Silodosin Recordati

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Silodosin Recordati
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Silodosin Recordati
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • UROLOGICALS, Alfa-adrenoreceptor hemla
 • Lækningarsvæði:
 • Blóðflagnafæð
 • Ábendingar:
 • Meðferð einkenni á góðkynja stækkunar (GÓÐKYNJA) í fullorðnum körlum.

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004964
 • Leyfisdagur:
 • 06-01-2019
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004964
 • Síðasta uppfærsla:
 • 25-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Silodosin Recordati 8 mg hörð hylki

Silodosin Recordati 4 mg hörð hylki

sílódósín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Silodosin Recordati og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Silodosin Recordati

Hvernig nota á Silodosin Recordati

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Silodosin Recordati

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Silodosin Recordati og við hverju það er notað

Upplýsingar um Silodosin Recordati

Silodosin Recordati tilheyrir hópi lyfja sem nefnast alfa

-blokkar.

Silodosin Recordati er sértækt fyrir viðtaka sem eru að finna í blöðruhálskirtli, blöðru og þvagrás.

Blokkun þessara viðtaka veldur því að það slaknar á sléttum vöðvum þessara vefja. Það gerir það

auðveldara að kasta af sér vatni og dregur úr einkennum.

Við hverju Silodosin Recordati er notað

Silodosin Recordati er notað hjá fullorðnum körlum til að meðhöndla þvageinkenni í tengslum við

góðkynja stækkun blöðruhálskirtils, svo sem eftirfarandi:

Erfiðleikar við að byrja að kasta af sér vatni,

Tilfinning um að blaðran tæmist ekki algjörlega,

Tíðari þörf fyrir að kasta af sér vatni, jafnvel að nóttu til.

2.

Áður en byrjað er að nota Silodosin Recordati

Ekki má nota Silodosin Recordati

ef um er að ræða ofnæmi fyrir sílódósíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Silodosin Recordati er notað.

Ef þú gengst undir skurðaðgerð á auga vegna skýmyndunar á augasteini (

dreraðgerð

) er

mikilvægt að þú látir augnsérfræðinginn vita tafarlaust að þú notir eða hafir notað Silodosin

Recordati. Þetta er vegna þess að sumir sjúklingar sem fá meðferð með þessari tegund lyfja

verða fyrir tapi á vöðvaspennu í lithimnu (litaða hring augans) við slíka skurðaðgerð.

Augnsérfræðingurinn getur gert viðeigandi varúðarráðstafanir hvað varðar lyf og skurðtækni

sem nota skal. Spyrðu lækninn hvort þú skulir fresta eða hætta töku Silodosin Recordati

tímabundið fyrir dreraðgerð.

Ef þú hefur einhvern tíma fallið í yfirlið eða fundið fyrir svima við það að standa snögglega upp

skaltu láta lækninn vita af því áður en þú tekur Silodosin Recordati.

Hugsanlega getur orðið vart við

svima

við það að standa upp og einstaka sinnum

yfirlið

, meðan

á töku Silodosin Recordati stendur, einkum við upphaf meðferðar eða ef þú tekur önnur lyf sem

lækka blóðþrýstinginn. Ef slíkt gerist skaltu strax setjast eða leggjast niður þar til einkennin

hverfa og láta lækninn vita eins fljótt og auðið er (sjá einnig kaflann „Akstur og notkun véla“).

Ef þú ert með

alvarlegan lifrarkvilla

skaltu ekki taka Silodosin Recordati þar sem það hefur

ekki verið prófað við slíkan sjúkdóm.

Ef þú ert með

nýrnakvilla

skaltu spyrja lækninn ráða.

Ef þú ert með miðlungs alvarlegan nýrnakvilla mun læknirinn sýna aðgát við upphaf meðferðar

með Silodosin Recordati og hugsanlega gefa þér minni skammt (sjá upplýsingar um skammta í

kafla 3).

Ef þú ert með alvarlegan nýrnakvilla skaltu ekki taka Silodosin Recordati.

Þar sem góðkynja stækkun blöðruhálskirtils og krabbamein í blöðruhálskirtli kunna að valda

sömu einkennum mun læknirinn athuga hvort þú ert með krabbamein í blöðruhálskirtli áður en

meðferð er hafin með Silodosin Recordati. Silodosin Recordati læknar ekki krabbamein í

blöðruhálskirtli.

Meðferðin með Silodosin Recordati getur valdið afbrigðilegu sáðláti (dregið úr magni sæðis

sem losað er við kynmök) og því haft tímabundin áhrif á frjósemi karlmanna. Þessi áhrif hverfa

þegar notkun Silodosin Recordati er hætt. Láttu lækninn vita ef þú ætlar að geta börn.

Natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í hverju hylki, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

Börn og unglingar

Ekki gefa lyfið börnum og unglingum sem eru yngri en 18 ára þar sem engin viðeigandi ábending er til

staðar fyrir þennan aldurshóp.

Notkun annarra lyfja samhliða Silodosin Recordati

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Láttu lækninn einkum vita ef þú tekur:

Lyf sem lækka blóðþrýstinginn

(einkum lyf sem nefnast alfa

-blokkar, svo sem prazosín eða

doxazosín) þar sem hugsanlega er hætta á því að áhrif þessara lyfja aukist við töku Silodosin

Recordati.

Sveppalyf

(svo sem ketókónasól eða itrakónasól),

lyf sem eru notuð við HIV

sýkingu/ALNÆMI

(svo sem rítónavír) eða

lyf sem eru notuð í kjölfar ígræðslu til að koma í

veg fyrir að líffærum sé hafnað

(svo sem cýklósporín) þar sem þessi lyf kunna að auka styrk

Silodosin Recordati í blóði.

Lyf sem eru notuð til að meðhöndla vandamál við að ná eða halda stinningu

(svo sem

síldenafíl eða tadalafíl) þar sem samhliða notkun með Silodosin Recordati kann að leiða til

örlítillar lækkunar á blóðþrýstingi.

Lyf við flogaveiki eða rifampicín

(lyf til að meðhöndla berkla) þar sem hugsanlega getur

dregið úr áhrifum Silodosin Recordati.

Meðganga og brjóstagjöf

Silodosin Recordati er ekki ætlað til notkunar fyrir konur.

Frjósemi

Silodosin Recordati getur dregið úr magni sæðis og gæti því tímabundið truflað getu þína til að geta

barn. Ef þú ætlar að geta barn skaltu leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en þú tekur þetta

lyf.

Akstur og notkun véla

Akið ekki eða stjórnið vélum ef vart verður við yfirliðstilfinningu, svima, svefndrunga eða þokusýn.

3.

Hvernig nota á Silodosin Recordati

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er eitt hylki af Silodosin Recordati 8 mg á dag til inntöku.

Taktu hylkin alltaf með mat, helst á sama tíma á hverjum degi. Ekki skal brjóta hylkin eða tyggja þau

heldur gleypa þau í heilu lagi, helst með glasi af vatni.

Sjúklingar með nýrnakvilla

Ef þú ert með miðlungs alvarlegan nýrnakvilla er hugsanlegt að læknirinn ávísi öðrum skammti. Því er

einnig hægt að fá Silodosin Recordati 4 mg hörð hylki.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur fleiri en eitt hylki skaltu láta lækninn vita eins fljótt og auðið er. Ef þú finnur fyrir svima

eða slappleika skaltu láta lækninn vita tafarlaust.

Ef gleymist að taka Silodosin Recordati

Þú getur tekið hylkið síðar sama dag ef þú gleymdir að taka það á réttum tíma. Ef nánast er komið að

næsta skammti skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp

hylki sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Silodosin Recordati

Ef meðferð er hætt er hugsanlegt að einkennin geri vart við sig á ný.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef fram koma einhver af eftirfarandi ofnæmisviðbrögðum:

bólga í andliti eða hálsi, erfiðleikar við öndun, yfirliðstilfinning, kláði í húð eða ofsakláði þar sem

afleiðingarnar gætu orðið alvarlegar.

Algengustu aukaverkanirnar eru minnkað magn sæðis sem losað er við kynmök. Þessi áhrif hverfa

þegar töku Silodosin Recordati er hætt. Láttu lækninn vita ef þú ætlar þér að geta börn.

Vart getur orðið við

svima

, þar með talið svima þegar staðið er upp, og stundum

yfirlið

Ef þú finnur fyrir slappleika eða svima skaltu strax setjast eða leggjast niður þar til einkennin hverfa.

Ef þú finnur fyrir svima þegar þú stendur upp eða ef líður yfir þig skaltu láta lækninn vita eins fljótt og

auðið er.

Silodosin Recordati kann að valda fylgikvillum meðan á

dreraðgerð

stendur (skurðaðgerð á auga

vegna skýs á augasteini, sjá kaflann: „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Mikilvægt er að þú látir augnsérfræðinginn vita tafarlaust ef þú notar eða hefur notað Silodosin

Recordati.

Hugsanlegar aukaverkanir fram koma hér á eftir:

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Afbrigðilegt sáðlát (minna eða ekkert merkjanlegt magn af sæði er losað við kynmök; sjá

kaflann: „Varnaðarorð og varúðarreglur“)

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Svimi, þar með talinn svimi þegar staðið er upp (sjá einnig ofar í þessum kafla)

Nefrennsli eða stíflað nef

Niðurgangur

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Minnkuð kynhvöt

Ógleði

Þurrkur í munni

Erfiðleikar við að ná eða halda stinningu getnaðarlims

Hraðari hjartsláttur

Einkenni um ofnæmisviðbrögð á húð, svo sem útbrot, kláði, ofsakláði og útbrot af völdum lyfs

Afbrigðilegar niðurstöður lifrarprófa

Lágur blóðþrýstingur

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Hraður eða óreglulegur hjartsláttur (kallast hjartsláttarónot)

Yfirlið / meðvitundarleysi

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum

10.000 einstaklingum)

Önnur ofnæmisviðbrögð ásamt bólgu í andliti eða hálsi

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Slekja í sjáaldri við dreraðgerð (sjá einnig ofar í þessum kafla)

Ef þér finnst meðferðin hafa áhrif á kynlíf þítt skaltu láta lækninn vita.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Silodosin Recordati

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni á

eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30 °C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við skemmdir á umbúðum eða merki um að átt hefur verið við þær.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Silodosin Recordati inniheldur

Silodosin Recordati 8 mg

Virka innihaldsefnið er sílódósín. Hvert hylki inniheldur 8 mg af sílódósíni.

Önnur innihaldsefni eru forhleypt maíssterkja, mannitól (E421), magnesíum sterat, natríum lárilsúlfat,

gelatín, títan tvíoxíð (E171).

Silodosin Recordati 4 mg

Virka innihaldsefnið er sílódósín. Hvert hylki inniheldur 4 mg af sílódósíni.

Önnur innihaldsefni eru forhleypt maíssterkja, mannitól (E421), magnesíum sterat, natríum lárilsúlfat,

gelatín, títan tvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Silodosin Recordati og pakkningastærðir

Silodosin Recordati 8 mg eru hvít, ógegnsæ, hörð gelatínhylki af stærð 0 (um það bil 21,7 x 7,6 mm).

Silodosin Recordati 4 mg eru gul, ógegnsæ, hörð gelatínhylki af stærð 3 (um það bil 15,9 x 5,8 mm).

Silodosin Recordati fæst í pakkningum sem innihalda 10, 20, 30, 50, 90, 100 hylki. Ekki er víst að

allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East

Ringaskiddy Co. Cork

Írland

Framleiðandi

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milan

Ítalía

Laboratoires Bouchara-Recordati

Parc Mécatronic

03410 Saint Victor

Frakkland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Lietuva

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

България

Recordati Ireland Ltd.

Тел.: + 353 21 4379400

Luxembourg/Luxemburg

Recordati Ireland Ltd.

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Česká republika

Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Magyarország

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Danmark

Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Malta

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Deutschland

Recordati Pharma GmbH

Tel: + 49 731 70470

Nederland

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Eesti

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Norge

Recordati Ireland Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Ελλάδα

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

Τηλ: + 30 210-6773822

Österreich

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

España

Casen Recordati, S.L.

Tel: + 34 91 659 15 50

Polska

Recordati Polska sp. z o.o.

Tel: + 48 22 206 84 50

France

Laboratoires Bouchara-Recordati

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Portugal

Jaba Recordati, S.A.

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Ireland Ltd.

Tel: +353 21 4379400

România

Recordati România S.R.L.

Tel: + 40 21 667 17 41

Ireland

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Slovenija

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Recordati Ireland Ltd.

Sími: + 353 21 4379400

Slovenská republika

Herbacos Recordati s.r.o.

Tel: + 420 466 741 915

Italia

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Tel: + 39 02 487871

Suomi/Finland

Recordati Ireland Ltd.

Puh/Tel: + 353 21 4379400

Κύπρος

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 353 21 4379400

Sverige

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Latvija

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

United Kingdom

Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 44 1491 576336

Þessi fylgiseðill var síðast

uppfærður

{MM/ÁÁÁÁ}.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

og á

vef Lyfjastofnunar (serlyfjaskra.is).