Strattera

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Strattera Hart hylki 80 mg
 • Skammtar:
 • 80 mg
 • Lyfjaform:
 • Hart hylki
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Strattera Hart hylki 80 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • f4602759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Strattera 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 og 100 mg, hylki, hart

Atomoxetin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Strattera og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Strattera

Hvernig nota á Strattera

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Strattera

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Strattera og við hverju það er notað

Til hvers er lyfið notað?

Strattera inniheldur atomoxetin og er notað til að meðhöndla athyglisbrest með ofvirkni (ADHD).

Lyfið er notað:

handa börnum eldri en 6 ára

handa ungmennum

handa fullorðnum

Lyfið er notað sem hluti af heildarmeðferð við sjúkdómnum, en hann þarf líka að meðhöndla með

öðrum aðferðum en lyfjum, svo sem ráðgjöf og atferlismeðferð.

Ekki á að nota lyfið til að meðhöndla ADHD hjá börnum yngri en 6 ára, þar sem ekki er vitað hvort

lyfið hefur áhrif eða veldur aukaverkunum hjá þeim.

Strattera er notað til að meðhöndla ADHD hjá fullorðnum ef einkenni eru mjög erfið og hafa áhrif á

vinnu eða félagslíf og ef einkenni sjúkdómsins voru líka til staðar á barnsaldri.

Verkun lyfsins

Strattera eykur magn noradrenalíns í heilanum.

Noradrenalín er framleitt í líkamanum og eykur athygli og minnkar hvatvísi og ofvirkni hjá

sjúklingum með ADHD. Lyfinu hefur verið ávísað til að hjálpa við að hafa stjórn á einkennum

ADHD. Strattera er ekki örvandi og er því ekki ávanabindandi.

Það geta liðið nokkrar vikur frá því að þú byrjar að taka lyfið þar til þú finnur fyrir fullum bata á

einkennum.

Um ADHD

Börnum og ungmennum með ADHD finnst:

erfitt að sitja kyrr og

erfitt að einbeita sér.

Það er ekki þeim að kenna að þau eiga erfitt með þetta. Mörg börn og ungmenni eiga við þess háttar

vandamál að stríða. Hjá þeim sem eru með ADHD getur sjúkdómurinn valdið vandamálum í daglegu

lífi. Börn og ungmenni með ADHD geta átt í erfiðleikum með nám og heimavinnu.

Þeim reynist erfitt að hegða sér vel heima fyrir, í skólanum og víðar. ADHD hefur ekki áhrif á greind

barna eða ungmenna.

Fullorðnum með ADHD finnst erfitt að gera það sama og börnum finnst erfitt, en það getur valdið

vandamálum sem tengjast:

vinnu

samböndum

litlu sjálfsáliti

námi

2.

Áður en byrjað er að nota Strattera

EKKI má nota Strattera ef þú:

hefur ofnæmi fyrir atomoxetini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

hefur tekið lyf í flokki mónóamínoxídasa hemla (MAO-hemlar), til dæmis fenelsín á síðustu

tveimur vikum. MAO-hemlar eru stundum notaðir við þunglyndi og öðrum geðsjúkdómum.

tekur Strattera samhliða MAO-hemlum getur það valdið alvarlegum aukaverkunum eða verið

lífshættulegt. Þú þarft einnig að bíða í að minnsta kosti 2 vikur (14 daga) eftir að þú hættir

töku Strattera áður en þú tekur einhvern MAO hemil.

hefur augnsjúkdóm sem er kallaður þrönghornsgláka (aukinn þrýstingur í auga).

ert með alvarleg hjartavandamál sem hækkaður blóðþrýstingur og/eða aukinn hjartsláttur getur

haft áhrif á, þar sem Strattera getur orsakað það.

ert með alvarleg vandamál sem tengjast blóðæðum í heila – eins og t.d. heilablóðfall, bólgu

eða staðbundna veikingu í æðavegg (slagæðagúlpur) eða þrengingu eða lokaðar æðar,

ert með æxli í nýrnahettum (krómfiklaæxli, pheochromocytoma)

Þú átt ekki að taka Strattera ef eitthvað af því sem er talið upp hér fyrir ofan á við um þig. Ef þú ert

ekki viss skaltu spyrja lækni eða lyfjafræðing áður en þú tekur Strattera. Þetta er vegna þess að

Strattera getur valdið því að þessir kvillar versni.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Bæði fullorðnir og börn eiga að kynna sér eftirfarandi varnaðarorð og varúðarreglur.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Strattera er notað ef þú ert með:

hugsanir um að taka eigið líf eða hefur reynt að taka eigið líf.

hjartavandamál

(þar

meðal

hjartagalla)

eða

aukinn

hjartslátt.

Strattera

getur

aukið

hjartsláttartíðni þína (púls). Sumir sjúklingar með hjartagalla hafa dáið skyndilega.

háan blóðþrýsting. Strattera getur hækkað blóðþrýsting.

lágan blóðþrýsting. Strattera getur orsakað svima eða yfirlið hjá fólki með lágan blóðþrýsting.

vandamál eins og skyndilega breytingu á blóðþrýstingi eða á hjartslætti.

hjartasjúkdóm eða sögu um heilablóðfall.

lifrarsjúkdóm - þú gætir þurft minni skammta.

geðræn einkenni, þ.m.t. ofskynjanir (að heyra raddir og sjá hluti sem eru ekki til staðar), að

trúa því sem ekki er satt eða vera tortrygginn.

áráttu (ofsakæti eða ofæsing, sem veldur óvenjulegri hegðun) og uppnám.

árásarhneigð.

óvinveittar og reiðilegar (fjandsamlegar) tilfinningar .

sögu um flogaveiki eða hefur fengið krampaköst af öðrum orsökum. Strattera getur valdið

aukinni krampatíðni.

skapbreytingar (skapsveiflur) eða ert mjög óhamingjusamur/óhamingjusöm.

endurtekna kippi í einhverjum líkamshlutum, sem erfitt er að ná stjórn á, eða endurtekur hljóð

eða orð.

Láttu lækni þinn eða lyfjafræðing vita hvort eitthvað af þessu á við um þig áður en þú byrjar

meðferðina. Þetta er vegna þess að Strattera getur aukið þessi vandamál. Læknirinn vill fylgjast með

því hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

Rannsóknir sem læknirinn gerir áður en þú byrjar að taka Strattera

Þessar rannsóknir eru gerðar til að ganga úr skugga um hvort Strattera er rétta lyfið fyrir þig.

Læknirinn mun mæla hjá þér

blóðþrýsting og hjartsláttartíðni (púls) áður en þú byrjar að taka Strattera og meðan þú tekur lyfið

líkamshæð þína og þyngd, ef þú tekur Strattera meðan þú ert barn eða unglingur

Læknirinn mun ræða við þig um:

önnur lyf sem þú notar

hvort einhver í fjölskyldu þinni hafi dáið skyndilega af óþekktum orsökum

aðra kvilla (svo sem hjartakvilla) sem þú eða einhver í fjölskyldu þinni gætuð verið með

Það er mikilvægt að þú veitir eins góðar upplýsingar og þú getur. Það auðveldar lækninum að ákveða

hvort Strattera er rétta lyfið fyrir þig. Læknirinn gæti ákveðið að nauðsynlegt sé að gera fleiri

rannsóknir áður en þú byrjar að nota lyfið.

Notkun annarra lyfja samhliða Strattera

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð, þar með talin lyf sem fengin eru án lyfseðils. Læknirinn mun ákveða hvort þú getir

tekið Strattera með þeim lyfjum sem þú notar og í sumum tilfellum gæti þurft að breyta þeim

skömmtum sem þú tekur eða auka þá hægar en venjulega.

Ekki má taka Strattera samhliða lyfjum sem kallast MAO-hemlar (mónóamínoxidasahemlar) og eru

notuð við þunglyndi. Sjá kafla 2 „Ekki má taka Strattera”.

Ef þú tekur önnur lyf getur Strattera haft áhrif á virkni þeirra eða valdið aukaverkunum. Ræddu við

lækni þinn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Strattera ef þú tekur einhver eftirtalinna lyfja:

Blóðþrýstingshækkandi lyf eða lyf sem notuð eru til að stjórna blóðþrýstingi

Lyf eins og þunglyndislyf, til dæmis impramín, venlafaxín, mirtazapín, flúoxetín eða paroxetín

Sum lyf við hósta og kvefi, sem innihalda efni sem geta haft áhrif á blóðþrýsting. Mikilvægt er

að spyrja ráða í apótekinu þegar þú færð slík lyf

Sum lyf sem eru notuð til að meðhöndla geðsjúkdóma

Lyf sem vitað er að auka hættu á krampaköstum

Sum lyf sem valda því að Strattera er lengur í líkamanum en venjulega (svo sem kínidín og

terbínafín)

Salbútamól (astmalyf) getur valdið því að hjartað virðist slá mjög hratt ef það er tekið inn eða

gefið með inndælingu, en það hefur ekki áhrif á astmann til hins verra

Lyfin hér að neðan geta aukið áhættu á óeðlilegum hjartslætti þegar þau eru tekin samhliða Strattera:

lyf sem eru notuð til að stjórna hjartslætti

lyf sem breyta saltstyrk í blóði

lyf til fyrirbyggingar og meðhöndlunar malaríu

sum sýklalyf (eins og til dæmis erýtrómýcín og moxifloxasín)

Ef þú ert ekki viss um hvort lyf sem þú notar eru á listanum hér fyrir ofan skaltu spyrja lækninn eða

lyfjafræðing áður en þú tekur Strattera.

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki er vitað hvort lyfið getur haft áhrif á ófætt barn eða borist í brjóstamjólk.

Ekki á að taka lyfið á meðgöngu, nema samkvæmt læknisráði.

Forðast skal að taka lyfið meðan barn er haft á brjósti eða hætta brjóstagjöf.

Ef þú:

ert þunguð eða með barn á brjósti

heldur að þú getir verið þunguð eða áætlar að verða þunguð

áætlar að vera með barn á brjósti

Skaltu ráðfæra þig við lækninn eða lyfjafræðing áður en þú byrjar að taka lyfið.

Akstur og notkun véla

Þú getur fundið fyrir þreytu, syfju eða sundli eftir töku Strattera. Þú átt að fara varlega ef þú ekur bíl

eða stjórnar tækjum eða vélum þar til þú veist hvaða áhrif Strattera hefur á þig. Ef þú finnur fyrir

þreytu, syfju eða sundli átt þú hvorki að aka bíl né stjórna tækjum eða vélum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Mikilvægar upplýsingar um innihald hylkjanna

Ekki opna Strattera hylkin, þar sem innihald hylkisins getur ert augu. Ef innihald hylkisins kemst í

snertingu við augu, skal samstundis skola svæðið með miklu vatni og leitað eftir ráðleggingum læknis.

Húð sem kemst í snertingu við innihald hylkisins skal þvo eins fljótt og auðið er.

3.

Hvernig nota á Strattera

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig

nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Venjulega er lyfið tekið einu

sinni til tvisvar á dag (á morgnana og síðdegis eða snemma kvölds).

Börn eiga ekki að taka lyfið nema með aðstoð fullorðinna.

Ef þú tekur Strattera einu sinni á dag og finnur fyrir syfju eða ógleði gæti læknirinn ákveðið

breyta skammtinum í tvisvar á dag.

Gleypa á hylkin í heilu lagi með eða án fæðu.

Ekki má opna hylkið og fjarlægja innihald þess og taka það inn á annan hátt en þann sem lýst er

hér.

Það er auðveldara að muna eftir að taka lyfið ef það er tekið á sama tíma á hverjum degi.

Hve mikið á að taka

Börn og unglingar (6 ára og eldri):

Læknirinn mun segja þér hversu mikið Strattera þú átt að taka og mun reikna skammtinn út frá

líkamsþyngd. Hann/hún mun ávallt byrja á lægri skömmtum og hækka síðan skammtinn af Strattera

sem þú þarft að taka miðað við líkamsþyngd:

Líkamsþyngd upp að 70 kg: Upphaflegur heildardagskammtur er 0,5 mg/kg líkamsþyngdar, að

lágmarki í 7 daga. Að þeim tíma liðnum gæti læknirinn ákveðið að auka skammtinn upp í

venjulegan viðhaldsskammt sem er um 1,2 mg/kg líkamsþyngdar á dag.

Líkamsþyngd yfir 70 kg: Upphaflegur heildardagskammtur Strattera er 40 mg á dag, að

lágmarki í 7 daga. Að þeim tíma liðnum gæti læknirinn ákveðið að auka skammtinn upp í

venjulegan viðhaldsskammt sem er um 80 mg/dag. Hámarksdagskammtur sem læknir mun ávísa

er 100 mg.

Fullorðnir

Upphaflegur heildardagskammtur af Strattera er 40 mg, og á að taka hann að lágmarki í 7 daga.

Læknirinn gæti síðan ákveðið að auka skammtinn í venjulegan viðhaldsskammt, 80-100 mg á dag.

Hámarksdagskammtur sem læknir mun ávísa er 100 mg.

Ef þú ert með vandamál tengd lifur er hugsanlegt að læknirinn ávísi minni skammti.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn

Hafðu samstundis samband við lækni eða bráðamóttöku og láttu vita hve mörg hylki þú hefur tekið.

Algengustu aukaverkanir sem tilkynnt hefur verið um vegna of stórs skammts eru einkenni frá

meltingarvegi, svefnhöfgi, sundl, skjálfti, og óeðlileg hegðun.

Ef gleymist að taka Strattera

Ef þú gleymir að taka skammt átt þú að taka hann um leið og þú manst eftir honum en það má ekki

taka meira en heildardagsskammt á hverjum sólarhring. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp

skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að taka Strattera

Yfirleitt fær notandi ekki aukaverkanir ef hann hættir að taka Strattera en einkenni ADHD geta komið

fram á nýjan leik. Þú skalt hafa samband við lækninn áður en þú hættir að nota lyfið.

Hvað gerir læknirinn meðan á meðferð stendur?

Læknirinn framkvæmir rannsóknir

áður en meðferð hefst – til að ganga úr skugga um að Strattera sé öruggt og gagnist þér.

eftir að meðferð hefst – a.m.k á 6 mánaða fresti, en hugsanlega oftar.

Rannsóknir verða einnig gerðar þegar skömmtum er breytt. Meðal þeirra eru:

mælingar á hæð og þyngd hjá börnum og ungmennum

mæling blóðþrýstings og hjartsláttartíðni

athugað hvort þú sért með einhverja kvilla eða hvort aukaverkanir hafi versnað meðan þú hefur

tekið Strattera

Langtímameðferð

Ekki er nauðsynlegt að taka Strattera um alla framtíð. Ef þú tekur Strattera lengur en í eitt ár mun

læknirinn endurmeta meðferðina til að ganga úr skugga um hvort enn sé þörf fyrir lyfið.

Leitið til læknisins, eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum, en það gerist þó ekki hjá öllum. Þó sumir

fái aukaverkanir hafa flestir gagn af því að taka Strattera. Læknirinn mun ræða við þig um þessar

aukaverkanir.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar

. Ef þú færð einhverjar af eftirtöldum aukaverkunum

skaltu hafa samband við lækni tafarlaust.

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá

allt að

1 af hverjum 100 einstaklingum

)

tilfinning fyrir eða vera með mjög hraðan hjartslátt, óreglulegur hjartsláttur

hugsanir um sjálfsvíg eða sjálfsvígslöngun

árásarhneigð

óvinsamlegar og reiðilegar tilfinningar (fjandsamleg hegðun)

skapsveiflur eða skapbreytingar

alvarleg ofnæmisviðbrögð með einkennum um

þrota í andliti og hálsi

öndunarerfiðleika

ofsakláða (litlir upphleyptir blettir á húð, með kláða)

krampaköst

geðrofseinkenni þar með taldar ofskynjanir (eins og að heyra raddir eða sjá hluti sem ekki eru til

staðar), trúgirni eða tortryggni

Börn og ungmenni undir 18 ára aldri eru í aukinni hættu á að fá aukaverkanir svo sem:

hugsanir um sjálfsvíg eða sjálfsvígslöngun (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100

einstaklingum)

skapsveiflur eða skapbreytingar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Fullorðnir eru í minni hættu á að fá aukaverkanir (

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000

einstaklingum

) svo sem:

krampaköst

geðrofseinkenni þar með taldar ofskynjanir (eins og að heyra raddir eða sjá hluti sem ekki eru til

staðar), trúgirni eða tortryggni

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

lifrarskaði

Þú skalt hætta að taka Strattera og hafa tafarlaust samband við lækni eða sjúkrahús ef þú færð

eitthvað af eftirfarandi:

dökkt þvag

gula húð eða gul augu

kviðverki sem eru sárir þegar þrýst er á kviðinn hægra megin rétt undir rifbeinunum

óútskýranlega ógleði (velgju)

þreytu

kláða

tilfinningu um að þú sért að fá flensu

Meðal annarra aukaverkana eru eftirtaldar aukaverkanir. Hafðu samband við lækni eða

lyfjafræðing ef þær verða alvarlegar.

Mjög algengar

aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

BÖRN og UNGMENNI eldri en 6 ára

FULLORÐNIR

Höfuðverkur

Magaverkur (kviðverkur)

Minnkuð matarlyst (finna ekki til svengdar)

Ógleði eða uppköst

Syfja

Hækkaður blóðþrýstingur

Aukin hjartsláttartíðni (púls)

Þessar aukaverkanir geta horfið eftir nokkurn tíma

hjá flestum sjúklingum.

Ógleði

Munnþurrkur

Höfuðverkur

Minnkuð matarlyst (finna ekki til svengdar)

Vandamál við að sofna og halda svefni,

vakna snemma

Hækkaður blóðþrýstingur

Aukin hjartsláttartíðni (púls)

Algengar

aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

BÖRN og UNGMENNI eldri en 6 ára

FULLORÐNIR

Pirringur eða æsingur

Svefnvandamál, vakna snemma

Þunglyndi

Að vera sorgmæddur eða finna fyrir

vonleysi

Kvíðatilfinning

Vöðvakippir

Þanin sjáöldur (stækkaður augasteinn)

Sundl

Hægðatregða

Minnkuð matarlyst

Magakveisa, meltingartruflanir

Bólga, roði og kláði í húð

Útbrot

Slen (svefnhöfgi)

Brjóstverkur

Þreyta

Þyngdartap

Æsingur

Minnkuð kynlöngun

Svefntruflanir

Þunglyndi

Að vera sorgmæddur eða finna fyrir

vonleysi

Kvíðatilfinning

Sundl

Óeðlilegt bragð eða bragðbreytingar sem

ekki ganga til baka

Skjálfti

Stingir eða dofi í höndum eða fótum

Syfja, sljóleiki, þreytutilfinning

Hægðatregða

Magaverkur

Meltingartruflanir

Vindgangur

Uppköst

Hitakóf eða roði

Mjög hraður hjartsláttur eða tilfinning um

slíkt

Bólga, roði og kláði í húð

Aukin svitamyndun

Útbrot

Vandamál við þvaglát, svo sem þvagteppa,

tíð eða seinleg þvaglát, verkur við þvaglát

Bólga í blöðruhálskirtli

Verkir í nára hjá karlmönnum

Stinningarvandamál

Seinkuð fullnæging

Erfiðleikar við að halda stinningu

Tíðaverkir

Máttleysi eða þróttleysi

Þreyta

Letitilfinning (svefnhöfgi)

Hrollur

Pirringur, taugaveiklun

Þorstatilfinning

Þyngdartap

Sjaldgæfar

aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

BÖRN og UNGMENNI eldri en 6 ára

FULLORÐNIR

Yfirlið

Skjálfti

Mígreni

Þokusýn

Óeðlileg tilfinning i húð, svo sem sviði,

kitl, kláði eða stingir

Stingir eða dofi í höndum eða fótum

Krampar (flog)

Mjög hraður hjartsláttur eða tilfinning um

slíkt (lenging QT-bils)

Mæði

Aukin svitamyndun

Kláði í húð

Máttleysi eða þróttleysi

Eirðarleysi

Vöðvakippir

Yfirlið

Mígreni

Þokusýn

Óeðlilegur hjartsláttur (lenging QT-bils)

Kaldir fingur og tær

Brjóstverkur

Mæði

Upphleyptir rauðir blettir á húð, með kláða

(ofsakláði)

Vöðvakrampar

Þvaglátaþörf

Óeðlileg eða engin fullnæging

Óreglulegar tíðablæðingar

Ekkert sáðlát

Mjög sjaldgæfar

aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

BÖRN og UNGMENNI eldri en 6 ára

FULLORÐNIR

Léleg blóðrás sem verður þess valdandi

að tær og fingur verða dofnir og fölir

(Raynauds heilkenni)

Vandamál við þvaglát, svo sem tíð eða

seinleg þvaglát, verkur við þvaglát

Langvarandi og sársaukafull stinning

Verkir í nára hjá körlum

Léleg blóðrás sem verður þess valdandi að

tær og fingur verða dofnir og fölir

(Raynauds heilkenni)

Langvarandi og sársaukafull stinning

Áhrif á vöxt

Hjá sumum börnum hægir á vexti (þyngd og hæð) þegar þau byrja að taka Strattera.

Við langtímameðferð ná börn þó aftur eðlilegri hæð og þyngd fyrir sinn aldur.

Læknirinn mun fylgjast með þyngd og hæð barnsins þíns. Ef barnið stækkar ekki eða þyngist eins og

búist var við getur læknirinn breytt skammti af Strattera eða gert hlé á meðferðinni.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Strattera

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskju eða á þynnu á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80 og 100 mg hörð hylki innihalda

Virka innihaldsefnið er atomoxetinhýdróklóríð. Hvert hart hylki inniheldur því sem samsvarar

10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg og 60 mg, 80 mg eða 100 mg af atomoxetini.

Önnur innihaldsefni eru forhleypt maíssterkja og dímetikon.

Skel hylkisins inniheldur natríumlaurýlsúlfat og gelatínu. Litarefni í skel hylkisins eru:

Gult járnoxíð E172 (18 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg)

Títantvíoxíð E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg)

FD&C blár 2 (indígókarmín) E132 (25 mg, 40 mg og 60 mg)

Rautt járnoxíð E172 (80 mg og 100 mg)

Ætilegt svart blek (inniheldur shellak og svart járnoxíð (E172)

Lýsing á útliti Strattera og pakkningastærðir

Hylki, hart, 10 mg (Hvít, merkt Lilly 3227/10 mg, u.þ.b. 15,5-16,1 mm að lengd)

Hylki, hart, 18 mg (Gyllt/hvít, merkt Lilly 3238/18 mg, u.þ.b. 15,5-16,1 mm að lengd)

Hylki, hart, 25 mg (Blá/hvít, merkt Lilly 3228/25 mg, u.þ.b. 15,5-16,1 mm að lengd)

Hylki, hart, 40 mg (Blá, merkt Lilly 3229/40 mg, u.þ.b. 15,5-16,1 mm að lengd)

Hylki, hart, 60 mg (Blá/gyllt, merkt Lilly 3239/60 mg, u.þ.b. 17,5-18,1 mm að lengd)

Hylki, hart, 80 mg (Brún/hvít, merkt Lilly 3250/80 mg, u.þ.b. 17,5-18,1 mm að lengd)

Hylki, hart, 100 mg (Brún, merkt Lilly 3251/100 mg, u.þ.b. 19,2-19,8 mm að lengd)

Strattera hylki fást í 7, 14, 28 eða 56 hylkja pakkningum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu

markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Eli Lilly Danmark A/S, Lyskær 3E, 2. tv. DK-2730 Herlev, Danmörk.

Framleiðandi:

Lilly S.A. Avda. Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spánn.

Strattera er skrásett vörumerki Eli Lilly and Company.

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Austurríki, Belgía, Króatía, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Þýskaland, Grikkland,

Ungverjaland, Ísland, Írland, Ítalía, Lettland, Lichtenstein, Litháen, Luxemborg, Malta, Holland,

Noregur, Pólland, Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð og Bretland: Strattera.

óskað

frekari

upplýsinga

lyfið,

vinsamlegast

hafið

þá

samband

við

fulltrúa

markaðsleyfishafa.

Icepharma hf

Lyngháls 13

110 Reykjavík

Ísland

Sími: +354 540 8000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júní 2015.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á http://www.serlyfjaskra.is