Seroquel Prolong

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Seroquel Prolong Forðatafla 300 mg
 • Skammtar:
 • 300 mg
 • Lyfjaform:
 • Forðatafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Seroquel Prolong Forðatafla 300 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • e35f2759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Seroquel Prolong 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg forðatöflur

quetiapin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Seroquel Prolong og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Seroquel Prolong

Hvernig taka á Seroquel Prolong

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Seroquel Prolong

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Seroquel Prolong og við hverju það er notað

Seroquel Prolong inniheldur virka efnið quetiapin. Það tilheyrir flokki lyfja sem nefnast geðrofslyf.

Hægt er að nota Seroquel Prolong til að meðhöndla ýmsa sjúkdóma, eins og:

Geðlægð í geðhvarfasjúkdómi (bipolar depression) og alvarlegar geðlægðarlotur í alvarlegu

þunglyndi: Þú finnur fyrir dapurleika, eða þú getur fundið fyrir þunglyndi, fengið sektarkennd,

verið orkulaus, misst matarlyst eða getur ekki sofið.

Geðhæð (mania): Þú finnur fyrir æsingi, ofsakæti, uppnámi, ákafa eða ofvirkni eða þú hefur

slæma dómgreind, getur m.a. verið árásargjarn/gjörn eða truflandi.

Geðklofi: Þú heyrir eða finnur fyrir hlutum sem ekki eru til staðar, trúir hlutum sem ekki eru

sannir eða finnur fyrir óeðlilegri tortryggni, kvíða, ert ráðvillt/ur, hefur sektarkennd, ert

spennt/ur eða finnur fyrir geðlægð/þunglyndi.

Þegar Seroquel Prolong er notað til að meðhöndla alvarlegar geðlægðarlotur í alvarlegu þunglyndi, er

það tekið með öðru lyfi sem notað er til meðhöndlunar á þeim sjúkdómi.

Læknirinn mun hugsanlega áfram ávísa þér Seroquel Prolong jafnvel þegar þér er farið að líða betur.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Seroquel Prolong

Ekki má taka Seroquel Prolong:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir quetiapini eða einhverju öðru innihaldsefni Seroquel Prolong

(talin upp í kafla 6).

þú tekur eitthvert eftirfarandi lyfja:

Viss lyf við alnæmi (HIV).

Azól-lyf (við sveppasýkingum).

Erytromycin eða claritromycin (við sýkingum).

Nefazodon (við þunglyndi).

Ef þú ert ekki viss, skaltu tala við lækninn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Seroquel Prolong.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Seroquel Prolong er notað:

ef þú, eða einhver í fjölskyldu þinni, ert með eða hefur verið með hjartakvilla, til dæmis

hjartsláttartruflanir, skerta starfsemi hjartavöðvans eða bólgur í hjarta, eða ef þú tekur einhver

lyf sem gætu haft áhrif á hjartslátt.

ef þú ert með lágan blóðþrýsting.

ef þú hefur fengið heilablóðfall, sérstaklega ef þú ert öldruð/aldraður.

ef þú ert með lifrarkvilla.

ef þú hefur fengið flogakast (krampa).

ef þú ert með sykursýki eða ert í áhættu á að fá sykursýki. Ef svo er, getur verið að læknirinn

mæli blóðsykursgildi hjá þér á meðan þú tekur Seroquel Prolong.

ef þú veist til þess að þú hafir haft lág gildi hvítra blóðkorna (sem getur hugsanlega verið af

völdum annarra lyfja).

ef þú ert aldraður/öldruð með elliglöp (skert heilastarfsemi). Ef svo er, áttu ekki að taka

Seroquel Prolong vegna þess að sá flokkur lyfja sem Seroquel Prolong tilheyrir getur aukið

hættu á heilablóðfalli, eða í nokkrum tilvikum aukið dánarlíkur, hjá öldruðum sjúklingum með

elliglöp.

ef þú ert aldraður/öldruð með Parkinsonsveiki/heilkenni lamariðu (parkinsonism).

ef þú eða einhver í fjölskyldunni hefur sögu um blóðkekki, vegna þess að lyf sem þetta hefur

tengst myndun blóðkekkja.

ef þú ert með eða hefur verið með sjúkdóm sem lýsir sér með öndunarstoppi í stuttan tíma í

svefni (kallast „kæfisvefn“) og notar lyf sem hægja á heilastarfsemi („bælandi lyf“).

ef þú ert með eða hefur verið með sjúkdóm sem lýsir sér þannig að þú getur ekki tæmt

þvagblöðruna að fullu (þvagteppa), ert með stækkaðan blöðruhálskirtil, stíflu í þörmum eða

aukinn þrýsting í auga. Þessir kvillar eru stundum af völdum lyfja (kallast „andkólínvirk lyf“)

sem hafa áhrif á taugafrumuvirkni við meðferð á ákveðnum læknisfræðilegum kvillum.

ef þú ert með sögu um misnotkun áfengis eða lyfja.

Láttu lækninn vita samstundis ef þú finnur fyrir einhverju eftirtalinna eftir töku Seroquel Prolong:

Samblöndu af hita, verulegum stífleika í vöðvum, svitamyndun eða skertri meðvitund (ástand

sem nefnist illkynja sefunarheilkenni (neuroleptic malignant syndrome)). Bráð læknismeðferð

getur verið nauðsynleg.

Ósjálfráðum hreyfingum, aðallega í andliti eða tungu.

Sundli eða mikilli syfjutilfinningu. Þetta gæti aukið hættuna á slysi (byltum) hjá öldruðum

sjúklingum.

Flogum (krömpum).

Langvarandi og sársaukafullri standpínu (priapism).

Lyf af þessari gerð geta valdið slíkum einkennum.

Láttu lækninn vita eins fljótt og mögulegt er ef þú ert með:

Hita, einkenni sem líkjast flensu, hálssæri, eða aðra sýkingu, þar sem þetta gæti verið vegna

mjög lágs magns af hvítum blóðkornum, sem gæti valdið því að hætta þurfi meðferð með

Seroquel og/eða veita meðferð.

Hægðatregðu með viðvarandi kviðverkjum, eða hægðatregðu sem hefur ekki svarað meðferð,

vegna þess að þetta getur leitt til alvarlegri stíflu í þörmum.

Sjálfsvígshugsanir eða versnun þunglyndis

Ef þú ert með þunglyndi gætir þú stundum hugsað um að skaða þig eða fremja sjálfsvíg.

Þetta getur aukist í upphafi meðferðar vegna þess að tíma tekur fyrir lyfin að virka, venjulega

um tvær vikur en stundum lengur. Þessar hugsanir geta ágerst ef þú hættir skyndilega að nota

lyfið.

Líklegra er að þessar hugsanir komi fram ef þú ert ung/ungur. Upplýsingar úr klínískum

rannsóknum hafa sýnt aukna hættu á sjálfsvígshugsunum og/eða sjálfsvígshegðun hjá fólki

yngra en 25 ára með þunglyndi.

Ef þú hugsar um að skaða þig eða fremja sjálfsvíg hafðu strax samband við lækninn eða leitaðu

aðstoðar á sjúkrahúsi. Hjálplegt getur verið að segja ættingja eða nánum vini frá því að þú sért

með þunglyndi og biðja þau um að lesa þennan fylgiseðil. Þú gætir beðið þau um að segja þér

frá því ef þeim finnst þunglyndið fara versnandi eða þau hafa áhyggjur af hegðunarbreytingum

hjá þér.

Þyngdaraukning

Þyngdaraukning hefur sést hjá sjúklingum sem taka Seroquel Prolong. Þú og læknirinn eigið að hafa

reglulegt eftirlit með líkamsþyngdinni.

Börn og unglingar

Seroquel Prolong er ekki ætlað til notkunar hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Seroquel Prolong

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð.

Ekki taka Seroquel Prolong ef þú notar eitthvert eftirtalinna lyfja:

Viss lyf við alnæmi (HIV).

Azól lyf (við sveppasýkingum).

Erytromycin eða claritromycin (við sýkingum).

Nefazodon (við þunglyndi).

Láttu lækninn vita ef þú notar einhver eftirtalinna lyfja:

Lyf við flogaveiki (eins og fenýtóín eða carbamazepín).

Lyf við háum blóðþrýstingi.

Barbitúröt (við svefnerfiðleikum).

Thioridazin eða litíum (önnur geðrofslyf).

Lyf sem gætu haft áhrif á hjartslátt, til dæmis lyf sem geta valdið truflunum á jafnvægi blóðsalta

(minnkuðu magni kalíums eða magnesíums í blóði) eins og t.d. þvagræsilyf (bjúgtöflur) og

ákveðin sýklalyf (lyf við sýkingum).

Lyf sem geta valdið hægðatregðu.

Lyf (kallast „andkólínvirk lyf“) sem hafa áhrif á taugafrumuvirkni við meðferð á ákveðnum

læknisfræðilegum kvillum.

Talaðu við lækninn áður en þú hættir notkun hvaða lyfja sem er.

Notkun Seroquel Prolong með mat, drykk eða áfengi

Fæða getur haft áhrif á verkun Seroquel Prolong og þess vegna skaltu taka töflurnar að minnsta

kosti einni klukkustund fyrir máltíð eða áður en gengið er til náða.

Gættu varúðar varðandi magn áfengis sem þú neytir. Notkun Seroquel Prolong ásamt áfengi

getur valdið syfju.

Ekki drekka greipaldinsafa meðan þú tekur Seroquel Prolong. Það getur haft áhrif á verkun

lyfsins.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Ekki taka Seroquel Prolong á meðgöngu án þess að ræða það

við lækninn. Ekki taka Seroquel Prolong ef þú ert með barn á brjósti.

Eftirtalin einkenni, sem geta einkennt fráhvörf, geta komið fram hjá nýfæddum börnum mæðra sem

hafa notað Seroquel Prolong á síðasta þriðjungi meðgöngu (síðustu þremur mánuðum meðgöngu):

Skjálfti, vöðvastífleiki og/eða máttleysi, syfja, æsingur, öndunarerfiðleikar og erfiðleikar við

fæðuneyslu. Ef barnið fær eitthvert þessara einkanna gætir þú þurft að hafa samband við lækninn.

Akstur og notkun véla

Vera má að lyfið valdi syfju. Ekki aka eða stjórna neinum tækjum eða vélum fyrr en þú veist hvaða

áhrif lyfið hefur á þig.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Seroquel Prolong inniheldur mjólkursykur

Seroquel Prolong inniheldur mjólkursykur (laktósa) sem er ein tegund sykurs. Ef óþol fyrir sykrum

hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Áhrif á niðurstöður lyfjaprófa á þvagi

Ef gert er lyfjapróf á þvagi hjá þér getur Seroquel Prolong valdið falskri jákvæðri niðurstöðu, þ.e.

sýnið mælist jákvætt fyrir methadoni eða ákveðnum þunglyndislyfjum sem kallast þríhringlaga

þunglyndislyf (TCA) þegar ákveðnum prófunaraðferðum er beitt, jafnvel þótt þú notir ekki methadon

eða TCA. Ef þetta gerist er hægt að nota sértækari prófunaraðferðir.

3.

Hvernig nota á Seroquel Prolong

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn ákveður upphafsskammt þinn. Viðhaldsskammtur (sólarhringsskammtur) er háður

sjúkdómsástandi þínu og þörfum en venjulegur skammtur er á bilinu 150 mg til 800 mg.

Taktu töflurnar einu sinni á sólarhring.

Ekki má skipta töflunum í hluta, tyggja þær eða mylja.

Gleyptu töflurnar í heilu lagi með vatni.

Ekki taka töflurnar með mat (að minnsta kosti einni klukkustund fyrir máltíð eða að kvöldi fyrir

svefn, læknirinn mun segja þér hvenær).

Ekki drekka greipaldinsafa meðan þú tekur Seroquel Prolong. Það getur haft áhrif á verkun

lyfsins.

Ekki hætta töku taflnanna, jafnvel þótt þér líði betur, nema læknirinn gefi þér fyrirmæli um það.

Lifrarsjúkdómar

Læknirinn gæti breytt skammtinum ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

Aldraðir

Læknirinn gæti breytt skammtinum ef þú ert aldraður/öldruð.

Notkun hjá börnum og unglingum

Ekki skal nota Seroquel hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef þú hefur tekið stærri skammt af Seroquel Prolong en læknirinn hefur gefið fyrirmæli um, getur þú

fundið fyrir syfju, svima og óeðlilegum hjartslætti. Hafðu strax samband við lækni eða næsta

sjúkrahús. Hafðu Seroquel Prolong töflurnar meðferðis.

Ef gleymist að taka Seroquel Prolong

Ef þú gleymir að taka skammt, skaltu taka hann um leið og þú manst eftir honum.

Ef komið er nánast að þeim tíma þegar þú átt að taka næsta skammt, skaltu bíða eftir honum.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Seroquel Prolong

Ef þú hættir skyndilega að taka Seroquel Prolong, getur þú átt erfitt með svefn (svefnleysi), fundið

fyrir ógleði eða fengið höfuðverk, niðurgang, uppköst, svima eða fundið fyrir viðkvæmni.

Læknirinn getur gefið fyrirmæli um að minnka skammtinn smátt og smátt áður en meðferð er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Mjög algengar:

geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

Svimi (getur valdið falli), höfuðverkur, munnþurrkur.

Syfja (hún getur horfið með tímanum, með áframhaldandi meðferð með Seroquel Prolong)

(getur valdið falli).

Fráhvarfseinkenni (einkenni sem koma fram þegar þú hættir að taka Seroquel Prolong) eru

meðal annars svefnleysi, ógleði, höfuðverkur, niðurgangur, uppköst, svimi og viðkvæmni.

Ráðlagt er að minnka töku lyfsins smám saman á að minnsta kosti 1 til 2 vikum.

Þyngdaraukning.

Óeðlilegar vöðvahreyfingar. Þar á meðal erfiðleikar við að hefja vöðvahreyfingar, skjálfti,

óróleiki eða vöðvastífleiki án verkja.

Breytingar á magni tiltekinnar fitu (þríglýseríða og heildarkólesteróli).

Algengar:

geta komið

fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Hraður hjartsláttur.

Tilfinning um að hjartað berjist í brjóstinu, hamist eða sleppi úr slögum.

Hægðatregða, meltingartruflanir.

Lasleiki.

Bólga í höndum og fótum.

Blóðþrýstingsfall þegar staðið er upp. Þetta getur valdið svima eða aðsvifi (getur valdið falli).

Hækkaður blóðsykur.

Þokusýn.

Óeðlilegir draumar eða martraðir.

Aukin matarlyst.

Skapstyggð.

Truflun á tali og tungumáli.

Sjálfsvígshugsanir og versnun þunglyndis.

Mæði.

Uppköst (aðallega hjá öldruðum).

Hiti.

Breytingar á magni skjaldkirtilshormóna í blóði.

Fækkun ákveðinna fruma í blóði.

Aukning lifrarensíma í blóði.

Aukning á magni hormónsins prólaktíns í blóði. Aukning á magni hormónsins prólaktíns gæti,

í mjög sjaldgæfum tilfellum, valdið eftirfarandi:

Þrota í brjóstum og óvæntri framleiðslu á brjóstamjólk hjá konum og körlum.

Engum eða óreglulegum tíðablæðingum hjá konum.

Sjaldgæfar:

geta komið

fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Flogakast eða krampar.

Ofnæmisviðbrögð, meðal annars upphleyptir flekkir, bólga í húð og í kringum munninn.

Óþægileg tilfinning í fótum (einnig kallað fótaóeirð).

Erfiðleikar við að kyngja.

Ósjálfráðar hreyfingar, aðallega í andliti eða tungu.

Kynlífsvanstarfsemi.

Sykursýki.

Breyting á rafleiðni hjartans á hjartalínuriti (QT lenging).

Hægari hjartsláttur sem getur komið fram við upphaf meðferðar og getur tengst lágum

blóðþrýstingi og yfirliði.

Erfiðleikar við þvaglát.

Yfirlið (getur valdið falli).

Nefstífla.

Fækkun rauðra blóðkorna.

Minnkað magn natríums í blóði.

Versnun sykursýki.

Mjög sjaldgæfar:

geta komið

fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

Sambland af háum hita (sótthita), svitamyndun, stífleika í vöðvum, mikilli syfja eða yfirliði

(sjúkdómur sem kallast „illkynja sefunarheilkenni“).

Gul húð og augu (gula).

Lifrarbólga.

Langvarandi og sársaukafull standpína (priapism).

Þroti í brjóstum og óvænt framleiðsla á brjóstamjólk (mjólkurflæði).

Truflanir á tíðahring.

Blóðkekkir í bláæðum, sérstaklega í fótleggjum (einkenni eru m.a. þroti, verkur og roði á

fótlegg), sem geta borist með blóði til lungna og valdið brjóstverkjum og öndunarerfiðleikum.

Leitaðu samstundis til læknis ef þú tekur eftir einhverjum þessara einkenna.

Gengið, talað, borðað eða aðrar athafnir framkvæmdar í svefni.

Lækkaður líkamshiti.

Bólga í brisi.

Ástand (kallað „efnaskiptaheilkenni“) þar sem um þrjú eða fleiri eftirfarandi atriði getur verið

að ræða: aukning á fitu í kringum kvið, lækkun á „góða kólesterólinu“ (HDL-C), aukning á

fitu í blóði sem kallast þríglýseríð, hár blóðþrýstingur og blóðsykurshækkun.

Blanda af hita, einkennum sem líkjast flensu, hálssæri, eða annarri sýkingu þar sem magn

hvítra blóðkorna er mjög lágt, ástand sem kallast „kyrningahrap“.

Stífla í þörmum.

Aukning kreatínfosfókínasa í blóði (efni í vöðvum).

Koma örsjaldan fyrir:

geta komið

fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

Alvarleg útbrot, blöðrur eða rauðir flekkir á húð.

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmi) sem geta valdið öndunarerfiðleikum eða losti.

Skyndileg bólga í húð, venjulega í kringum augu, varir og kok (ofnæmisbjúgur).

Alvarleg blöðrumyndun í húð, munni, augum og á kynfærum (Stevens-Johnson heilkenni).

Óviðeigandi losun hormóns sem stýrir þvagmagni.

Niðurbrot vöðvaþráða og vöðvaverkur (rákvöðvalýsa).

Tíðni ekki þekkt:

ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Útbrot með óreglulegum rauðum dílum (regnbogaroðasótt).

Alvarleg, skyndileg ofnæmisviðbrögð með einkennum eins og hita og blöðrum á húð og

húðflögnun (eitrunardreplos húðþekju).

Fráhvarfseinkenni geta komið fram hjá nýburum mæðra sem hafa notað Seroquel á

meðgöngu.

Heilablóðfall.

Sá flokkur lyfja sem Seroquel Prolong tilheyrir getur valdið hjartsláttartruflunum, sem geta verið

alvarlegar og í alvarlegum tilvikum leitt til dauða.

Sumar aukaverkanir koma aðeins fram í blóðprufu. Þar á meðal eru breytingar á magni tiltekinnar fitu

(tríglýseríða og heildarkólesteróli) eða sykurs í blóði, breytingar á magni skjaldkirtilshormóna í blóði,

aukning lifrarensíma, fækkun tiltekinna blóðfruma, fækkun rauðra blóðkorna, aukning

kreatínfosfókínasa í blóði (efni í vöðvum), minnkað magn natríums í blóði og aukning á magni

hormónsins prólaktíns í blóði. Aukning á magni hormónsins prólaktíns gæti, í mjög sjaldgæfum

tilfellum, valdið eftirfarandi:

Þrota í brjóstum og óvæntri framleiðslu á brjóstamjólk hjá konum og körlum.

Engum eða óreglulegum tíðablæðingum hjá konum.

Læknirinn getur beðið þig um að koma í blóðprufu af og til.

Viðbótaraukaverkanir hjá börnum og unglingum

Sömu aukaverkanir og hefur verið greint frá hjá fullorðnum geta einnig komið fram hjá börnum og

unglingum.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa sést oftar hjá börnum og unglingum eða hafa ekki sést hjá fullorðnum:

Mjög algengar:

geta komið

fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

Aukning hormóns í blóði sem kallast prólaktín. Aukning á hormóninu prólaktíni getur í mjög

sjaldgæfum tilfellum leitt til eftirfarandi:

Brjóstastækkunar og óvæntrar brjóstamjólkurmyndunar hjá stelpum og

strákum.

Engum eða óreglulegum blæðingar hjá stelpum.

Aukin matarlyst.

Uppköst

Óeðlilegar vöðvahreyfingar. Meðal annars erfiðleikar við að hefja vöðvahreyfingar, skjálfti,

eirðarleysi eða vöðvastífleiki án verkja.

Hækkaður blóðþrýstingur.

Algengar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Lasleiki, yfirlið (getur valdið falli).

Nefstífla.

Skapstyggð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Seroquel Prolong

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður Seroquel Prolong.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Seroquel Prolong inniheldur

Virka innihaldsefnið er quetiapin. Seroquel Prolong töflur innihalda 50 mg, 150 mg, 200 mg,

300 mg eða 400 mg af quetiapini (sem quetiapin fúmarat).

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: örkristallaður sellulósi, natríumsítrat, mjólkursykurseinhýdrat, magnesíumsterat,

hýprómellósi.

Töfluhúð: hýprómellósi, makrógól, títantvíoxíð (E171). 50 mg, 200 mg og 300 mg töflurnar

innihalda einnig gult járnoxíð (E172) og 50 mg töflurnar innihalda rautt járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Seroquel Prolong og pakkningastærðir

Allar forðatöflurnar eru hylkislaga og merktar XR og styrkleika. 50 mg töflur eru ferskjulitar; 150 mg

töflur eru hvítar; 200 mg töflur eru gular; 300 mg töflur eru fölgular og 400 mg töflur eru hvítar.

Pakkningastærðirnar 10, 30, 50, 60 og 100 töflur eru skráðar fyrir alla styrkleika.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu fáanlegar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Danmörk.

Framleiðandi

AstraZeneca UK Ltd.

Macclesfield, Cheshire

Bretland.

Umboð á Íslandi

Vistor hf.

sími: 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Seroquel XR

: Austurríkí, Belgía, Eistland, Grikkland, Holland, Írland, Króatía, Kýpur, Lettland,

Litháen, Lúxemburg, Slóvakía og Ungverjaland.

Seroquel Prolong

: Danmörk, Finnland, Ísland og Spánn.

Seroquel Depot

: Noregur og Svíþjóð.

Seroquel SR

: Portúgal og Slóvenía.

Seroquel XL

: Bretland.

Xeroquel LP:

Frakkland.

Quetiapine XR AstraZeneca:

Holland.

Seroquel compresse a rilascio prolungato

: Ítalía.

Seroquel Prolong

®

50 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong

®

150 mg Retardtabletten, Seroquel

Prolong

®

200 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong

®

300 mg Retardtabletten, Seroquel

Prolong

®

400 mg Retardtabletten

: Þýskaland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2018.