Vimizim

Evrópusambandið - eistneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
rekombinantne inimese n-atsetüülgalaktosamiini-6-sulfataasi (rhgalns)
Fáanlegur frá:
BioMarin International Limited
ATC númer:
A16AB12
INN (Alþjóðlegt nafn):
elosulfase alfa
Meðferðarhópur:
Muud alimentary seedetrakti ja ainevahetust tooted,
Lækningarsvæði:
Mukopolüsahhariidoos IV
Ábendingar:
Vimizim on näidustatud mukopolüsahharidoosi, IVA tüübi (Morquio A sündroom, MPS IVA) raviks igas vanuses patsientidel.
Vörulýsing:
Revision: 11
Leyfisstaða:
Volitatud
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002779
Leyfisdagur:
2014-04-27
EMEA númer:
EMEA/H/C/002779

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Vimizim 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

alfaelosulfaas

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Vimizim ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Vimizimi kasutamist

Kuidas Vimizimi kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Vimizimi säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Vimizim ja milleks seda kasutatakse

Vimizim sisaldab ensüüm alfaelosulfaasi, mis kuulub ensüümi asendusravis kasutatavate ravimite

rühma. Vimizimi kasutatakse täiskasvanute ja laste ravimiseks, kellel on IVA-tüüpi

mukopolüsahharidoos (MPS IVA ehk Morquio A sündroom).

IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga inimestel puudub täielikult ensüüm N-atsetüülgalaktoosamiin-6-

sulfataas või seda on liiga vähe. See ensüüm lagundab kehas teatud aineid (näiteks kerataansulfaati),

mida leidub keha paljudes kudedes, muu hulgas kõhredes ja luudes. Seetõttu ei lagunda ega töötle

organism neid aineid nii, nagu peaks. Ained kogunevad kudedesse, mis häirib nende normaalset

talitlust ning põhjustab IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosi sümptomeid, näiteks kõndimishäireid,

hingamisprobleeme, lühikest kasvu ja kuulmiskadu.

Vimizimi toimemehhanism

See ravim asendab looduslikku ensüümi N-atsetüülgalaktoosamiin-6-sulfataasi, mille vaegus on

IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga patsientidel. Tõestatud on, et ravi parandab kõndimist ja

vähendab kerataansulfaadi sisaldust kehas. See ravim võib leevendada IVA-tüüpi

mukopolüsahharidoosi sümptomeid.

2.

Mida on vaja teada enne Vimizimi kasutamist

Teile ei tohi Vimizimi manustada

kui teil on esinenud eluohtlikke allergilisi reaktsioone alfaelosulfaasile või selle ravimi mis tahes

koostisosadele (loetletud lõigus 6).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teid ravitakse Vimizimiga, võivad teil tekkida infusioonireaktsioonid. Infusioonireaktsioon on

mis tahes kõrvaltoime, muu hulgas allergiline reaktsioon, mis tekib infusiooni ajal või infusioonile

järgneva päeva jooksul (vt lõik 4). Kui teil tekib mõni selline reaktsioon,

peate viivitamatult

võtma ühendust oma arstiga.

Kui teil tekib infusiooni ajal allergiline reaktsioon, võib teie arst infundeerimist aeglustada või

infusiooni katkestada. Teie arst võib allergiliste reaktsioonide leevendamiseks anda teile ka

lisaravimeid (näiteks antihistamiinid ja/või kortikosteroidid).

Kui tunnete seljavalu või käte või jalgade tuimust või teil tekib uriini- või roojapidamatus,

peate

viivitamatult võtma ühendust oma arstiga

Need probleemid võivad olla osa haigusest ja nende

põhjuseks võib olla surve seljaajule.

Muud ravimid ja Vimizim

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Teile ei tohi Vimizimi raseduse ajal manustada, kui see ei ole hädavajalik. Ei ole teada, kas Vimizim

eritub rinnapiima. Kui imetate, tehke koos oma arstiga kindlaks, kas kasu Vimizimi manustamisest on

suurem kui võimalik risk vastsündinule. Ei ole teada, kas Vimizim mõjutab viljakust. Loomkatsetes ei

ole mõju viljakusele täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõningate patsientide puhul on teatatud pearinglusest Vimizimi infusiooni ajal. Teatage oma arstile,

kui pärast infusiooni tunnete pearinglust, eeskätt enne autojuhtimist või mis tahes masinatega

töötamist, mil pearinglusts võib olla ohtlik.

Vimizim sisaldab naatriumi ja sorbitooli (E420)

Ravim sisaldab 8 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes 5 ml viaalis. See on võrdne

0,4%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.

See ravim sisaldab 100 mg sorbitooli ühes 5 ml viaalis, mis vastab 40 mg/kg. Sorbitool on fruktoosi

allikas. Kui teil (või teie lapsel) on pärilik harvaesinev fruktoositalumatus, ei tohi teie (või teie laps)

arstiga nõu pidamata seda ravimit kasutada. Päriliku fruktoositalumatusega patsientide organism ei

suuda lagundada fruktoosi. See võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.

Enne ravimi kasutamist teavitage oma arsti, kui teil (või teie lapsel) esineb pärilik fruktoositalumatus

või kui teie (või teie laps) ei saa enam tarbida magusaid toiduaineid või jooke, sest esinevad iiveldus,

oksendamine või ebameeldivad nähud, nt puhitustunne, kõhukrambid või kõhulahtisus.

3.

Kuidas Vimizimi kasutada

Arst või meditsiiniõde manustab teile Vimizimi veresoonde infundeerimise teel.

Ravimit tuleb enne manustamist lahjendada. Arst või meditsiiniõde annab teile enne ravi allergiliste

reaktsioonide vähendamiseks teatud ravimeid ja teile võidakse anda ka ravimeid, mis aitavad alandada

palavikku.

Annus

Teile manustatav annus sõltub teie kehakaalust. Soovitatav annustamisskeem täiskasvanutele ja lastele

on 2 mg/kg kehakaalu kohta, mis manustatakse üks kord nädalas tilgutiga veeni (intravenoosse

infusioonina). Iga infusioon kestab ligikaudu neli tundi. Ravi Vimizimiga võib alustada võimalikult

varajases nooruses ja ravim on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Peamiselt on patsientidel kõrvaltoimeid täheldatud ravimi manustamise ajal või vahetult pärast seda

(„infusioonireaktsioonid”). Kõige tõsisemad kõrvaltoimed olid rasked allergilised reaktsioonid

(esinevad aeg-ajalt ja võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st) ja kerge või mõõdukas oksendamine

(esineb väga sageli ja võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st). Allergiliste reaktsioonide

sümptomite hulka kuuluvad nahalööve, sügelus või nõgestõbi (esineb sageli –võib esineda kuni ühel

inimesel 10-st).

Kui teil tekib neelamisraskus, kõnehäire, raske õhupuudus või hingeldamine, näo

või huulte turse, pearinglus või pulsi nõrgenemine, võivad need olla raske allergilise reaktsiooni

sümptomid ja te peate teavitama neist viivitamatult oma arsti

. Olenevalt kõrvaltoime raskusest

võib arst teie infusiooni aeglustada või selle ajutiseks katkestada ja/või manustada teile lisaravimeid,

mis leevendavad rasket allergilist reaktsiooni (näiteks antihistamiinid ja/või kortikosteroidid) või

alandavad palavikku (antipüreetikumid).

Väga sagedate kõrvaltoimete hulka kuuluvad infusioonireaktsioonide sümptomid, näiteks peavalu,

iiveldus, palavik, külmavärinad ja kõhuvalu. Muud väga sagedad kõrvaltoimed on kõhulahtisus,

suuõõne ja neelu piirkonna valu, pearinglus ning hingamisraskus.

Sagedate kõrvaltoimetena täheldati lihasvalu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas Vimizimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast tähist

„EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avamata viaalid:

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Vimizimi, kui lahus on värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi.

Pärast lahjendamist

Ravim tuleb pärast lahjendamist kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja

säilitustingimused kasutaja vastutusel, ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2 °C kuni

8 °C, millele järgneb manustamiseks mõeldud aeg maksimaalselt 24 tundi temperatuuril 23 °C kuni

27 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vimizim sisaldab

Toimeaine on alfaelosulfaas. Üks milliliiter kontsentraati sisaldab 1 mg alfaelosulfaasi. Iga 5 ml

viaal sisaldab 5 mg alfaelosulfaasi.

Teised koostisosad on naatriumatsetaattrihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat,

arginiinvesinikkloriid, sorbitool, polüsorbaat 20 ja süstevesi (vt lõik 2, alalõik „Vimizim sisaldab

naatriumi ja sorbitooli (E420)”).

Kuidas Vimizim välja näeb ja pakendi sisu

Vimizim on saadaval infusioonilahuse kontsentraadina (steriilne kontsentraat). Läbipaistev või kergelt

veiklev ja värvitu või helekollane kontsentraat ei tohi sisaldada nähtavaid osakesi.

Pakendi suurus: üks 5 ml viaal.

Müügiloa hoidja

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Iirimaa

Tootja

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Iirimaa

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Vimizimi ei tohi infundeerimiseks segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud

allpool.

Vimizimi iga viaal on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Infusioonilahuse kontsentraati tuleb

lahjendada 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusega aseptilistes tingimustes. Lahjendatud

Vimizimi lahus manustatakse patsientidele infusioonikomplekti abil. Kasutada võib

infusioonikomplekti, millel on voolikusisene 0,2 μm filter.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Ettevalmistused Vimizimi infusiooniks (rakendage aseptilist tehnikat)

Määrake konkreetse patsiendi kehakaalu põhjal kindlaks lahjendatavate viaalide arv. Võtke

viaalid külmkapist enne lahjendamist välja, et need soojeneksid temperatuurile 23°C...27°C.

Ärge kuumutage viaale ega pange neid mikrolaineahju. Soovitatav annus on 2 mg/kg kehakaalu

kohta, mis manustatakse üks kord nädalas tilgutiga veeni (intravenoosse infusioonina). Ühele

infusioonile kulub ligikaudu neli tundi.

Patsiendi kehakaal (kg) korrutatud 2-ga (mg/kg) = patsiendi annus (mg)

Patsiendi annus (mg) jagatud 1-ga (mg/ml Vimizimi kontsentraati) = Vimizimi milliliitrite

koguarv

Vimizimi koguhulk (ml) jagatud 5 milliliitriga viaali kohta = viaalide koguarv

Ümardage arvutatud viaalide koguarv järgmise täisviaalini.

Võtke intravenoosseks manustamiseks sobiv infusioonikott, mis sisaldab naatriumkloriidi

9 mg/ml (0,9%) infusioonilahust. Infundeeritava lahuse koguhulk määratakse kindlaks patsiendi

kehakaalu põhjal.

Vähem kui 25 kg kaaluvatele patsientidele manustatav lahuse koguhulk peab olema 100 ml.

25 kg ja üle selle kaaluvatele patsientidele manustatav lahuse koguhulk peab olema 250 ml.

Enne lahjendamist tuleb iga viaali kontrollida osakeste ja värvuse muutuse suhtes. Läbipaistev

või kergelt veiklev ja värvitu või helekollane lahus ei tohi sisaldada nähtavaid osakesi. Ärge

raputage viaale.

Eemaldage 100 ml või 250 ml mahutavusega infusioonikotist naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%)

infusioonilahuse äravisatav kogus, mis on võrdne lisatava Vimizimi kogusega.

Eemaldage arvutatud kogus Vimizimi aeglaselt ja ettevaatlikult vastavast arvust viaalidest,

vältides ülemäärast loksutamist.

Vimizimi kogus tuleb lisada naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) infusioonilahusesse aeglaselt.

Kui ravim on lahjendatud 100 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusega

, peab

infundeerimise algkiirus olema 3 ml tunnis. Infusioonikiirust suurendatakse iga 15 minuti järel

alljärgnevalt: algkiirus tõstetakse esmalt kiirusele 6 ml tunnis, seejärel suurendatakse kiirust iga

15 minuti järel 6 ml/h võrra, kuni jõutakse maksimaalse kiiruseni 36 ml tunnis.

Kui ravim on lahjendatud 250 ml 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusega

, peab

infundeerimise algkiirus olema 6 ml tunnis. Infusioonikiirust suurendatakse iga 15 minuti järel

alljärgnevalt: algkiirus tõstetakse esmalt kiirusele 12 ml tunnis, seejärel suurendatakse kiirust iga

15 minuti järel 12 ml/h võrra, kuni jõutakse maksimaalse kiiruseni 72 ml tunnis.

Patsiendi

kaal (kg)

Infundeeritav

koguhulk

(ml)

1. samm:

infusiooni

algkiirus

0–

15 minutit

(ml/h)

2. samm:

15–

30 minutit

(ml/h)

3. samm:

30–

45 minutit

(ml/h)

4. samm:

45–

60 minutit

(ml/h)

5. samm:

60–

75 minutit

(ml/h)

6. samm:

75–

90 minutit

(ml/h)

7. samm:

90+ minutit

(ml/h)

< 25

≥ 25

Infusioonikiirust võib suurendada, lähtudes patsiendi infusioonitaluvusest.

Keerake enne infundeerimist ettevaatlikult infusioonikotti, et lahjendatud lahus seguneks.

Lahjendatud lahust tuleb enne kasutamist kontrollida visuaalselt osakeste suhtes. Ärge kasutage,

kui lahuse värvus on muutunud või kui selles on osakesi.

Lahjendatud ravim tuleb kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja

säilitustingimused kasutaja vastutusel, ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C

kuni 8°C, millele järgneb manustamiseks mõeldud aeg maksimaalselt 24 tundi temperatuuril

23°C kuni 27°C.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Vimizim 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 1 mg alfaelosulfaasi*. Üks 5 ml viaal sisaldab 5 mg alfaelosulfaasi.

*Alfaelosulfaas on inimese N-atsetüülgalaktoosamiin-6-sulfataasi rekombinantne vorm (rhGALNS)

ning seda toodetakse rekombinantse DNA tehnoloogia abil Hiina hamstri munasarja rakukultuuris.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks 5 ml viaal sisaldab 8 mg naatriumi ja 100 mg sorbitooli (E420).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat (steriilne kontsentraat).

Läbipaistev või kergelt veiklev ja värvitu või helekollane lahus.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Vimizim on näidustatud igas vanuses patsientidel IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosi (Morquio A

sündroomi, MPS IVA) raviks.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab jälgima arst, kellel on kogemusi IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosi või muude pärilike

ainevahetushaigustega patsientide ravis. Vimizimi peab patsiendile manustama asjakohase

väljaõppega tervishoiutöötaja, kes on suuteline tulema toime meditsiiniliste eriolukordadega.

Patsientide puhul, kes infusioone hästi taluvad, võib kaaluda manustamist kodus sobiva väljaõppega

tervishoiutöötaja järelevalve all.

Annustamine

Alfaelosulfaasi soovitatav annus on 2 mg/Kg kehakaalu kohta, mis manustatakse üks kord nädalas.

Kogu infusioonilahus tuleb manustada ligikaudu nelja tunni jooksul (vt tabel 1).

Kuna alfaelosulfaasi suhtes võib esineda ülitundlikkusreaktsioone, tuleb 30 kuni 60 minutit enne

infusiooni alustamist anda patsiendile antihistamiine koos antipüreetikumiga või ilma (vt lõik 4.4).

Erirühmad

Eakad patsiendid (≥ 65 aasta vanused)

Vimizimi ohutus ja efektiivsus patsientidel, kes on vanemad kui 65 aastat, ei ole tõestatud, ning neile

ei ole võimalik anda alternatiivse ravikeemi soovitusi. Ei ole teada, kas eakad patsiendid reageerivad

ravile noorematest patsientidest erinevalt.

Lapsed

Lastele annustamise skeem on samasugune kui täiskasvanutel. Antud hetkel teadaolevad andmed on

esitatud lõikudes 4.8 ja 5.1.

Manustamisviis

Ainult intravenoosseks infusiooniks.

Vähem kui 25 kg kaaluvatele patsientidele manustatav lahuse koguhulk peab olema 100 ml. Kui

kontsentraat lahjendatakse 100 milliliitris, peab infusiooni algkiirus olema 3 ml tunnis.

Infusioonikiirust võib infusiooni taluvusest olenevalt iga 15 minuti järel suurendada alljärgnevalt:

algkiirus tõstetakse esmalt kiirusele 6 ml tunnis, seejärel suurendatakse kiirust iga 15 minuti järel

6 ml/h võrra, kuni jõutakse maksimaalse kiiruseni 36 ml tunnis.

Vähemalt 25 kg kaaluvatele patsientidele manustatav lahuse koguhulk peab olema 250 ml. Kui

kontsentraat lahjendatakse 250 milliliitris, peab infusiooni algkiirus olema 6 ml tunnis.

Infusioonikiirust võib infusiooni taluvusest olenevalt iga 15 minuti järel suurendada alljärgnevalt:

algkiirus tõstetakse esmalt kiirusele 12 ml tunnis, seejärel suurendatakse kiirust iga 15 minuti järel

12 ml/h võrra, kuni jõutakse maksimaalse kiiruseni 72 ml tunnis.

Tabel 1. Soovituslik infundeeritav kogus ja infusioonikiirus

*

Patsien

di kaal

(kg)

Infundeerit

av

koguhulk

(ml)

1. samm:

infusioo

ni

algkiirus

0–

15 minut

it (ml/h)

2. samm:

15–

30 minut

it

(ml/h)

3. samm:

30–

45 minut

it

(ml/h)

4. samm:

45–

60 minut

it

(ml/h)

5. samm:

60–

75 minut

it

(ml/h)

6. samm:

75–

90 minut

it

(ml/h)

7. samm:

90+ minut

it

(ml/h)

< 25

≥ 25

Infusioonikiirust võib suurendada, lähtudes patsiendi infusiooni taluvusest.

Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

Eluohtlik ülitundlikkus (anafülaktiline reaktsioon) toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes

abiainete suhtes (vt lõik 4.4).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Anafülaksia ja rasked allergilised reaktsioonid

Kliinilistes uuringutes on teatatud anafülaksiast ja rasketest allergilistest reaktsioonidest. Seetõttu

peavad alfaelosulfaasi manustamise ajal olema kohe kättesaadaval asjakohased meditsiinilised

abivahendid. Selliste reaktsioonide tekkimisel katkestage viivitamatult infusioon ja alustage vajalikku

ravi. Järgida tuleb erakorralises ravis kehtivaid ravinõudeid. Kui patsiendil esineb infundeerimise ajal

allergilisi reaktsioone, tuleb järgmisel manustamiskorral olla ettevaatlik.

Infusioonireaktsioonid

Infusioonireaktsioonid olid kliinilistes uuringutes kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed.

Infusioonireaktsioonide hulka võivad kuuluda allergilised reaktsioonid

.

Patsientidele tuleb enne

infusiooni anda antihistamiine koos antipüreetikumiga või ilma (vt lõik 4.2). Infusioonireaktsioonide

leevendamisel tuleb lähtuda reaktsiooni raskusest; muu hulgas võib vajalik olla infusiooni

aeglustamine või ajutine katkestamine ja/või lisaantihistamiinide, antipüreetikumide ja/või

kortikosteroidide manustamine. Katkestage raskete infusioonireaktsioonide tekkimisel viivitamata

infusioon ja alustage vajalikku ravi. Pärast rasket reaktsiooni ravimi taasmanustamisel tuleb olla

ettevaatlik ning vajalik on raviarsti pidev järelevalve.

Seljaaju / lülisamba kaelaosa kompressioon

Kliinilistes uuringutes täheldati seljaaju / lülisamba kaelaosa kompressiooni nii Vimizimiga ravitud

patsientidel kui ka platseebot saanud patsientidel. Patsiente tuleb jälgida seljaaju / lülisamba kaelaosa

kompressiooni nähtude ja sümptomite (näiteks seljavalu, jäsemete halvatus kompressioonitasandist

allpool, uriinipidamatus ja roojapidamatus) suhtes ning neid tuleb asjakohaselt ravida.

Piiratud naatriumisisaldusega dieet

See ravim sisaldab 8 mg naatriumi ühes viaalis , mis on võrdne 0,4%-ga WHO poolt soovitatud

naatriumi maksimaalsest ööpäevasest kogusest täiskasvanutel, s.o 2 g, ning ravim manustatakse

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonlahuses (vt lõik 6.6).

Sorbitool (E420)

See ravim sisaldab 100 mg sorbitooli ühes viaalis, millele vastab 40 mg/kg. Päriliku

fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada, v.a äärmisel vajadusel.

Alla 2 aasta vanustel imikutel ja väikelastel ei pruugi olla pärilikku fruktoositalumatust veel

diagnoositud. Intravenoosselt manustatavad sorbitooli/fruktoosi sisaldavad ravimid võivad olla

eluohtlikud. Enne ravi tuleb hinnata täielikku ravi riski-kasu suhet lapsele.

Enne selle ravimi manustamist peab igalt patsiendilt võtma hoolika anamneesi, keskendudes päriliku

fruktoositalumatuse sümptomitele.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Vimizimi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad.

Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele või embrüo/loote arengule (vt

lõik 5.3). Need uuringud on aga piiratud tähtsusega. Ettevaatusena on parem vältida Vimizimi

kasutamist raseduse ajal, kui see ei ole hädavajalik.

Imetamine

Olemasolevad reproduktiivsusandmed loomadel on näidanud, et alfaelosulfaas eritub piima. Ei ole

teada, kas alfaelosulfaas eritub inimese rinnapiima, kuid süsteemset toimet rinnapiima kaudu ei

eeldata. Inimuuringutest pärinevate andmete puudumise tõttu tohib Vimizimi manustada imetavatele

naistele vaid siis, kui potentsiaalne kasu naisele on suurem kui võimalik risk imikule.

Fertiilsus

Alfaelosulfaasiga tehtud mittekliinilistes uuringutes (vt lõik 5.3) ei ole täheldatud kahjulikku mõju

fertiilsusele.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Vimizim mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Teatatud on Vimizimi

infusioonide aegsest pearinglusest, Kui pärast infusiooni tekib pearinglus, võib see mõjutada

autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõrvaltoimete hindamise aluseks on randomiseeritud topeltpime platseeboga kontrollitud uuring, kus

IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga 176 patsienti (vanuses 5 kuni 57 aastat) said 2 mg/kg

alfaelosulfaasi üks kord nädalas (n = 58), 2 mg/kg alfaelosulfaasi üks kord kahe nädala järel (n = 59)

või platseebot (n = 59).

Enamik kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimetest olid infusioonireaktsioonid, mida

määratletakse reaktsioonidena, mis tekivad pärast infusiooni alustamist või infusioonile järgneval

päeval. Kliinilistes uuringutes täheldati raskeid infusioonireaktsioone, mille hulka kuulusid

anafülaksia, ülitundlikkus ja oksendamine. Infusioonireaktsioonide kõige sagedasemateks

sümptomiteks (esinesid Vimizimiga ravitud patsientidest ≥ 10%-l ja platseeboga võrreldes ≥ 5%

rohkem) olid peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, külmavärinad ja kõhuvalu.

Infusioonireaktsioonid olid üldjuhul kerged või mõõduka raskusastmega; esinemissagedus oli suurem

esimese 12 ravinädala vältel ning enamikul juhtudel vähenes aja jooksul.

Kõrvaltoimete tabel

Tabelis 2 toodud andmed kirjeldavad kõrvaltoimeid, mis esinesid kliinilistes uuringutes Vimizimiga

ravitud patsientidel.

Esinemissageduse määratlus on järgmine: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt

(≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa

hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed esitatud

raskusastme vähenemise järjestuses

.

Tabel 2. Vimizimiga ravitud patsientidel esinenud kõrvaltoimed

MedDRA

organsüsteemi klass

MedDRA

eelistermin

Esinemissagedus

Immuunsüsteemi häired

Anafülaksia

Aeg-ajalt

Ülitundlikkus

Sage

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Väga sage

Pearinglus

Väga sage

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

häired

Düspnoe

Väga sage

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus, oksendamine,

orofarüngeaalne valu, ülakõhuvalu,

kõhuvalu, iiveldus

Väga sage

Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused

Müalgia

Sage

Külmavärinad

Väga sage

Üldised häired ja manustamiskoha

reaktsioonid

Palavik

Väga sage

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Immunogeensus

Kliinilistes uuringutes tekkisid kõigil patsientidel alfaelosulfaasi vastased antikehad. Ligikaudu 80%-l

patsientidest tekkisid neutraliseerivad antikehad, mis on võimelised inhibeerima alfaelosulfaasi

seondumist katioon-sõltumatule mannoos-6-fosfaadi retseptorile. Alfaelosulfaasi vastaste antikehade

olemasolust hoolimata täheldati kliinilistes uuringutes efektiivsusnäitajate pidevat paranemist ning

uriini kerataansulfaadi (KS) sisalduse vähenemist. Kõrgemate antikehade tiitrite või neutraliseerivate

antikehade positiivse analüüsitulemuse ning efektiivsusnäitajate vähenemise või anafülaksia või

muude ülitundlikkusreaktsioonide esinemise vahel ei leitud korrelatsioone. Alfaelosulfaasi vastaseid

IgE antikehi täheldati ≤ 10%-l ravitud patsientidest ning neid ei ole püsivalt seostatud anafülaksia või

muude ülitundlikkusreaktsioonide ja/või ravi katkestamisega.

Lapsed

Alla 5 aasta vanustel patsientidel oli Vimizimi üldine ohutusprofiil annuse 2 mg/kg korral nädalas

kooskõlas suurematel lastel täheldatud Vimizimi ohutusprofiiliga.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9

Üleannustamine

Kliinilistes uuringutes uuriti alfaelosulfaasi annuseid kuni 4 mg/kg kehakaalu kohta nädalas ning

suuremate annuste manustamise järel ei tuvastatud ühtegi spetsiifilist nähtu ega sümptomit. Erinevusi

ohutusprofiilis ei täheldatud. Kõrvaltoimete leevendamise kohta teabe saamiseks vt lõigud 4.4 ja 4.8.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ained, ensüümid.

ATC-kood: A16AB12.

Toimemehhanism

Mukopolüsahharidoos hõlmab lüsosomaalseid ladestushaigusi, mida põhjustab

glükosaminoglükaanide (GAG) katabolismiks vajalike spetsiifiliste lüsosomaalsete ensüümide puudus.

IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosile on iseloomulik

N

-atsetüülgalaktoosamiin-6-sulfataasi puuduv või

oluliselt vähenenud aktiivsus. Sulfataasi aktiivsuse puudulikkus põhjustab glükosaminoglükaanide

substraatide, kerataansulfaadi ja kondroitiin-6-sulfaadi (C6S) akumulatsiooni rakkude lüsosomaalses

kompartmendis kogu kehas. Akumulatsioon tingib ulatusliku düsfunktsionaalsuse rakkudes, kudedes

ja organites. Alfaelosulfaas varustab organismi eksogeense ensüümi N-atsetüülgalaktoosamiin-6-

sulfataasiga, mis haaratakse lüsosoomidesse, suurendades seeläbi glükosaminoglükaanide,

kerataansulfaadi ja kondroitiin-6-sulfaadi katabolismi. Rakkudepoolset ensüümi haaret

lüsosoomidesse vahendavad katioon-sõltumatud mannoos-6-fosfaadi retseptorid, mille tulemusel

taastuvad N-atsetüülgalaktoosamiin-6-sulfataasi (GALNS) aktiivsus ning kerataansulfaadi ja

kondroitiin-6-sulfaadi kliirens.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Vimizimiga tehtud kliinilistes uuringutes hinnati ravi mõju nii IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosi

süsteemse avaldumise eri aspektidele (sealhulgas vastupidavus, hingamisfunktsioonid, kasvukiirus ja

mobiilsus) kui ka uriini kerataansulfaadile.

Kuude kliinilisse uuringusse kaasati kokku 235 IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga patsienti, kes said

Vimizimi.

Vimizimi ohutust ja efektiivsust hinnati randomiseeritud, topeltpimedas platseeboga kontrollitud

III faasi kliinilises uuringus, kuhu kaasati 176 IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga patsienti (vanuses

5 kuni 57 aastat). Enamik patsientidest oli lühikest kasvu, vähenenud vastupidavusega ja lihas-skeletis

avalduvate sümptomitega. Uuringusse kaasati patsiendid, kes suutsid algvisiidil tehtud 6-minutilises

käimistestis (MWT) kõndida rohkem kui 30 meetrit, kuid vähem kui 325 meetrit.

Patsiendid said 2 mg/kg alfaelosulfaasi üks kord nädalas (n = 58), 2 mg/kg Vimizimi iga kahe nädala

järel (n = 59) või platseebot (n = 59) kokku 24 nädala vältel. Kõigile patsientidele anti enne iga

infusiooni antihistamiine. Esmaseks tulemusnäitajaks oli algvisiidil mõõdetud 6-minutilises

käimistestis läbitud vahemaa muutus 24. nädalal platseeboga võrreldes. Teisesteks tulemusnäitajateks

olid algvisiidil mõõdetud 3-minutilise trepist käimise testi (MSCT) tulemuse ja uriini kerataansulfaadi

sisalduse muutused 24. nädalal. Kokku 173 patsienti kaasati hiljem jätku-uuringusse, kus patsiendid

said 2 mg/kg alfaelosulfaasi üks kord nädalas või 2 mg/kg Vimizimi iga kahe nädala järel, seejärel

määrati kõik patsiendid pärast 24. nädala andmete kogumist raviskeemile, kus manustati 2 mg/kg

Vimizimi üks kord nädalas.

Esmast tulemusnäitajat ja teiseseid tulemusnäitajaid hinnati 24. nädalal (vt tabel 3). Modelleeritud

ravitoime kuue minuti jooksul kõnnitava vahemaa osas oli 2 mg kehakaalu 1 kg kohta nädalas

raviskeemi korral platseeboga võrreldes 22,5 m (usaldusvahemik

, 4,0, 40,9; p = 0,0174) võrra parem.

Modelleeritud ravitoime minutis läbitavate trepiastmete osas oli 2 mg/kg kohta nädalas raviskeemi

korral platseeboga võrreldes minutis 1,1 trepiastme (usaldusvahemik

, -2,1, 4,4; p = 0,4935) võrra

parem. Modelleeritud ravitoime uriini kerataansulfaadi sisalduse protsentuaalse muutuse osas oli 2 mg

kehakaalu 1 kg kohta nädalas raviskeemi korral platseeboga võrreldes -40,7% (usaldusvahemik

49,0, -32,4; p < 0,0001) võrra parem. Platseeborühma ja üks kord nädalas ravi saanud rühma vahel

olid kõigi tulemusnäitajate erinevused suurimad. Iga kahe nädala järel ravi saanud rühma tulemused

olid kuue minuti jooksul kõnnitava vahemaa või minutis trepiastmete läbimisel platseeborühmaga

võrreldavad.

Tabel 3. Platseebo kontrolliga kliinilises uuringus saadud tulemused raviskeemiga 2 mg/kg

kohta nädalas

Vimizim

Platseebo

Vimizim vs.

platseebo

Algvisiit

24. nädal

Muutus

Algvisiit

24. nädal

Muutus

Muutuste

erinevus

6-minutiline käimistest (meetrites)

Keskmine

± Standardhälve

203,9

±76,32

243,3

±83,53

36,5

±58,49

211,9

±69,88

225,4

±83,22

13,5

±50,63

Mudelipõhine keskmine

(usaldusvahemik (CI)

95%)

p-väärtus

22,5

, 4,0, 40,9)

(p = 0,0174)

3-minutiline trepist käimis test (astet minutis)

Keskmine

± Standardhälve

29,6

±16,44

34,9

±18,39

±8,06

30,0

±14,05

33,6

±18,36

±8,51

Mudelipõhine keskmine

(usaldusvahemik (CI)

95%)

p-väärtus

, -2,1, 4,4)

(p = 0,4935)

* Üks patsientVimizimi ravirühmas katkestas uuringus osalemise pärast ühte infusiooni

Vimizim vs platseebo mudelipõhine keskmine, korrigeeritud algvisiidi suhtes

Täiendavates jätku-uuringutes püsis alfaelosulfaasi 2 mg/kg kohta igal nädalal saavate patsientide

vastupidavuse esialgne parenemine ning uriini kerataansulfaadi sisalduse vähenemine oli stabiilne

kuni 156 nädalani.

Lapsed

Oluline on ravi võimalikult varajane alustamine.

Enamik kliiniliste uuringute ajal Vimizimi saanud patsientidest olid lapsed ja noorukid

(vanusevahemikus 5 kuni 17 aastat). Avatud uuringus manustati IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga

15 lapsele vanuses alla 5 aasta (9 kuud kuni < 5 aastat) 2 mg/kg Vimizimi üks kord nädalas 52 nädalat.

Seejärel toimus patsientide pikaajaline veel vähemalt 52 nädalat kestev jälgimisuuring, kokku

104 nädalat. Ohutuse ja farmakodünaamikaga seotud tulemused neil patsientidel olid kooskõlas

esimese 52 nädala jooksul täheldatud tulemustega (vt lõik 4.8). Algvisiidi keskmine (±SD)

normaliseeritud seisupikkuse z-skoor oli –1,6 (±1,61). Pärast esimest 52 ravinädalat oli

normaliseeritud seisupikkuse z-skoor –1,9 (±1,62). 104. nädalal oli keskmine (±SD) normaliseeritud

seisupikkuse z-skoor –3,1 (±1,13).

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Vimizimiga läbi viidud uuringute tulemused laste

ühe või mitme alarühma kohta IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosi korral. Teave lastel kasutamise

kohta: vt lõik 4.2.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Alfaelosulfaasi farmakokineetilisi omadusi hinnati 23 IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga patsiendil,

kes said 22 nädala vältel üks kord nädalas alfaelosulfaasi ligikaudu nelja tunni pikkuseid

intravenoosseid infusioone annuses 2 mg kehakaalu 1 kg kohta. Võrreldi 0-nädala ja 22. nädala

parameetreid. 22. nädalaks suurenesid keskmine AUC

0–t

ja C

0-nädalaga võrreldes vastavalt 181%

ja 192%.

Tabel 4. Farmakokineetilised omadused

Farmakokineetiline parameeter

0-nädal

Keskmine (standardhälve)

22. nädal

Keskmine (standardhälve)

, minutites µg/ml

238 (100)

577 (416)

, µg/ml

1,49 (0,534)

4,04 (3,24)

CL, ml minutis 1 kg kohta

10,0 (3,73)

7,08 (13,0)

, minutites

7,52 (5,48)

35,9 (21,5)

, minutites

172 (75,3)

202 (90,8)

, plasmakontsentratsiooni ja aja kõveraalune pindala alghetkest kuni viimase mõõdetava

kontsentratsiooni ajani

, määratud maksimaalne plasmakontsentratsioon

CL, alfaelosulfaasi kogukliirens pärast intravenoosset manustamist

, eliminatsiooni poolväärtusaeg

max,

aeg alghetkest maksimaalse plasmakontsentratsioonini

Biotransformatsioon

Alfaelosulfaas on valk ja selle eeldatav lagundamine toimub metaboolselt peptiidhüdrolüüsi abil.

Seetõttu ei mõjuta häirunud maksafunktsioon tõenäoliselt alfaelosulfaasi farmakokineetikat.

Eritumine

Alfaelosulfaasi eritumist neerude kaudu võib kliirensi seisukohast pidada minimaalseks. Keskmine

poolväärtusaeg (t

) tõusis 0-nädalal mõõdetud 7,52 minutilt 35,9 minutini 22. nädalal. Mees- ja

naissoost patsientidel oli võrreldav alfaelosulfaasi kliirens ning 22. nädalaks ei mõjutanud kliirensit ei

vanus ega kaal. Hinnati antikehade mõju alfaelosulfaasi farmakokineetikale. Antikehade kogutiitrite ja

elosulfaasi kliirensi vahel ei täheldatud mingit seost. Patsientidel, kelle neutraliseerivate antikehade

analüüsitulemus oli positiivne, vähenesid siiski kogukliirensi (CL) väärtused ja pikenes t

Farmakokineetilise profiili muutustest hoolimata ei mõjutanud neutraliseerivate antikehade olemasolu

alfaelosulfaasiga ravitud patsientidel ravimi farmakodünaamikat, efektiivsust ega ohutust. Iganädalase

manustamise järel ei täheldatud alfaelosulfaasi akumulatsiooni plasmas.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse mittekliinilised uuringud, kus hinnati nii mõju kesknärvisüsteemile ning

respiratoorsele ja kardiovaskulaarsele süsteemile kui ka üksik- ja korduvannuse toksilisust rottidel ja

ahvidel või mõju fertiilsusele ning embrüo/loote arengule rottidel või küülikutel, ei ole näidanud

kahjulikku toimet inimesele. Rottidega tehtud peri- ja postnataalse arengu uuringu hindamist takistab

DPH edasine manustamine ning seetõttu on vastavad uuringutulemused piiratud tähtsusega.

Alfaelosulfaasi ei ole kasutatud pikaajalistes loomkatsetes, kus on hinnatud kartsinogeensust või

mutageensust. Reproduktsiooniuuringuid on rottidega tehtud annustes, mis on inimestel kasutatavast

annusest kuni 10 korda suuremad, ning need uuringud ei ole andnud mingeid tõendeid kahjuliku toime

kohta fertiilsusele või reproduktsioonile.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Naatriumatsetaattrihüdraat

Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat

Arginiinvesinikkloriid

Sorbitool (E420)

Polüsorbaat 20

Süstevesi

6.2

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud

lõigus 6.6.

6.3

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Pärast lahjendamist

Ravimi kasutusaegne keemilis- füüsikaline stabiilsus on tõestatud kuni 24 tundi temperatuuril

2°C...8°C ning kuni 24 tundi temperatuuril 23°C...27°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe,

on kõlblikkususaeg ja säilitustingimused kasutaja vastutusel, ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi

temperatuuril 2°C kuni 8°C, millele järgneb manustamiseks mõeldud aeg maksimaalselt 24 tundi

temperatuuril 23°C kuni 27°C.

6.4

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimusi pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Butüülkummist punnkorgi ja pitseeritud (alumiiniumist) kattega ning eemaldatava plastkorgiga

läbipaistvast klaasist viaal (I tüüpi).

Pakendi suurus: 1 viaal.

6.6

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Vimizimi viaal on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Vimizimi tuleb lahjendada 9 mg/ml

(0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusega aseptilistes tingimustes. Lahjendatud lahus manustatakse

patsientidele infusioonikomplekti abil. Kasutada võib infusioonikomplekti, mis on varustatud

voolikusisese 0,2 μm filtriga.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Ettevalmistused Vimizimi infusiooniks

Rakendada tuleb aseptilist tehnikat.

Vimizimi tuleb enne manustamist lahjendada.

Lahjendatavate viaalide arv sõltub konkreetse patsiendi kehakaalust. Soovitatav annus on 2 mg/kg.

Konkreetse patsiendi kehakaalust sõltuv lahjendatavate viaalide arv ja soovitatav annus

2 mg/kg määratakse kindlaks alljärgneva arvutuskäiguga.

Patsiendi kehakaal (kg) korrutatud 2-ga (mg/kg) = patsiendi annus (mg)

Patsiendi annus (mg) jagatud 1-ga (mg/ml Vimizimi kontsentraati) = Vimizimi milliliitrite

koguarv

Vimizimi koguhulk (ml) jagatud 5 milliliitriga viaali kohta = viaalide koguarv

Ümardage arvutatud viaalide koguarv järgmise täisviaalini. Võtke külmkapist vajalik arv

viaale. Ärge soojendage viaale ega ärge kuumutage neid mikrolaineahjus. Ärge raputage

viaale.

Võtke intravenoosseks manustamiseks sobiv infusioonikott, mis sisaldab 9 mg/ml (0,9%)

naatriumkloriidi infusioonilahust. Infundeeritava lahuse koguhulk määratakse kindlaks

patsiendi kehakaalu põhjal.

Vähem kui 25 kg kaaluvatele patsientidele manustatav lahuse koguhulk peab olema

100 ml.

25 kg ja üle selle kaaluvatele patsientidele manustatav lahuse koguhulk peab olema

250 ml.

Enne Vimizimi viaalist eemaldamist tuleb iga viaali kontrollida visuaalselt osakeste ja värvuse

muutuse suhtes. Kuna tegu on valgulahusega, võib esineda kerget flokulatsiooni (õhukesi

poolläbipaistvaid kiude). Vimizimi lahus peab olema läbipaistev või kergelt hägune ja värvitu

või helekollane. Ärge kasutage lahust, kui selle värvus on muutunud või kui selles on osakesi.

Eemaldage infusioonikotist 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahuse äravisatav

kogus, mis on võrdne lisatava Vimizimi kontsentraadi kogusega.

Eemaldage arvutatud kogus Vimizimi aeglaselt ja ettevaatlikult vastavast arvust viaalidest,

vältides ülemäärast loksutamist.

Lisage Vimizim aeglaselt ja ettevaatlikult infusioonikotti, vältides loksutamist.

Keerake ettevaatlikult infusioonikotti, et oleks tagatud Vimizimi ühtlane jaotumine. Ärge

raputage lahust.

Manustage lahjendatud lahus patsiendile infusioonikomplekti abil. Kasutada võib

infusioonikomplekti mis on varustatud voolikusisese 0,2 μm filtriga.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Iirimaa

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/914/001

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28 aprill 2014

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

KK/AAAA

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu .

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/109796/2014

EMEA/H/C/002779

Kokkuvõte üldsusele

Vimizim

alfaelosulfaas

See on ravimi Vimizim Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Vimizimi kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Vimizimi kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti

või apteekri poole.

Mis on Vimizim ja milleks seda kasutatakse?

Vimizim on ravim, mis sisaldab toimeainena alfaelosulfaasi. Seda kasutatakse IVA-tüüpi

mukopolüsahharidoosiga (MPS IVA, tuntud ka nimetusega Morquio A sündroom) patsientide raviks.

Nimetatud haigus on tingitud organismis glükosaminoglükaanide (GAG) lagundamiseks vajaliku

ensüümi N-atsetüülgalaktoosamiin-6-sulfataasi puudusest. Kui ensüümi ei ole või seda on väga

väikestes kogustes, glükosaminoglükaane ei lagundata ning need akumuleeruvad luudes ja organites.

See põhjustab haigusnähte, millest kõige märgatavamad on lühikesed luud, liikumis- ja

hingamisraskused, silmade hägusus ja kuulmise kadumine.

Et IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga patsientide arv on väike ja see haigus esineb harva, nimetati

Vimizim 24. juulil 2009 harvikravimiks.

Kuidas Vimizimi kasutatakse?

Ravi Vimizimiga peab jälgima arst, kellel on kogemusi IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosi või sarnaste

haiguste ravis. Vimizim on retseptiravim ja seda tohib manustada ainult asjakohase väljaõppega

tervishoiutöötaja.

Vimizimi turustatakse kontsentraadina, millest valmistatakse infusioonlahus veeni tilgutamiseks.

Soovitatav annus on 2 mg kehakaalu kilogrammi kohta, mis manustatakse üks kord nädalas. Infusioon

peab kestma umbes 4 tundi. Enne kui patsient saab Vimizimi, tuleb talle manustada ravimit Vimizimi-

vastase allergilise reaktsiooni ennetamiseks. Patsientidele võib anda ka palavikuvastast ravimit.

Vimizim

EMA/109796/2014

Lk 2/3

Kuidas Vimizim toimib?

Vimizim on ensüümasendusravi ravim. Ensüümasendusravi annab patsientidele puuduvad ensüümid.

Vimizimi toimeaine alfaelosulfaas on inimese ensüümi N-atsetüülgalaktoosamiin-6-sulfataasi koopia.

Asendusensüüm aitab lagundada glükosaminoglükaane ja peatada nende akumuleerumist rakkudes,

leevendades nii IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosi sümptomeid.

Alfaelosulfaasi valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil: seda toodavad rakud, millesse on viidud

ensüümi teket võimaldav geen (DNA).

Milles seisneb uuringute põhjal Vimizimi kasulikkus?

Vimizimi on uuritud ühes põhiuuringus, kuhu kaasati 176 IVA-tüüpi mukopolüsahharidoosiga patsienti

ning kus Vimizimi võrreldi platseeboga (näiv ravim). Efektiivsuse põhinäitaja oli vahemaa, mille

patsiendid suutsid pärast 6-kuulist ravi 6 minuti jooksul läbida.

Enne ravi suutsid patsiendid käia 6 minuti jooksul keskmiselt veidi üle 200 meetri. 6 kuu pärast suutsid

Vimizimi soovitatava annusega ravitud patsiendid 6 minutiga käia keskmiselt 37 meetrit rohkem ja

platseebot saanud patsiendid 14 meetrit rohkem. Uuringutulemused tõid esile ka selle, et ravim

parandas patsientide hingamist või treppidest ülesminekut ning laste puhul ka nende kasvamist.

Mis riskid Vimizimiga kaasnevad?

Vimizimi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 patsiendil 10st) on

infusioonireaktsioonid, sealhulgas peavalu, iiveldus (süda on paha), oksendamine, palavik,

külmavärinad ja kõhuvalu. Need kõrvalnähud on enamasti kerged või mõõdukad ja esinevad

sagedamini esimese 12 ravinädala jooksul. Raskete, kuid harvaesinevate infusioonireaktsioonide hulka

kuulub anafülaksia (raske allergiline reaktsioon). Vimizimi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu

on pakendi infolehel.

Vimizimi ei tohi kasutada patsientidel, kel on olnud eluohtlikke allergilisi reaktsioone alfaelosulfaasi või

Vimizimi mis tahes muu koostisaine suhtes.

Miks Vimizim heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Vimizimi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Inimravimite komitee leidis, et pärast 6-kuulist

ravi osutus Vimizim efektiivseks, suurendades vahemaad, mille patsiendid suutsid 6 minutiga läbida,

ning sellega kaasnes muid kasulikke mõjusid, sealhulgas paranenud suutlikkus igapäevatoimingute

tegemisel. Samuti leidis komitee, et Vimizimi ohutusprofiil näib olevat kontrollitav ja rasked

kõrvalnähud on harvaesinevad, kuid edasi tuleb koguda pikaajalisi ohutusandmeid.

Mis meetmed võetakse, et tagada Vimizimi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Vimizimi võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati

Vimizimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Lisaks peab Vimizimi valmistav ettevõte tagama, et kõik tervishoiuspetsialistid, kes hakkavad

eeldatavasti Vimizimi välja kirjutama või kasutama, varustatakse teabematerjalidega, milles neid

teavitatakse ravimi kasutamisest ja raskete allergiliste reaktsioonide riskist. Ettevõte loob ka registri

Vimizimi pikaajalise kasulikkuse ja riskide hindamiseks.

Vimizim

EMA/109796/2014

Lk 3/3

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes.

Muu teave Vimizimi kohta

Euroopa Komisjon andis Vimizimi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

28. aprillil 2014.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Vimizimi kohta on ameti

veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Kui

vajate Vimizimiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti

Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Harvikravimite komitee arvamuse kokkuvõte Vimizimi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2014.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information