Vantobra

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Vantobra
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Vantobra
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • eistneska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Nebuliseeriv lahendus
 • Lækningarsvæði:
 • Tsüstiline Fibroos, Hingamisteede Infektsioonid,
 • Ábendingar:
 • Vantobra on näidustatud Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuhaiguse raviks 6-aastastel ja vanematel patsientidel tsüstilise fibroosiga (CF). Tuleks arvesse võtta ametlikke juhiseid sobiva kasutada antibakteriaalseid aineid.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 3

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Endassetõmbunud
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002633
 • Leyfisdagur:
 • 17-03-2015
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002633
 • Síðasta uppfærsla:
 • 25-05-2019

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/169512/2015

EMEA/H/C/002633

Kokkuvõte üldsusele

Vantobra

tobramütsiin

See on ravimi Vantobra Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Vantobra kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Vantobra kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti

või apteekri poole.

Mis on Vantobra ja milleks seda kasutatakse?

Vantobra on antibiootikum, mida kasutatakse bakteri Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise

kopsuinfektsiooni raviks 6-aastastel ja vanematel tsüstilise fibroosiga patsientidel. Tsüstiline fibroos on

pärilik haigus, mille korral koguneb kopsu paks lima, mis soodustab bakterite kasvu, põhjustades

infektsioone. P. aeruginosa põhjustab tsüstilise fibroosiga patsientidel sageli infektsioone.

Enne Vantobra kasutamist peab arst arvesse võtma antibiootikumide asjakohase kasutamise ametlikke

juhiseid.

Vantobra on hübriidravim. See sisaldab toimeainena tobramütsiini, mis on ka võrdlusravimi Tobi

toimeaine. Mõlemat ravimit turustatakse nebuliseeritava lahusena. Vantobra erineb Tobist aga

toimeaine suurema kontsentratsiooni poolest ja selle inhaleerimiseks kasutatakse teist tüüpi

nebulisaatorit.

Kuidas Vantobrat kasutatakse?

Vantobrat turustatakse nebuliseeritava lahusena üheannuselistes ampullides. Vantobra on

retseptiravim.

Vantobrat inhaleeritakse Tolero nebulisaatoriga, mis muudab ampullis oleva lahuse peeneks uduks.

Ravimit ei tohi inhaleerida ühegi muu seadmega.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Vantobra

EMA/169512/2015

Lk 2/3

Soovitatav annus on üks ampull kaks korda ööpäevas, soovitatavalt 12-tunnise vahega. 28-päevase

ravi järel lõpetab patsient ravi 28 päevaks enne järgmise 28-päevase ravi alustamist. Ravitsükleid võib

korrata nii kaua, kuni arst leiab, et patsiendil on sellest kasu.

Kui patsient saab ka muid inhaleeritavaid ravimeid või rindkere füsioteraapiat, on soovitatav kasutada

Vantobrat viimasena.

Kuidas Vantobra toimib?

Vantobra toimeaine tobramütsiin kuulub aminoglükosiid-antibiootikumide rühma. Ravim takistab P.

aeruginosa rakuseinte ehitamiseks vajalike valkude tootmist, kahjustades sellega baktereid, mis lõpuks

hävivad.

Milles seisneb uuringute põhjal Vantobra kasulikkus?

Tobramütsiini on mitu aastat kasutatud P. aeruginosa infektsiooni raviks tsüstilise fibroosiga

patsientidel ja müügiloa taotleja esitas kirjandusest pärit andmed Vantobra kasutamise toetuseks.

Lisaks viis müügiloa taotleja läbi bioekvivalentsuse uuringu, milles osales 58 tsüstilise fibroosiga 6-

aastast ja vanemat patsienti. Uuringus määrati, kas Vantobra tekitab organismis sarnase

toimeainesisalduse nagu võrdlusravim Tobi. Uuringutulemused tõestasid, et Vantobrat tohib pidada

Tobiga võrreldavaks ravimiks.

Mis riskid Vantobraga kaasnevad?

Vantobra kasutamisel esineb kõrvalnähte harva. 1–10 patsiendil 1000st võivad siiski esineda järgmised

kõrvalnähud: düspnoe (hingamisraskused), düsfoonia (häälekähedus), farüngiit (kurguvalu) ja köha.

Kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Vantobra heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Vantobra kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja

soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Inimravimite komitee märkis, et inhaleeritav

tobramütsiin on tsüstilise fibroosiga patsientide P. aeruginosa infektsiooni ravis range norm ja et mõni

patsient ei saa kasutada kuiva pulbri ravimvormi, sest nad ei talu seda. Nende patsientide jaoks on

kasulik alternatiiv nebulisaatoriga inhaleeritav lahus Vantobra.

Lisaks on Vantobra inhaleerimise aeg lühem kui muudel tobramütsiini nebulisaatoritel ja võrreldav

kuiva pulbri inhaleerimise ajaga. Seetõttu on Vantobra eelis suurem mugavus ja tõenäosus, et

patsiendid jätkavad ravi.

Seoses ohutusega märkis inimravimite komitee, et inhaleeritava tobramütsiini ohutusprofiil on hästi

teada. Vantobra ohutusega seotud ebatavalisi leide ei täheldatud.

Mis meetmed võetakse, et tagada Vantobra ohutu ja efektiivne

kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Vantobra võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati

Vantobra omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka

tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Vantobra

EMA/169512/2015

Lk 3/3

Lisateave on riskijuhtimiskava kokkuvõttes.

Muu teave Vantobra kohta

Euroopa Komisjon andis Vantobra müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil,

18. märtsil 2015.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst ja riskijuhtimiskava kokkuvõte Vantobra kohta on ameti

veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Kui

vajate Vantobraga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti

Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2015.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKENDI INFOLEHT

Ravimil on müügiluba lõppenud

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Vantobra 170 mg nebuliseeritav lahus

Tobramütsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Vantobra ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Vantobra kasutamist

Kuidas Vantobrat kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Vantobrat säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Vantobra ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Vantobra

Vantobra sisaldab antibiootikumi tobramütsiini. See kuulub antibiootikumide rühma, mida nimetatakse

aminoglükosiidideks.

Milleks Vantobrat kasutatakse

Vantobrat kasutatakse 6-aastastel ja vanematel tsüstilise fibroosiga patsientidel bakterist

Pseudomonas

aeruginosa

põhjustatud kopsuinfektsioonide raviks.

Pseudomonas aeruginosa

on bakter, mis põhjustab tsüstilise fibroosiga patsientidel elu jooksul sageli

kopsuinfektsioone. Kui infektsiooni õigesti ei ravita, kahjustab see jätkuvalt kopse, põhjustades edasisi

hingamishäireid.

Kuidas Vantobra toimib

Vantobra inhaleerimisel pääseb antibiootikum otse kopsudesse, et infektsiooni põhjustavate bakteritega

võidelda. See toimib bakteri rakuseinte ehitamiseks vajalike valkude tootmise takistamise teel. Sellega

kahjustatakse baktereid, mis lõpuks hävivad.

2.

Mida on vaja teada enne Vantobra kasutamist

Ärge kasutage Vantobrat:

olete

tobramütsiini,

mistahes

tüüpi

aminoglükosiid-antibiootikumi

või

Vantobra

tahes

koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

Kui see kehtib teie kohta, öelge seda arstile enne Vantobra kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arstiga, kui teil on kunagi olnud mõni järgmistest seisunditest:

kuulmishäired (sealhulgas müra kõrvus ja pearinglus);

probleemid neerudega;

pitsitustunne rinnus;

Ravimil on müügiluba lõppenud

vere sisaldumine rögas (aine, mida välja köhite);

püsiv või aja jooksul süvenev lihasnõrkus, mis on põhiliselt müasteeniaga (lihasnõrkus) või Parkinsoni

tõvega seotud sümptom.

Kui mõni neist kehtib teie kohta, öelge seda arstile enne Vantobra kasutamist.

Kui teil on kuulmishäireid või neerufunktsiooni häireid, võib teie arst teha teile vereanalüüse Vantobra

taseme jälgimiseks teie kehas.

Inhaleeritavad ravimid võivad põhjustada pitsitustunnet rindkeres hingamisteede ahenemise tõttu ja seda

võib juhtuda ka Vantobra kasutamisel. Teie arst võib määrata teile enne Vantobra kasutamist hingamisteede

laiendamiseks muid sobivaid ravimeid.

Teatavad

Pseudomonas

’e tüved võivad aja jooksul antibiootikumravi suhtes resistentseks muutuda. See

tähendab, et Vantobra ei pruugi aja jooksul ettenähtud viisil toimida. Kui see valmistab teile muret, pidage

nõu arstiga.

Kui saate tobramütsiini või muud aminoglükosiid-antibiootikumi ka süstidena, võib see kõrvaltoimete

tekkimise riski suurendada ja vajadusel teie arst jälgib teid nende suhtes.

Lapsed

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Vantobra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Vantobra kasutamise ajal ei tohi kasutada järgmisi ravimeid:

diureetikum furosemiid („veetablett”);

muud diureetilise toimega ravimid nagu uurea või mannitool;

muud ravimid, mis võivad kahjustada teie neerusid või kuulmist:

amfoteritsiin B, tsefalotiin, polümüksiinid (kasutatakse mikroobsete infektsioonide raviks),

tsüklosporiin, takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi aktiivsuse vähendamiseks). Need

ravimid võivad neerusid kahjustada;

plaatinaühendid nagu karboplatiin ja tsisplatiin (kasutatakse teatavate vähivormide raviks). Need

ravimid võivad neerusid või kuulmist kahjustada.

Järgmised ravimid võivad suurendada kahjulike toimete tekkeriski, kui neid manustatakse teile samal ajal,

kui saate tobramütsiini või mõne teise aminoglükosiid-antibiootikumi süste:

antikoliinesteraasid nagu neostigmiin ja püridostigmiin (kasutatakse lihasnõrkuse raviks) või

Botulinum

’i toksiin. Need ravimid võivad põhjustada või süvendada lihasnõrkust.

Kui võtate ühte või mitut eelnimetatud ravimit, pidage enne Vantobra kasutamist nõu oma arstiga.

Vantobrat ei tohi Vantobraga kaasas olevas käsinebulisaatoris Tolero muude ravimitega segada ega

lahjendada.

Kui kasutate tsüstilise fibroosi korral mitut erinevat ravi, peaksite neid võtma järgmises järjekorras:

bronhodilataator, näiteks salbutamool

rindkere füsioteraapia

muud inhaleeritavad ravimid

Vantobra

Küsige selle järjekorra kohta nõu ka oma arstilt.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Ei ole teada, kas selle ravimi inhaleerimine raseduse ajal põhjustab kõrvaltoimeid. Tobramütsiini ja teiste

aminoglükosiid-antibiootikumide manustamine süstimise teel võib kahjustada sündimata last, näiteks

põhjustada kurtust ja neeruhäireid.

Kui imetate last, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vantobra eeldatavalt ei mõjuta autojuhtimise või masinate kasutamise võimet.

3.

Kuidas Vantobrat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arstiga.

Soovitatav annus on kaks ampulli ööpäevas (üks hommikul ja üks õhtul) 28 päeva jooksul.

Annus on sama kõikidele 6-aastastele ja vanematele isikutele.

Inhaleerige suu kaudu kogu ühe ampulli sisu hommikul ja üks ampull õhtul, kasutades

käsinebulisaatorit Tolero.

Annuste vahe peaks olema võimalikult täpselt 12 tundi, kuid vähemalt 6 tundi.

Kui olete ravimit 28 päeva kasutanud, jätke 28-päevane vaheaeg, mille jooksul te Vantobrat ei

inhaleeri. Pärast seda vaheaega alustage uut ravikuuri (nagu joonisel näidatud) .

Tähtis on kasutada ravimit 28-päevase ravi ajal igapäevaselt kaks korda ööpäevas ja järgida 28-

päevase raviperioodi / 28-päevase ravivaba perioodi tsüklit.

Vantobra RAVI

ILMA Vantobra RAVITA

Kasutage Vantobrat kaks korda ööpäevas

28 päeva

Ärge kasutage Vantobrat järgmised 28 päeva

Tsükli kordamine

Jätkake Vantobra kasutamist selliste tsüklitena, kuni arst on selleks juhised andnud.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kui kaua tuleks Vantobrat kasutada, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vantobra inhalatsiooniks ettevalmistamine

Kasutage Vantobrat ainult koos allpool joonisel kujutatud käsinebulisaatoriga Tolero, et inhaleeriksite

kindlasti õige annuse.

Ärge kasutage käsinebulisaatorit Tolero ühegi muu ravimi tarbeks.

Enne käsiseadme kasutamist lugege läbi selle kasutusjuhend.

Ravimil on müügiluba lõppenud

Veenduge, et teil on käsinebulisaatoriga Tolero ühendamiseks kontroller eFlow

rapid

või eBase.

Vastava kontrolleri võib teie arst välja kirjutada või võite osta eraldi.

Peske hoolikalt käed seebi ja veega.

Vahetult enne inhalatsiooni võtke alumiiniumkilest kotikesest välja üks Vantobra ampull.

Hoidke ülejäänud ravimit originaalkarbiga külmkapis.

Seadke kõik oma käsinebulisaatori Tolero osad puhtale, kuivale paberist või riidest käterätile valmis.

Veenduge, et asetate nebulisaatori käsiseadme kindlale tasasele pinnale.

Monteerige käsinebulisaator Tolero kokku, nagu käsiseadme kasutusjuhendis illustreeritud.

Hoidke ampulli püstiasendis ja enne selle peaosa ärakeeramist koputage sellele kergelt, et vältida

väljaloksumist. Tühjendage ühe ampulli sisu käsinebulisaatori ravimimahutisse.

Alustage ravi, istudes sirgelt hea ventilatsiooniga ruumis. Hoidke käsinebulisaatorit horisontaalselt ja

hingake tavaliselt suu kaudu. Vältige nina kaudu hingamist. Jätkake mugavalt sisse- ja väljahingamist

kuni ravi lõpuni. Kui kogu ravim on manustatud, kuulete tooni, mis tähendab „ ravi lõpetatud”.

Kui teil on vaja ravi mingil põhjusel katkestada, vajutage toitenuppu ja hoidke seda üks sekund all.

Ravi jätkamiseks vajutage uuesti toitenuppu, hoidke seda sekundi jooksul all ja jätkake ravi.

Käsinebulisaatorit Tolero tuleb puhastada ja desinfitseerida, nagu kirjeldatud seadme kasutusjuhendis.

Kasutage igaks ravitsükliks (28 ravipäeva) uut käsinebulisaatorit Tolero, mis on ravimiga kaasas.

Ärge kasutage muud, testimata nebulisaatorsüsteemi, sest see võib muuta kopsudesse jõudva ravimi hulka.

See omakorda võib mõjutada ravimi toimivust ja ohutust.

Kui te kasutate Vantobrat rohkem kui ette nähtud

Kui inhaleerite Vantobrat liiga palju, võib teie hääl muutuda väga kähedaks. Öelge seda arstile niipea kui

võimalik. Vantobra allaneelamisel tõenäoliselt raskeid probleeme ei teki, sest tobramütsiin imendub maost

halvasti, kuid peaksite seda siiski arstile ütlema niipea kui võimalik.

Kui te unustate Vantobrat kasutada

Kui unustate Vantobrat kasutada ja järgmise annuseni on veel vähemalt 6 tundi, võtke oma annus niipea kui

võimalik. Muul juhul oodake järgmise annuseni. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel

korral võtmata.

Kui te lõpetate Vantobra kasutamise

Ärge lõpetage Vantobra kasutamist enne, kui olete arstilt saanud sellekohase juhise, sest teie

kopsuinfektsioon ei pruugi olla piisavalt ravitud ja võib süveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõningad kõrvaltoimed võivad olla tõsised

pitsitustunne rindkeres koos hingamisraskustega (harv, esineb kuni 1 inimesel 1000-st)

allergilised reaktsioonid, sealhulgas nahapõletik ja kihelus (väga harv, esineb kuni 1 inimesel

10 000-st).

Mõne nimetatud reaktsiooni tekkimisel lõpetage Vantobra kasutamine ja öelge seda kohe arstile.

Tsüstilise fibroosiga patsientidel on palju haigussümptomeid. Neid võib esineda ka Vantobra kasutamise ajal,

kuid varasemast harvemini või kergemini.

Kui teie kopsuhaigus näib Vantobra kasutamise ajal süvenevat, öelge seda kohe arstile.

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st)

õhupuudus

Ravimil on müügiluba lõppenud

hääle muutus (kähedus)

köha tugevnemine

kurguvalu

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st)

larüngiit (kõripõletik, mis võib põhjustada hääle muutust, kurguvalu ja neelamisraskusi)

hääle kadumine

peavalu, nõrkus

ninaverejooks, eritis ninast

kohin kõrvus (tavaliselt mööduv), kuulmise halvenemine, pearinglus

veriköha, tavalisest rohkem röga, ebamugavustunne rindkeres, astma, palavik

maitsetundlikkuse häired, iiveldus, suuhaavandid, oksendamine, isutus

lööve

valu rindkeres või üldine valu

kopsufunktsiooni analüüsitulemuste halvenemine

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st)

suu või kõri seeninfektsioonid, näiteks soor

lümfisõlmede turse

unisus

kõrvavalu, kõrvaprobleemid

hüperventilatsioon, vere madal hapnikutase, sinusiit

kõhulahtisus, valu maos ja mao ümbruses

punased mädavillid ja vistrikud nahal

nõgeslööve, kihelus

seljavalu

üldine halb enesetunne

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud

V lisas

, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Vantobrat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ampullil või kotikesel või karbil pärast

Kõlblik kuni/ EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Kui te ei saa külmkappi kasutada (näiteks ravimi transportimisel), võite hoida

ravimit karbiga (avatud või avamata kotikestega) temperatuuril kuni 25 °C kuni 4 nädalat. Kui ravimit on

hoitud toatemperatuuril kauem kui 4 nädalat, tuleb see kohalike nõuete kohaselt hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et see on häguseks muutunud või kui lahus sisaldab osakesi.

Ärge säilitage avatud ampulli. Avatud ampull tuleb kohe ära kasutada ja ravimi jäägid ära visata.

Ärge visake ravimeid olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam

ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Ravimil on müügiluba lõppenud

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Vantobra sisaldab

Toimeaine on tobramütsiin. Üks ampull sisaldab ühekordse annusena 170 mg tobramütsiini.

Teised koostisosad (abiained) on: naatriumkloriid, kaltsiumkloriid, magneesiumsulfaat, süstevesi,

väävelhape ja naatriumhüdroksiid pH reguleerimiseks.

Kuidas Vantobra välja näeb ja pakendi sisu

Vantobra nebuliseeritavat lahust turustatakse kasutusvalmis ampullis.

Vantobra on selge või kollakas lahus, mille värvus võib varieeruda tumekollaseni. See ei muuda Vantobra

toimet, kui säilitamistingimusi on järgitud.

Ampullid on pakitud kotikestesse, üks kotike sisaldab 8 ampulli, mis on ette nähtud 4 ravipäevaks.

Vantobrat turustatakse käsinebulisaatoriga Tolero. Seda turustatakse karbis, milles on kaks sisemist karpi,

üks ravimiga (56 ampulli nebuliseeritava lahusega 7 kotikeses) ja teine käsinebulisaatoriga. Pakendist piisab

üheks 28-päevaseks ravitsükliks.

Müügiloa hoidja ja tootja

PARI Pharma GmbH

Moosstrasse 3

D-82319 Starnberg

Saksamaa

Tel.:

+49 (0) 89 – 74 28 46 - 10

Faks:

+49 (0) 89 – 74 28 46 30

E-post: info@paripharma.com

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Samuti on

seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Ravimil on müügiluba lõppenud