleringsprocedure’ uitgevoerd om de plaque voorzichtig uit te rekken en in de richting

tegengesteld aan de abnormale kromming te buigen. Daarna dienen patiënten gedurende de rest van

de cyclus thuis dagelijks modelleringsprocedures uit te voeren volgens de instructies.

Zie de samenvatting van de productkenmerken (ook onderdeel van het EPAR) voor meer informatie

over het gebruik van Xiapex, inclusief instructies voor vingerstrekprocedures en penismodellering.

Hoe werkt Xiapex?

De strengen in de handpalm bij patiënten met een contractuur van Dupuytren en de plaques bij de

ziekte van Peyronie bestaan uit vezels van het eiwit collageen. Xiapex bevat een mengsel van twee

‘collagenasen’. Dit zijn enzymen die collageen afbreken. Wanneer de collagenasen in een streng of een

plaque worden geïnjecteerd, breken ze de collageenvezels af. Hierdoor wordt de streng of de plaque

zwakker en breekt hij.

De collagenasen in Xiapex zijn verkregen uit de bacterie clostridium histolyticum.

Hoe is Xiapex onderzocht?

Xiapex werd vergeleken met placebo (een schijnbehandeling) in twee hoofdstudies waaraan in totaal

374 volwassen patiënten met een contractuur van Dupuytren deelnamen. De patiënten werden

behandeld met drie injecties. Drie maanden na de laatste injectie werden hun handen onderzocht om

te kijken in hoeverre de vingergewrichten gestrekt konden worden. De voornaamste graadmeter voor

de werkzaamheid was het percentage patiënten bij wie het aangetaste gewricht zo ver kon worden

gestrekt dat het hooguit 5 graden naar voren was gebogen.

Voor de ziekte van Peyronie werd Xiapex vergeleken met placebo in twee verdere onderzoeken waarbij

832 mannen betrokken waren. De patiënten ondergingen maximaal vier behandelingscycli die ieder

bestonden uit twee injecties en daaropvolgende modelleringsprocedures, en het effect werd gemeten

bij een vervolgonderzoek na één jaar. De voornaamste graadmeters voor de werkzaamheid waren de

afname van de abnormale kromming van de penis en de mate waarin de aandoening hinderlijk was

voor de patiënt.

Xiapex

EMA/748449/2015

Blz. 3/4

Welke voordelen bleek Xiapex tijdens de studies te hebben?

Xiapex bleek werkzamer te zijn dan placebo bij het behandelen van contracturen van Dupuytren. Van

de patiënten die de eerste studie voltooiden, kon 64% (130 van de 203) van degenen die Xiapex

kregen zijn vingers strekken tot een hoek van 5 graden of minder, vergeleken met 7% (7 van de 103)

van de patiënten die placebo kregen. In de tweede studie waren de cijfers 44% (20 van de 45) voor de

Xiapex-groep en 5% (1 van de 21) voor de placebogroep.

Xiapex was ook werkzamer dan placebo bij de behandeling van de ziekte van Peyronie, waarbij Xiapex

in de twee onderzoeken leidde tot een afname van 38% en 31% van de abnormale kromming ten

opzichte van respectievelijk 21% en 15% voor placebo. Er trad bij gebruik van Xiapex ook een grotere

verbetering op van de door de patiënt aangegeven scores van de mate waarin de aandoening hinderlijk

was na de behandeling dan bij placebo.

Welke risico’s houdt het gebruik van Xiapex in?

De meest voorkomende bijwerkingen die werden waargenomen bij Xiapex waren lokale reacties op de

injectieplaats, zoals zwelling, blauwe plekken, bloeding en pijn. Reacties op de injectieplaats kwamen

zeer vaak voor, bij de overgrote meerderheid van de patiënten. Deze reacties waren meestal licht tot

matig van aard en verdwenen doorgaans binnen een tot twee weken. Xiapex mag niet worden gebruikt

voor de behandeling van de ziekte van Peyronie indien de plaque de urinebuis (het kanaal waardoor de

urine en het sperma naar buiten stroomt) aantast. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle

gerapporteerde bijwerkingen en beperkingen van Xiapex.

Waarom is Xiapex goedgekeurd?

Het CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Xiapex groter zijn dan de risico’s ervan en heeft

geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Xiapex.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend

gebruik van Xiapex te waarborgen?

Om een zo veilig mogelijk gebruik van Xiapex te waarborgen, is een risicobeheerplan opgesteld. Op

basis van dit plan is in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Xiapex

veiligheidsinformatie opgenomen, onder andere over de gepaste voorzorgsmaatregelen die

professionele zorgverleners en patiënten moeten nemen

De firma die Xiapex produceert, moet er ook voor zorgen dat alle artsen die het geneesmiddel naar

verwachting zullen gebruiken, goed zijn getraind in het gebruik van het geneesmiddel, en ervaring

hebben met het vaststellen en behandelen van contractuur van Dupuytren of de ziekte van Peyronie.

De firma moet een voorlichtingsprogramma voor artsen verzorgen over het juiste gebruik en de

mogelijke bijwerkingen van het geneesmiddel.

Overige informatie over Xiapex

De Europese Commissie heeft op 28 februari 2011 een in de hele Europese Unie geldige vergunning

voor het in de handel brengen van Xiapex verleend.

Het volledige EPAR voor Xiapex is te vinden op de website van het

Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment

Xiapex

EMA/748449/2015

Blz. 4/4

Reports. Zie de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker

voor meer informatie over de behandeling met Xiapex.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in 11-2015.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Xiapex 0,9 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

collagenase

clostridium histolyticum

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is Xiapex en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wanneer mag dit middel niet bij u worden toegediend of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Hoe wordt dit middel gebruikt?

Mogelijke bijwerkingen

Hoe wordt dit middel bewaard?

Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is Xiapex en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Xiapex wordt gebruikt voor de behandeling van twee verschillende aandoeningen:

contractuur van

Dupuytren bij volwassen patiënten met een voelbare streng

ziekte van Peyronie bij volwassen

mannen

Contractuur van Dupuytren

Dit is een ziekte waarbij uw vinger(s) naar binnen wordt/worden getrokken. Dit naar binnen getrokken

worden van uw vinger(s) wordt een contractuur genoemd en wordt veroorzaakt door de abnormale

vorming van een collageen bevattende streng onder uw huid. Een contractuur veroorzaakt voor veel

mensen grote problemen bij het verrichten van alledaagse bezigheden, zoals autorijden, handen

schudden, sporten, potjes openen, typen of voorwerpen vasthouden.

Ziekte van Peyronie

Dit is een aandoening waarbij volwassen mannen een voelbare ‘plaque’ en een kromstand van hun

penis hebben. De ziekte kan leiden tot een verandering in de vorm van de penis in erectie als gevolg

van de abnormale ophoping van littekenweefsel, plaque genoemd, in de elastische vezels van de penis.

De plaque kan een rechte erectie verhinderen omdat de plaque niet zo elastisch is als de rest van de

penis. Mannen met de ziekte van Peyronie kunnen een erectie hebben die krom of gebogen is.

De werkzame stof in Xiapex is collagenase

clostridium histolyticum

en dit collagenase wordt

geproduceerd door gebruik te maken van het micro-organisme

Clostridium histolyticum

. Xiapex wordt

door uw arts in de streng in uw vinger/hand of plaque in uw penis geïnjecteerd. Het middel breekt het

collageen in de streng of de plaque af.

Voor de ziekte van Dupuytren breekt Xiapex het collageen af dat de streng vormt en hiermee wordt de

contractuur volledig of gedeeltelijk losgemaakt en kan (kunnen) uw vinger(s) meer worden gestrekt.

Voor de ziekte van Peyronie breekt Xiapex het collageen af in de plaque die ertoe leidt dat uw penis in

erectie krom is. Dit kan helpen de vroeger gebogen erectie rechter te maken en ervoor zorgen dat u

minder last heeft van uw ziekte. De vermindering van de kromstand die wordt bereikt, zal van persoon

tot persoon variëren.

2.

Wanneer mag dit middel niet bij u worden toegediend of moet u er extra voorzichtig mee

zijn?

Wanneer mag dit middel niet bij u worden toegediend?

U bent allergisch voor collagenase

clostridium histolyticum

of voor één van de andere stoffen in

dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Voor de ziekte van Peyronie, indien bij de behandeling van uw plaque de urinebuis (urethra

genoemd) waar uw urine doorgaat, betrokken is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel toegediend krijgt.

Allergische reacties

Ernstige allergische reacties kunnen optreden bij patiënten die Xiapex krijgen, omdat het eiwitten

bevat die vreemd zijn voor het menselijk lichaam.

Bel onmiddellijk uw arts als u een van deze symptomen van een allergische reactie heeft na een

injectie met Xiapex:

galbulten

gezwollen gezicht

ademhalingsproblemen

pijn op de borst

De kans op een ernstige allergische reactie of het ontwikkelen van musculoskeletaal syndroom na

herhaald gebruik van Xiapex kan niet worden uitgesloten. Symptomen van het musculoskeletaal (de

spieren en het skelet betreffende) syndroom kunnen zijn gewrichts- of spierpijn, stijfheid van de

schouder, zwelling van de hand, bindweefselwoekering in de handpalmen, dikker worden van de

pezen of het verschijnen van knobbeltjes in uw pezen. Als u een van deze symptomen opmerkt, dient u

uw arts hierover in te lichten.

Zorg

voordat dit geneesmiddel aan u wordt gegeven

dat uw arts hiervan op de hoogte is:

als u een allergische reactie heeft gehad op een eerdere injectie met Xiapex.

als u in het verleden problemen met uw normale bloedstolling hebt gehad of als u

geneesmiddelen gebruikt die de normale bloedstolling helpen controleren (bekend als

antistollingsmiddelen);

als u momenteel antistollingsmiddelen gebruikt mag u binnen 7 dagen na de laatste dosis van

uw antistollingsmiddel geen Xiapex krijgen; U mag wel dagelijks maximaal 150 mg

acetylsalicylzuur (een stof die in veel antistollingsmiddelen zit) gebruiken.

Indien u wordt behandeld voor een contractuur van Dupuytren

Dit geneesmiddel mag uitsluitend door uw arts worden geïnjecteerd in de collageenstreng in uw hand.

Uw arts zal dit voorzichtig doen om te vermijden dat hij/zij in een pees, zenuw of bloedvat injecteert.

Onjuiste toediening in een pees, zenuw of bloedvat kan een bloeding of schade tot gevolg hebben en

mogelijk permanent letsel aan deze weefsels. Als uw te behandelen streng vastzit aan de huid, is er een

verhoogd risico dat uw huid openbarst of openscheurt tijdens de vingerstrekprocedure na de injectie van

Xiapex.

Vertel het uw arts als u eerder Xiapex toegediend heeft gekregen of als u eraan denkt om Xiapex te

laten toedienen voor het behandelen van een aandoening die ziekte van Peyronie wordt genoemd. Deze

aandoening treft volwassen mannen die een voelbare ‘plaque’ en een kromstand van hun penis in

erectie hebben.

Indien u wordt behandeld voor de ziekte van Peyronie

Dit geneesmiddel mag uitsluitend door uw arts worden geïnjecteerd in de plaque in uw penis.

Fractuur van de penis (ruptuur van het corpus) of ander ernstig letsel van de penis

Toediening van een injectie van Xiapex kan leiden tot schade aan de buisjes in uw penis die

zwellichamen worden genoemd. Na behandeling met Xiapex kan een van deze buisjes breken tijdens

een erectie. Dit wordt ruptuur van het corpus of fractuur van de penis genoemd.

Na behandeling met Xiapex kunnen ook bloedvaten in uw penis openknappen, waardoor zich bloed

ophoopt onder de huid (wat hematoom wordt genoemd).

Symptomen van fractuur van de penis (ruptuur van het corpus) of ander ernstig letsel van uw penis

kunnen de volgende zijn:

een knappend geluid of gevoel in een penis in erectie

plotseling geen erectie meer kunnen behouden

pijn in uw penis

paarsblauwe plek op en zwelling van uw penis

problemen bij het plassen of bloed in de urine

Bel onmiddellijk uw arts als u een van de symptomen van een fractuur van de penis of ernstig

letsel aan uw penis heeft die hierboven worden vermeld, aangezien deze een chirurgische

interventie kunnen vereisen.

U mag geen geslachtsgemeenschap hebben of andere seksuele handelingen uitvoeren gedurende

ten minste 2 weken

na de tweede injectie van een behandelingscyclus met Xiapex en wanneer u pijn

heeft gehad en een zwelling verdwenen is.

Vertel het uw arts als u eerder Xiapex toegediend heeft gekregen of als u eraan denkt om Xiapex te

laten toedienen voor het behandelen van een aandoening die contractuur van Dupuytren wordt

genoemd. Bij deze aandoening wordt een streng gevormd in het weefsel in de handpalm en dit leidt

ertoe dat een of meer vingers naar de handpalm toe buigen, zodat ze niet meer recht kunnen komen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er is geen relevante toepassing van Xiapex bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar voor

de behandeling van een contractuur van Dupuytren of de ziekte van Peyronie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Xiapex nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw

arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden (bekend als

antistollingsmiddelen), afgeleide producten van antrachinon, bepaalde antibiotica die gebruikt worden

om infecties te behandelen (tetracyclines en antracyclines/antrachinolonen). Er zijn geen bekende

wisselwerkingen met het gelijktijdige gebruik van geneesmiddelen voor erectiestoornissen en

behandeling met Xiapex.

Zwangerschap en borstvoeding

Contractuur van Dupuytren

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan

contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel toegediend krijgt.

Er is geen ervaring opgedaan met het gebruik van Xiapex bij zwangere vrouwen en het gebruik van

Xiapex tijdens de zwangerschap wordt dan ook afgeraden. De behandeling dient te worden uitgesteld

tot na de zwangerschap.

Er is geen ervaring met het gebruik van Xiapex bij vrouwen die borstvoeding geven, het gebruik van

Xiapex in de periode dat borstvoeding wordt gegeven, wordt dan ook afgeraden.

Ziekte van Peyronie

Deze aandoening komt niet voor bij vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u onmiddellijk na een injectie met Xiapex last heeft van duizeligheid, gevoelloosheid of

veranderde gewaarwording, en hoofdpijn, moet u potentieel gevaarlijke bezigheden vermijden, zoals

autorijden of machines bedienen, totdat deze effecten verdwenen zijn of totdat u advies van uw arts

heeft gekregen.

Zwelling en pijn kunnen het gebruik van de behandelde hand belemmeren bij de ziekte van Dupuytren.

Xiapex bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dat 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z. het is in wezen

‘natriumvrij’.

3.

Hoe wordt dit middel gebruikt?

Alleen artsen die voldoende getraind zijn in het correcte gebruik van Xiapex en die ervaring hebben

met het behandelen van de ziekte van Dupuytren of de ziekte van Peyronie mogen u de behandeling

geven.

U krijgt Xiapex toegediend met een injectie, rechtstreeks in het gebied dat er de oorzaak van is dat uw

vinger/penis buigt (intralaesionale injectie). Uw arts voert alle injecties met Xiapex uit.

De aanbevolen dosering van uw voorgeschreven geneesmiddel is 0,58 mg.

Contractuur van Dupuytren

Het totale volume van de injectie is afhankelijk van het gewricht dat wordt behandeld. Uw arts zal

zorgvuldig een gebied selecteren waar de collageenstreng het best bereikbaar is en zal vervolgens de

injectie toedienen in de streng.

Na de injectie brengt uw arts een verband aan op uw hand. U moet de behandelde vinger een dag lang

zo min mogelijk bewegen en het komt voor dat de vinger bij sommige patiënten zich vanzelf strekt.

Buig of strek de vinger(s) van de behandelde hand pas als uw arts daarom verzoekt. Probeer op geen

enkel moment zelf de streng te breken. De hand waarin de injectie is toegediend moet tot de dag na de

vingerstrekprocedure zoveel mogelijk omhoog worden gehouden.

Uw arts zal u vragen om ongeveer 24-72 uur na de injectie terug te komen om te proberen uw vinger

(gedeeltelijk) te strekken. Nadat uw vinger (gedeeltelijk) is gestrekt, brengt uw arts een spalk aan die u

tot 4 maanden ’s nachts moet dragen.

Als uw vinger tijdens een controlebezoek aan uw arts nog steeds niet gestrekt kan worden dan zijn

mogelijk aanvullende behandelingen met Xiapex nodig. De eventuele volgende behandeling vindt dan

ongeveer 4 weken na de eerste behandeling plaats. Met tussenpozen van ongeveer 4 weken kan tot 3

keer per streng een injectie worden toegediend en een vingerstrekprocedure worden verricht. Tijdens

een behandelbezoek kunnen injecties worden toegediend in maximaal twee strengen of twee

aangetaste gewrichten in dezelfde hand. Als de ziekte heeft geleid tot meervoudige contracturen,

kunnen bijkomende strengen worden behandeld tijdens andere behandelbezoeken met een

tussenperiode van ongeveer 4 weken, te bepalen door de arts.

Vergeet niet uw arts te vragen wanneer u na behandeling met Xiapex weer normale bezigheden mag

verrichten. Totdat uw arts u toestemming geeft om de vinger weer normaal te belasten, wordt

aangeraden om deze te ontzien.

Uw arts raadt u mogelijk aan om gedurende enkele maanden een aantal

keer per dag een reeks vingerstrek- en vingerbuigoefeningen te doen.

Ervaring in klinische studies met Xiapex is momenteel beperkt tot maximaal 3 injecties per streng en

tot een totaal van maximaal 8 injecties in de handen.

Ziekte van Peyronie

Uw arts zal Xiapex injecteren in de plaque die er de oorzaak van is dat uw penis kromstaat.

Xiapex wordt gegeven als onderdeel van een behandelingscyclus. In elke behandelingscyclus

krijgt u één injectie met Xiapex, waarna een tweede injectie op een andere dag volgt (1 tot

3 dagen later).

Na elke injectie met Xiapex is het mogelijk dat uw penis met een verband wordt

omzwachteld. Uw arts zal u vertellen wanneer u het verband mag verwijderen.

Eén tot drie dagen na de tweede injectie met Xiapex in een behandelingscyclus moet u naar uw

arts terugkomen voor een handmatige procedure om uw penis te helpen rekken en rechtmaken.

Uw arts zal u vertellen wanneer u daarvoor moet terugkomen.

Uw arts zal u tonen hoe u voorzichtig uw penis op de juiste manier kunt rekken en rechtmaken.

Zie voor meer informatie

“Instructies over het voorzichtig rekken van uw penis”

“Instructies over het voorzichtig rechtmaken van uw penis” aan het einde van de

bijsluiter.

U mag uw penis alleen voorzichtig rekken wanneer u geen erectie heeft.

U moet uw penis

3 keer per dag gedurende 6 weken na elke behandelingscyclus voorzichtig rekken.

U mag uw penis alleen voorzichtig rechtmaken als u een erectie heeft die optreedt zonder

enige seksuele activiteit (spontane erectie).

U moet uw penis 1 keer per dag gedurende

6 weken na elke behandelingscyclus voorzichtig rechtmaken.

Uw arts zal u na elke behandelingscyclus vertellen wanneer u opnieuw seksueel actief mag zijn.

Uw arts zal u ook vertellen wanneer u moet terugkomen als er meer behandelingscycli nodig

zijn.

Ervaring in klinische studies met Xiapex is momenteel beperkt tot vier behandelingscycli, waarbij in

totaal 8 injecties kunnen worden toegediend in de plaque die de kromstand veroorzaakt.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u problemen heeft om uw penis te rekken of recht te maken, of als u

pijn heeft of zich andere zorgen maakt.

Heeft u te veel van dit middel toegediend gekregen?

Aangezien dit geneesmiddel door uw arts aan u wordt toegediend, is het zeer onwaarschijnlijk dat u

een onjuiste dosis krijgt. In het onwaarschijnlijke geval dat uw arts een hogere dan de aanbevolen

dosis toedient, kan het zijn dat de mogelijke bijwerkingen (zie rubriek 4 "Mogelijke bijwerkingen") in

ernstigere mate optreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts

of apotheker.

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen

daarmee te maken.

Allergische reactie

Ernstige allergische reactie is soms gemeld (1 geval). Neem onmiddellijk contact op met een arts als u

tekenen of symptomen van een ernstige allergische reactie ervaart, bijvoorbeeld roodheid of uitslag

over een groot gebied, zwelling, dichtgeknepen keel of ademhalingsproblemen.

U mag geen Xiapex

krijgen

als u weet dat u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad op collagenase of een andere

stof van dit geneesmiddel.

Contractuur van

Dupuytren

De meeste bijwerkingen die optraden bij de klinische onderzoeken waren licht tot matig van ernst en

bleven beperkt tot de behandelde hand.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen bij Xiapex, toegediend in maximaal twee strengen of

gewrichten per behandelbezoek:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

(kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen):

reacties op de injectieplaats, zoals bloeding, pijn, zwelling, gevoeligheid en blauwe plekken

jeuk in de hand

pijnlijk gevoel in de hand, pols of arm

gezwollen of vergrote klieren bij de elleboog of onder de arm

zwelling in de hand of arm

Vaak voorkomende bijwerkingen

(kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 personen):

reacties op de injectieplaats, zoals pijn, warmte, zwelling, blaarvorming, roodheid van de huid

en/of huiduitslag

huidwond op de injectieplaats

huidwond, bloedblaar

pijnlijke klieren bij de ellebogen of onder de arm

gezwollen en pijnlijk gewricht

branderig gevoel, gedeeltelijk gevoelsverlies, prikkelingen en tintelingen, of gevoelloosheid

duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid

verhoogde transpiratie

Soms voorkomende bijwerkingen

(kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 personen):

ruptuur van een pees, ligamentletsel

lage aantal bloedplaatjes

zwelling van een ooglid

allergische reactie

chronische pijn

ongemak, letsel, verlamming van een arm of been

beven/trillen, verhoogde gevoeligheid voor prikkels

flauwvallen

braken, diarree, pijn in de bovenbuik

uitslag, eczeem

stijve, knarsende gewrichten

spierspasme, spierzwakte, musculoskeletale stijfheid of ongemak

pijnlijk gevoel in de lies, schouder, borstwand of nek

zwelling

koorts, algemene pijn, ongemak, vermoeidheid, het warm hebben, malaise, griepachtige ziekte

reacties op de injectieplaats, waaronder loslaten van de huid, verkleuring van de huid, infectie,

pijn, strakgespannen huid, gevoelloosheid, irritatie of knobbeltjes, korst, wond

koude-intolerantie van de behandelde vingers

verhoogde leverenzymen

agitatie, desoriëntatie, prikkelbaarheid, rusteloosheid, slaapproblemen

kortademigheid, hyperventilatie

ontsteking van de lymfeklieren (lymfadenitis), ontsteking van lymfevaten (lymfangitis), die

leidt tot een warme, gevoelige, rode verkleuring van de huid met zwelling aan de randen,

gewoonlijk vergezeld van een rode streep en vergrote lymfeklieren.

Ziekte van Peyronie

Fractuur van de penis (ruptuur van het corpus) of ander ernstig letsel van de penis

Fractuur van de penis (ruptuur van het corpus) of ander ernstig letsel van de penis is soms

voorgekomen.

Bel onmiddellijk uw arts als u een van de symptomen van een fractuur van de penis of ander

ernstig letsel aan uw penis heeft, namelijk:

een knappend geluid of gevoel in een penis in erectie,

plotseling geen erectie meer kunnen behouden, pijn in uw penis, paarsblauwe plek op en zwelling van

uw penis, problemen bij het plassen of bloed in de urine, een ophoping van bloed onder de huid op de

injectieplaats.

De meeste bijwerkingen die optraden in de klinische onderzoeken waren licht tot matig van ernst en de

meeste verdwenen binnen 2 weken na de injectie.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen bij Xiapex:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

(kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 personen)

:

blauwe plek op of zwelling van de penis en pijn in de penis

een kleine ophoping van bloed onder de huid op de injectieplaats

Vaak voorkomende bijwerkingen

(kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 personen)

:

reacties op de injectieplaats, zoals een blaar, zwelling, jeuk of een hard verhoogd gebied onder

de huid

pijn op de injectieplaats en boven de penis

blaar of roodheid/verkleuring van de penis

genitale jeuk

pijnlijke erectie, pijn bij geslachtsgemeenschap en erectiele disfunctie

Soms voorkomende bijwerkingen

(kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 personen)

:

pijnlijke lymfeklieren en gezwollen lymfeklieren

verhoogd aantal witte bloedcellen

snelle hartslag

oorsuizingen

opgezwollen buik

constipatie

het warm hebben

uitslag op de injectieplaats

koorts

zwakte

koude rillingen

griepachtige ziekte

vocht dat uit een blaar op de penis lekt

gevoeligheid

allergische reactie

schimmelinfectie van de huid

infectie

infectie van de bovenste luchtwegen

snee in de huid

open wond

ophoping van bloed buiten een bloedvat op het scrotum

gewrichtsletsel

knappend geluid/gevoel, hetgeen wijst op een fractuur van de penis

suikergehalte in het bloed verhoogd

verhoogde bloeddruk

waterophoping

rugpijn

pijn en ongemak in de lies

verdikking nabij het ligament bij de basis van de penis

gevoeligheid in het ligament bij de basis van de penis

hoofdpijn

duizeligheid

onaangename smaak

abnormaal gevoel

branderig gevoel

toegenomen/afgenomen gevoeligheid voor stimuli op gewaarwordingen

abnormale dromen

depressie

seks vermijden

pijn bij het plassen/meer plassen

littekenweefsel in de penis

penisaandoening

verergering van ziekte van Peyronie

seksuele disfunctie

roodheid, zwelling en pijn van het scrotum

genitaal ongemak en genitale blauwe plek

bekkenpijn

minder grote penis

vorming van een bloedklonter in de ader van de penis

hoesten

klein gebied met een ontsteking

nachtelijk zweten

zweertje op de huid van de penis

huiduitslag met roodheid

huidaandoening/huidirritatie

ophoping van bloed buiten de bloedvaten

blauwe plek

aandoening van de lymfevaten

oppervlakkige aderontsteking

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor

mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden

via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u

ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.

Hoe wordt dit middel bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Uw arts mag dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum gebruiken. Die datum is te

vinden op de doos en het injectieflaconetiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag

van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast bij 2 ºC-8 ºC. Niet in de vriezer bewaren.

Nadat het geneesmiddel is gereconstitueerd wordt aangeraden dit onmiddellijk te gebruiken.

Gereconstitueerd Xiapex kan vóór toediening maximaal een uur bij kamertemperatuur (20 ºC-25 ºC)

of maximaal 4 uur in de koelkast (2 ºC-8 ˚C) worden bewaard.

In de koelkast bewaarde

gereconstitueerde oplossing moet gedurende ongeveer 15 minuten vóór gebruik op kamertemperatuur

(20 ºC-25 ºC)

worden gebracht.

Uw arts mag Xiapex niet gebruiken als de gereconstitueerde oplossing verkleurd is of deeltjes bevat.

De oplossing moet helder en kleurloos zijn en mag geen klontjes, vlokken of deeltjes bevatten.

Uw arts zorgt ervoor dat Xiapex op de juiste wijze wordt bewaard, gehanteerd en weggegooid. Spoel

geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker

wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde

manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is collagenase

clostridium histolyticum

. Elke injectieflacon

Xiapex bevat 0,9 mg

collagenase

clostridium histolyticum

De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, trometamol en zoutzuur 2,4% g/g (voor aanpassing

van de pH).

Het oplosmiddel bevat calciumchloridedihydraat, natriumchloride en water voor injecties.

Hoe ziet Xiapex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Xiapex is een poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Het witte, gevriesdroogde poeder

wordt geleverd in een doorzichtige glazen injectieflacon (3 ml, type I-glas) met een rubberen stop,

aluminium dichting en kunststof ‘flip-off’-dop.

Het oplosmiddel dat wordt gebruikt om het poeder op te lossen, is een heldere, kleurloze vloeistof.

3 ml oplossing wordt geleverd in een doorzichtige glazen injectieflacon (5 ml, type I-glas) met een

rubberen stop, aluminium dichting en kunststof ‘flip-off’-dop.

Xiapex wordt geleverd in een verpakking met 1 injectieflacon Xiapex-poeder en 1 injectieflacon met

oplosmiddel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Zweden

Fabrikant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Zweden

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is uitsluitend bedoeld voor patiënten met de ziekte van Peyronie:

Instructies over het voorzichtig rekken van uw penis

Rek uw penis voorzichtig 3 keer per dag. U mag uw penis alleen rekken als uw penis niet hard

is (niet in erectie is).

Houd met één hand de top van uw penis met uw vingers vast. Houd met de andere hand de

basis van uw penis vast met de vingers (zie afbeelding hieronder).

Trek uw penis voorzichtig van uw lichaam weg tot zijn volledige lengte en houd dit

gedurende 30 seconden zo vast.

Laat de top van uw penis los en laat uw penis weer zijn normale lengte aannemen.

Instructies over het voorzichtig rechtmaken van uw penis

Maak eenmaal per dag uw penis voorzichtig recht. Maak uw penis alleen maar recht als u een

erectie heeft die optreedt zonder enige seksuele activiteit (spontane erectie). Wanneer u uw penis

buigt, zou dit geen pijn of ongemak mogen veroorzaken.

Houd met één hand uw penis vast. Buig met uw andere hand uw penis voorzichtig in de

tegenovergestelde richting van de kromming (zie afbeelding hieronder). Houd de penis

30 seconden lang in deze rechtere positie en laat hem dan los.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Instructies voor gebruik en handelen

Contractuur van Dupuytren

1.

Bereiding - Reconstitutieprocedure

De injectieflacon met één dosering Xiapex en de injectieflacon met één dosering oplosmiddel voor

oplossing voor injectie voor reconstitutie moeten in de koelkast bewaard worden.

Neem vóór gebruik de injectieflacon met het gevriesdroogde Xiapex-poeder en de injectieflacon

met het verdunningsmiddel voor reconstitutie uit de koelkast en laat de twee injectieflacons

gedurende ten minste 15 minuten, maar niet langer dan 60 minuten, op kamertemperatuur staan.

Controleer de injectieflacon met Xiapex visueel. De cake van gevriesdroogd poeder moet intact

en wit van kleur zijn.

Controleer welk gewricht moet worden behandeld (metacarpofalangeale [MP] of proximale

interfalangeale [PIP]), want het volume van het oplosmiddel dat nodig is voor reconstitutie

wordt bepaald door het type gewricht (bij een PIP-gewricht is een kleiner volume voor injectie

nodig).

Veeg, na het verwijderen van de ‘

flip-off’

-dop van beide injectieflacons, met een watje met

steriele alcohol (er mogen geen andere ontsmettingsmiddelen worden gebruikt) en met

gebruikmaking van een aseptische techniek de rubberen stop en het gebied daaromheen van de

injectieflacon die Xiapex bevat en de injectieflacon die het verdunningsmiddel voor

reconstitutie bevat schoon.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde verdunningsmiddel voor reconstitutie; het

verdunningsmiddel bevat calcium dat nodig is voor de werking van Xiapex.

Gebruik een injectiespuit van 1 ml met een schaalverdeling van 0,01 ml en een naald met een

diameter van 27 gauge en een lengte van 12-13 mm (niet meegeleverd), en zuig het juiste

volume van het

meegeleverde verdunningsmiddel

0,39 ml oplosmiddel voor een streng die een MP-gewricht bij een contractuur van

Dupuytren heeft aangetast

0,31 ml oplosmiddel voor een streng die een PIP-gewricht bij een contractuur van

Dupuytren heeft aangetast

Injecteer het verdunningsmiddel langzaam langs de zijkanten van de injectieflacon met het

gevriesdroogde poeder van Xiapex. Keer de injectieflacon niet om en schud de oplossing ook

niet. Zwenk de oplossing langzaam, zodat alle gevriesdroogde poeder wordt opgenomen in de

oplossing.

De gereconstitueerde Xiapex-oplossing kan vóór toediening maximaal één uur bij

kamertemperatuur (20°C tot 25°C) en maximaal 4 uur in de koelkast (2°C tot 8°C) worden

bewaard. In de koelkast bewaarde gereconstitueerde Xiapex-oplossing moet gedurende

ongeveer 15 minuten vóór gebruik weer op kamertemperatuur komen.

Gooi de injectiespuit en naald die voor de reconstitutie zijn gebruikt en de injectieflacon van het

verdunningsmiddel weg.

Wanneer tijdens een behandelbezoek twee injecties in dezelfde hand worden toegediend,

gebruik dan een nieuwe injectiespuit en een afzonderlijke injectieflacon met gereconstitueerde

oplossing (met 0,58 mg Xiapex) voor de tweede injectie. Herhaal stap 1 tot en met 8.

2.

Het te behandelen gebied bepalen

Bepaal vóór elke behandelingscyclus het te behandelen gebied als volgt:

Controleer welk gewricht moet worden behandeld (metacarpofalangeale [MP] of proximale

interfalangeale [PIP]), want het volume van het oplosmiddel dat nodig is voor reconstitutie

wordt bepaald door het type gewricht (bij een PIP-gewricht is een kleiner volume voor injectie

nodig).

3.

Injectieprocedure

Toediening van een lokaal anestheticum voorafgaande aan de injectie van Xiapex wordt afgeraden,

want dit kan de juiste plaatsing van de injectie belemmeren.

De gereconstitueerde Xiapex-oplossing moet helder zijn. Controleer de oplossing vóór

toediening visueel op vreemde deeltjes en verkleuring. Als de oplossing deeltjes bevat, troebel

is of verkleurd is, mag de gereconstitueerde oplossing niet worden geïnjecteerd.

Herbevestig de te behandelen streng. De gekozen plaats voor injectie moet het gebied zijn waar

de streng maximaal gescheiden is van de onderliggende flexorpezen en waar de huid niet stevig

aan de streng vastzit.

Wanneer tijdens een behandelbezoek twee injecties in dezelfde hand worden toegediend, begin

dan met de aangetaste vinger die zich zo dicht mogelijk bij de ulna bevindt en ga dan door in de

richting van de radius (bijvoorbeeld van de pink naar de wijsvinger). Begin binnen elke vinger

met het aangetaste gewricht dat zich zo ver mogelijk proximaal van de vinger bevindt en ga dan

door in distale richting (bijvoorbeeld van MP naar PIP). Volg voor elke injectie stap 4 tot en

met 10.

Breng een ontsmettingsmiddel aan op de plaats van injectie en laat de huid opdrogen.

Zuig met een nieuwe, steriele, hubless injectiespuit met 0,01 ml schaalverdeling en een

permanent aangebrachte naald met een diameter van 26 of 27 gauge en een lengte van 12 of

13 mm (wordt niet meegeleverd) de

juiste

hoeveelheid gereconstitueerde oplossing

op voor

een 0,58 mg dosering van Xiapex die nodig is voor de injectie.

0,25 ml gereconstitueerd Xiapex voor een streng die een MP-gewricht heeft

aangetast, of

0,20 ml gereconstitueerd Xiapex voor een streng die een PIP-gewricht heeft

aangetast.

Wees voorzichtig met strengen die dicht bij het PIP-flexorplooigebied liggen. Bij het injecteren

in een streng die een PIP-gewricht van de vijfde vinger (pink) heeft aangetast, moet dit zo dicht

mogelijk bij de plooi tussen vinger en handpalm gebeuren en moet de naald niet dieper dan 2 tot

3 mm worden ingebracht. Injecteer voor PIP-gewrichten niet verder dan 4 mm distaal van de

plooi tussen vinger en handpalm.

Fixeer met uw niet-dominante hand de te behandelen hand van de patiënt en houd tegelijkertijd

de streng onder spanning. Plaats met uw dominante hand de naald in de streng, waarbij u ervoor

moet zorgen dat de naald in de streng blijft. Vermijd dat de naaldpunt helemaal door de streng

heen wordt gestoken om het risico dat Xiapex in andere weefsels dan de streng wordt

geïnjecteerd tot een minimum te beperken. Als u na het plaatsen van de naald vreest dat de naald

zich mogelijk in de flexorpees bevindt, pas dan enige passieve beweging van het distale

interfalangeale gewricht (DIP-gewricht) toe. Indien wordt vermoed dat de naald in een pees is

ingebracht of als de patiënt paresthesie ervaart, moet u de naald terugtrekken en opnieuw in de

streng plaatsen. Als de naald zich op de juiste plaats bevindt, zal er enige weerstand worden

gevoeld tijdens de injectieprocedure. Zie Afbeelding 1 hieronder voor een illustratie van de

injectietechniek.

Nadat u hebt gecontroleerd of de naald zich correct in de streng bevindt, injecteert u ongeveer

een derde van de dosering.

Trek de naaldpunt vervolgens uit de streng en breng deze ongeveer 2 à 3 mm distaal van de

oorspronkelijke injectieplaats weer in de streng in en injecteer nogmaals een derde van de

dosering. Houd hierbij de naaldpunt te allen tijde onder de huid.

Trek de naaldpunt vervolgens opnieuw uit de streng en breng deze nu ongeveer 2 à 3 mm

proximaal van de oorspronkelijke injectieplaats weer in de streng in en injecteer de

overblijvende portie van de dosering in de streng. Houd hierbij de naaldpunt te allen tijde onder

de huid. (zie Afbeelding 2)

Afbeeldingen 1 en 2 hieronder zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden en zijn mogelijk

niet representatief voor de precieze locatie van anatomische structuren bij een individuele patiënt.

Afbeelding 1: Illustratie van de injectietechniek.

Afbeelding 2: Injectie van Xiapex in de streng in drie stappen.

Wikkel een zacht, dik gaasverband om de behandelde hand van de patiënt.

Gooi het ongebruikte deel van de gereconstitueerde oplossing en oplosmiddel na injectie weg.

Bewaar, meng of gebruik geen injectieflacons die ongebruikte gereconstitueerde oplossing of

oplosmiddel bevatten.

Patiënten dienen de volgende instructies te krijgen:

Om extravasatie van Xiapex uit de streng te voorkomen, mogen de vingers van de hand

waarin de injectie is toegediend pas worden gebogen of gestrekt als de

vingerstrekprocedure is voltooid.

Probeer op geen enkel moment zelf de streng te breken.

Houd de hand waarin de injectie is toegediend tot de dag na de vingerstrekprocedure

zoveel mogelijk omhoog.

Neem onmiddellijk contact op met de arts als er aanwijzingen zijn voor een infectie

(bijvoorbeeld koorts, koude rillingen, toenemende roodheid of vochtophoping) of als de

vinger moeilijk gebogen kan worden nadat de zwelling is verminderd (symptoom van

peesruptuur).

Ongeveer 24-72 uur na elke injectie moet de patiënt bij zijn/haar arts langsgaan voor een

onderzoek van de behandelde hand en mogelijk een vingerstrekprocedure om disruptie

van de streng te faciliteren.

4.

Vingerstrekprocedure

Stel tijdens het controlebezoek ongeveer 24-72 uur na de injectie vast of de contractuur is

verdwenen. Als deze niet is verdwenen, zal een passieve vingerstrekprocedure uitgevoerd

worden om te proberen de structuur van de streng te verstoren.

Indien strengen van twee aangetaste gewrichten in één vinger werden behandeld, voer dan de

vingerstrekprocedure uit op de streng die het MP-gewricht aantast voordat de procedure wordt

uitgevoerd op de streng die het PIP-gewricht aantast.

Indien nodig kan de vingerstrekprocedure onder plaatselijke verdoving worden verricht.

Zorg dat de pols van de patiënt in de gebogen stand staat en pas belasting toe op de behandelde

streng door de vinger ongeveer 10 à 20 seconden met matige kracht te strekken. Zorg dat het

MP-gewricht in de gebogen stand staat wanneer de vingerstrekprocedure wordt uitgevoerd bij

een streng die het PIP-gewricht heeft aangetast.

Als de eerste vingerstrekprocedure geen disruptie van de streng tot gevolg heeft, kan een tweede

of derde poging worden gedaan met tussenpozen van 5 à 10 minuten. Het wordt afgeraden om

meer dan drie strekpogingen te doen per aangetast gewricht.

Als de streng na 3 strekpogingen per streng nog niet is onderbroken, kan een controlebezoek

worden gepland dat ongeveer 4 weken na de injectie plaatsvindt. Als de streng ook tijdens dat

bezoek niet verdwenen blijkt te zijn, kan een aanvullende injectie en vingerstrekprocedure

worden verricht.

Nadat de vingerstrekprocedure(s) is/zijn verricht en bij de patiënt een spalk is aangelegd (met

het behandelde gewricht in maximaal gestrekte stand), dient de patiënt de volgende instructies

te worden gegeven:

Ontzie de behandelde hand en belast deze pas weer normaal als u daar toestemming voor

krijgt.

Draag de spalk ’s nachts tot 4 maanden.

Voer gedurende enkele maanden enkele keren per dag een reeks vingerbuig- en

vingerstrekoefeningen uit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Instructies voor gebruik en handelen

Ziekte van Peyronie

1.

Bereiding - Reconstitutieprocedure

De injectieflacon met één dosis Xiapex en de injectieflacon met één dosis oplosmiddel voor oplossing

voor injectie voor reconstitutie moeten in de koelkast bewaard worden.

Neem vóór gebruik de injectieflacon met het gevriesdroogde Xiapex-poeder en de injectieflacon

met het verdunningsmiddel voor reconstitutie uit de koelkast en laat de twee injectieflacons

gedurende ten minste 15 minuten, maar niet langer dan 60 minuten, op kamertemperatuur staan.

Controleer de injectieflacon met Xiapex visueel. De cake van gevriesdroogd poeder moet intact

en wit van kleur zijn.

Veeg, na het verwijderen van de ‘

flip-off’

-dop van beide injectieflacons, met een watje met

steriele alcohol (er mogen geen andere ontsmettingsmiddelen worden gebruikt) en met

gebruikmaking van een aseptische techniek de rubberen stop en het gebied daaromheen van de

injectieflacon die Xiapex bevat en de injectieflacon die het verdunningsmiddel voor

reconstitutie bevat schoon.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde verdunningsmiddel voor reconstitutie; het

verdunningsmiddel bevat calcium dat nodig is voor de werking van Xiapex.

Gebruik een injectiespuit van 1 ml met een schaalverdeling van 0,01 ml en een naald met een

diameter van 27 gauge en een lengte van 12-13 mm (niet meegeleverd), en zuig het juiste

volume van het

meegeleverde verdunningsmiddel

0,39 ml oplosmiddel voor de plaque van de penis bij de ziekte van Peyronie

Injecteer het verdunningsmiddel langzaam langs de zijkanten van de injectieflacon met het

gevriesdroogde poeder van Xiapex. Keer de injectieflacon niet om en schud de oplossing ook

niet. Zwenk de oplossing langzaam, zodat alle gevriesdroogde poeder wordt opgenomen in de

oplossing.

De gereconstitueerde Xiapex-oplossing kan vóór toediening maximaal één uur bij

kamertemperatuur (20°C tot 25°C) en maximaal 4 uur in de koelkast (2°C tot 8°C) worden

bewaard. In de koelkast bewaarde gereconstitueerde Xiapex-oplossing moet gedurende

ongeveer 15 minuten vóór gebruik weer op kamertemperatuur komen.

Gooi de injectiespuit en naald die voor de reconstitutie zijn gebruikt en de injectieflacon van het

verdunningsmiddel weg.

2.

Het te behandelen gebied bepalen

Bepaal vóór elke behandelingscyclus het te behandelen gebied als volgt:

Wek een erectie van de penis op.

Lokaliseer de plaque op het punt van maximale concaviteit (of focuspunt) in de buiging

van de penis.

Markeer de locatie met een chirurgische markeerstift. Dit duidt het te behandelen gebied

aan in de plaque waar Xiapex moet worden toegediend.

3.

Injectieprocedure

De gereconstitueerde Xiapex-oplossing moet helder zijn. Controleer de oplossing vóór

toediening visueel op vreemde deeltjes en verkleuring. Als de oplossing deeltjes bevat, troebel

is of verkleurd is, mag de gereconstitueerde oplossing niet worden geïnjecteerd.

Breng een ontsmettingsmiddel aan op de plaats van injectie en laat de huid opdrogen.

Indien nodig, dien dan een geschikt lokaal anestheticum toe.

Gebruik een nieuwe hubless injectiespuit met een schaalverdeling van 0,01 ml en een

permanent aangebrachte naald met een dikte van 27 gauge en een lengte van 12 of 13 mm (niet

meegeleverd), en trek een volume van 0,25 ml

gereconstitueerde oplossing (met 0,58 mg

Xiapex)

De penis moet slap zijn voordat Xiapex wordt geïnjecteerd. Plaats de punt van de naald op de

zijkant van de te behandelen plaque en uitgelijnd met het punt van maximale concaviteit. Richt

de naald zo dat deze de plaque vanaf de zijkant aanprikt, NIET naar beneden gericht of

loodrecht op de corpora cavernosum.

Breng de naald transversaal (verder) in, door de breedte van de plaque in de richting van de

tegenoverliggende zijkant van de plaque, zonder dat hij helemaal door de plaque heen gaat. De

juiste positie van de naald wordt getest en bevestigd door voorzichtig weerstand te voelen bij

het minimaal indrukken van de plunjer van de injectiespuit.

Start de injectie met de punt van de naald in de plaque en handhaaf een gelijkmatige druk om

het geneesmiddel langzaam in de plaque te injecteren. Trek de naald langzaam terug, zodat de

volledige dosis binnen de plaque over de route van de naald wordt afgegeven. Voor plaques die

slechts een paar millimeter breed zijn, is het mogelijk dat de afstand bij het terugtrekken van de

injectiespuit zeer minimaal is. De bedoeling is altijd om de volledige dosis helemaal binnen de

plaque af te geven.

Wanneer de naald volledig is teruggetrokken, oefen dan zachtjes druk uit op de injectieplaats.

Breng, zo nodig, een verband aan.

Gooi het ongebruikte deel van de gereconstitueerde oplossing en van het verdunningsmiddel na

elke injectie weg. Injectieflacons met ongebruikte gereconstitueerde oplossing of

verdunningsmiddel mogen niet worden bewaard, samengevoegd of gebruikt.

De tweede injectie van elke behandelingscyclus moet ongeveer 2 tot 3 mm van de eerste injectie

vandaan worden toegediend.

4.

Modelleringsprocedure van de penis

Modellering van de penis helpt de kromstand te verlichten en de penisschacht recht te maken. Bij een

controlebezoek 1 tot 3 dagen na de tweede injectie van elke behandelingscyclus moet een

modelleringsprocedure van de penis (zoals hieronder beschreven) worden uitgevoerd op de slappe

penis, om de plaque die door Xiapex is verstoord, te strekken en uit te rekken:

Indien nodig, dien dan een geschikt lokaal anestheticum toe.

Doe handschoenen aan en neem de plaque of het verharde gedeelte van de slappe penis

ongeveer 1 cm proximaal en distaal van de injectieplaats vast. Vermijd rechtstreekse druk

op de injectieplaats.

Gebruik de beoogde plaque als steunpunt en gebruik beide handen om stevige,

gelijkmatige druk uit te oefenen om de plaque uit te rekken en te strekken. De bedoeling

is om geleidelijk buiging in tegengestelde richting van de kromming van de penis bij de

patiënt tot stand te brengen, waarbij de strekking plaatsvindt totdat matige weerstand

wordt ondervonden. Houd de druk 30 seconden aan en laat dan los.

Herhaal de modelleringstechniek van de penis na een rustperiode van 30 seconden, tot in

totaal 3 pogingen van elk 30 seconden voor modellering hebben plaatsgevonden.

Vervolgens moet de patiënt instructies krijgen voor de modelleringsactiviteiten van de penis die hij

thuis elke dag zelf moet uitvoeren in de 6 weken durende periode nadat bij elke behandelingscyclus

modellering van de plaque van de penis door de arts heeft plaatsgevonden, in overeenstemming met de

gedetailleerde instructies die in de bijsluiter worden gegeven.

BIJLAGE IV

WETENSCHAPPELIJKE CONCLUSIES EN REDENEN VOOR DE WIJZIGING VAN DE

VOORWAARDEN VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Wetenschappelijke conclusies

Rekening houdend met het beoordelingsrapport van het Risicobeoordelingscomité voor

geneesmiddelenbewaking (PRAC) over de periodieke veiligheidsupdate (PSUR) voor collagenase

clostridium histolyticum

(behandeling van contractuur van Dupuytren en behandeling van de ziekte

van Peyronie), heeft het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) de volgende

wetenschappelijke conclusies getrokken:

De vergunninghouder heeft met deze PSUR een cumulatieve evaluatie van gemelde gevallen van

koude-intolerantie ingediend die de periode van deze PSUR dekt. Cumulatief werden 5 gevallen van

temperatuurintolerantie, 5 gevallen van perifere koude, 3 gevallen van perifere vasculaire aandoening

en 5 gevallen van het fenomeen van Raynaud gemeld. Twee van deze gevallen verdwenen na

stopzetting van de behandeling, 8 verdwenen niet na stopzetting van de behandeling/werden niet

verholpen, en bij 8 gevallen is de uitkomst niet bekend. Uit de beschikbare informatie kan worden

gezien dat de vingers die werden behandeld, getroffen zijn en dat ze als reactie op koud weer wit en/of

koud worden. Het fenomeen ontstond in sommige gevallen na enkele maanden na injectie. Het

ontstaan van perifere koude kan echter als een ernstige bijwerking worden beschouwd, die voor

sommige patiënten invloed heeft op het werkvermogen. Symptomen kunnen bestaan uit pijn,

gewijzigd gevoel of kleurveranderingen en het kan arbeidsongeschiktmakende morbiditeit

veroorzaken met invloed op het leven van de patiënten. Het staat ook bekend voor fasciëctomie en kan

aanwezig zijn na chirurgische interventie of na trauma op de bovenste ledematen. Bovendien werden

in de literatuur twee gevallen gemeld na behandeling van contractuur van Dupuytren met collagenase

clostridium histolyticum

waarbij koude-intolerantie voor het eerst ontstond. De pathofysiologie van

gevoeligheid voor koude als een complex van symptomen die zich voordoet na letsels is niet helemaal

duidelijk, en tot op heden zijn er geen therapieën bekend die kunnen voorkomen dat het syndroom

ontstaat of die het syndroom kunnen behandelen. De symptomen hebben de neiging om na verloop

van tijd ofwel te verdwijnen of te verergeren. Op basis van de beschikbare aanwijzingen concludeerde

het PRAC dat ‘koude-intolerantie van de behandelde vingers’ moet worden toegevoegd als een nieuwe

bijwerking met de frequentie ‘soms’ in rubriek 4.8 van de SPC en rubriek 4 van de bijsluiter.

Het CHMP stemt in met de door het PRAC getrokken wetenschappelijke conclusies.

Redenen voor de wijziging van de voorwaarden verbonden aan de vergunning voor het in de

handel brengen

Op basis van de wetenschappelijke conclusies voor collagenase

clostridium histolyticum

(behandeling

van contractuur van Dupuytren en behandeling van de ziekte van Peyronie) is het CHMP van mening

dat de baten-risicoverhouding van het geneesmiddel dat collagenase

clostridium histolyticum

(behandeling van contractuur van Dupuytren en behandeling van de ziekte van Peyronie) bevat

ongewijzigd blijft op voorwaarde dat de voorgestelde wijzigingen in de productinformatie worden

aangebracht.

Het CHMP beveelt aan de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen te wijzigen.