Sumatriptan Bluefish

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Sumatriptan Bluefish Tafla 100 mg
 • Skammtar:
 • 100 mg
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Sumatriptan Bluefish Tafla 100 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • d8b0a8d1-271f-e111-9361-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Sumatriptan Bluefish 50 mg töflur

Sumatriptan Bluefish 100 mg töflur

sumatriptan

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Sumatriptan Bluefish og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Sumatriptan Bluefish

Hvernig nota á Sumatriptan Bluefish

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Sumatriptan Bluefish

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Sumatriptan Bluefish og við hverju það er notað

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

Sumatriptan Bluefish tilheyrir flokki lyfja sem kallast triptanlyf, og eru notuð við mígrenihöfuðverk.

Mígreni getur orsakast af tímabundinni víkkun æða í höfðinu. Sumatriptan Bluefish er talið draga úr

útvíkkun þessara æða. Við það dregur úr höfuðverknum og öðrum einkennum mígrenis eins og ógleði,

uppköstum og óþoli fyrir ljósi og hljóði.

Sumatriptan Bluefish virkar aðeins eftir að mígrenikast hefst. Það kemur ekki í veg fyrir að þú fáir

kast.

Sumatriptan Bluefish skal ekki nota til að koma í veg fyrir mígrenikast.

2.

Áður en byrjað er að nota Sumatriptan Bluefish

Ekki má nota Sumatriptan Bluefish

ef þú ert með ofnæmi fyrir sumatriptani eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með eða hefur verið með hjartavandamál, þ.m.t. hjartaáfall, hjartaöng (brjóstverk

vegna æfinga eða áreynslu), Prinzmetal hjartaöng (brjóstverkur sem kemur í hvíld) eða hefur

fundið fyrir einkennum tengdum hjarta, svo sem mæði eða þrýstingi í brjóstholi, eða ef þú ert

með blóðrásarvandamál í höndum og fótum (útæðasjúkdóm).

ef þú hefur fengið heilablóðfall/heilablóðþurrð, einnig lýst sem „áfalli“ eða heilablæðingu.

ef þú hefur haft skammvinna truflun á blóðflæði til heilans, sem litlir eða engir eftirmálar urðu

ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrarstarfsemi.

ef þú ert með háan blóðþrýsting.

ef þú tekur lyf sem innihalda ergotamin eða argotamin afleiður (mígrenilyf svo sem

methysergid) eða önnur triptanlyf (5 hydroxytryptamin (5HT1) viðtakahemla, svo sem

almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan eða zolmitriptan o.s.frv.). Þessi lyf

má ekki taka á sama tíma og Sumatriptan Bluefish (sjá einnig „Notkun annarra lyfja“).

ef þú tekur MAO hemla (t.d. moclobemid gegn þunglyndi eða selegilin gegn Parkinsons-

sjúkdómi). Ekki má nota sumatriptan innan tveggja vikna frá því notkun MAO hemla var hætt.

Sjá einnig „Notkun annarra lyfja“ hér fyrir aftan.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitaðu ráða hjá lækni áður en þú byrjar að nota Sumatriptan Bluefish ef:

þú notar mikið tóbak eða lyf sem innihalda nikótín (plástra eða tyggigúmmí), einkum ef þú ert

kona komin yfir tíðahvörf eða karl eldri en 40 ára. Læknirinn ætti að skoða þig fyrst.

þú ert með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi. Læknirinn gæti aðlagað skammtinn.

þú hefur fengið flog/krampaköst eða átt slíkt á hættu; sumatriptan getur valdið

flogum/krampaköstum. Sumatriptan Bluefish getur aukið hættuna á flogum.

þú ert með ofnæmi fyrir sumum sýklalyfjum (sulphonamidum). Þú gætir fundir fyrir

ofnæmisviðbrögðum eftir töku sumatriptans. Ráðlagt er að gæta varúðar.

þú notar náttúrlyf/náttúruvörur sem innihalda Jóhannesarjurt (

Hypericum perforatum

). Tíðni

aukaverkana gæti aukist.

þú ert með sykursýki, einkum ef þú ert kona komin yfir tíðahvörf eða karl eldri en 40 ára.

Læknirinn ætti að skoða þig fyrst.

Sumatriptan Bluefish á einungis að nota þegar greining á mígreni hefur verið staðfest og aðrir þættir

útilokaðir. Sumar tegundir mígrenis er ekki hægt að meðhöndla með sumatriptani.

Eftir að þú tekur Sumatriptan Bluefish getur þú fundið fyrir verk fyrir brjósti og þyngslum í stuttan

tíma. Þessi áhrif geta verið töluverð og náð upp að hálsi. Örsjaldan getur þetta verið vegna áhrifa á

hjartað. Því skalt þú hafa samband við lækninn ef einkennin hverfa ekki.

Of mikil notkun Sumatriptan Bluefish getur valdið langvinnum, daglegum höfuðverk eða versnandi

höfuðverk. Leitaðu upplýsinga hjá lækninum ef þú heldur að þetta geti átt við um þig. Það getur verið

nauðsynlegt að hætta meðferðinni með Sumatriptan Bluefish til að leysa vandamálið.

Notkun annarra lyfja samhliða Sumatriptan Bluefish

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Með milliverkunum er átt við að lyf sem notuð eru á sama tíma geti haft áhrif á verkun og/eða

aukaverkanir hvors annars. Eftirfarandi athugasemdir geta einnig átt við um lyf sem þú hefur notað

einhvern tíma áður eða ætlar að nota í nánustu framtíð.

lyf sem innihalda ergotamin (mígrenilyf) og önnur triptanlyf. Þau má ekki taka á sama tíma og

Sumatriptan Bluefish (sjá „Ekki má taka Sumatriptan Bluefish“). Eftir að þú tekur lyf sem

innihalda ergotamin eða önnur triptanlyf er þér ráðlagt að bíða í a.m.k. 24 klst. áður en þú tekur

Sumatriptan Bluefish. Eftir að þú tekur Sumatriptan Bluefish er þér ráðlagt að bíða í a.m.k.

6 klst. áður en þú tekur lyf sem innihalda ergotamin og í a.m.k. 24 klst. áður en þú tekur önnur

triptanlyf.

MAO hemlar (t.d. moclobemid gegn þunglyndi eða selegilin gegn Parkinsons-sjúkdómi).

Sumatriptan Bluefish má ekki taka innan við tveimur vikum eftir að notkun MAO hemla er

hætt.

notkun triptanlyfja með þunglyndislyfjum, svo sem sértækum serotonin endurupptökuhemlum

eða serotonin-noradrenalin endurupptökuhemlum, getur valdið serotonin heilkenni (safni

einkenna sem geta verið m.a. rugl, ofskynjanir, eirðarleysi, svitamyndun, vöðvakrampar og

skjálfti). Láttu lækninn vita ef þú finnur fyrir þessum einkennum.

Athugið að framangreind lyf geta verið þekkt undir öðrum nöfnum, oft sérheitum. Í þessum kafla

kemur aðeins fram heiti virka efnisins eða lyfjaflokkurinn, en ekki sérheitið. Skoðaðu ávallt vandlega

umbúðir og upplýsingar í fylgiseðli lyfsins sem þú ert að nota til að finna virka innihaldsefnið eða

lyfjaflokk þess lyfs.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Aðeins skal nota sumatriptan á meðgöngu að höfðu samráði við lækninn. Sumatriptan skal aðeins

notað á meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur fyrir móðurina er meiri en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið

og ef engin önnur viðeigandi meðferð er möguleg.

Brjóstagjöf

Sumatriptan berst yfir í brjóstamjólk. Ekki má gefa barni brjóst í 12 klst. eftir töku Sumatriptan

Bluefish. Ekki gefa barninu mjólkina sem myndast á þessu tímabili.

Akstur og notkun véla

Bæði mígreni og meðferð með sumatriptani geta valdið syfju og hún getur haft áhrif á hæfni til aksturs

og stjórnunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Sumatriptan Bluefish

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtar:

Fullorðnir

Venjulegur skammtur fyrir fullorðna

er ein Sumatriptan Bluefish 50 mg tafla, gleypt heil með vatni

(ekki mylja eða tyggja töfluna). Sumir sjúklingar geta þurft 100 mg skammt, þú ættir að fylgja því sem

læknirinn ráðleggur.

Notkun handa börnum og unglingum

Sumatriptan Bluefish er ekki ráðlagt fyrir börn undir 18 ára aldri.

Aldraðir (eldri en 65 ára)

Notkun Sumatriptan Bluefish er ekki ráðlögð hjá þessum aldurshópi.

Lyfjagjöf

Best er að taka Sumatriptan Bluefish við fyrstu merki um mígrenikast, þó það megi einnig taka

það hvenær sem er á meðan á mígrenikasti stendur.

Ekki nota Sumatriptan Bluefish til að fyrirbyggja mígrenikast.

Töflurnar skal gleypa heilar með vatni, helst eins fljótt og hægt er eftir að mígrenikast hefst.

Lengd meðferðar:

Ef ekki dregur úr einkennum eftir fyrsta skammtinn, skalt þú ekki taka annan skammt við sama

kastinu. Ef annað kast kemur fram seinna má taka Sumatriptan Bluefish aftur.

Ef dregur úr einkennum eftir fyrsta skammtinn, en þau koma fram á ný, mátt þú taka annan skammt

innan 24 klst., að því gefnu að það líði a.m.k. 2 klst. á milli skammta.

Þú mátt ekki taka meira en 300 mg af Sumatriptan Bluefish á neinu 24 klst. tímabili.

Ekki má taka meira en ráðlagðan hámarksskammt.

Ef tekinn er stærri skammtur af Sumatriptan Bluefish en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Aukaverkanir, svo sem þær sem nefndar eru í „Hugsanlegar aukaverkanir“, geta komið fram.

Ef gleymist að taka Sumatriptan Bluefish

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegustu aukaverkanir:

Leitið strax læknishjálpar.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fyrir en nákvæm tíðni þeirra er ekki þekkt.

Ofnæmisviðbrögð, frá viðbrögðum í húð til mjög sjaldgæfra tilvika bráðaofnæmis (skyndilegt

blóðþrýstingsfall, fölvi, æsingur, veikur og hraður púls, þvöl húð, skert meðvitund).

Hjartaöng (verkur í brjóstholi, oft vegna áreynslu), hjartaáfall eða krampi í æðum í hjarta,

tímabundnar breytingar á hjartalínuriti vegna blóðþurrðar. Verkur fyrir brjósti eða mæði eftir

notkun Sumatriptan Bluefish.

Krampar í æðum í þörmum, sem geta valdið þarmaskemmdum. Þú getur fundið fyrir magaverk

eða fengið blóðugan niðurgang.

Ef þú færð eitthvert þessara einkenna skömmu eftir notkun Sumatriptan Bluefish. Ekki nota meira af

lyfinu. Hafðu strax samband við lækni.

Aðrar aukaverkanir:

Algengar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Sundl, syfja eða hitakóf, truflun á skynjun.

Tímabundin blóðþrýstingshækkun skömmu eftir meðferð. Roði.

Mæði.

Ógleði. Uppköst.

Verkir, þyngsla-, herpings- eða þrýstingstilfinning einhvers staðar í líkamanum, þ.m.t. fyrir

brjósti eða í hálsi. Vöðvaverkir.

Verkir, hita- eða kuldatilfinning;

þróttleysi og þreyta.

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Truflun á lifrarprófum.

Hefur verið greint frá (koma fyrir hjá óþekktum fjölda einstaklinga):

Flog/krampar.

Skjálfti.

Trufluð vöðvaspenna.

Sjóntruflanir, t.d. tvísýni, flökt og stundum tap á sjón ásamt viðvarandi skerðingu. Sjóntruflanir

geta einnig komið fram af völdum mígrenikastsins sjálfs.

Hægur hjartsláttur, hraður hjartsláttur, óreglulegur hjartsláttur, hjartsláttarónot.

Skert blóðflæði til hand- og fótleggja, sem veldur fölva eða bláleitum lit á fingrum og tám.

Niðurgangur.

Blóðþrýstingsfall.

Stirðleiki í hálsi.

Liðverkir.

Kvíði.

Aukin svitamyndun.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Þar með er hægt að tilkynna aukaverkanir til Lyfjastofnunar og

bæta þannig þekkingu á aukaverkunum.

Sjúklingar og aðstandendur þeirra geta einnig tilkynnt aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar.

Leiðbeiningar eru á heimasíðu Lyfjastofnunar (sjá „Aukaverkanir“) www.lyfjastofnun.is.

5.

Hvernig geyma á Sumatriptan Bluefish

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota Sumatriptan Bluefish ef vart verður við sýnileg merki um skemmdir.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Sumatriptan Bluefish inniheldur

Virka innihaldsefnið er sumatriptan.

50 mg:

Hver tafla inniheldur 50 mg af sumatriptani (sem sumatriptan succinat).

100 mg:

Hver tafla inniheldur 100 mg af sumatriptani (sem sumatriptan succinat).

Önnur innihaldsefni eru: Natríum kroskarmellósi (E468), pólýsorbat 80 (E433), vatnsfrítt

kalsíum hýdrógenfosfat (E450), örkristallaður sellulósi (E460), natríum hýdrógenkarbónat

(E500) og magnesíum sterat (E470b).

Lýsing á útliti Sumatriptan Bluefish og pakkningastærðir

Töflur.

Sumatriptan Bluefish 50 mg töflur eru hvítar til beinhvítar, hylkislaga, tvíkúptar, óhúðaðar töflur,

merktar með „C“ á annarri hliðinni og „33“ á hinni hliðinni.

Sumatriptan Bluefish 100 mg töflur eru hvítar til beinhvítar, hylkislaga, tvíkúptar, óhúðaðar töflur,

merktar með „C“ á annarri hliðinni og „34“ á hinni hliðinni.

Sumatriptan Bluefish töflur fást í pakkningum sem innihalda 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 30, 50 eða

100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Bluefish Pharmaceuticals AB, P.O. Box 49013, 100 28 Stockholm, Svíþjóð.

Framleiðandi

Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, Svíþjóð.

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa

Vistor hf., sími: 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

50 mg og 100 mg tafla

Nafn

aðildarlands

Nafn lyfsins

Sumatriptan Bluefish

Sumatriptan Bluefish Pharmaceuticals 50 mg/100 mg tabletti

Sumatriptan Bluefish Pharmaceuticals 50 mg/100 mg tabletter

Sumatriptan Bluefish 50 mg/100 mg Tabletten

Sumatriptan Bluefish 50 mg/100 mg töflur

Sumatriptan Bluefish 50 mg/100 mg tabletten

Sumatriptan Bluefish 50 mg/100 mg tabletter

Sumatriptan Bluefish 50 mg/100 mg comprimidos

Sumatriptan Bluefish 50 mg/100 mg tabletter

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2017.