Tobi Podhaler

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Tobi Podhaler
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Tobi Podhaler
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Sýklalyf fyrir almenn nota,
 • Lækningarsvæði:
 • Lungnasjúkdóm, Öndunarvegi Sýkingum
 • Ábendingar:
 • Tobi Podhaler er ætlað til bælingar á langvarandi lungnasýkingu vegna Pseudomonas aeruginosa hjá fullorðnum og börnum 6 ára og eldri með blöðrubólgu. Sjá kafla 4. 4 og 5. 1 varðandi gögn í mismunandi aldurshópum. Íhuga ætti að opinbera leiðsögn á réttri notkun af sýklalyfjum.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 14

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002155
 • Leyfisdagur:
 • 19-07-2011
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002155
 • Síðasta uppfærsla:
 • 28-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

TOBI Podhaler 28 mg innöndunarduft, hörð hylki

tobramycin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um TOBI Podhaler og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota TOBI Podhaler

Hvernig nota á TOBI Podhaler

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á TOBI Podhaler

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Leiðbeiningar um notkun fyrir Podhaler innöndunartækið (

bakhlið

1.

Upplýsingar um TOBI Podhaler og við hverju það er notað

Upplýsingar um TOBI Podhaler

TOBI Podhaler inniheldur lyf sem kallast tobramycin og er sýklalyf. Þetta sýklalyf tilheyrir flokki

lyfja sem kallast amínóglýkósíðar.

Við hverju TOBI Podhaler er notað

TOBI Podhaler er notað hjá sjúklingum 6 ára og eldri sem eru með slímseigjusjúkdóm (cystic

fibrosis), til að meðhöndla lungnasýkingu af völdum bakteríu sem kallast

Pseudomonas aeruginosa.

Til að ná sem bestum árangri af meðferðinni með þessu lyfi skaltu nota það samkvæmt

leiðbeiningunum í þessum fylgiseðli.

Hvernig TOBI Podhaler verkar

TOBI Podhaler er innöndunarduft sem er í áfylltum hylkjum. Þegar þú andar að þér TOBI Podhaler fer

sýklalyfið beint ofan í lungun til að berjast gegn bakteríunni sem veldur sýkingunni og bætir öndunina.

Hvað er Pseudomonas aeruginosa

Það er mjög algeng baktería sem veldur sýkingu í lungum því sem næst allra með slímseigjusjúkdóm á

einhverju tímabili lífs þeirra. Sumir fá ekki þessa sýkingu fyrr en seint á lífsleiðinni á meðan aðrir fá

hana mjög ungir. Þetta er ein skaðlegasta bakterían fyrir sjúklinga með slímseigjusjúkdóm. Ef ekki er

unnið almennilega á sýkingunni mun hún halda áfram að skemma lungun sem veldur frekari

vandamálum hvað varðar öndunina.

2.

Áður en byrjað er að nota TOBI Podhaler

Ekki má nota TOBI Podhaler

ef um er að ræða ofnæmi

fyrir tobramycini, einhverju sýklalyfi af flokki amínóglýkósíða eða

einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Ef þetta á við um þig

skaltu segja lækninum frá því án þess að nota TOBI Podhaler

Ef þú heldur að þú gætir verið með ofnæmi skaltu ráðfæra þig við lækninn.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Segðu lækninum frá því ef þú hefur verið með einhvern eftirtalinna sjúkdóma:

heyrnarvandamál (þar með talið suð fyrir eyrum og sundl)

nýrnasjúkdóm

óvenjulega erfiðleika við öndun ásamt blísturshljóði eða hósta, þyngsli fyrir brjósti

blóð í hráka (því sem þú hóstar upp úr þér)

vöðvaslappleika sem er viðvarandi eða versnar með tímanum, einkenni sem tengjast aðallega

sjúkdómum á borð við vöðvaslen eða Parkinsons sjúkdóm.

Ef eitthvað af framangreindu á við þig,

skaltu segja lækninum frá því áður en þú notar TOBI

Podhaler

Ef þú ert 65 ára eða eldri getur verið að læknirinn geri viðbótar prófanir til að ákveða hvort TOBI

Podhaler henti þér.

Lyf til innöndunar geta valdið andþyngslum og blísturshljóði við öndun og getur þetta gerst strax eftir

innöndun TOBI Podhaler. Læknirinn mun fylgjast með þér meðan þú tekur fyrsta skammtinn af TOBI

Podhaler og kannar lungnastarfsemi fyrir og eftir notkun. Verið getur að læknirinn biðji þig að nota

önnur viðeigandi lyf áður en þú notar TOBI Podhaler.

Lyf til innöndunar geta einnig valdið hósta og þetta getur fylgt TOBI Podhaler. Ráðfærðu þig við

lækninn ef hóstinn er þrálátur og íþyngjandi fyrir þig.

Stofnar

Pseudomonas

geta með tímanum orðið ónæmir fyrir meðferð með sýklalyfjum. Það þýðir að

verið getur að með tímanum verki TOBI Podhaler ekki eins vel og það ætti að gera. Ráðfærðu þig við

lækninn ef þú hefur áhyggjur af þessu.

Ef þú ert að nota tobramycin eða annað sýklalyf af flokki amínóglýkósíða sem stungulyf, getur það

stundum valdið heyrnartapi, sundli og nýrnaskemmdum.

Börn

Ekki á að nota TOBI Podhaler handa börnum yngri en 6 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða TOBI Podhaler

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Þú átt ekki að nota eftirtalin lyf á meðan þú ert á meðferð með TOBI Podhaler:

Furosemíð eða etakrynsýru, þvagræsilyf

Önnur lyf með þvagræsandi eiginleika, svo sem úrea eða mannitól gefið í bláæð

Önnur lyf sem geta skaðað nýrun eða heyrnina.

Eftirtalin lyf geta aukið líkur á skaðlegum áhrifum ef þau eru gefin samhliða tobramycini eða öðrum

sýklalyfjum af flokki amínóglýkósíða á formi

stungulyfja

Amfótericín B, cefalotin, polymyxin (notuð við örverusýkingum), ciclosporin, tacrolimus (notað

til að draga úr virkni ónæmiskerfisins). Þessi lyf geta verið skaðleg fyrir nýrun.

Platínusambönd svo sem carboplatin og cisplatin (notuð við sumum tegundum krabbameins).

Þessi lyf geta verið skaðleg fyrir nýrun eða heyrnina.

Andkólínesterasar svo sem neostigmin og pyridostigmin (notað við vöðvaslappleika) eða

botulinum eitur. Þessi lyf geta valdið því að vöðvaslappleiki kemur fram eða versnar.

Ef þú ert að nota eitt eða fleiri framangreindra lyfja skaltu ræða það við lækninn áður en þú notar

TOBI Podhaler.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ekki er vitað hvort innöndun þessa lyfs á meðgöngu veldur aukaverkunum.

Þegar tobramycin og önnur sýklalyf af flokki amínóglýkósíða eru gefin á formi stungulyfja geta þau

skaðað fóstur og valdið til dæmis heyrnartapi.

Ef þú ert með barn á brjósti skaltu ráðfæra þig við lækni áður en þú notar þetta lyf.

Akstur og notkun véla

TOBI Podhaler hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

3.

Hvernig nota á TOBI Podhaler

Notið TOBI Podhaler alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið

skal leita upplýsinga hjá lækninum.

Umönnunaraðilar eiga að veita börnum aðstoð þegar þau hefja meðferð með TOBI Podhaler,

sérstaklega þeim sem eru 10 ára og yngri, og leiðbeina þeim þar til þau geta notað Podhaler

innöndunartækið á réttan hátt án hjálpar.

Hve mikið nota á af TOBI Podhaler

Andaðu að þér innihaldinu úr 4 hylkjum tvisvar á sólarhring (4 hylki að morgni og 4 hylki að kvöldi),

með því að nota Podhaler innöndunartækið.

Skammturinn er sá sami fyrir alla 6 ára og eldri. Ekki nota meira en ráðlagðan skammt.

Hvenær nota á TOBI Podhaler

Notaðu hylkin á sama tíma á hverjum degi til að hjálpa þér að muna hvenær á að nota þau. Andaðu að

þér innihaldinu úr 4 hylkjum tvisvar á sólarhring samkvæmt eftirfarandi:

Anda skal að sér 4 hylkjum að morgni með Podhaler innöndunartækinu.

Anda skal að sér 4 hylkjum að kvöldi með Podhaler innöndunartækinu.

Best er að láta sem næst 12 klst. líða milli skammta, en það þurfa að vera að minnsta kosti

6 klst.

Ef þú ert að nota önnur lyf til innöndunar og ert á annarri meðferð við slímseigjusjúkdómi skaltu nota

TOBI Podhaler síðast. Ráðfærðu þig við lækni um í hvaða röð best sé að nota lyfin.

Hvernig nota á TOBI Podhaler

Einungis til innöndunar.

Ekki gleypa hylkin.

Notaðu hylkin einungis með innöndunartækinu sem fylgir í pakkningunni. Hylkin eiga að vera í

hylkjaspjaldinu þangað til þau eru notuð.

Þegar þú byrjar að nota nýja vikupakkningu af hylkjum, skaltu nota nýja innöndunartækið sem

fylgir í pakkningunni. Einungis á að nota hvert innöndunartæki í 7 daga.

Lestu leiðbeiningarnar aftast í fylgiseðlinum til að fá nánari upplýsingar um hvernig á að nota

innöndunartækið.

Hversu lengi nota á TOBI Podhaler

Þegar þú hefur notað TOBI Podhaler í 28 daga, er gert hlé í 28 daga, þar sem þú notar ekki TOBI

Podhaler. Síðan hefst önnur umferð.

Það er mikilvægt að þú notir lyfið tvisvar á sólarhring alla 28 dagana meðan þú ert á meðferð og að þú

haldir þig við loturnar sem eru 28 dagar á meðferð, 28 dagar án meðferðar.

Á TOBI Podhaler

EKKI Á TOBI

Podhaler

Notið TOBI Podhaler

tvisvar á sólarhring, á

hverjum degi í 28 daga

Ekki nota TOBI

Podhaler næstu 28 daga

Lota endurtekin

Haltu áfram að nota TOBI Podhaler samkvæmt ráðleggingum læknis.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þú hefur spurningar um hversu lengi þú eigir að nota TOBI

Podhaler.

Ef notaður er stærri skammtur af TOBI Podhaler en mælt er fyrir um

Ef þú andar að þér of miklu af TOBI Podhaler, skaltu láta lækninn vita eins fljótt og hægt er. Hafðu

ekki áhyggjur ef TOBI Podhaler er gleypt, en segðu lækninum frá því eins fljótt og hægt er.

Ef gleymist að nota TOBI Podhaler

Ef þú gleymir að nota TOBI Podhaler og það eru að minnsta kosti 6 klst. þangað til þú átt að nota

næsta skammt, skaltu taka skammtinn eins fljótt og hægt er. Annars skaltu bíða þar til kemur að næsta

skammti. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sjúklingar með slímseigjusjúkdóm eru með mörg einkenni sjúkdómsins. Þau geta enn komið fram

þrátt fyrir meðferð með TOBI Podhaler, en þau eiga ekki að koma oftar fram eða vera verri en áður.

Ef undirliggjandi lungnasjúkdómur virðist verri meðan á meðferð með TOBI Podhaler stendur,

skaltu

segja lækninum tafarlaust frá því.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar

Óvenjulegir erfiðleikar við öndun ásamt blísturshljóði eða hósta og andþyngslum (algengt)

Ef eitthvað af þessu kemur fram

skaltu hætta að nota TOBI Podhaler og segja lækninum

tafarlaust frá því

Hóstað upp blóði (mjög algengt)

Skert heyrn (suð fyrir eyrum eru hugsanleg viðvörunarmerki um heyrnartap), óhljóð (svo sem

blístur) fyrir eyrum (algengt)

Ef eitthvað af þessu kemur fram skaltu tafarlaust láta lækninn vita.

Aðrar aukaverkanir geta verið:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Mæði

Hósti, hósti með uppgangi, raddbreytingar (hæsi)

Særindi í hálsi

Hiti

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Blísturshljóð við öndun, hrygluhljóð (brak)

Óþægindi fyrir brjósti, brjóstverkur frá vöðvum eða beinagrind

Stíflað nef

Blóðnasir

Uppköst, ógleði

Niðurgangur

Útbrot

Breytingar á bragðskyni

Raddleysi

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Almenn vanlíðan

Mislitun á því sem hóstað er upp (hráka)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á TOBI Podhaler

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni eða hylkjaspjaldinu.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Þegar búið er að fjarlægja hylkið úr spjaldinu (þynnunni), skal nota það án tafar.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

TOBI Podhaler inniheldur

Virka innihaldsefnið er tobramycin. Hvert hylki inniheldur 28 mg af tobramycini.

Önnur innihaldsefni eru DSPC (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphokolin), kalsíumklóríð,

brennisteinssýra (til að stilla sýrustig).

Lýsing á útliti TOBI Podhaler og pakkningastærðir

TOBI Podhaler innöndunarduft, hörð hylki, samanstendur af hvítu eða nánast hvítu dufti til

innöndunar í glærum hylkjum með „NVR AVCI“ prentuðu með bláu á annan helming hylkisins og

Novartis vörumerkinu prentuðu með bláu bleki á hinn hluta hylkisins.

TOBI Podhaler er í mánaðarpakkningum sem innihalda 4 vikupakkningar og viðbótar Podhaler

innöndunartæki í geymsluhulstri.

Hver vikupakkning inniheldur 7 þynnur (hylkjaspjöld) með 8 hylkjum í hverri þynnu og Podhaler

innöndunartæki í geymsluhulstri.

Eftirtaldar pakkningastærðir eru fáanlegar:

56 innöndunarduft, hörð hylki og 1 innöndunartæki (vikupakkning)

224 (4 x 56) innöndunarduft, hörð hylki og 5 innöndunartæki (fjölpakkning fyrir einn mánuð)

448 (8 x 56) innöndunarduft, hörð hylki og 10 innöndunartæki (2 x fjölpakkning fyrir einn mánuð

vafin í þynnu)

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Írland

Framleiðandi

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

LEIÐBEININGAR UM NOTKUN PODHALER INNÖNDUNARTÆKISINS

Vinsamlegast lesið eftirfarandi leiðbeiningar um notkun og umönnun Podhaler innöndunartækisins

vandlega.

Innihald vikupakkningar af TOBI Podhaler

Í hverri vikupakkningu af TOBI Podhaler eru:

1 innöndunartæki (Podhaler innöndunartækið) og geymsluhulstur fyrir það.

7 hylkjaspjöld (eitt spjald fyrir hvern vikudag).

Hvert hylkjaspjald inniheldur 8 hylki (sem samsvarar dagskammtinum: innihaldi 4 hylkja sem

skal anda inn að morgni og innihaldi 4 hylkja sem skal anda inn að kvöldi).

Hylkjaspjald

Innöndunartæki

Geymsluhulstur

Hvernig anda skal inn lyfinu með Podhaler innöndunartækinu

Notaðu eingöngu Podhaler innöndunarhylkið sem er í þessari pakkningu.

Notaðu ekki

TOBI Podhaler hylki með neinu öðru innöndunartæki og notaðu ekki Podhaler innöndunartækið

til að taka neitt annað lyf.

Þegar þú byrjar að nota nýja vikupakkningu af hylkjum, notaðu þá nýja Podhaler

innöndunartækið sem er í pakkningunni. Aðeins skal nota hvert Podhaler innöndunartæki í

7 daga. Leitaðu ráða hjá lyfjafræðingnum um hvernig skal farga lyfjum og innöndunartækjum

sem ekki þarf að nota lengur.

Ekki gleypa hylkin.

Duftið í hylkjunum er til að anda að sér.

Geymdu hylkin ávallt í hylkjaspjaldinu þar til þú notar þau. Ekki taka hylkin úr spjaldinu fyrr en

þú notar þau.

Geymdu Podhaler innöndunartækið í vel lokuðu hulstrinu þegar það er ekki í notkun.

Þvoðu hendur og þurrkaðu, þar til þær eru

alveg þurrar

Taktu innöndunartækið úr hulstrinu rétt fyrir notkun

með því að halda utan um botninn og skrúfa lokið

rangsælis af.

Leggðu lokið til hliðar.

Skoðaðu innöndunartækið til þess að tryggja að það sé

ekki skemmt eða óhreint.

Láttu innöndunartækið standa upprétt í botninum á

hulstrinu.

Haltu utan um innöndunartækið sjálft og skrúfaðu

munnstykkið rangsælis af því.

Leggðu munnstykkið til hliðar á hreint og þurrt yfirborð.

Rífðu hylkjaspjaldið sundur eftir rifgataða brotinu, fyrst

langsum og síðan þversum, eins og sýnt er á myndum (1)

og (2).

Flettu álþynnunni af hylkjaspjaldinu þannig að aðeins

eitt hylki komi í ljós.

Taktu hylkið úr spjaldinu.

Settu hylkið strax í hólfið á innöndunartækinu (1).

Settu munnstykkið aftur á.

Skrúfaðu munnstykkið þétt á þar til það stöðvast. Ekki

herða um of (2).

Haltu innöndunartækinu

þannig að munnstykkið vísi

niður á við

Gataðu hylkið með því að þrýsta þétt á bláa takkann,

með þumalfingri, eins langt inn og hægt er og slepptu

honum síðan.

Nú ert þú tilbúin(n) til að anda að þér innihaldi hylkisins

í tveimur aðskildum andardráttum (skref 8 og 9).

Andaðu að þér innihaldi hylkisins – 1. andardráttur

Andaðu alveg frá þér, fjarri innöndunartækinu, áður en þú

setur munnstykkið í munninn.

Legðu varirnar þétt utan um munnstykkið – þannig að

ekkert loft komist á milli.

Andaðu duftinu djúpt að þér í einum andardrætti.

Taktu innöndunartækið úr munninum og haltu niðri í þér

andanum í um það bil 5 sekúndur.

Andaðu síðan eðlilega frá þér, fjarri innöndunartækinu.

Andaðu að þér innihaldi hylkisins – 2. andardráttur

Andaðu nokkrum sinnum eðlilega fjarri

innöndunartækinu.

Þegar þú ert tilbúin(n) andaðu þá aftur að þér lyfinu úr

sama hylkinu, með því að endurtaka skref 8.

Skrúfaðu munnstykkið af (1) og fjarlægðu hylkið úr

hólfinu (2).

Skoðaðu notaða hylkið. Það á að vera gatað og tómt.

Ef hylkið er tómt skaltu fleygja því.

Ef hylkið er gatað en inniheldur ennþá duft:

Settu hylkið aftur í innöndunartækið (skref 6). Settu

götuðu hlið hylkisins inn fyrst.

Settu munnstykkið aftur á og endurtaktu skref 8, 9 og

Ef hylkið virðist ógatað:

Settu hylkið aftur í innöndunartækið (skref 6)

Settu munnstykkið aftur á og endurtaktu skref 7, 8 og 9.

Ef hylkið er enn fullt eftir þetta og virðist vera ógatað

skaltu skipta um innöndunartæki, nota viðbótar-

innöndunartækið, og endurtaka skref 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10.

Notaðu hin 3 hylkin á sama hátt.

Það er að segja, endurtaktu skref 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11

með hinum hylkjunum.

Fleygðu öllum tómu hylkjunum.

Settu munnstykkið aftur á og skrúfaðu það þétt á þar til

það stöðvast. Þegar þú hefur andað að þér öllum

skammtinum (4 hylkjum) skaltu þurrka munnstykkið með

hreinum, þurrum klúti.

Þvoðu ekki innöndunartækið með vatni.

Settu innöndunartækið aftur í geymsluhulstrið

Skrúfaðu lokið á hulstrið réttsælis þar til það er vel

lokað.

MUNDU:

Einungis til innöndunar.

Ekki má gleypa TOBI Podhaler

hylki.

Notaðu eingöngu innöndunartækið sem er í þessari pakkningu.

TOBI Podhaler hylkin skal ávallt geyma í hylkjaspjaldinu. Taktu hylki aðeins úr spjaldinu rétt

fyrir notkun. Ekki geyma hylkin í innöndunartækinu.

Geymdu TOBI Podhaler hylkin og innöndunartækið ávallt á þurrum stað.

Settu aldrei TOBI Podhaler

hylki beint ofan í munnstykkið á innöndunartækinu.

Haltu innöndunartækinu alltaf þannig að munnstykkið vísi niður á við þegar verið er að gata

hylkið.

Ekki þrýsta á takkann sem gatar hylkið oftar en einu sinni við hverja notkun.

Blástu aldrei inn í munnstykkið á innöndunartækinu.

Þvoðu innöndunartækið aldrei með vatni. Haltu því þurru og geymdu það í hulstrinu.

Nánari upplýsingar

Einstöku sinnum geta örlitlar agnir úr hylkinu komist í gegnum síuna og upp í munninn.

Ef það gerist gætir þú fundið fyrir þessum ögnum á tungunni.

Það er ekki hættulegt að kyngja eða anda inn þessum ögnum.

Líkurnar á því að hylkið brotni í agnir aukast ef hylkið er í ógáti gatað oftar en einu sinni eða ef

innöndunartækinu er ekki haldið þannig að munnstykkið vísi niður á við í skrefi 7.