Valpress

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Valpress Filmuhúðuð tafla 160 mg
 • Skammtar:
 • 160 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Valpress Filmuhúðuð tafla 160 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 2c632759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Valpress 40 mg, 80 mg og 160 mg filmuhúðaðar töflur

Valsartan

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Valpress og við hverju er það notað

Áður en byrjað er að nota Valpress

Hvernig nota á Valpress

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Valpress

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Valpress og við hverju það er notað

Valpress er lyf af flokki sem nefnist angiotensin II viðtakablokkar sem hjálpar til við að hafa stjórn á

háum blóðþrýstingi. Angiotensin II er efni sem er í líkamanum og veldur æðasamdrætti og þar með

hækkuðum blóðþrýstingi. Valpress verkar með því að hamla áhrifum angiotensin II.

Afleiðing þess er sú að það slaknar á æðunum og blóðþrýstingurinn lækkar.

Valpress 40 mg, 80 mg og 160 mg

filmuhúðaðar töflur

má nota við þremur mismunandi

sjúkdómum

til meðhöndlunar á háum blóðþrýstingi hjá fullorðnum (80 mg og 160 mg) og börnum og

unglingum á aldrinum 6 til 18 ára (40 mg, 80 mg og 160 mg).

Hár blóðþrýstingur eykur álag

á hjarta og slagæðar. Ef hann er ekki meðhöndlaður getur hann skemmt æðar í heila, hjarta og

nýrum og leitt til heilablæðingar, hjartabilunar eða nýrnabilunar. Hár blóðþrýstingur eykur

hættu á hjartaáfalli. Með því að lækka blóðþrýsting í eðlileg gildi dregur úr hættu á þessum

sjúkdómum.

til meðhöndlunar eftir nýlegt hjartaáfall hjá fullorðnum sjúklingum

(hjartadrep). „Nýlegt”

á í þessu tilfelli við á bilinu 12 klukkustundir til 10 daga.

til meðhöndlunar á hjartabilun með einkennum hjá fullorðnum sjúklingum.

Valpress er

notað þegar ekki er hægt að nota lyfjaflokk sem nefnist ACE hemlar (Angiotensin Converting

Enzyme, ACE) (lyf notað til meðhöndlunar á hjartabilun) en einnig má nota það til viðbótar

ACE-hemlum þegar ekki er hægt að nota önnur lyf við hjartabilun.

Einkenni hjartabilunar eru meðal annars, mæði og þroti á fótum og leggjum vegna

vökvasöfnunar. Orsökin er að hjartavöðvinn getur ekki dælt blóðinu út í líkamann af nógu

miklum krafti.

2.

Áður en byrjað er að nota Valpress

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Valpress:

ef um er að ræða

ofnæmi

fyrir valsartani (virka innihaldsefninu), sojaolíu, hnetuolíu eða

einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú ert með

alvarlegan lifrarsjúkdóm

ef þú ert þunguð og ert

komin meira en 3 mánuði á leið

(það er líka best að forðast notkun

Valpress snemma á meðgöngu - sjá kaflann um meðgöngu.)

ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren.

Ef eitthvað af þessu á við þig skaltu ekki nota Valpress.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Valpress er notað

ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm eða ert í blóðskilunarmeðferð.

ef þú ert með þrengsli í nýrnaslagæðum.

ef þú hefur nýlega gengist undir nýrnaígræðslu.

ef þú ert í meðferð eftir hjartaáfall eða við hjartabilun mun læknirinn ef til vill kanna

nýrnastarfsemi þína.

ef þú ert með alvarlegan hjartasjúkdóm annan en hjartabilun eða hjartaáfall.

ef þú hefur fundið fyrir þrota í tungu og andliti vegna ofnæmisviðbragða sem nefnast

ofsabjúgur, meðan þú ert á meðferð með öðrum lyfjum (þar með talið ACE-hemlum), skaltu

láta lækninn vita. Ef þessi einkenni koma fram meðan á meðferð með Valpess stendur skaltu

strax hætta að nota Valpress og þú mátt aldrei nota það aftur. Sjá einnig kafla 4 „Hugsanlegar

aukaverkanir“.

ef þú notar lyf sem auka kalíum í blóði. Það eru meðal annars kalíumuppbót eða saltauppbót

sem inniheldur kalíum, kalíumsparandi lyf og heparín. Nauðsynlegt getur verið að fylgjast

reglulega með magni kalíums í blóði.

ef þú ert yngri en 18 ára og notar Valpress ásamt öðrum lyfjum sem hamla renín-angíotensín-

aldósterónkerfinu (lyfjum sem lækka blóðþrýsting) má vera að læknirinn athugi

nýrnastarfsemina og magn kalíums í blóðinu með reglulegu millibili.

ef þú ert með aldosteronheilkenni, þ.e. þegar nýrnahetturnar framleiða of mikið af hormóninu

aldosteroni. Ef þetta á við er ekki mælt með notkun Valpress.

ef þú hefur tapað miklum vökva vegna niðurgangs, uppkasta eða stórra skammta af

þvagræsilyfjum (bjúgtöflum).

þú verður að láta lækni vita ef þú heldur að þú sért barnshafandi (eða gætir orðið það).

Ekki er mælt með notkun Valpress snemma á meðgöngu og ekki má nota það ef þú ert komin

meira en 3 mánuði á leið þar sem að notkun á því stigi getur valdið barninu alvarlegum skaða

(sjá kaflann um meðgöngu.)

ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

ACE hemil (til dæmis enalapríl, lisinopríl, ramipríl) sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla

sem tengjast sykursýki.

aliskiren.

ef þú færð meðferð með ACE-hemli ásamt öðrum tilteknum lyfjum við hjartabilun, sem þekkt

eru undir heitinu salteraviðtakablokkar (aldósterón-blokkar) (t.d. spironolacton, eplerenon) eða

beta-blokkar (t.d. metoprolol).

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Ekki má nota Valpress“.

Notkun annarra lyfja samhliða Valpress

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð

eða kynnu að vera notuð.

Það getur haft áhrif á meðferðina ef Valpress er notað samhliða sumum öðrum lyfjum. Nauðsynlegt

getur verið að breyta skammtinum, grípa til annarra varúðarráðstafana eða, í sumum tilvikum, að hætta

notkun einhvers lyfs. Þetta á bæði við um lyfseðilsskyld lyf og lausasölulyf, einkum:

önnur lyf sem lækka blóðþrýsting

, einkum

þvagræsilyf

(bjúgtöflur).

lyf sem auka kalíum í blóði

. Það eru meðal annars kalíumuppbót eða saltauppbót sem

inniheldur kalíum, kalíumsparandi lyf og heparín.

ákveðna gerð verkjalyfja

sem kallast

bólgueyðandi gigtarlyf

(NSAID).

sum sýklalyf (af flokki rifamycina), lyf sem notað er til að koma í veg fyrir höfnun á líffæri eftir

ígræðslu (ciclosporin) eða andretróveirulyf sem notuð eru við HIV/AIDS sýkingu (ritonavir).

Þessi lyf geta aukið áhrif Valpress.

litíum

, sem er lyf við sumum geðsjúkdómum.

aliskiren, lyf sem notað er til að meðhöndla eðlislægan háþrýsting. Ekki taka Valpress með

aliskiren ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi.

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum þeirra lyfja og/eða gera aðrar varúðarráðstafanir:

ef þú notar

ACE-hemil

eða

aliskiren

(sjá einnig upplýsingar í „Ekki má nota Valpress“ og

„Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Að auki:

ef þú ert á

meðferð með ACE-hemli

ásamt öðrum tilteknum lyfjum til meðhöndlunar á

hjartabilun

, sem þekkt eru undir heitinu saltsteraviðtakablokkar (aldósterón-blokkar) (t.d.

spironolacton, eplerenon) eða beta-blokkar (t.d. metoprolol).

ef þú ert í

meðferð eftir hjartaáfall

er ekki mælt með samhliða notkun

ACE-hemla

(lyf við

hjartaáfalli).

Notkun Valpress með mat og drykk

Taka má Valpress með eða án matar.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

-

Þú verður að láta lækninn vita ef þú heldur að þú sért barnshafandi (eða gætir orðið það).

Venjulega mun læknirinn ráðleggja þér að hætta að taka Valpress áður en þú verður

barnshafandi eða eins fljótt og þú veist að þú sért barnshafandi og ráðleggja þér notkun annars

lyfs í stað Valpress. Ekki er mælt með notkun Valpress snemma á meðgöngu og það má ekki

nota eftir 3 mánaða meðgöngu þar sem það getur valdið barninu alvarlegum skaða sé það notað

eftir þriggja mánaða meðgöngu.

-

Segðu lækninum frá því ef að þú ert með barn á brjósti eða ætlar að hefja brjóstagjöf.

Ekki er mælt með Valpress fyrir mæður með barn á brjósti og læknirinn gæti valið aðra

meðferð fyrir þig ef þú vilt gefa barni brjóst, einkum ef það er nýburi eða fyrirburi.

Akstur og notkun véla

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Líkt og mörg önnur lyf sem notuð eru við háum blóðþrýstingi getur Valpress valdið sundli og haft

áhrif á árvekni.

Valpress inniheldur laktósa og sojaolíu

Lyfið inniheldur laktósa, ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður

en lyfið er notað.

Valpress inniheldur sojaolíu. Þeir sem eru með ofnæmi fyrir jarðhnetum eða sojabaunum skulu ekki

nota lyfið.

3.

Hvernig nota á Valpress

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um til að ná sem bestum árangri og til að draga úr

hættu á aukaverkunum. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá

lækninum eða lyfjafræðingi. Þeir sem eru með of háan blóðþrýsting eru oft einkennalausir. Mörgum

líður alveg eðlilega. Því er enn mikilvægara að hitta lækni reglulega, jafnvel þótt ekkert virðist ama

að.

Börn og unglingar (6 til 18 ára) með of háan blóðþrýsting

Hjá sjúklingum sem eru léttari en 35 kg er ráðlagður skammtur 40 mg af valsartani einu sinni á

sólarhring.

Hjá sjúklingum sem eru 35 kg eða þyngri er ráðlagður upphafsskammtur 80 mg af valsartani einu

sinni á sólarhring.

Í sumum tilvikum getur verið að læknirinn ávísi stærri skömmtum (skammtinn má auka í 160 mg og í

að hámarki 320 mg).

Fullorðnir sjúklingar með of háan blóðþrýsting.

Venjulegur skammtur er 80 mg daglega. Vera má

að í sumum tilvikum ávísi læknirinn stærri skammti (t.d. 160 mg eða 320 mg) eða láti einnig nota

önnur lyf (t.d. þvagræsilyf). Hámarksárangri er náð á tveimur til fjórum vikum.

Eftir nýlegt hjartaáfall hjá fullorðnum sjúklingum:

Í kjölfar hjartaáfalls hefst meðferð yfirleitt

strax eftir 12 klst. og venjulega er notaður lítill skammtur, 20 mg tvisvar sinnum á sólarhring. Til að fá

20 mg skammt skal skipta 40 mg töflu til helminga. Læknirinn mun síðan stækka skammtinn smám

saman á nokkrum vikum, í mest 160 mg tvisvar sinnum á sólarhring. Sá skammtur sem endanlega

verður fyrir valinu fer eftir því hvað hver og einn sjúklingur þolir.

Nota má Valpress ásamt annarri meðferð eftir hjartaáfall og læknirinn mun velja þá meðferð sem

hentar hverjum og einum.

Fullorðnir sjúklingar með hjartabilun:

Meðferð hefst yfirleitt með 40 mg tvisvar sinnum á

sólarhring. Læknirinn mun stækka skammtinn smám saman á nokkrum vikum, í mest 160 mg tvisvar

sinnum á sólarhring.

Sá skammtur sem endanlega verður fyrir valinu fer eftir því hvað hver og einn sjúklingur þolir.

Nota má Valpress ásamt annarri meðferð við hjartabilun og læknirinn mun velja þá meðferð sem

hentar hverjum og einum.

Taka má Valpress með mat eða án. Gleypa á töfluna með glasi af vatni.

Takið Valpress á um það bil sama tíma á hverjum degi.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafðu strax samband við lækninn og leggstu niður ef að þú færð mikinn svima eða að það líður yfir

þig. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið, skal

hafa samband við lækni, lyfjafræðing, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að nota Valpress:

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef gleymist að nota lyfið skal taka það inn eins fljótt og unnt er eða sleppa skammti ef komið er að því

að taka næsta skammt.

Ef hætt er að nota Valpress:

Sjúkdómurinn getur versnað ef þú hættir að taka Valpress. Hættu ekki að taka lyfið nema að læknirinn

hafi sagt þér að gera það.

Ef þú hefur einhverjar frekari spurningar varðandi notkun þessa lyfs, spyrðu þá lækni eða

lyfjafræðing.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Um sum einkenni gildir að tafarlaust þarf að leita til læknis:

Fram geta komið einkenni ofsabjúgs (sérstök ofnæmisviðbrögð) þó slíkt sé sjaldgæft, en slík einkenni

geta m.a. verið:

Þroti í andliti, vörum, tungu eða koki.

Öndunarerfiðleikar eða kyngingarörðugleikar.

Ofsakláði, kláði.

Ef eitthvert þessara einkenna kemur fram skaltu strax hafa samband við lækni.

Aðrar aukaverkanir eru:

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sundl

lágur blóðþrýstingur með eða án einkenna eins og sundl og yfirlið þegar staðið er upp

minnkuð nýrnastarfsemi (einkenni um skerta nýrnastarfsemi)

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

skyndilegt meðvitundarleysi (yfirlið)

tilfinning um að hringsnúast (svimi)

alvarlega skert nýrnastarfsemi (einkenni um bráða nýrnabilun)

vöðvakrampar, óeðlilegur hjartsláttur (einkenni um blóðkalíumhækkun)

mæði, erfitt að anda þegar þú liggur, þroti á fótum og leggjum (einkenni hjartabilunar)

höfuðverkur

hósti

kviðverkir

ógleði

niðurgangur

þreyta

þróttleysi

hækkuð gildi kreatíníns í blóði

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi upplýsingum):

blöðrur á húð (einkenni blöðruhúðbólgu)

ofnæmisviðbrögð með útbrotum, kláða og ofsakláða: einkenni um hita, bólgna liði og liðverki,

vöðvaverki, bólgna eitla og/eða flensulík einkenni geta komið fram (einkenni sermissóttar)

purpura-rauðir blettir, hiti, kláði (einkenni æðabólgu)

óvenjuleg blæðing eða myndun marbletta (einkenni blóðflagnafæðar)

vöðvaverkir

hiti, særindi í hálsi eða sár í munni vegna sýkinga (einkenni um fækkun hvítra blóðkorna,

einnig kallað daufkyrningafæð)

minnkun blóðrauða og hlutfalls rauðra blóðkorna (getur í alvarlegum tilfellum valdið

blóðleysi)

aukið magn kalíums í blóði (getur í alvarlegum tilfellum valdið vöðvakrampa og

hjartsláttartruflunum)

hækkun á lifrarstarfsemisgildum (getur bent til lifrarskemmda) m.a. aukning á gallrauða í

blóðinu (getur í alvarlegum tilvikum valdið gulnun húðar og augna)

aukning á þvagefni og kreatíníni í blóði (getur bent til óeðlilegrar nýrnastarfsemi)

lág gildi natríums í blóði (sem getur valdið þreytu, ringli, vöðvakippum og/eða krömpum í

alvarlegum tilfellum)

útbrot, kláði

Tíðni sumra aukaverkana getur verið breytileg eftir því hvaða sjúkdóm þú ert með.

Til dæmis sáust aukaverkanir eins og svimi og skert nýrnastarfsemi sjaldnar hjá fullorðnum

sjúklingum með háan blóðþrýsting heldur en fullorðnum sjúklingum með hjartabilun eða eftir nýlegt

hjartaáfall.

Aukaverkanir hjá börnum og unglingum eru svipaðar og þær sem hafa komið fram hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir

beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til

við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Valpress

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

Þynnur: Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Töfluílát: Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Valpress inniheldur

Virka innihaldsefnið er valsartan. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 40 mg af valsartani.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 80 mg af valsartani.

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 160 mg af valsartani.

Önnur innihaldsefni eru: Töflukjarni: laktósa einhýdrat, örkristölluð sellulósa, natríum

krosskarmellósi, póvidon K29-K32, talkúm, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða.

Töfluhúð: pólývinyl alkóhól, macrogol 3350, talkúm, lesitín (inniheldur sojaolíu) (E322),

títantvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172). Auk þess innihalda Valpress 80 mg og 160 mg töflur

rautt járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Valpress og pakkningastærðir

Valpress 40 mg filmuhúðaðar töflur: Gular, sporöskjulaga, tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur, 9 x 4,5 mm,

með deiliskoru á annarri hliðinni, hliðarskorum og merktar með “V” á hinni hliðinni.

Valpress 80 mg filmuhúðaðar töflur: Bleikar, kringlóttar, tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur, 8 mm í

þvermál, með deiliskoru á báðum hliðum, hliðarskorum og merktar með “V” á annarri hliðinni.

Valpress 160 mg töflur: Gular, sporöskjulaga, tvíkúptar, filmuhúðaðar töflur, 15 x 6,5 mm, með

deiliskoru á annarri hliðinni, hliðarskorum og merktar með “V” á hinni hliðinni.

Pakkningastærðir:

PVC/PE/PVDC-Ál þynnur: 7, 14, 28, 56, 98 og 280 töflur.

Töfluílát (PE): 7, 14, 28, 56, 98 og 280 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Framleiðandi:

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Möltu.

Genericon Pharma GmbH

Hafnerstrasse 211

A-8054 Graz

Austurríki.

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Schosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgaria

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið þá samband við markaðsleyfishafa.

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Ísland:

Valpress

Tékkland:

Valsartan +pharma

40 mg. Valsartan +pharma

80 mg. Valsartan +pharma

160 mg

Eistland

Valsartan Actavis 40 mg. Valsartan Actavis 80 mg. Valsartan Actavis 160 mg

Slóvakía:

Valsartan Actavis

40 mg. Valsartan Actavis

80 mg. Valsartan Actavis

160 mg

Ungverjaland:

Valsotens 40 mg. Valsotens 80 mg. Valsotens 160 mg

Litháen:

Valsartan Actavis 40 mg plėvele dengtos tabletės. Valsartan Actavis 80 mg plėvele

dengtos tabletės. Valsartan Actavis 160 mg plėvele dengtos tabletės.

Lettland:

Valsartan Actavis 40 mg apvalkotās tabletes. Valsartan Actavis 80 mg apvalkotās

tabletes. Valsartan Actavis 160 mg apvalkotās tabletes.

Malta:

Valtensin

Póland:

Valsotens

Rúmenía:

Valsartan Actavis 40 mg comprimate filmate. Valsartan Actavis 80 mg

comprimate filmate.Valsartan Actavis 160 mg comprimate filmate.

Slóvenía:

Valsotens 40 mg filmsko obložene tablete Valsotens 80 mg filmsko obložene

tablete Valsotens 160 mg filmsko obložene tablete

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2018.