Viekirax

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Viekirax
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Viekirax
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Veirur fyrir almenn nota,
 • Lækningarsvæði:
 • Lifrarbólga C, langvinn
 • Ábendingar:
 • Viekirax er ætlað í samsettri meðferð með öðrum lyfjum til meðferðar við langvarandi lifrarbólgu C (CHC) hjá fullorðnum. Fyrir lifrarbólgu C veira (HCV) arfgerð ákveðna virkni.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 17

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/003839
 • Leyfisdagur:
 • 13-01-2015
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/003839
 • Síðasta uppfærsla:
 • 25-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg filmuhúðaðar töflur

ombitasvir / paritaprevir / ritonavir

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Viekirax og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Viekirax

Hvernig nota á Viekirax

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Viekirax

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Viekirax og við hverju það er notað

Viekirax er veirueyðandi lyf sem notað er til meðferðar við langvinnri lifrarbólgu C (smitsjúkdómur

sem hefur áhrif á lifur, af völdum lifrarbólgu C veiru) hjá fullorðnum. Það inniheldur virku efnin

ombitasvir. paritaprevir og ritonavir.

Samanlögð verkun virku efnanna þriggja kemur í veg fyrir að lifrarbólgu C veiran fjölgi sér og sýki

nýjar frumur og fjarlægir þannig veiruna úr blóðinu yfir nokkurt tímabil. Ombitasvir og paritaprevir

hindra tvö prótein sem eru nauðsynleg fyrir fjölgun veirunnar. Ritonavir verkar sem hvati til þess að

lengja virkni paritaprevirs í líkamanum.

Viekirax töflur eru teknar með öðrum veiruhamlandi lyfjum, t.d. dasabuviri og ribavirini. Læknirinn

segir fyrir um hver þessara lyfja eigi að taka með Viekirax.

Nauðsynlegt er að lesa líka fylgiseðlana fyrir hin veiruhamlandi lyfin sem tekin eru með Viekirax.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin.

2.

Áður en byrjað er að nota Viekirax

Ekki má nota Viekirax:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir ombitasviri, paritapreviri, ritonaviri eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú ert með í meðallagi alvarleg til alvarleg vandamál tengd lifur önnur en lifrarbólgu C.

ef þú tekur einhver af lyfjunum í eftirfarandi töflu, því að alvarleg eða lífshættuleg áhrif geta

komið fram þegar Viekirax er tekið með einhverju þessara lyfja. Lyfin geta haft áhrif á hvernig

Viekirax verkar og Viekirax getur haft áhrif á hvernig hin lyfin verka.

Lyf sem ekki má taka með Viekirax

Lyf eða virkt efni

Tilgangur með lyfinu

Alfuzosin

Við stækkuðum blöðruhálskirtli

Amiodaron, disopyramid, dronedaron

Til að ná stjórn á óreglulegum hjartslætti

Astemizol, terfenadin

Við ofnæmiseinkennum. Hugsanlega lyf sem

ekki eru lyfseðilsskyld.

Atorvastatin, lovastatin, simvastatin

Til að lækka kólesteról í blóði

Carbamazepin, phenytoin, phenobarbital

Við flogaveiki

Cisaprid

Til að lina ákveðna magakvilla

Clarithromycin, fusidic sýra, rifampicin,

telithromycin

Við bakteríusýkingum

Colchicin hjá sjúklingum með alvarleg lifrar-

eða nýrnavandamál

Til meðhöndlunar á þvagsýrugigtarköstum

Conivaptan

Til að leiðrétta natríumstyrk í blóði

Efavirenz, etravirin, lopinavir/ritonavir,

saquinavir, tipranavir, nevirapin, indinavir,

cobicistat

Við HIV sýkingu

Enzalutamid

Við krabbameini í blöðruhálskirtli

Ergotamin, dihydroergotamin

Við mígrenihöfuðverkjum

Ergonovin, methylergometrin

Notað við fæðingar

Lyf sem innihalda etinýlestradíól, sem er í

flestum getnaðarvarnartöflum og

getnaðarvarnarhringjum í leggöng

Til getnaðarvarna

Itraconazol, ketoconazol, posaconazol,

voriconazol

Við veirusýkingum

Midazolam, triazolam (til inntöku)

Við kvíða og svefnleysi

Mitotan

Við einkennum um illkynja æxli í

nýrnahettum

Pimozid, lurasidon

Við geðklofa

Quetiapin

Við geðklofa, geðhvarfasýki og alvarlegu

þunglyndi

Quinidin

Við óeðlilegum hjartslætti eða malaríu

Ranolazin

Við hjartaöng (brjóstverk)

Salmeterol

Við astma

Sildenafil

Þegar notað til meðferðar á hjarta- og

lungnakvilla sem kallast

„lungnaháþrýstingur“

Jóhannesarjurt (hypericum perforatum)

Jurtalyf við kvíða og vægu þunglyndi. Lyfið

er ekki lyfseðilsskylt.

Ticagrelor

Stöðvar blóðstorknun

Ekki taka Viekirax ef eitthvað af ofannefndu á við þig. Ef þú ert ekki viss skaltu leita upplýsinga hjá

lækninum eða lyfjafræðingi áður en Viekirax er tekið.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitaðu ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Viekirax er notað ef þú:

- ert með lifrarsjúkdóm annan en lifrarbólgu C.

- ert með, eða hefur verið með, lifrarbólgu B veirusýkingu, þar sem læknirinn kann að vilja fylgjast

nánar með þér.

- ert með sykursýki. Verið getur að það þurfi að fylgjast betur með glúkósagildum í blóði hjá þér,

og/eða breyta sykursýkislyfjameðferðinni eftir að þú byrjar að nota Viekirax. Hjá sumum

sykursýkissjúklingum hafa sykurgildi í blóði lækkað (blóðsykurslækkun) eftir að meðferð með lyfjum

eins og Viekirax er hafin.

Láttu lækninn vita ef fram koma eftirfarandi einkenni meðan á notkun Viekirax og

ombitasvirs/paritaprevirs/ritonavirs stendur. Þetta geta verið merki um versnandi vandamál í lifur:

- Ógleði, uppköst eða lystarleysi

- Gulnun húðar eða augna

- Dekkra þvag en venjulega

- Ringlun.

- Vökvasöfnun í kviðarholi/aukið kviðarummál

Ef eitthvað af ofannefndu á við (eða þú ert ekki viss) skal leita til læknisins eða lyfjafræðings áður en

Viekirax er tekið.

Láttu lækninn vita ef þú hefur sögu um þunglyndi eða geðsjúkdóm. Þunglyndi, þar á meðal

sjálfsvígshugsanir og -hegðun, hefur verið tilkynnt hjá sumum sjúklingum sem taka þetta lyf,

sérstaklega hjá sjúklingum með sögu um þunglyndi eða geðsjúkdóm eða hjá sjúklingum sem taka

ribavirin með þessu lyfi. Þú eða umönnunaraðili þinn ættuð einnig að tilkynna lækninum tafarlaust ef

breytingar verða á hegðun eða skapi og sjálfsvígshugsunum sem þú gætir haft.

Blóðprufur

Læknirinn lætur taka blóðprufu áður en meðferð með Viekirax hefst, meðan á henni stendur og að

henni lokinni. Það er gert til að læknirinn geti:

ákveðið hvaða lyf beri að taka með Viekirax og hve lengi.

staðfest hvort meðferðin hafi gagnast og hvort lifrarbólgu C veiran sé horfin.

kannað aukaverkanir af Viekirax eða öðrum veiruhamlandi lyfjum sem læknirinn hefur ávísað til

að nota með Viekirax (svo sem „dasabuviri“ og „ribavirini“).

Börn og unglingar

Ekki má gefa börnum eða unglingum undir 18 ára aldri Viekirax. Notkun Viekirax hefur ekki enn

verið rannsökuð hjá börnum og unglingum.

Notkun annarra lyfja samhliða Viekirax

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Það eru sum lyf sem

ekki má taka

með Viekirax – sjá töfluna hér að framan: „Lyf sem ekki má taka

með Viekirax“.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita

áður en notkun Viekirax hefst ef notuð eru einhver af þeim

lyfjum sem talin eru upp í töflunni hér að neðan. Vera má að læknirinn þurfi að breyta skammti þeirra

lyfja. Látið lækninn eða lyfjafræðing vita áður en notkun Viekirax hefst ef einnig eru notuð

getnaðarvarnarlyf með hormónum. Sjá kaflann um getnaðarvarnir hér á eftir.

Lyf sem verður að láta lækninn vita um áður en byrjað er að taka Viekirax

Lyf eða virkt efni

Tilgangur með lyfinu

Alprazolam, diazepam

Við kvíða, kvíðaköstum og svefnvanda

Ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus

Til að bæla ónæmiskerfið

Cyclobenzaprin, carisoprodol

Við vöðvakrömpum

Colchicin hjá sjúklingum þar sem nýrna og

lifrarpróf hafa mælst eðlileg

Við þvagsýrugigtarköstum eða

ættgengri Miðjarðarhafssótt (familial

Mediterranean fever)

Digoxin, amlodipin, nifedipin, valsartan, diltiazem,

verapamil, candesartan, losartan

Við hjartakvillum eða háum

blóðþrýstingi

Furosemid

Við vökvasöfnun í líkamanum

Hydrocodon

Við verkjum

Levothyroxin

Við skjaldkirtilssjúkdómum

Rilpivirin, darunavir, atazanavir

Við HIV-sýkingu

Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol

Við magasári og öðrum

magavandamálum

Imatinib

Til að meðhöndla suma illkynja

blóðsjúkdóma

Fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin

Til lækkunar kólesteróls í blóði

Dabigatran

Til blóðþynningar

Fexofenadin

Við ofnæmiskvefi

S-mephenytoin

Við flogaveiki

Sulfasalazin

Við þarmabólgusjúkdómi

Repaglinid

Til að lækka blóðsykur

Erythromycin

Við bakteríusýkingu

Stera- eða barksteralyf (svo sem fluticason)

Við ýmsum kvillum m.a. alvarlegum

veikindum og ofnæmi

Trazodon

Við kvíða og þunglyndi

Warfarin og önnur skyld lyf, sem kallast

K-vítamínhemlar*

Til blóðþynningar

* Verið getur að læknirinn þurfi að taka blóðprufur oftar til að fylgjast með blóðstorkugildum.

Ef eitthvað af ofannefndu á við um þig (eða ef þú ert ekki viss), skal leita til læknisins eða

lyfjafræðings áður en Viekirax er tekið.

Meðganga og getnaðarvarnir

Áhrif Viekirax á meðgöngu eru ekki þekkt. Viekirax má ekki nota á meðgöngu eða af konum á

barneignaraldri sem ekki nota virka getnaðarvörn.

Þú eða maki þinn verðið að nota virka getnaðarvörn meðan á meðferð stendur. Ekki má nota

getnaðarvarnarlyf sem innihalda ethinýlestradíól samhliða Viekirax. Ræddu við lækninn um hvaða

getnaðarvörn hentar þér best.

Gæta þarf enn meiri varúðar ef Viekirax er notað með ribavirini. Ribavirin getur orsakað alvarlega

fæðingargalla. Ribavirin er lengi í líkamanum eftir að meðferð er hætt og því er nauðsynlegt að nota

virka getnaðarvörn bæði meðan á meðferð stendur og í nokkurn tíma eftir að meðferð lýkur.

Hætta er á fæðingargöllum þegar konur sem fá meðferð með ribavirini verða barnshafandi.

Einnig er hætta á fæðingargöllum þegar kvenkyns makar karlkyns sjúklinga sem fá ribavirin

verða barnshafandi.

Lesið mjög vandlega kaflann um „getnaðarvarnir“ í fylgiseðlinum fyrir ribavirin. Mikilvægt er

að bæði karlar og konur lesi upplýsingarnar.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú eða maki þinn verður barnshafandi meðan á

meðferð með Viekirax og ribavirini stendur eða mánuðina á eftir.

Brjóstagjöf

Ekki má hafa barn á brjósti samhliða meðferð með Viekirax. Ekki er þekkt hvort virku efnin í Viekirax

(ombitasvir, paritaprevir og ritonavir) berist í brjóstamjólk.

Akstur og notkun véla

Nokkrir sjúklingar hafa greint frá mikilli þreytu við notkun Viekirax með öðrum lyfjum við

lifrarbólgu C sýkingunni. Akið hvorki né notið vélar ef slíkrar þreytu verður vart.

3.

Hvernig nota á Viekirax

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Viekirax töflur eru venjulega teknar með öðrum veiruhamlandi lyfjum, t.d. dasabuviri og ribavirini.

Ráðlagður skammtur

Ráðlagður skammtur er tvær töflur teknar saman að morgni.

Hvernig nota á

Takið töflurnar að morgni með mat. Gerð matar skiptir ekki máli.

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

Ekki tyggja, mylja eða brjóta töflurnar því þær geta haft biturt bragð.

Hve lengi á að taka Viekirax

Viekirax skal taka í 8, 12 eða 24 vikur. Læknirinn lætur vita hversu lengi meðferðin mun standa. Ekki

hætta notkun Viekirax nema læknirinn mæli svo fyrir. Mjög mikilvægt er að ljúka við meðferðina.

Þannig er mestur möguleiki á að lyfin vinni á lifrarbólgu C veirusýkingunni.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef tekinn er fyrir slysni stærri skammtur en ráðlagður er skal hafa samband við lækni eða fara á næsta

sjúkrahús tafarlaust. Hafið umbúðir lyfsins meðferðis til að auðvelda lýsingu á því sem hefur verið

tekið.

Ef gleymist að taka Viekirax

Mikilvægt er að gleyma ekki að taka skammt af lyfinu. Ef skammtur gleymist og það eru;

meira en 12 klst.

fram að næsta skammti skal taka skammtinn sem gleymdist, með mat eins fljótt

og kostur er.

minna en 12 klst

fram að næsta skammti skal ekki taka skammtinn sem gleymdist heldur taka

næsta skammt eins og venjulega með mat.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hættu að taka Viekirax og talaðu við lækninn eða fáðu læknishjálp strax ef eitthvað af

eftirfarandi á sér stað:

Aukaverkanir þegar Viekirax er tekið með eða án dasabuvirs og með eða án ribavirins:

Tíðni ekki þekkt:

ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Alvarleg ofnæmisviðbrögð, einkenni geta verið:

Öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar

Sundl eða svimi, sem getur verið vegna lágs blóðþrýstings

Þroti í andliti, vörum, tungu eða hálsi

Útbrot og kláði í húð

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við einhverjar af eftirfarandi aukaverkunum.

Aukaverkanir þegar Viekirax er tekið með dasabuviri:

Algengar:

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Kláði.

Mjög sjaldgæfar:

Geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

Þroti/bjúgmyndun í lögum húðar sem getur haft áhrif hvar sem er í líkamanum, þ.m.t. andliti,

tungu eða hálsi og sem getur valdið erfiðleikum við að kyngja eða anda (ofsabjúgur)

Aukaverkanir þegar Viekirax er tekið með dasabuviri og ribavirini:

Mjög algengar:

Geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

Mikil þreyta

Ógleði

Kláði

Svefnvandamál (svefnleysi)

Slappleiki eða þróttleysi.

Niðurgangur

Algengar:

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Blóðleysi (lítill fjöldi rauðra blóðkorna).

Uppköst

Sjaldgæfar:

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Vessaþurrð

Mjög sjaldgæfar:

Geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

Þroti/bjúgmyndun í lögum húðar sem getur haft áhrif hvar sem er í líkamanum, þ.m.t. andliti,

tungu eða hálsi og sem getur valdið erfiðleikum við að kyngja eða anda (ofsabjúgur).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Viekirax

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Viekirax inniheldur

Hver tafla inniheldur 12,5 mg af ombitasviri, 75 mg af paritapreviri og 50 mg af ritonaviri.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: Copovidon, E-vítamín pólýetýlenglýkól succinat, própýlenglýkól einlárat, sorbítan

einlárat, vatnsfrí kísilkvoða (E551), natríumsterýl fúmarat.

Filmuhúð töflu: Pólývínilalkóhól (E1203), pólýetýlenglýkól 3350, talkúm (E553b), títantvíoxíð

(E171), og rautt járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Viekirax og pakkningastærðir

Viekirax töflur eru bleikar, ílangar, filmuhúðaðar töflur, 18,8 mm x 10,0 mm að stærð, merktar með

„AV1“. Viekirax töflur eru í þynnum með 2 töflum. Hver askja inniheldur 56 töflur (fjölpakkning sem

inniheldur 4 innri öskjur með 14 töflum hver).

Markaðsleyfishafi

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Þýskaland

Framleiðandi

AbbVie Deutschland GmbH & Co, KG

Knollstrasse.

67061 Ludwigshafen

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023

България

АбВи ЕООД

Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg

AbbVie SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30-20-28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22983201

Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0

España

AbbVie Spain S.L.U.

Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 372 78 00

France

AbbVie

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie. Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: +385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

og á

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is.