Telfast

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Telfast Filmuhúðuð tafla 180 mg
 • Skammtar:
 • 180 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Telfast Filmuhúðuð tafla 180 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 9d612759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

TELFAST 180 mg filmuhúðaðar töflur

fexófenadínhýdróklóríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Telfast og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Telfast

Hvernig nota á Telfast

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Telfast

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Telfast og við hverju það er notað

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Telfast inniheldur fexófenadínhýdróklóríð sem er andhistamín

Telfast 180 mg er notað fyrir fullorðna og börn eldri en 12 ára til að draga úr einkennum í húð eins og

kláða, bólgu og útbrotum við langvarandi ofsakláða (langvinnur sjálfvakinn ofsakláði).

2.

Áður en byrjað er að nota Telfast

Ekki má nota Telfast:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Telfast er notað ef þú:

ert með lifrar- eða nýrnasjúkdóm

ert með eða hefur einhvern tímann haft hjartasjúkdóm, því lyfið getur valdið hröðum eða

óreglulegum hjartslætti

ert öldruð/aldraður

Ef eitthvað af þessu á við um þig eða ef þú ert ekki viss, skaltu ávallt ráðfæra þig við lækninn áður en

þú byrjar að taka Telfast.

Notkun annarra lyfja samhliða Telfast

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Ákveðin sýrubindandi lyf sem innihalda ál- og magnesíumhýdroxíð geta dregið úr verkun Telfast ef

þau eru tekin samtímis. Því er mælt með að Telfast og slík lyf séu tekin með 2 klukkustunda millibili.

Meðganga og brjóstagjöf

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Telfast ætti ekki að nota á meðgöngu, nema nauðsyn beri til.

Ekki er mælt með notkun Telfast samhliða brjóstagjöf.

Akstur og notkun véla

Það er ólíklegt að Telfast hafi áhrif á hæfni til aksturs bifreiða eða notkunar véla. Samt ættirðu að

athuga hvort töflurnar valdi syfju eða sundli áður en þú ekur eða notar vélar.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Telfast

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Fyrir fullorðna og börn 12 ára og eldri

Venjulegur skammtur er ein 180 mg tafla á sólarhring.

Töfluna á að taka fyrir máltíð með vatni.

Lyfið byrjar að draga úr einkennum innan 1 klst. og virkar í 24 klst.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið, skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Hafið umbúðirnar meðferðis.

Einkenni ofskömmtunar eru sundl, syfja, þreyta og munnþurrkur.

Ef gleymist að nota Telfast

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Taktu næsta skammt á venjulegum tíma samkvæmt fyrirmælum læknisins.

Ef hætt er að nota Telfast

Láttu lækninn vita ef þú vilt hætta að taka Telfast áður en meðferð lýkur. Ef meðferð með Telfast er

hætt fyrr en áætlað var, geta einkennin komið fram aftur.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu samstundis samband við lækninn og hættu meðferð með Telfast ef þú:

bólgnar upp í andliti, vörum, tungu eða koki og átt erfitt með að anda, þar sem þetta geta verið

merki um alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

höfuðverkur

sljóleiki

ógleði

sundl.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum):

þreyta

syfja.

Auk þess geta eftirfarandi aukaverkanir komið fyrir (tíðni ekki þekkt, ekki hægt að áætla tíðni út frá

fyrirliggjandi gögnum):

svefnleysi

svefntruflanir

martraðir

óróleiki

hraður eða óreglulegur hjartsláttur

niðurgangur

húðútbrot og kláði

ofsakláði

alvarleg ofnæmisviðbrögð sem geta valdið bólgu í andliti, vörum, tungu eða koki, roði, þyngsli

fyrir brjósti og andnauð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Telfast

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Telfast 180 mg inniheldur

Virka innihaldsefnið er

fexófenadínhýdróklóríð. Hver tafla inniheldur 180 mg af

fexófenadínhýdróklóríði.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni:

Örkristallaður sellulósi, forgelatíneruð maíssterkja, natríumkroskarmellósi,

magnesíumsterat.

Filmuhúð:

Hýprómellósi, póvídón, títantvíoxíð (E171), vatnsfrí kísilkvoða, makrógól 400, járnoxíð

(E172).

Lýsing á útliti Telfast og pakkningastærðir

Telfast 180 mg filmuhúðaðar töflur eru ferskjulitaðar, ílangar töflur sem eru merktar með „018“ á

annarri hliðinni og „e“ á hinni hliðinni.

Töflurnar eru fáanlegar í þynnupakkningu með 30 eða 100 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

sanofi-aventis Norge AS, pósthólf 133, 1325 Lysaker, Noregur.

Framleiðandi:

Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Frakkland eða Sanofi Winthrop Industrie, Compiègne, Frakkland.

Umboð á Íslandi

Vistor hf., sími: 535 7000.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2016.