Simvastatín Alvogen

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Simvastatín Alvogen Filmuhúðuð tafla 20 mg
 • Skammtar:
 • 20 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Simvastatín Alvogen Filmuhúðuð tafla 20 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 3b602759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Simvastatín Alvogen 20 mg, filmuhúðaðar töflur

Simvastatín Alvogen 40 mg, filmuhúðaðar töflur

Simvastatín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Simvastatín Alvogen og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Simvastatín Alvogen

Hvernig nota á Simvastatín Alvogen

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Simvastatín Alvogen

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Simvastatín Alvogen og við hverju það er notað

Simvastatín Alvogen inniheldur virka efnið simvastatín. Simvastatín tilheyrir flokki lyfja sem kallast

statín. Simvastatín verkar á þann hátt að það dregur úr magni heildarkólesteróls, „slæms“ kólesteróls

(LDL kólesteróls) og ákveðinna fituefna sem kallast þríglýseríð í blóðinu. Auk þess eykur simvastatín

þéttni „góðs“ kólesteróls (HDL kólesteróls).

Kólesteról er eitt af mörgum fituefna sem finnast í blóðinu. Heildarmagn kólesteróls í blóðinu skiptist

aðallega í LDL og HDL kólesteról.

LDL kólesteról er oft kallað „slæmt“ kólesteról vegna þess að það getur safnast upp í veggjum

slagæða og myndað fituútfellingar. Með tímanum geta þessar fituútfellingar safnast upp og valdið því

að slagæðar þrengjast. Þegar þetta gerist getur það hægt á eða hindrað blóðflæði til mikilvægra líffæra

eins og hjarta og heila. Ef blóðflæði er hindrað getur það valdið hjartaáfalli eða slagi.

HDL kólesteról er oft kallað „gott“ kólesteról vegna þess að það hjálpar til við að hindra að slæma

kólesterólið safnast upp í slagæðunum og hefur verndandi áhrif gegn hjartasjúkdómum.

Þríglýseríð er annað form finuefna í blóðinu og getur aukið hættu á hjartasjúkdómum.

Þú átt að vera á fituskertu mataræði á meðan lyfjagjöf með þessu lyfi stendur.

Simvastatín Alvogen er notað til viðbótar við fituskert mataræði ef þú ert með:

Aukið kólesteról í blóði (kólesterólhækkun af óþekktum orsökum) eða aukna blóðfitu (blönduð

blóðfituhækkun).

Arfgenga veiki (arfhrein arfgeng kólesterólhækkun) sem veldur aukningu á kólesterólmagni í

blóðinu. Þú getur einnig fengið aðra meðferð.

Kransæðasjúkdóm eða ef þú átt á hættu að fá kransæðasjúkdóm (vegna sykursýki, sögu um slag,

eða annarra æðasjúkdóma). Simvastatin getur lengt líf þitt með því að draga úr hættunni á

hjartasjúkdómum, óháð magni kólesteróls í blóðinu.

Hjá flestum koma engin einkenni fram strax þó kólesteról sé of hátt. Læknirinn getur mælt

kólesterólið í einfaldri blóðprufu. Farðu reglulega til læknisins, fylgstu með kólesterólinu og ræddu

markmið þín við lækninn.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Simvastatín Alvogen

Ekki má nota Simvastatín Alvogen

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir simvastatíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

Ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti.

Ef þú tekur eitt eða fleiri eftirfarandi lyfja á sama tíma:

ketókónazól, ítrakónazól, posakónazól eða vorikónazól (lyf gegn sveppasýkingum)

erýtrómýcín, claritrómýcín eða telitrómýcín (sýklalyf)

HIV-próteasahemla, svo sem indínavír, nelfínavír, rítonavír og saquínavír (lyf gegn HIV

sýkingum)

boceprevír eða telaprevír (lyf við lifrabólgu C veirusýkingu)

nefazódón (þunglyndislyf)

cobisistat

gemfíbrózíl (lyf til að lækka kólesteról)

ciklósporín (lyf notað hjá sjúklingum við líffæraígræðslur)

danazól (hormón framleitt af mönnum til meðferðar við legslímuvillu)

Ef þú notar nú eða hefur síðustu 7 daga notað fúsidínsýru (lyf við bakteríusýkingum) til inntöku

eða með inndælingu. Samsetning fúsidínsýru og Simvastatín Alvogen getur leitt til alvarlegra

vöðvakvilla (rákvöðvalýsu/rhabdomyolysis).

Ekki taka meira en 40 mg af Simvastatín Alvogen á dag ef þú tekur lomitapíð (notað við alvarlegri og

sjaldgæfri arfgengri kólesterólhækkun).

Leitið ráða hjá lækninum ef þú ert ekki viss um hvort hér að ofan sé minnst á lyf sem þú tekur.

Varnaðaraorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Simvastatín Alvogen er notað.

Láttu lækninn vita um almennt heilsufar þitt, þ.m.t. ofnæmi.

Láttu lækninn vita ef þú drekkur mikið magn áfengis.

Láttu lækninn vita ef þú hefur einhvern tíma fengið lifrarsjúkdóm. Ekki er víst að simvastatín

henti þér.

Láttu lækninn vita ef þú átt að fara í aðgerð. Þú gætir þurft að hætta að taka simvastatíntöflur í

stuttan tíma.

Ef þú ert af asískum uppruna. Þú gætir þurft aðra skammta sem henta þér betur.

Læknirinn ætti að taka blóðprufu áður en þú byrjar að taka Simvastatín Alvogen og ef þú finnur fyrir

einkennum lifrarvandamála á meðan töku lyfsins stendur. Það er gert til að athuga hversu vel lifrin

starfar.

Læknirinn gæti þurft að taka blóðprufur til þess að athuga lifrarstarfsemi eftir að meðferð með

Simvastatín Alvogen hefst

Á meðan þú tekur þetta lyf mun læknirinn hafa nákvæmt eftirlit með þér ef þú ert með sykursýki eða

átt á hættu að fá sykursýki. Líklegra er að þú eigir á hættu að fá sykursýki ef þéttni sykra og fitu í

blóðinu er há, þyngd þín of mikil og blóðþrýstingurinn hár.

Láttu lækninn vita ef þú ert með alvarlegan lungnasjúkdóm.

Hafðu strax samband við lækninn ef þú finnur fyrir óútskýranlegum verkjum eða máttleysi í

vöðvum eða eymslum þegar þrýst er á þá. Þetta er vegna þess að vöðvavandamál geta í mjög

sjaldgæfum tilvikum verið alvarleg, þ.m.t. niðurbrot vöðva sem veldur nýrnaskemmdum; og

örsjaldan valdið dauðsföllum.

Hættan á niðurbroti vöðva getur verið aukin við stærri skammta af simvastatíni, einkum 80 mg

skammtinn. Hætta á niðurbroti vöðva er einnig meiri hjá sumum sjúklingum.

Talaðu við lækninn ef eitthvað af eftirfarandi atriðum á við um þig:

ef þú neytir áfengis í miklu magni

þú ert eldri en 65 ára

þú ert með nýrnasjúkdóm

þú ert með skjaldkirtilssjúkdóm

þú eða náinn ættingi er með arfgengan vöðvasjúkdóm

þú ert kona

þú hefur áður fundið fyrir vöðvasjúkdómum í meðferð með kólesteróllækkandi lyfjum sem

kallast „statín“ eða „fíbröt“

Segið lækninum eða lyfjafræðingi einnig frá því ef fram kemur þrálátur vöðvaslappleiki. Vera má að

gera þurfi viðbótarrannsóknir og nota önnur lyf til að greina og meðhöndla þetta ástand.

Börn og unglingar

Öryggi og virkni simvastatíns hefur verið rannsökuð hjá 10-17 ára drengjum og stúlkum sem byrjað

höfðu á blæðingum a.m.k einu ári fyrr (sjá kafla 3 Hvernig nota á Simvastatín Alvogen).

Simvastatin hefur ekki verið rannsakað hjá börnum yngri en 10 ára. Ræðið við lækninn ef þörf er á

nánari upplýsingum.

Notkun annarra lyfja samhliða Simvastatín Alvogen

Látið lækninn vita ef þú notar, hefur nýlega notað eða kynnir að nota lyf með einhverju eftirtalinna

virku innihaldsefna. Notkun Simvastatín Alvogen ásamt einhverjum þessara lyfja getur aukið hættuna

á vöðvakvillum (sum þeirra hafa þegar verið talin upp í kaflanum hér á undan „Ekki má nota

Simvastatín Alvogen“):

Ef þú þarft að taka inn fúsidínsýru vegna bakteríusýkingar þarftu tímabundið að hætta að taka

þetta lyf. Læknirinn mun segja þér hvenær öruggt er að hefja aftur töku á Simvastatín Alvogen.

Notkun Simvastatín Alvogen ásamt fúsidínsýru getur í sjaldgæfum tilvikum leitt til

vöðvaslappleika, eymsla og verkja (rákvöðvalýsa). Sjá frekari upplýsingar um rákvöðvalýsu í

kafla 4.

Ciklósporín (ónæmisbælandi lyf sem er oft notað hjá líffæraþegum)

Danazól (notað við legslímuflakki, sem er sjúkdómur sem veldur vexti legslímhúðar annar

staðar en í legi)

Lyf með virk innihaldsefni eins og ítrakónazol, ketókónazól, flúkónazól, posakónazól eða

vorikónazól (notuð við sveppasýkingum)

Fíbröt með virk innihaldsefni eins og gemfíbrózíl og bezafíbrat (notuð til að lækka kólesteról)

Erýtrómýcín, claritrómýcín eða telitrómýcín (notað við bakteríusýkingum)

HIV-próteasahemlar svo sem indínavír, nelfínavír, rítonavír og saquínavír (notuð við HIV

sýkingum)

Veirulyf gegn lifrarbólgu C svo sem boceprevír, telaprevír, elbasvír eða grazoprevír (notuð við

lifrabólgu C veirusýkingu)

Nefazódón (notað við þunglyndi)

Lyf með virka efninu kóbísistat

Amíódarón (notað við óreglulegum hjartslætti)

Verapamíl, díltíazem eða amlódipín (notuð við háum blóðþrýstingi, brjóstverkjum tengdum

hjartasjúkdómi, eða öðrum einkennum frá hjarta)

Lomitapíð (notað við alvarlegum og sjaldgæfum arfgengum kólesterólsjúkdómi)

Colchicín (notað við þvagsýrugigt).

Eins og á við um lyfin sem talin eru upp hér fyrir framan, skal einnig láta lækninn eða lyfjafræðing

vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau

sem fengin eru án lyfseðils.

Það er sérstaklega mikilvægt að greina lækninum frá því ef þú ert í meðferð með eftirtöldum lyfjum:

lyf með virku innihaldsefni eins og warfarín, fenóprókúmon eða acenókúmaról, notuð til að

koma í veg fyrir blóðtappamyndun (segavarnarlyf)

Fenófíbrat (einnig notað til að lækka kólesteról)

Níacín (einnig notað til að lækka kólesteról)

Rifampicín (sýklalyf sem er notað við berklum).

Þú skalt einnig láta alla lækna sem ávísa nýjum lyfjum vita að þú takir Simvastatín Alvogen.

Notkun Simvastatín Alvogen með mat eða drykk

Greipaldinsafi inniheldur eitt eða fleiri efni sem geta hugsanlega stuðlað að auknu magni simvastatíns

í blóði. Þess vegna ætti að forðast neyslu greipaldinsafa.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þungaðar konur, konur sem eru að reyna að verða þungaðar eða grunar að þær séu það eiga ekki að

taka simvastatín.

Verðir þú þunguð meðan á meðferð með simvastatíni stendur skaltu tafarlaust hætta að taka það og

hafa samband við lækninn.

Konur sem taka simvastatín eiga ekki að vera með barn á brjósti því ekki er vitað hvort lyfið berst yfir

í brjóstamjólk.

Akstur og notkun véla

Ekki er gert ráð fyrir því að simvastatín hafi nein áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Þó verður

að taka tillit til þess að sumir geta fundið fyrir sundli eftir notkun Simvastatín Alvogen.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing

Simvastaín Alvogen inniheldur mjólkursykur (laktósa)

Simvastatín Alvogen töflur innihalda mjólkursykur. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa

samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Simvastatín Alvogen

Læknirinn mun velja töflur af viðeigandi styrkleika fyrir þig, miðað við ástand þitt, núverandi meðferð

og einstaklingsbundna áhættu.

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Þú átt að vera á kólesteróllækkandi fæði á meðan þú tekur simvastatín.

Skammtar

Ráðlagður skammtur er á bilinu 5 mg til 80 mg einu sinni á dag til inntöku.

Simvastatín Alvogen er aðeins fáanlegt í 20 mg og 40 mg styrkleikum. Í þeim tilvikum sem nota þarf

minni skammta getur verið að önnur lyf sem innihalda simvastatín séu fáanleg.

Fullorðnir:

Venjulegur upphafsskammtur er 10, 20 eða í sumum tilvikum 40 mg á dag. Læknirinn getur aðlagað

skammtinn eftir a.m.k. 4 vikur í að hámarki 80 mg á dag.

Hámarks ráðlagður skammtur er 80 mg á

dag.

Læknirinn getur ávísað minni skömmtum, sérstaklega ef þú tekur sum lyf sem talin eru upp hér að

framan eða ert með nýrnasjúkdóm.

80 mg skammtur er einungis ætlaður fullorðnum sjúklingum með mjög hátt kólesteról og í mikilli

hættu á hjartasjúkdómum, sem ekki hafa náð kólesterólmarkmiðum sínum með lægri skömmtum.

Börn og unglingar (10-17 ára)

Fyrir börn (10-17 ára) með arfgenga kólesterólhækkun er ráðlagður upphafsskammtur 10 mg að

kvöldi. Hámarksskammtur 40 mg á dag.

Hvernig skal taka inn lyfið og hve lengi

Takið Simvastatín Alvogen að kvöldi. Lyfið má taka með eða án fæðu. Haldið áfram að taka lyfið

nema að læknirinn stöðvi lyfjameðferðina.

Ef læknirinn hefur ávísað simvastatíni ásamt öðru kólesteróllækkandi lyfi sem inniheldur virka efnið

kólestýrarmín eða öðru gallsýrubindandi lyfi, skalt þú taka simvastatín a.m.k. tveimur klst. fyrir eða

fjórum klst. eftir töku gallsýrubindandi lyfsins.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka Simvastatín Alvogen

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu venjulega

skammtinn þinn af Simvastatín Alvogen á venjulegum tíma næsta dag.

Ef hætt er að nota Simvastatín Alvogen

Mikilvægt er að þú ráðfærir þig við lækni eða lyfjafræðing áður en þú hættir meðferð þar sem

kólesterólið hjá þér getur hækkað aftur.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Greint hefur verið frá eftirfarandi mjög sjaldgæfum alvarlegum aukaverkunum.

Ef einhver af eftirtöldum alvarlegum aukaverkunum kemur fram skaltu hætta að taka lyfið og

hafa samband við lækninn eða fara á næstu bráðamóttöku.

Vöðvaverkir og eymsli, máttleysi eða krampar í vöðvum. Þessir vöðvakvillar geta verið

alvarlegir, m.a. valdið niðurbrot vöðva sem leiðir til nýrnaskemmda; og örsjaldan dauðsfalla.

Ofnæmisviðbrögð m.a.:

bólga í andliti, tungu og hálsi, sem getur valdið öndunarerfiðleikum (ofnæmisbjúgur)

verulegir vöðvaverkir, yfirleitt í öxlum og mjöðmum

útbrot ásamt máttleysi í útlimum og hálsvöðvum

verkur eða bólga í liðum (fjölvöðvagigt)

bólga í æðum (æðabólga)

óvenjulegt mar, húðútbrot og þroti, ofsakláði, húð verður viðkvæm fyrir sól, hiti,

andlitsroði

mæði og vanlíðan

sjúkdómsmynd sem líkist helluroða (m.a. útbrot, liðkvillar og áhrif á blóðfrumur)

Lifrarbólga ásamt gulnun húðar og augna, kláða, dökku þvagi eða ljósum hægðum, þreyta,

máttleysi, lystarleysi, lifrarbilun (kemur örsjaldan fyrir).

Brisbólga, oft ásamt verulegum kviðverkjum.

Greint var frá eftirfarandi alvarlegri aukaverkun sem kemur örsjaldan fyrir:

- alvarleg ofnæmisviðbrögð sem valda öndunarerfiðleikum eða sundli (bráðaofnæmi).

Eftirfarandi aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar hafa komið fram:

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 notanda af hverjum 1.000):

Fá rauð blóðkorn (blóðleysi).

Doði eða máttleysi í hand- og fótleggjum

Höfuðverkur, sundl, náladofi.

Magaóþægindi (hægðatregða, kviðverkir, vindgangur, ógleði, meltingartruflanir, niðurgangur,

uppköst).

Hármissir, útbrot, kláði.

Slappleiki.

Erfiðleikar við svefn (kemur örsjaldan fyrir).

Skert minni (kemur örsjaldan fyrir), minnisleysi, rugl.

Tíðni ekki þekkt (ekki er hægt að áætla tíðni þeirra út frá fyrirliggjandi gögnum:

Stinningarvandamál.

Þunglyndi.

Lungnabólga sem veldur öndunarerfiðleikum, m.a. viðvarandi hósta og/eða mæði eða hita.

Sinavandamál, stundnum ásamt sinarofi.

Aðrar aukaverkanir sem greint hefur verið frá vegna sumra statína:

Svefntruflanir, m.a. martraðir.

Kynlífstruflanir.

Sykursýki. Meiri líkur eru á þessu ef þéttni sykurs og fitu er há í blóði hjá þér, þyngd of mikil

og blóðþrýstingur of hár. Læknirinn mun fylgjast með þér meðan þú tekur þetta lyf.

Vöðvaverkur, eymsli eða slappleiki sem er þrálátur og getur verið viðvarandi eftir að notkun

simvastatins er hætt (tíðni ekki þekkt).

Rannsóknaniðurstöður

Hækkanir á sumum lifrarprófum og þéttni vöðvaensíma (kreatínkínasa) í blóði hafa komið fram.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Simvastatín Alvogen

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur þess mánaðar sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Simvastatín Alvogen inniheldur

Virka innihaldsefnið er simvastatín

Önnur innihaldsefni eru

Töflukjarni

: Laktósaeinhýdrat, forhleypt maíssterkja, örkristallaður sellulósi, bútýlerað

hýdroxýanisól, magnesíumsterat, askorbínsýra, sítrónusýrueinhýdrat.

Filmuhúð:

Hýprómellósi, própýlenglýkól, hýdroxýprópýlsellulósi, hreinsað talk, títantvíoxíð

(E171), rautt járnoxíð (E172). Simvastatín Alvogen 10 mg og 20 mg innihalda einnig gult

járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Simvastatín Alvogen og pakkningastærðir:

20 mg töflur: Gulbrún, kringlótt, filmuhúðuð tafla.

40 mg töflur: Dökkrauð, kringlótt, filmuhúðuð tafla.

Pakkningastærðir:

20 mg töflur: 28 og 98 töflur (þynnupakkningar)

40 mg töflur: 30 og 100 töflur (þynnupakkningar)

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Alvogen ehf.

Sæmundargötu 15-19

101 Reykjavík

Ísland

Framleiðandi:

Genepharm S.A.,

18th km Marathon Avenue,

153 51 Pallini-Attiki,

Grikklandi

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið þá samband við markaðsleyfishafa.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2018.