Tússól

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Tússól Mixtúra, lausn 5, 5 mg/ ml
 • Skammtar:
 • 5, 5 mg/ ml
 • Lyfjaform:
 • Mixtúra, lausn
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Tússól Mixtúra, lausn 5,5 mg/ml
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • e6622759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Tússól 5,5 mg/ml mixtúra, lausn

Guaífenesín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Tússól og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Tússól

Hvernig nota á Tússól

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Tússól

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Tússól og við hverju það er notað

Tússól er slímlosandi hóstamixtúra og er notuð við hósta.

2.

Áður en byrjað er að nota Tússól

Ekki má nota Tússól

ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Gæta þarf sérstakrar varúðar við notkun Tússól

ef þú hefur astma, lungnaþembu eða krónískan hósta

ef þú ert með lifrarsjúkdóm

ef þú ert með flogaveiki

ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Tússól er notað.

Notkun annarra lyfja samhliða Tússól

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Tússól getur haft áhrif á virkni annarra lyfja þótt þau séu ekki þekkt.

Notkun Tússól með mat eða drykk

Æskilegt er að drekka mikið af vatni samhliða töku lyfsins en það eykur slímlosun.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Tússól

inniheldur alkóhól og er því ekki ráðlagt að nota það á meðgöngu. Takmarkaðar upplýsingar

liggja fyrir um notkun guaífenesíns á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Tússól inniheldur alkóhól og er því ekki ráðlagt að nota það samhliða brjóstagjöf. Guaífenesín skilst í

litlu magni út í brjóstamjólk.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að lyfið geti haft áhrif á hæfni til aksturs eða stjórnunar vélknúinna tækja sé það notað í

ráðlögðum skömmtum. Tússól inniheldur alkókól en sé það notað á réttan hátt ætti það ekki að hafa

áhrif sem gætu skert hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Tússól inniheldur etanól, sorbitól, metýl- og própýl parahýdroxýbenzóat.

Rúmmálsprósenta etanóls (alkóhóls) í lyfinu er 10,6% (v/v), þ.e. allt að 838 mg/skammt, samsvarar

einn skammtur af Tússól allt að 21 ml af bjór eða 9 ml af léttvíni.

Skaðlegt fyrir áfengissjúklinga.

Þungaðar konur, konur með barn á brjósti, börn og áhættuhópar t.d. sjúklingar með lifrarsjúkdóma eða

flogaveiki þurfa að hafa í huga að lyfið inniheldur etanól.

Tússól inniheldur sorbitól. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður

en lyfið er notað.

Tússól inniheldur einnig metýl parahýdroxýbenzóat (E218) og própýl parahýdroxýbenzóat (E216) sem geta

valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum).

3.

Hvernig nota á Tússól

Ef læknir hefur ávísað lyfinu ákveður hann skammtastærðir sem henta sérstaklega. Ef ekki, skal miða

við eftirfarandi skammtastærðir.

Fullorðnir: 10 ml þrisvar sinnum á dag.

Börn:

Börn 6-12 ára: 2,5-5 ml þrisvar sinnum á dag.

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en sex ára án samráðs við lækni.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá

lækninum eða lyfjafræðingi.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða Eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Afleiðingar ofskömmtunar geta verið óþægindi frá meltingarvegi, ógleði, uppköst, syfja og truflun á

saltbúskap líkamans.

Ef gleymist að taka Tússól

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef gleymist að taka

lyfið skal bætt úr því strax og hægt er. Ef komið er að næsta skammti skal þeim skammti sem

gleymdist sleppt úr.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Meltingarfæri: Ógleði, uppköst, óþægindi frá meltingarvegi.

Ónæmiskerfi: Ofnæmisviðbrögð.

Taugakerfi: Syfja.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Tússól

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um

hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Tússól inniheldur:

Virka innihaldsefnið er: Guaífenesín.

Önnur innihaldsefni eru: Ammóníum klóríð, ammóníum glýcyrrhiza, metýl parahýdroxýbenzóat

(E218), própýl parahýdroxýbenzóat (E216), aetheról, lakkrís extrakt, glyceról, ammóníumlausn,

sorbitól, etanól og hreinsað vatn.

Lýsing á útliti Tússól og pakkningastærðir

Svartbrúnn vökvi, lykt af lakkrís og tímían.

Pakkningarstærð

150 ml flaska.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði, sími: 550 3300, fax: 550 3301.

Framleiðandi

Pharbil Waltrop GmbH, Im Wirrigen 25, D-45731 Waltrop, Þýskalandi

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur: í febrúar 2016.