Xiapex

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Xiapex
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Xiapex
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • danska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Andre lægemidler til forstyrrelser i muskuloskeletale systemet
 • Lækningarsvæði:
 • Dupuytren Kontrakt
 • Ábendingar:
 • Xiapex er indiceret til:behandling af dupuytrens kontraktur i voksne patienter med en håndgribelig ledning. Behandling af voksne mænd med Peyronies sygdom med en håndgribelig plak og krumning deformitet af mindst 30 grader ved start af behandling.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 18

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autoriseret
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Leyfisdagur:
 • 27-02-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002048
 • Síðasta uppfærsla:
 • 30-03-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/748449/2015

EMEA/H/C/002048

EPAR - sammendrag for offentligheden

Xiapex

kollagenase clostridium histolyticum

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Xiapex.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Xiapex skal anvendes.

Hvad er Xiapex?

Xiapex er et pulver og en solvens til injektionsvæske, opløsning. Det indeholder det aktive stof

kollagenase clostridium histolyticum.

Hvad anvendes Xiapex til?

Xiapex anvendes til behandling af Dupuytrens kontraktur og Peyronies sygdom hos voksne.

Dupuytrens kontraktur er en tilstand, hvor en eller flere fingre krummer indad mod håndfladen og ikke

kan strækkes fuldstændigt ud. Det skyldes en fortykkelse i vævet under håndfladens hud, som danner

"strenge", der trækker fingrene indad. Xiapex anvendes hos patienter, hvor strengene i håndfladen er

så tykke, at de kan føles gennem huden.

Peyronies sygdom er en tilstand, hvor mænd får forhærdninger (plaks) af fibrøst, arlignende væv i

penis, så den bliver abnormt krum, undertiden med smerter eller problemer ved samleje. Xiapex

anvendes hos patienter med plaks, der kan mærkes gennem huden, og hos hvem den abnorme

krumning af penis er mindst 30 grader ved påbegyndelse af behandlingen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Xiapex?

Xiapex skal gives af en læge, der er uddannet i lægemidlets brug og har erfaring med diagnosticering

og behandling af Dupuytrens kontraktur eller problemer med de mandlige kønsorganer.

Xiapex

EMA/748449/2015

Side 2/3

Ved Dupuytrens kontraktur injicerer lægen den korrekte dosis Xiapex direkte i en streng i patientens

håndflade. Ca. 24 timer efter injektionen kan lægen rette fingeren ud ved at udføre en

"fingerudstrækningsprocedure", hvor fingeren strækkes ud i ca. 10-20 sekunder, hvilket er med til at

nedbryde strengen. Optil to strenge eller to berørte led i samme hånd kan behandles samtidig. Hvis

injektion og fingerudstrækning ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan proceduren gentages med en

måneds mellemrum og med maksimalt tre injektioner pr. streng.

Til patienter med Peyronies sygdom gives Xiapex i op til 4 behandlingsserier, der hver er af ca. 6 ugers

varighed. I hver behandlingsserie injiceres Xiapex i plakken, der er årsag til deformiteten, hvorefter

der gives endnu en injektion 1-3 dage efter den første. Efter yderligere 1-3 dage foretager lægen en

"modellering" af penis ved forsigtigt at strække og bøje plakken i modsat retning af den abnorme

krumning. Patienten skal derefter hver dag hjemme selv fortsætte med modelleringen, idet han følger

anvisningerne i resten af behandlingsserien.

Yderligere oplysninger om anvendelsen af Xiapex, herunder instruktioner om fremgangsmåden ved

fingerudstrækning og ved modellering af penis, fremgår af produktresuméet (også en del af EPAR).

Hvordan virker Xiapex?

Strengene i håndfladen hos patienter med Dupuytrens kontraktur og plakkene ved Peyronies sygdom

består af fibre af et protein, der kaldes kollagen. Xiapex indeholder en blanding af to "kollagenaser",

som er enzymer, der nedbryder kollagen. Når det injiceres i en streng eller en plak, nedbryder

kollagenaserne kollagenfibrene. Dette svækker og nedbryder strengen eller plakken.

Kollagenaserne i Xiapex udvindes af bakterien Clostridium histolyticum.

Hvordan blev Xiapex undersøgt?

Xiapex blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i to hovedundersøgelser, der

omfattede i alt 374 voksne patienter med Dupuytrens kontraktur. Patienterne blev behandlet med tre

injektioner, og deres hænder blev undersøgt tre måneder efter den sidste injektion for at se, hvor

meget deres fingerled kunne rettes ud. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på andelen af patienter,

hvis primære berørte led kunne rettes ud, så deres indadgående krumning var på højst 5 grader.

Ved Peyronies sygdom blev Xiapex sammenlignet med placebo i yderligere to undersøgelser med

deltagelse af 832 mænd. Patienterne fik op til 4 behandlingsserier, hver bestående af to

indsprøjtninger og efterfølgende modellering, og virkningerne blev målt ved opfølgning efter et år.

Virkningen blev hovedsagelig bedømt på reduktionen i den abnorme krumning af penis og på, hvilke

gener patienten havde af sygdommen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Xiapex?

Xiapex viste sig at være mere effektivt til behandling af Dupuytrens kontraktur end placebo. Blandt de

patienter, som afsluttede den første undersøgelse, kunne 64 % (130 ud af 203) af dem, der fik Xiapex,

rette deres fingre ud med en vinkel på højst 5 grader, sammenlignet med 7 % (7 ud af 103) af de

patienter, der fik placebo. I den anden undersøgelse var tallene 44 % (20 ud af 45) for Xiapex-

gruppen og 5 % (1 ud af 21) for placebogruppen.

Xiapex var også mere effektivt end placebo til behandling af Peyronies sygdom og medførte en

forbedring på 38 % og 31 % i den abnorme krumning i de to undersøgelser, sammenholdt med hhv.

21 % og 15 % med placebo. Der var også større bedring med Xiapex end med placebo i patienternes

beskrivelse af, hvor store gener de havde af sygdommen efter behandlingen.

Xiapex

EMA/748449/2015

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Xiapex?

De hyppigste bivirkninger ved Xiapex var lokale reaktioner på injektionsstedet, såsom hævelse, blå

mærker, blødning og smerter. Reaktioner på injektionsstedet var meget almindelige og forekom hos

langt størstedelen af patienterne. Disse reaktioner var for det meste af let til moderat sværhedsgrad

og forsvandt som regel efter 1-2 uger. Xiapex må ikke anvendes til behandling af Peyronies sygdom,

hvis plakken inddrager urinrøret (det rør, der fører urin og sæd ud af kroppen). Den fuldstændige liste

over bivirkninger og begrænsninger ved Xiapex fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Xiapex godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Xiapex opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Xiapex.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Xiapex?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Xiapex anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Xiapex, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, der markedsfører Xiapex, skal desuden sikre, at alle læger, som forventes at bruge

lægemidlet, er korrekt uddannet i lægemidlets brug og har erfaring med diagnosticering og behandling

af Dupuytrens kontraktur eller Peyronies sygdom. Virksomheden skal gennemføre

uddannelsesprogrammer for læger i lægemidlets korrekte brug og de potentielle bivirkninger.

Andre oplysninger om Xiapex

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Xiapex den 28. februar 2011.

Den fuldstændige EPAR for Xiapex findes på agenturets websted under

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Xiapex, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2015.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xiapex 0,9 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

kollagenase

clostridium histolyticum

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De får Xiapex

Sådan får De Xiapex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Xiapex anvendes til behandling af to forskellige sygdomme:

Dupuytrens kontraktur (kuskehånd)

hos voksne patienter med en streng, som kan føles (er palpabel),

Peyronies sygdom hos

voksne mænd.

Dupuytrens kontraktur

Dette er en sygdom, som får Deres finger(re) til at krumme indad. Denne krumning kaldes en

kontraktur og skyldes unormal dannelse af en streng, som indeholder kollagen, under huden. For

mange mennesker medfører en kontraktur betydelige vanskeligheder med at udføre daglige opgaver

som at køre, give hånd, udføre sport, åbne glas/dåser, skrive på tastatur eller holde på genstande.

Peyronies sygdom

Dette er en sygdom, hvor voksne mænd har en

plaque

, der kan føles, og en krumning af deres penis.

Sygdommen kan forårsage, at formen på en erigeret penis ændres som følge af en unormal ophobning

af arvæv i de elastiske fibre i penis, hvilket kaldes en plaque. Plaquen kan påvirke evnen til at opnå

en lige rejsning, da plaquen ikke vil strække sig så meget som resten af penis. Mænd med Peyronies

sygdom kan have en erektion, der er krummet eller bøjet.

Det aktive stof i Xiapex er kollagenase

clostridium histolyticum,

og denne kollagenase dannes

naturligt ved hjælp af mikroorganismen

Clostridium histolyticum

. Lægen injicerer Xiapex i strengen i

Deres finger/hånd eller i plaquen på Deres penis. Xiapex virker ved at nedbryde kollagen i strengen

eller plaquen.

Ved Dupuytrens sygdom nedbryder Xiapex den kollagendannende streng, og frigører derved

kontrakturen fuldstændigt eller delvist, og gør det muligt for Dem at rette Deres finger/ fingre mere

Ved Peyronies sygdom nedbryder Xiapex kollagen i den plaque, der får Deres erigerede penis til at

krumme, hvilket kan hjælpe den tidligere bøjede erektion med at blive en mere lige erektion og gøre

Dem mindre besværet af Deres sygdom. Den opnåede mindre krumning vil være forskellig fra person

til person.

2.

Det skal De vide, før De får Xiapex

De må ikke få Xiapex

hvis De er allergisk over for kollagenase

clostridium histolyticum

eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Xiapex (angivet i afsnit 6).

ved Peyronies sygdom, hvis behandlingen af Deres plaque omfatter urinrøret (kaldet ureter, det

rør, som urinen passerer igennem).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De får Xiapex.

Allergiske reaktioner

Der kan opstå svære allergiske reaktioner hos patienter, der får Xiapex, da det indeholder proteiner,

som menneskekroppen ser som fremmedlegemer.

Kontakt straks Deres læge, hvis De får nogle af disse symptomer på en allergisk reaktion efter

injektion af Xiapex:

nældefeber

hævelse i ansigt

vejrtrækningsbesvær

brystsmerter

Risikoen for en alvorlig allergisk reaktion eller udvikling af et syndrom i bevægeapparatet ved

gentagen brug af Xiapex kan ikke udelukkes. Hvis De bemærker nogen af følgende tegn og

symptomer, bør De sige det til Deres læge: led- eller muskelsmerter, skulderstivhed, hævelse af

hånden, fortykkelse og/eller fremkomst af små knuder i sener.

Før De får denne medicin

, skal De være sikker på, at Deres læge ved:

hvis De tidligere har haft en allergisk reaktion på en Xiapex-injektion.

hvis De tidligere har haft problemer med normal størkning af blodet, eller hvis De tager nogen

medicin, som hjælper med at kontrollere den normale størkning af blodet (kendt som

blodfortyndende medicin).

hvis De samtidig tager blodfortyndende medicin, må De ikke få Xiapex inden for 7 dage efter

sidste dosis af Deres blodfortyndende medicin. En undtagelse er brugen af acetylsalicylsyre op

til 150 mg daglig (et stof, som er i meget medicin, som bruges til at forebygge blodpropper),

som kan anvendes.

Hvis De behandles for Dupuytrens kontraktur

Dette lægemiddel må kun injiceres i kollagenstrengen i Deres hånd af lægen. Lægen vil sørge for, at

der ikke injiceres i sener, nerver elle blodkar. Forkert injektion i sener, nerver eller blodkar kan føre

til blødning eller skade og mulig permanent skade på disse strukturer. Hvis den streng, der skal

behandles, hæfter på huden, er der en større risiko for, at huden revner eller sprækker under

manipulationen af fingeren efter injektionen af Xiapex.

Fortæl det til lægen, hvis De tidligere har fået, eller hvis De overvejer at få Xiapex til behandling af

en sygdom, der kaldes Peyronies sygdom. Denne sygdom påvirker voksne mænd, som har en

plaque

der kan føles, og en krumning af den erigerede penis.

Hvis De behandles for Peyronies sygdom

Dette lægemiddel må kun injiceres i plaquen på penis af lægen.

Penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis

Når De får en injektion med Xiapex, kan det beskadige de rør i penis, der kaldes corpora. Efter

behandling med Xiapex kan et af disse rør gå i stykker under en erektion. Dette kaldes for en

penisfraktur.

Efter behandlingen med Xiapex kan blodkarrene i Deres penis også gå i stykker og forårsage en

ansamling af blod under huden (hvilket kaldes en hæmatom).

Symptomer på penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis kan omfatte:

en poppende lyd eller fornemmelse i den erigerede penis

pludselig manglende evne til at opretholde en erektion

smerter i penis

blåsorte mærker og hævelse af penis

vandladningsbesvær eller blod i urinen

Kontakt straks lægen, hvis De oplever nogle af de symptomer på penisfraktur eller alvorlig

skade på Deres penis, som er anført ovenfor, da det kan kræve et kirurgisk indgreb.

De må ikke have samleje eller nogen anden seksuel aktivitet i mindst 2 uger

efter den anden

injektion i en behandlingscyklus med Xiapex, og efter smerterne og hævelsen er væk.

Fortæl det til lægen, hvis De tidligere har fået, eller hvis De overvejer at få Xiapex til behandling af en sygdom,

der kaldes Dupuytrens kontraktur. I denne sygdom dannes der en streng i vævet i håndfladen, og det får en eller

flere fingre til at bøje mod håndfladen, så de ikke kan rettes ud.

Børn og unge

Der er ikke relevant at bruge Xiapex til børn og unge i alderen 0-18 år til behandling af Dupuytrens

kontraktur eller Peyronies sygdom.

Brug af anden medicin sammen med Xiapex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette omfatter medicin som hjælper med at kontrollere den normale størkning af Deres blod

(kendt som blodfortyndende medicin), antrakinonderivater, nogle typer antibiotika (tetracykliner og

antracykliner/antrakinolon) anvendes til behandling af infektioner. Der er ingen kendte påvirkninger

ved samtidig brug af lægemidler til erektil dysfunktion og behandling med Xiapex.

Graviditet og amning

Dupuytrens kontraktur

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De får dette lægemiddel.

Der er ingen erfaring fra anvendelsen af Xiapex til gravide kvinder, derfor bør Xiapex ikke anvendes

under graviditeten, og behandling bør udsættes til efter graviditeten.

Der er ingen erfaring med anvendelse af Xiapex til ammende kvinder, og derfor bør Xiapex ikke

anvendes under amning.

Peyronies sygdom

Denne sygdom forekommer ikke hos kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis De oplever svimmelhed, følelsesløshed eller ændret følesans og hovedpine umiddelbart efter en

injektion med Xiapex, skal De undgå potentielt risikable opgaver såsom at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, indtil disse virkninger er gået væk, eller indtil det er tilrådet af Deres læge.

Hævelse og smerte kan hæmme brugen af den behandlede hånd ved Dupuytrens sygdom.

Xiapex indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, d.v.s. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan får De Xiapex

Kun læger med passende træning i den korrekte anvendelse af Xiapex, og som har erfaring med

behandling af Duprytrens eller Peyronies sygdom har tilladelse til at give Dem behandlingen.

De vil få Xiapex som en injektion direkte i det område, der får Deres finger/penis til at bøje sig

(intralæsional injektion). Deres læge vil give alle injektionerne af Xiapex.

Den anbefalede dosis af Deres ordinerede medicin er 0,58 mg.

Dupuytrens kontraktur

Det totale volumen af injektionen afhænger af det led, som skal behandles. Deres læge vil

omhyggeligt udvælge et område, hvor kollagenstrengen er lettest tilgængelig og vil give injektionen

ind i strengen.

Efter injektionen vil Deres læge sætte en forbinding på hånden. De skal begrænse bevægelse af den

behandlede finger i en dag, og det er ikke ualmindeligt at fingeren selv strækker sig ud hos nogle

patienter. De må ikke bøje eller udstrække fingrene på den behandlede hånd, før det tilrådes af Deres

læge. Forsøg ikke at sprænge den streng, der er indsprøjtet i, ved selv at udstrække fingeren på noget

som helst tidspunkt. Efter udstrækning af fingeren skal De holde den behandlede hånd opad så meget

som muligt indtil dagen efter.

Lægen vil bede Dem om at komme igen ca. 24 – 72 timer efter injektionen for at prøve at få udstrakt

Deres finger. Efter udstrækning af Deres finger vil lægen give Dem en skinne, som skal tages på ved

sengetid i op til 4 måneder.

Hvis Deres finger stadigvæk ikke kan udstrækkes ved opfølgningsbesøget hos lægen, kan De have

behov for yderligere behandling med Xiapex, som kan gives cirka 4 uger efter den første behandling.

Injektioner og fingerudstrækninger kan foretages op til 3 gange pr. streng med cirka 4 ugers

mellemrum. Injektioner i op til to strenge eller i to påvirkede led på den samme hånd kan

administreres i løbet af et besøg under behandlingen. Hvis sygdommen har medført flere kontrakturer,

kan yderligere strenge blive behandlet ved andre besøg under behandlingen med ca. 4 ugers

mellemrum, som fastlægges af Deres læge.

Sørg endelig for at spørge Deres læge om, hvornår De kan begynde normale aktiviteter igen efter

behandling med Xiapex. Det tilrådes at undgå anstrengende aktiviteter med Deres finger indtil De er

yderligere vejledt af Deres læge. Deres læge kan tilråde Dem at foretage en række fingerbøjnings- og

udstrækningsøvelser mange gange daglig i flere måneder.

Erfaring fra kliniske studier med Xiapex er aktuelt begrænset til op til 3 injektioner pr. streng og op til

i alt 8 injektioner i hænderne.

Peyronies sygdom

Deres læge vil injicere Xiapex i den plaque, der får Deres penis til at krumme.

Xiapex gives som en del af en behandlingscyklus. I hver behandlingscyklus vil De få en

injektion med Xiapex efterfulgt af endnu en injektion på en anden dag (1 til 3 dage senere).

Efter hver injektion af Xiapex kan De få lagt en bandage på Deres penis. Deres læge vil

fortælle Dem, hvornår De kan fjerne bandagen.

En til tre dage efter den anden injektion af Xiapex i en behandlingscyklus skal De igen møde

hos lægen til en manuel procedure, der vil hjælpe med at strække Deres penis og rette den ud.

Deres læge vil fortælle Dem, hvornår De skal møde til det.

Deres læge vil vise Dem, hvordan De forsigtigt strækker Deres penis og retter den ud på den

korrekte måde. For yderligere oplysninger, se

Anvisninger i forsigtigt at strække Deres penis

Anvisninger i forsigtigt at rette Deres penis ud

sidst i indlægssedlen.

De må kun strække Deres penis forsigtigt, når De ikke har erektion.

De skal strække Deres

penis forsigtigt 3 gange om dagen i 6 uger efter hver behandlingscyklus.

De må kun rette Deres penis forsigtigt ud, hvis De har en erektion, der opstår uden seksuel

aktivitet (spontan erektion).

De skal rette Deres penis forsigtigt ud 1 gang om dagen i 6 uger

efter hver behandlingscyklus.

Deres læge vil fortælle Dem, hvornår De kan genoptage seksuel aktivitet efter hver

behandlingscyklus.

Deres læge vil også fortælle Dem, hvornår De skal komme igen, hvis flere

behandlingscyklusser er nødvendige.

Erfaringer fra kliniske studier med Xiapex er aktuelt begrænset til fire behandlingscyklusser, hvor i alt

8 injektioner kan administreres i den plaque, der forårsager krumningen.

Fortæl det straks til lægen, hvis De har problemer med at strække Deres penis eller rette den ud, eller

hvis De har smerter eller andre problemer.

Hvis De har fået for meget Xiapex

Da dette lægemiddel indgives af Deres læge, er det meget usandsynligt, at De skulle få en ukorrekt

dosis. Skulle det usandsynlige ske, at Deres læge indgiver en højere dosis end anbefalet, kan De

opleve, en øget hyppighed af bivirkningerne anført i afsnit 4 ”Bivirkninger”.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergisk reaktion

Der er ikke almindeligt (1 tilfælde) blevet rapporteret en alvorlig allergisk reaktion. Tal straks med

lægen, hvis De oplever nogle tegn eller symptomer på en alvorlig overfølsomhedsreaktion, f.eks.

omfattende rødme, udslæt, hævelse, tæthed i halsen eller vejrtrækningsbesvær.

De må ikke få en

injektion med Xiapex

, hvis De ved, at De har haft en alvorlig overfølsomhedsreaktion over for

kollagenase eller nogen af de andre indholdsstoffer.

Dupuytrens kontraktur

De fleste bivirkninger, som opstod i de kliniske studier, var milde til moderate og var lokaliseret til

den behandlede hånd.

Der er set følgende bivirkninger ved Xiapex, når det blev administreret i op til to strenge eller led pr.

besøg under behandlingen:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

reaktioner på injektionsstedet såsom blødning, smerte, hævelse, ømhed og blå mærker

kløe i hånden

en følelse af smerte i hånden, håndleddet eller armen

hævede eller forstørrede kirtler nær albuen eller under armen

hævelse i hånden eller armen

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

reaktioner på injektionsstedet såsom smerte, varme, hævelse, blærer, rødme i huden og/eller

udslæt

sår i huden på injektionsstedet

sår i huden, blodig vabel

smertefulde kirtler nær albuen eller under armen

hævelse eller smerte i led

en brændende fornemmelse, delvis tab af følsomhed, prikkende eller stikkende fornemmelse

eller følelsesløshed

svimmelhed, hovedpine, kvalme

øget svedproduktion

kke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

seneruptur, ligamentskade

lavt antal blodplader

hævelse af øjenlåget

overfølsomhedsreaktioner

kronisk smerte

ubehag, skade, lammelse i arm eller ben

rysten, øget følsomhed ved stimulering

besvimelse

opkastning, diaré, smerter i øverste del af maven

udslæt, eksem

stivhed, skuren i leddene

muskelkrampe, muskelsvaghed, stivhed eller ubehag i knogler, led og muskler

smerter i lysken, skulder, brystkasse eller nakke

hævelse

feber, generel smerte, ubehag, træthed, varmefølelse, utilpashed, influenzalignende sygdom

kuldeintoleranse i de behandlede fingre

reaktioner på injektionsstedet herunder afskalning af hud, misfarvning af huden, infektion,

smerte, sammentrækning i huden, følelsesløshed, irritation eller knuder i huden, sårskorper, sår

forhøjede leverenzymer

ophidselse, desorientering, irritabilitet, rastløshed, søvnbesvær

stakåndethed, hyperventilation

betændelse i lymfeknuder (lymfadenitis), betændelse i lymfekar (lymfangitis), der viser sig ved

rød, varm og øm hud med afgrænset hævelse og sædvanligvis med en rød stribe og hævede

lymfeknuder

Peyronies sygdom

Penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis

Penisfraktur eller anden alvorlig skade på penis er forekommet med en ikke almindelig hyppighed.

Kontakt straks lægen, hvis De oplever symptomer på penisfraktur eller anden alvorlig skade på

penis, som er følgende:

En poppende lyd eller fornemmelse i den erigerede penis, pludselig

manglende evne til at opretholde en erektion, smerter i penis, blåsorte mærker og hævelse af penis,

vandladningsbesvær eller blod i urinen, ansamling af blod under huden på injektionsstedet.

De fleste bivirkninger, der opstod i de kliniske studier, var lette to moderate af sværhedsgrad, og de

fleste gik væk i løbet af 2 uger efter injektionen.

Følgende bivirkninger er blevet observeret med Xiapex:

Meget almindelig bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

blå mærker eller hævelse af penis og smerter i penis

en lille ansamling af blod under huden på injektionsstedet

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

reaktioner på injektionsstedet såsom blister, hævelse, kløe eller et fast, hævet område under

huden

smerter på injektionsstedet og området over penis

blister eller rødme/misfarvning af penis

kløe på kønsdele

smertefuld erektion, smertefuldt samleje og rejsningsproblemer

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

smerte i lymfeknuder og hævede lymfeknuder

forhøjet antal hvide blodlegemer

hurtig puls

ringen for ørerne

opsvulmet mave

forstoppelse

varmefølelse

udslæt på injektionsstedet

feber

svaghed

kuldegysninger

influenzalignende sygdom

udsivning af væske fra en blister på penis

ømhed

allergisk reaktion

svampeinfektion på hud

infektion

infektion af de øvre luftveje

sår på huden

åbent sår

ansamling af blod uden for et blodkar på pungen

ledskader

poppende lyd/fornemmelse, der kan tyde på penisfraktur

forhøjet blodsukker

forhøjet blodtryk

vandophobning

rygsmerter

lyskensmerter og -besvær

fortykkelse nær ledbåndet ved roden af penis

ømhed i ledbåndet ved roden af penis

hovedpine

svimmelhed

ubehagelig smag

unormal fornemmelse

brændende fornemmelse

øget/nedsat følsomhed over for sansestimuleringer

unormale drømme

depression

undgåelse af samleje

smertefuld/øget vandladning

arvæv i penis

penissygdom

forværring af Peyronies sygdom

forstyrret seksuel funktion

rødme, hævelse og smerter i pungen

utilpashed fra kønsdele og blå mærker

bækkensmerter

reduceret penisstørrelse

dannelse af en blodprop i venen i penis

hoste

lille område med inflammation (betændelseslignende reaktion)

nattesved

ømhed af huden på penis

hududslæt, der giver rødme

hudsygdom/irritation

ansamling af blod uden for blodkarrene

blå mærker

sygdom i lymfekarrene

overfladisk venebetændelse

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Deres læge må ikke bruge lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og etiketten på

hætteglasset efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab ved 2 ºC-8 ºC. Må ikke nedfryses.

Det anbefales, at medicinen anvendes straks efter tilberedning. Tilberedt Xiapex kan opbevares ved

stuetemperatur (20 ºC-25 ºC) i op til en time eller i køleskab ved 2 ºC-8 ºC i op til 4 timer før

indgivelse. Hvis injektionsvæsken har været i køleskab, skal injektionsvæsken opnå stuetemperatur

(20 ºC-25 ºC) i løbet af ca. 15 minutter før brug.

Deres læge må ikke bruge Xiapex, hvis den tilberedte injektionsvæske er misfarvet eller indeholder

partikler. Injektionsvæsken skal være klar og farveløs uden klumper, flager eller partikler.

Deres læge vil sørge for opbevaring, håndtering og bortskaffelse ad Xiapex. Spørg på apoteket,

hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xiapex indeholder:

Aktivt stof: kollagenase

clostridium histolyticum

. Hvert hætteglas Xiapex indeholder 0,9 mg

kollagenase

clostridium histolyticum.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, trometamol og saltsyre 2,4 % w/w (til justering af pH).

Solvensen indeholder kalciumchloriddihydrat, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Xiapex er et pulver og en solvens til injektionsvæske, opløsning. Det hvide, frysetørrede pulver fås i

et 3 ml type I klart hætteglas med gummiprop, aluminiumforsegling og flip-off plastikhætte.

Den solvens, som skal bruges til at opløse pulveret, er en klar, farveløs væske. 3 ml opløsning fås i et

5 ml type I klart hætteglas med gummiprop, aluminiumsforsegling og flip-off plastikhætte.

Xiapex fås som en pakning, der indeholder 1 hætteglas med Xiapex og 1 hætteglas med solvens.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Fremstiller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), SE-112 76 Stockholm, Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om Xiapex på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er kun beregnet til patienter med Peyronies sygdom:

Anvisninger i forsigtigt at strække Deres penis

Stræk forsigtigt Deres penis 3 gange om dagen. Stræk kun Deres penis, hvis Deres penis ikke er

hård (erigeret).

Hold om spidsen af Deres penis med fingrene på den ene hånd. Med den anden hånd holder De

om roden på Deres penis (se illustrationen nedenfor).

Træk forsigtigt Deres penis væk fra kroppen, til den når sin fulde længde, og hold strækket i

30 sekunder.

Slip spidsen af penis og lad penis nå tilbage til sin normale længde.

Anvisninger i forsigtigt at rette Deres penis ud

Ret forsigtigt Deres penis ud 1 gang om dagen. Ret kun Deres penis forsigtigt ud, hvis De har en

erektion, der opstår uden seksuel aktivitet (spontan erektion). Der bør ikke opstå smerter eller

ubehag ved at bøje Deres penis.

Hold om Deres penis med en hånd. Bøj forsigtig penis mod krumningen med den anden

hånd (se illustrationen nedenfor). Hold penis i denne mere udrettede position i 30 sekunder

og giv så slip.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner for anvendelse og håndtering

Dupuytrens kontraktur

1.

Tilberedning - rekonstitutionsprocedure

Enkeltdosis hætteglasset med Xiapex og enkeltdosis hætteglasset med solvens til injektionsvæske,

opløsning til rekonsitution skal opbevares i køleskab.

Før brug skal hætteglasset med det frysetørrede pulver med Xiapex og hætteglasset med

solvens til rekonstitution tages ud af køleskabet, og de to hætteglas skal stå ved stuetemperatur i

mindst 15 minutter og ikke længere end 1 time. Inspicer hætteglasset med Xiapex visuelt.

Klumpen af frysetørret pulver bør være intakt og have en hvid farve.

Identificer det led, som skal behandles (metacarpofalangeal [MP] eller proksimal interfalangeal

[PIP]), eftersom det nødvendige volumen af solvens til rekonstitution bestemmes af ledtypen

(PIP-led kræver et mindre volumen til injektion).

Når flip-off-lågene er blevet taget af begge hætteglas, afsprittes gummiproppen og omliggende

overflader af hætteglasset med Xiapex og hætteglasset med solvens til rekonstitution (ingen

andre antiseptiske midler må anvendes).

Brug kun den medfølgende solvens til rekonstitution. Solvensen indeholder calcium, som er

nødvendigt for aktiviteten af Xiapex.

Med en 1 ml injektionssprøjte med 0,01 ml gradueringer og en 27 gauge 12-13 mm kanyle

(medfølger ikke) trækkes det korrekte volumen af tilhørende solvens op:

0,39 ml solvens til strenge, der påvirker et MP-led ved Dupuytrens kontraktur

0,31 ml solvens til strenge, der påvirker et PIP-led ved Dupuytrens kontraktur

Injicer langsomt solvensen ind på siderne på hætteglasset med det frysetørrede Xiapex pulver.

Vend ikke hætteglasset på hovedet og ryst ikke injektionsvæsken. Injektionsvæsken hvirvles

langsomt rundt for at sikre, at alt det frysetørrede pulver er blevet opløst.

Den rekonstituerede Xiapex-injektionsvæske kan opbevares ved stuetemperatur (20 ºC-25 ºC) i

op til en time, eller i køleskab ved 2 ºC til 8 °C i op til 4 timer før administration. Hvis den

rekonstituerede Xiapex-injektionsvæske har været i køleskab, skal injektionsvæsken have lov til

at opnå stuetemperatur igen i løbet af ca. 15 minutter før brug.

Injektionssprøjten og kanylen, der er anvendt til rekonstitution, samt hætteglasset med solvens,

bortskaffes.

Ved administration af to injektioner i den samme hånd i løbet af et besøg under

behandlingen, skal der anvendes en ny sprøjte og et separat hætteglas med rekonstitueret

opløsning (indeholdende 0,58 mg Xiapex) til den anden injektion. Gentag trin 1 til og med

2.

Identifikation af behandlingsområdet

Før hver behandlingscyklus identificeres behandlingsområdet på følgende måde:

Identificer det led, som skal behandles (metacarpofalangeal [MP] eller proksimal

interfanlangeal [PIP]), eftersom det nødvendige volumen af solvens til rekonstitution

bestemmes af ledtypen (PIP-led kræver et mindre volumen til injektion).

3.

Injektionsprocedure

Indgivelse af lokalbedøvelse før injektion af Xiapex kan ikke anbefales, da det kan forstyrre korrekt

placering af injektionen.

Den rekonstituerede Xiapex-injektionsvæske skal være klar. Inspicer injektionsvæsken visuelt

for partikler og misfarvning før administration. Hvis injektionsvæsken indeholder partikler, er

uigennemsigtig eller misfarvet, må den rekonstituerede injektionsvæske ikke injiceres.

Bekræft hvilken streng, der skal injiceres i. Det valgte sted for injektionen skal være et område,

hvor den sammentrukne streng er maksimalt adskilt fra de underliggende bøjesener, og hvor

huden ikke er tæt forbundet med strengen.

Når der administreres to injektioner i den samme hånd under et besøg under behandlingen, skal

der begyndes med den yderste finger på hånden og fortsættes mod den inderste finger (f.eks. fra

lillefingeren mod pegefingeren

). Der begyndes på hver finger med det mest proksimalt

påvirkede led på fingeren, og fortsættes mod det distale led (f.eks. MP til PIP). For hver

injektion gås gennem trin 4-10.

Rens injektionsstedet med et antiseptisk middel og lad huden tørre.

Brug en ny steril injektionssprøjte uden hub med 0,01 ml gradueringer og en permanent

fastgjort 26 eller 27 gauge, 12 eller 13 mm kanyle (medfølger ikke) og træk det korrekte

volumen rekonstitueret injektionsvæske

op, som er nødvendigt for at injicere en 0,58 mg

dosis Xiapex:

0,25 ml rekonstitueret Xiapex til strenge, som påvirker et MP-led eller

0,20 ml rekonstitueret Xiapex til strenge, som påvirker et PIP-led.

Vær forsigtig med strenge som er tæt på PIP palmar digital bøjefuren. Ved injektion ind i en

streng, som påvirker PIP leddet på den femte finger (lillefingeren), skal der injiceres så tæt på

den palmare digitale bøjning som muligt og ikke mere end 2 -3 mm i dybden. Injicer ikke mere

end 4 mm distalt i forhold til palmar digital bøjefuren ved PIP led.

Med Deres ikke-dominante hånd sikres den hånd, som patienten skal have behandlet, samtidig

med at der føles på strengen. Med den dominante hånd stikkes kanylen ind i strengen, hvor den

med forsigtighed holdes inde i strengen. Undgå at kanylespidsen går helt igennem strengen for

dermed at minimere risikoen for injektion af Xiapex i andet væv end strengen. Hvis der er

nogen tvivl om, at kanylen er stukket ind i bøjesenen bevæges det distale interfalangeale (DIP)

led lidt. Hvis der er mistanke om, at kanylen er stukket ind i en sene, eller patienten oplever

paræstesi, skal kanylen trækkes tilbage og stikkes ind i strengen igen. Hvis kanylen er korrekt

placeret, kan man mærke en vis modstand under injektionsproceduren. Se figur 1 med en

illustration af injektionsteknik neden for.

Efter at have bekræftet at kanylen er korrekt placeret ind i strengen injiceres ca. en tredjedel af

dosen.

Herefter trækkes kanylespidsen op ad strengen, mens kanylen hele tiden holdes under huden, og

genplaceres distalt (ca. 2-3 mm) i forhold til den initiale injektion i strengen, og der injiceres

endnu en tredjedel af dosen.

Kanylen holdes igen hele tiden under huden, hvorefter kanylespidsen trækkes op ad strengen og

genplaceres denne tredje gang proksimalt i forhold til første injektion (ca. 2-3 mm) og den

sidste del af dosen injiceres ind i strengen (se figur 2).

Figur 1 og 2 neden for er kun til illustration og viser ikke nødvendigvis det præcise sted på

anatomiske strukturer hos enkeltpatienter.

Figur 1: Illustration af injektionsteknik

Figur 2: Tretrins injektion af Xiapex i strengen

Forbind patientens hånd med et blødt stort stykke gaze.

Kassér den ikke anvendte rekonstituerede injektionsvæske og solvens efter injektionen. De må

ikke gemme, blande eller bruge hætteglas, der indeholder ikke anvendt rekonstitueret

injektionsvæske eller solvens.

Patienterne skal instrueres i:

ikke at bøje eller strække fingrene på den hånd, der er blevet behandlet, for at reducere

udsivning af Xiapex fra strengen indtil manipulation af fingeren er gennemført.

ikke at forsøge at sprænge den injicerede streng ved selvmanipulationpå noget tidspunkt

at holde den injicerede hånd løftet op så meget som muligt indtil dagen efter

fingermanipulationen.

straks at kontakte lægen hvis der er tegn på infektion (f.eks. feber, kuldegysninger, øget

rødme eller hævelse) eller besvær med at bøje fingeren efter at hævelsen er faldet

(symptom på seneruptur).

at konsultere lægen ca. 24 – 72 timer efter hver injektion til en undersøgelse af den

injicerede hånd og muligvis manipulation af fingeren for at opnå ruptur af strengen.

4.

Finger-manipulation

Ved opfølgningsbesøget ca. 24 – 72 timer efter injektionen afgøres det, om kontrakturen er

opløst. Hvis der stadig er en kontraktur, vil fingeren blive manipuleret for at opnå ruptur af

strengen.

Hvis der blev behandlet strenge fra to påvirkede led i en finger

, skal der udføres manipulation

af fingeren på den streng, der påvirker MP-leddet, før proceduren udføres på strengen, der

påvirker PIP-leddet.

Lokalbedøvelse kan anvendes ved finger manipulationen efter behov.

Mens patientens håndled er i bøjet stilling, lægges et moderat tryk på den injicerede streng ved

at strække fingeren ud i ca. 10 til 20 sekunder. For strenge, der påvirker PIP-leddet, udføres

finger manipulationen med MP-leddet i bøjet stilling.

Hvis det første forsøg med manipulation af fingeren ikke resulterer i ruptur af strengen, kan et

andet og tredje forsøg udføres med 5 til 10 minutters interval. Det anbefales ikke at udføre mere

end 3 forsøg pr. påvirket led på at få strengen til at briste.

Hvis ruptur af strengen ikke er opnået efter 3 forsøg på udstrækning pr. streng, aftales et

opfølgningsbesøg ca. 4 uger efter injektionen. Hvis strengen stadig er sammentrukket ved dette

efterfølgende besøg, kan en yderligere injektion og finger manipulation udføres.

Efter at finger manipulation er udført, og patienten er blevet udstyret med en skinne (hvor det

behandlede led er maksimalt udstrakt), skal patienterne instrueres i:

ikke at udføre anstrengende aktiviter med den injicerede hånd indtil De får andet at vide.

at have skinnen på om natten i op til 4 måneder.

at uddføre en række fingerbøjnings- og udstrækningsøvelser flere gange om dagen i

adskillige måneder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner for anvendelse og håndtering

Peyronies sygdom

1.

Tilberedning - rekonstitutionsprocedure

Enkeltdosis hætteglasset med Xiapex og enkeltdosis hætteglasset med solvens til injektionsvæske,

opløsning til rekonsitution skal opbevares i køleskab.

Før brug skal hætteglasset med det frysetørrede pulver med Xiapex og hætteglasset med

solvens til rekonstitution tages ud af køleskabet, og de to hætteskal skal stå ved stuetemperatur i

mindst 15 minutter og ikke længere and 1 time. Inspicer hætteglasset med Xiapex visuelt.

Klumpen af frysetørret pulver bør være intakt og have en hvid farve.

Når flip-off-lågene er blevet taget af begge hætteglas, afsprittes gummiproppen og overfladerne

af hætteglasset med Xiapex og hætteglasset med solvens til rekonstitution rundt om låget (ingen

andre antiseptiske midler må anvendes).

Brug kun den leverede solvens til rekonstitution. Solvensen indeholder calcium, som er

nødvendigt for aktiviteten af Xiapex.

Med en 1 ml injektionssprøjte med 0,01 ml gradueringer og en 27 gauge 12-13 mm kanyle

(medfølger ikke), trækkes det korrekte volumen af tilhørende solvens op:

0,39 ml solvens til plaque på penis ved Peyronies sygdom

Injicer langsomt solvensen ind på siderne på hætteglasset med det frysetørrede Xiapex pulver.

Vend ikke hætteglasset på hovedet og ryst ikke injektionsvæsken. Injektionsvæsken hvirvles

langsomt rundt for at sikre, at alt det frysetørrede pulver er blevet opløst.

Rekonstituerede Xiapex-injektionsvæske kan opbevares ved stuetemperatur (20 ºC-25 ºC) i op

til en time, eller i køleskab ved 2 ºC til 8 °C i op til 4 timer før administration. Hvis den

rekonstituerede Xiapex-injektionsvæske har været i køleskab, skal injektionsvæsken have lov til

at opnå stuetemperatur igen i løbet af ca. 15 minutter før brug.

Injektionssprøjten og kanylen, der er anvendt til rekonstitution, samt hætteglasset med solvens

bortskaffes.

2.

Identifikation af behandlingsområdet

Før hver behandlingscyklus skal behandlingsområdet identificeres på følgende måde:

Inducer erektion af penis

Lokaliser plaquen på stedet med maksimal krumning (eller det fokale punkt) på den

bøjede penis

Marker punktet med en kirurgisk tusch. Dette indikerer målområdet i plaquen for

Xiapex-injektionen

3.

Injektionsprocedure

Den rekonstituerede Xiapex-injektionsvæske skal være klar. Inspicer injektionsvæsken visuelt

for partikler og misfarvning før administration. Hvis injektionsvæsken indeholder partikler, er

uigennemsigtig eller misfarvet, må den rekonstituerede opløsning ikke injiceres.

Rens injektionsstedet med et antiseptisk middel og lad huden tørre.

Hvis det ønskes, administreres egnet lokalanæstesi.

Med en ny injektionssprøjte uden hub, der har 0,01 ml gradueringer med en permanent fastgjort

27 gauge 12 eller 13 mm kanyle (medfølger ikke), trækkes der et volumen på 0,25 ml

rekonstitueret injektionsvæske op (der indeholder 0,58 mg Xiapex).

Penis skal være afslappet før Xiapex injiceres. Placer kanylespidsen ved siden af målplaquen,

så den er på linje med punktet, hvor krumningen er størst. Orienter kanylen, så den stikkes ind i

plaquen fra siden, IKKE nedad eller vinkelret mod corpora cavernosum.

Indsæt og før kanylen tværs gennem plaquens bredde mod den modsatte side af plaquen, uden

at stikke helt igennem den. Den korrekte position af kanylen testes og bekræftes ved forsigtigt

at føle modstand mod et minimalt tryk på injektionssprøjtens stempel.

Med kanylespidsen placeret i plaquen påbegyndes injektionen med et konstant tryk for

langsomt at injicere lægemidlet i plaquen. Kanylen trækkes langsomt tilbage, så hele dosis

afsættes langs kanylens bane i plaquen. Hvis plaquen kun er et par millimeter bred, kan

kanylens bane, når den trækkes tilbage, være meget kort. Målet er altid at afsætte hele dosis i

plaquen.

Når kanylen er helt trukket tilbage, trykkes der forsigtigt på injektionsstedet. Læg en bandage,

hvis det er nødvendigt.

Bortskaf den ubrugte portion af den rekonstituerede injektionsvæske samt solvensen efter hver

injektion. Hætteglas med ubrugt, rekonstitueret injektionsvæske eller solvens må ikke

opbevares, samles eller anvendes.

Den 2. injektion i hver behandlingscyklus bør foretages ca. 2 til 3 mm fra den første injektion.

4.

Procedure for remodellering af penis

Remodellering af penis afhjælper krumningen og retter penisskaftet ud. Ved et opfølgende besøg 1 til

3 dage efter den anden injektion i hver behandlingscyklus skal der udføres en remodellering af penis

(som beskrives nedenfor) på den afslappede penis for at strække og forlænge den behandlede plaque,

som Xiapex har sprunget.

Hvis det ønskes, administreres egnet lokalanæstesi.

Med handsker tages fat i plaquen eller den indurerede del af den afslappede penis, ca.

1 cm proksimalt og distalt fra injektionsstedet. Det bør undgås at trykke på

injektionsstedet.

Den plaque, der skal behandles, anvendes som et støttepunkt med begge hænder, så der

med en fast hånd påføres et konstant tryk for at forlænge og strække plaquen. Målet er

gradvist at bøje mod patientens peniskrumning, ved at strække til et punkt med moderat

modstand. Trykket på penis skal holdes i 30 sekunder, og dernæst fjernes.

Efter en hvileperiode på 30 sekunder gentages remodelleringsteknikken af penis i alt

3 gange med intervaller på 30 sekunder før hvert forsøg.

Patienten skal dernæst anvises i selv at udføre remodellering af penis hjemme hver dag i den 6-ugers

periode efter lægebesøget med remodellering af penis i hver behandlingscyklus, i henhold til de

detaljerede anvisninger, der gives i indlægssedlen.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en for kollagenase clostridium

histolyticum (behandling af Dupuytrens kontraktur og behandling af Peyronies sygdom) er CHMP

nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Indehaveren af markedsføringstilladelsen indsendte med denne PSUR en kumulativ gennemgang af

rapporterede tilfælde af kuldeintolerans, der dækkede perioden for denne PSUR. Kumulativt blev der

rapporteret 5 tilfælde af temperaturintolerans, 5 tilfælde med perifer kulde, 3 tilfælde med perifer

vaskulær sygdom og 5 tilfælde med Raynauds fænomen. To af disse tilfælde havde en positiv

dechallenge (bivirkningerne forsvandt ved seponering), 8 havde en negativ dechallenge/forblev

uafhjulpet, og i 8 tilfælde var udfaldet ukendt. På grundlag af tilgængelig information kan det

konstateres, at de fingre, som blev behandlet, var påvirkede og at de blev hvide og/eller kolde som

respons på koldt vejr. Fænomenet opstod i nogle tilfælde flere måneder efter injektionen. Udvikling af

perifer kulde kan anses for at være en alvorlig bivirkning med indvirkning på evnen til at arbejde hos

nogle patienter. Symptomer kan omfatte smerter, ændret følesans eller farveændringer, og det kan

forårsage debiliterende morbiditet, som påvirker patienternes liv. Det er også kendt for fasciektomi og

kan være til stede efter kirurgisk intervention eller traume af de øvre ekstremiteter. Desuden blev der

rapporteret to tilfælde i litteraturen efter behandling af Dupuytrens kontraktur med kollagenase

clostridium histolyticum med ny forekomst af kuldeintolerans. Patofysiologien af kuldefølsomhed

som et kompleks af symptomer, der opstår efter skader kendes ikke fuldt, og indtil nu er der ingen

kendte behandlinger, som kan forebygge udviklingen af syndromet eller kontrollere det. Symptomerne

har tendens til enten at forsvinde eller forværres efterhånden som tiden går. På baggrund af

tilgængelig evidens konkluderede PRAC at, ‘kuldeintolerans i de behandlede fingre’ skal tilføjes som

en ny lægemiddelreaktion med hyppigheden ‘ikke almindelig’ i pkt. 4.8 i produktresuméet og i pkt. 4 i

indlægssedlen.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for kollagenase clostridium histolyticum (behandling

af Dupuytrens kontraktur og behandling af Peyronies sygdom) er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel, der indeholder kollagenase clostridium histolyticum

(behandling af Dupuytrens kontraktur og behandling af Peyronies sygdom), forbliver uændret under

forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen ændres.