Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ringer-Acetat Baxter Viaflo Innrennslislyf, lausn / Innrennslislyf, lausn /
 • Skammtar:
 • Innrennslislyf, lausn /
 • Lyfjaform:
 • Innrennslislyf, lausn /
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ringer-Acetat Baxter Viaflo Innrennslislyf, lausn / Innrennslislyf, lausn /
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • b75e2759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 28-10-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn

Virk efni: natríumklóríð, kalíumklóríð, kalsíumklóríðtvíhýdrat,

magnesíumklóríðhexahýdrat og natríumacetatþríhýdrat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Þetta lyf heitir Ringer-Acetat Baxter Viaflo, innrennslislyf, lausn en mun hér eftir vera kallað „Ringer-

Acetat Baxter Viaflo“.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Ringer-Acetat Baxter Viaflo og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Hvernig nota á Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvenig geyma á Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Ringer-Acetat Baxter Viaflo og við hverju það er notað

Ringer-Acetat Baxter Viaflo er lausn eftirtalinna efna í vatni:

natríumklóríð

kalíumklóríð

kalsíumklóríðtvíhýdrat

magnesíumklóríðhexahýdrat

natríumacetatþríhýdrat.

Natríum, kalíum, kalsíum, magnesíum, klóríð og acetat eru efni sem finnast í blóðinu.

Ringer-Acetat Baxter Viaflo er notað:

til að endurnýja líkamsvökva og ýmis blóðsölt (elektrólýta) sem hafa tapast vegna veikinda eða

áverka

sem skammtímameðferð við minnkuðu blóðrúmmáli.

2.

Áður en byrjað er að nota Ringer-Acetat Baxter Viaflo

EKKI má nota Ringer-Acetat Baxter Viaflo ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig:

ef þú ert með ofnæmi fyrir natríumklóríði, kalíumklóríði, kalsíumklóríði, magnesíumklóríði,

natríumacetati eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins sem talin eru upp í kafla 6.

Fyrirburar og nýburar (yngri en 28 daga gamlir): Barnið má ekki fá ákveðið sýklalyf sem heitir

ceftriaxón sem dreypi í bláæð á sama tíma og það fær þetta lyf.

of mikill vökvi er í kringum frumur líkamans (ofgnótt utanfrumuvökva)

meira blóðrúmmál en eðlilegt er (ofdreyri).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en Ringer-Acetat Baxter Viaflo er notað

ef eitthvað af eftirfarandi atriðum á við um þig.

Óháð aldri sjúklinga má ekki blanda ákveðnu sýklalyfi sem kallast ceftriaxón við

innrennslislausnir sem innihalda kalsíum eða gefa þessar lausnir saman sem dreypi í bláæð.

Læknirinn veit þetta og mun ekki gefa þær saman jafnvel þótt notaðar séu mismunandi

innrennslisslöngur eða mismunandi innrennslisstaðir.

Hinsvegar má læknirinn gefa sjúklingum eldri en 28 daga gömlum innrennslislausnir sem

innihalda kalsíum og ceftriaxón hvora á eftir annarri ef lausnirnar eru gefnar um mismunandi

innrennslisslöngur og á mismunandi innrennslisstöðum eða ef innrennslisslangan er skoluð

vandlega með lífeðlisfræðilegri saltlausn milli innrennslanna til að fyrirbyggja að útfelling

myndist. Ef þú eða barnið þjáist af litlu blóðrúmmáli mun læknirinn ekki gefa lausn sem

inniheldur kalsíum og lausn með ceftriaxón hvora á eftir annarri.

hjartabilun (sérstaklega ef meðhöndlað er með digitalis)

öndunarbilun (lungnasjúkdómur)

bólga vegna vökvasöfnunar í líkamanum (bjúgur)

vökvasöfnun í maga (kvið) vegna lifrarsjúkdóms (skorpulifur með skinuholsvökva)

minnkuð nýrnastarfsemi (skortur/truflanir á nýrnastarfsemi)

hár blóðþrýstingur (háþrýstingur)

vökvasöfnun undir húð, sérstaklega í kringum ökkla (útlægur bjúgur)

vökvasöfnun í lungum (lungnabjúgur)

hár blóðþrýstingur á meðgöngu (meðgöngueitrun eða meðgöngukrampi)

aldósterónheilkenni (sjúkdómur sem veldur háu gildi hormóns sem nefnist aldósterón)

annað ástand sem tengist uppsöfnun natríums (of mikið natríum í líkamanum), svo sem meðferð

með sterum (sjá einnig „Notkun annarra lyfja samhliða Ringer Acetat Baxter Viaflo“)

ástand sem veldur því að meiri líkur eru á haúm kalíumgildum í blóðinu, svo sem:

nýrnabilun

sjúkdómur í nýrnahettum sem hefur áhrif á hormón sem stýra styrk efna í líkamanum

(adrenocortical insufficiency)

bráð vökvaþurrð (tap á vatni úr líkamanum, t.d. vegna uppkasta eða niðurgangs)

víðtæk vefjaskemmd (eins og fram getur komið við alvarlegan bruna) (Í þessum tilvikum

þarf að fylgjast vel með plasmagildi kalíums)

veikindi sem valda hærri gildum af D-vítamíni en eðlilegt er, svo sem sarklíki

vöðvaslensfár (sjúkdómur sem veldur stigvaxandi vöðvaslappleika)

bati eftir aðgerð

ef þú átt í vanda vegna vökvamagns í heila (t.d. vegna heilahimnubólgu,

innankúpublæðingar eða heilaskaða)

ef eitthvað kemur fyrir sem gæti valdið háum gildum vasópressíns, hormóns sem stjórnar

vökvabúskap líkamans, svo sem

skyndilegur og alvarlegur sjúkdómur eða áverki

skurðaðgerð

heilasjúkdómur

ef þú tekur tiltekin lyf (sjá einnig „Notkun annarra lyfja samhliða Ringer Acetat Baxter

Viaflo“)

Slíkt ástand getur aukið hættu á lágum gildum natríums í blóði þínu, sem getur leitt til

höfuðverkjar, ógleði, flogakasta, svefnhöfgi, dauðadás og þrota í heila.

Þegar þú færð þetta innrennsli, tekur læknirinn sýni úr blóði og þvagi til að fylgjast með:

magni líkamsvökva (vökvajafnvægi)

gildi efna eins og natríums, kalíums, kalsíums, magnesíums og klóríðs í blóði og þvagi (sölt í blóði

og þvagi)

sýru-basa jafnvægi (sýrustig í blóði og þvagi)

Þetta er einkum mikilvægt hjá börnum þar sem þau hafa takmarkaða getu til að stjórna vökvamagni og

blóðsöltum.

Ef einhver þessara kvilla er til staðar á að fylgjast vandlega með þér ef þú færð mikið magn af Ringer-

Acetat Baxter Viaflo til innrennslis.

Þó að Ringer-Acetat Baxter Viaflo innihaldi kalíum er það ekki nægilegt magn til að meðhöndla mjög

lág plasmagildi (alvarlegan kalíumskort).

Ringer-Acetat Baxter Viaflo inniheldur efni sem geta gert blóðið of basískt (blóðlýting; metabolic

alkalosis). Hins vegar eru ekki næg efni til staðar til að meðhöndla þig ef blóðið er of súrt (blóðsýring;

metabolic acidosis).

Ef þörf er á síendurtekinni meðferð, gefur læknirinn þér einnig önnur innrennsli.

Þau tryggja þörf líkamans fyrir önnur efni og næringu (fæðu).

Ef þú finnur fyrir einhverjum breytingum á sjúkdómsástandi þínu eða líðan meðan á innrennsli stendur

eða fyrst á eftir, skaltu strax segja lækninum eða hjúkrunarfræðingi frá því.

Notkun annarra lyfja samhliða Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Notkun eftirtalinna lyfja

er ekki ráðlögð

á meðan þú færð Ringer-Acetat Baxter Viaflo innrennsli:

ceftriaxón (sýklalyf), gefið sem innrennsli í bláæð (sjá Varnaðarorð og varúðarreglur)

súxametoníum, vekuroníum og túbokúrarín (vöðvaslakandi lyf sem notuð eru við skurðaðgerðir)

kalíum (eitt af eðlilegum söltum líkamans)

Önnur lyf sem geta haft áhrif eða orðið fyrir áhrifum ef þau eru notuð í samsetningu með

Ringer-Acetat Baxter Viaflo:

barksterar (lyf gegn bólgu)

aðrir sterar eins og estrógen

vissar vatnslosandi töflur (kalíumsparandi þvagræsilyf)

ACE-hemlar (lyf gegn háum blóðþrýstingi)

takrólímus notað til að koma í veg fyrir líffærahöfnun og til meðferðar á vissum húðsjúkdómum

ciklósporín (notað til að koma í veg fyrir líffærahöfnun)

Þessi lyf geta leitt til hækkaðra gilda kalíums og/eða natríums í blóðinu.

Áhrif lyfja við hjartasjúkdómum (digitalis) geta aukist af völdum kalsíums í Ringer-Acetat Baxter

Viaflo. Þetta getur valdið mjög alvarlegum truflunum á hjartslætti.

Sum lyf geta hækkað gildi kalsíums í blóðinu. Meðal þeirra geta verið:

sum þvagræsilyf (tíasíð-þvagræsilyf)

D-vítamín

Útskilnaður (brotthvarf) vissra lyfja úr líkamanum getur aukist eða minnkað vegna Ringer-Acetat

Baxter Viaflo

og breytt áhrifum þeirra. Þetta eru m.a.:

kinidín (lyf gegn óreglulegum hjartslætti)

salisýlöt (lyf gegn bólgu t.d. aspirín)

litíum (notað til meðferðar á geðrænum vandamálum t.d. tvíhverfri geðröskun (bipolar disorder))

örvandi lyf (adrenhermandi lyf) eins og efedrín og pseudoefedrín, notuð í hósta- og kveflyf

Sum lyf geta aukið hættu á aukaverkunum vegna lágra gilda natríums í blóði. Meðal þeirra geta verið:

sum krabbameinslyf

sértækir serótónínendurupptökuhemlar (SSRI-lyf), (notaðir við þunglyndi)

lyf sem notuð eru við ákveðnum geðröskunum (geðrofslyf)

morfínlík lyf (ópíóíðar)

verkja- og bólgueyðandi lyf [einnig þekkt sem bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID-lyf)]

sum flogaveikilyf

oxýtócín (notað til meðferðar hjá þunguðum konum, við fæðingu og eftir fæðingu)

þvagræsilyf

Notkun Ringer-Acetat Baxter Viaflo með mat eða drykk

Leitið ráða hjá lækninum um hvað má borða og drekka.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða hjúkrunarfræðingi áður en lyfið er notað.

Óhætt er að gefa Ringer-Acetat Baxter Viaflo á meðgöngu eða meðan á brjóstagjöf stendur.

Akstur og notkun véla

Ringer-Acetat Baxter Viaflo hefur ekki áhrif á akstur eða notkun véla.

3.

Hvernig nota á Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Skammtar

Læknir eða hjúkrunarfræðingur gefur þér Ringer-Acetat Baxter Viaflo.

Læknirinn ákvarðar þann skammt sem hentar þér og hvenær hann er gefinn.

Þetta ræðst af aldri, líkamsþyngd, almennu líkamsástandi og ástæðu meðferðar.

Magnið sem gefið er getur einnig ráðist af annarri meðferð sem þú færð.

EKKI á að gefa Ringer-Acetat Baxter Viaflo ef agnir eru sjáanlegar í lausninni eða ef

umbúðirnar eru skemmdar á einhvern hátt.

Lyfjagjöf

Ringer-Acetat Baxter Viaflo er venjulega gefið um plastslöngu sem tengd er við nál í æð.

Venjulega er æð í handlegg notuð til að gefa innrennslið.

Læknirinn getur þó notað aðra aðferð við lyfjagjöfina.

Allri ónotaðri lausn skal farga.

Þú átt EKKI að fá Ringer-Acetat Baxter Viaflo innrennsli úr poka sem hefur verið notaður að

einhverju leyti.

Ef notaður er stærri skammtur af Ringer-Acetat Baxter Viaflo en mælt er fyrir um:

Ef þú færð of mikið af Ringer-Acetat Baxter Viaflo veit læknirinn og starfsfólk sjúkrahússins hvaða

ráðstafanir skal gera.

Ef of mikið er gefið af Ringer-Acetat Baxter Viaflo (of-innrennsli) eða ef það er gefið of hratt, getur

það leitt til eftirtalinna einkenna:

vökvasöfnun í vefjum (ofvökvun) sést sem strekkt húð

blóðsöfnun í fótleggjum (æðateppa)

bólga (bjúgur) – hefur hugsanlega áhrif á lungu, sem truflar öndun, eða á heila, sem veldur

höfuðverk

breytingar á sýrustigi eða saltinnihaldi í blóði

aukin blóðsaltaþéttni (aukinn osmólstyrkur í sermi)

Ef eitthvert þessara einkenna koma fram verður að láta lækninn strax vita.

Innrennslið verður stöðvað og þér verður veitt viðeigandi meðferð með tilliti til einkenna.

Ef lyfi hefur verið bætt í Ringer-Acetat Baxter Viaflo fyrir of-innrennsli, getur lyfið einnig valdið

einkennum. Lesið fylgiseðil lyfsins sem bætt var í varðandi lista yfir hugsanleg einkenni.

Ef hætt er að nota Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Læknirinn ákveður hvenær á að stöðva innrennslið.

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú ert með eitthvert eftirtalinna einkenna á að láta lækninn eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust.

Þetta geta verið merki um mjög sjaldgæf en mjög alvarleg og jafnvel lífshættuleg ofnæmisviðbrögð:

þroti í andlitshúð, vörum eða hálsi,

öndunarerfiðleikar

húðútbrot

roði í húð.

Þér verður veitt viðeigandi meðferð með tilliti til einkenna.

Aðrar aukaverkanir eru taldar upp eftir tíðni.

Algengar

(geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 notendum):

hjartabilun getur komið fram hjá sjúklingum sem hafa hjartasjúkdóm

uppsöfnun vökva í lungum (lungnabjúgur)

hiti, sýking (roði, bólga) staðbundinn sársauki, blóðkekkir, bólga eða erting í æðinni kringum

innrennslisstaðinn

leki innrennslisvökva í umlykjandi vefi (utanæðablæðing).

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 notendum):

þrengsli fyrir brjósti eða brjóstverkur.

hægur hjartsláttur (hægtaktur) eða hraður hjartsláttur (hraðtaktur).

Koma örsjaldan fyrir

(geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 notendum):

krampaköst á meðan á innrennsli stendur.

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

ofnæmisviðbrögð

staðbundinn eða útbreiddur ofsakláði, með húðútbrotum og kláða.

of mikill vökvi í æðum (ofvökvun)

breytingar á gildum salta og/eða sýru/basa-jafnvægi blóðsins

lág gildi natríums í blóði (blóðnatríumlækkun)

þroti í heila, getur valdið heilaskemmdum.

Hafi lyfi verið bætt í innrennslislausnina getur lyfið einnig valdið aukaverkunum.

Þessar aukaverkanir fara eftir lyfinu sem bætt var í. Lesið fylgiseðil lyfsins sem bætt var í til að sjá

lista hugsanlegra aukaverkana.

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til

Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á pokanum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við agnir í lausninni eða ef umbúðirnar eru skemmdar á einhvern

hátt.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Ringer-Acetat Baxter Viaflo inniheldur

Virku innihaldsefnin eru:

natríumklóríð 5,86 g í lítra

kalíumklóríð 0,30 g í lítra

kalsíumklóríðtvíhýdrat 0,29 g í lítra

magnesíumklóríðhexahýdrat 0,20 g í lítra

natríumacetatþríhýdrat 4,08 g í lítra.

Önnur innihaldsefni eru:

vatn fyrir stungulyf

saltsýra (til að stilla sýrustig).

Lýsing á útliti Ringer-Acetat Baxter Viaflo og pakkningastærðir

Ringer-Acetat Baxter Viaflo er tær lausn, án sýnilegra agna.

Lyfið er í pólýolefín/polýamíð plastpokum (Viaflo).

Hverjum poka er pakkað í innsiglaðan ytri hlífðarpoka úr plasti.

Stærð poka er:

500 ml

1000 ml

Pokunum er pakkað í öskjur. Hver askja inniheldur eitthvert eftirtalinna:

20 poka með 500 ml

10 poka með 1000 ml

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista

Svíþjóð

Framleiðendur:

Baxter Healthcare Ltd

Caxton Way,

Thetford, Norfolk IP24 3SE

Bretland

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñánigo (Huesca)

Spánn

Umboð á Íslandi

Icepharma hf.

Lynghálsi 13, 110 Reykjavík

Sími: 540 8000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2018.

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki

Þar sem lausnin inniheldur kalsíum má ekki gefa hana í gegnum sama innrennslisbúnað og blóð vegna

hættu á kekkjamyndun í blóði.

Meðhöndlun og undirbúningur

Notið lausnina aðeins ef hún er tær, án sýnilegra agna og pokinn óskemmdur.

Lyfjagjöf skal hafin um leið og innrennslissett hefur verið tengt.

Fjarlægið ytri pokann ekki fyrr en rétt fyrir notkun.

Innri pokinn viðheldur dauðhreinsun lausnarinnar.

Raðtengið ekki innrennslispokana. Slík notkun gæti valdið loftreki (air embolism) vegna þess að loft

sem eftir situr í fyrri pokanum dragist inn í blóðrásina áður en gjöf vökvans úr seinni pokanum er

lokið. Beiting þrýstings á sveigjanleg plastílát með innrennslislausnum sem gefa á í bláæð, til þess að

auka flæðihraða getur leitt til þess að loft dragist inn í blóðrásina ef afgangsloft í ílátinu er ekki tæmt

úr að fullu fyrir gjöf. Ef notaður er innrennslisbúnaður með loftloka og lokinn hafður í opinni stöðu

getur það leitt til þess að loftbólur berist í æð. Ekki á að nota innrennslisbúnað með loftloka með

lokann í opinni stöðu ásamt sveigjanlegum innrennslispokum úr plasti.

Gefa skal innrennslislausnina með dauðhreinsuðum innrennslisbúnaði að viðhafðri smitgát.

Fyllið innrennslisbúnaðinn með lausninni til þess að koma í veg fyrir að loft komist inn í kerfið.

Bæta má lyfjum í lausnina áður en hún er gefin eða meðan á gjöf stendur, og er það þá gert um

lyfjaopið, sem lokast aftur.

Sé lyfi bætt í lausnina, skal þess gætt að hún sé jafnþrýstin áður en hún er gefin í æð.

Skylt er að gæta fyllstu smitgátar þegar lyfi er bætt í lausnina.

Lausnir sem lyfjum hefur verið bætt í skal gefa án tafar, þær skal aldrei geyma.

Ef lyfjum er bætt í lausnina eða lausnin er gefin á rangan hátt, getur það valdið hækkun líkamshita

vegna mögulegrar tilkomu sótthitavalda. Komi fram aukaverkanir á tafarlaust að stöðva innrennslið.

Fargið eftir eina notkun.

Fargið afgangslausn.

Endurtengið ekki poka sem notað hefur verið úr.

1.

Umbúðir opnaðar

Takið Viaflo innrennslispokann úr ytri umbúðum rétt fyrir notkun.

Innrennslispokann skal kreista ákveðið til að athuga hvort nokkur leki sé til staðar. Ef um leka er

að ræða skal farga lausninni þar sem sæfing er ekki lengur tryggð.

Athugið lausnina með tilliti til tærleika og sýnilegra agna. Ef lausnin er ekki tær eða um sýnilegar

agnir er að ræða, skal farga lausninni.

2.

Undirbúningur lyfjagjafar

Notið sæfð áhöld til undirbúnings og lyfjagjafar.

Hengið innrennslispokann upp.

Fjarlægið plasthlíf af frárennslisopinu neðst á pokanum:

takið með annarri hendinni um lítinn flipa sem er á frárennslisopinu,

takið með hinni hendinni um stærri flipa sem er á hettunni og snúið,

hettan losnar af.

Gætið fyllstu smitgátar við uppsetningu á innrennslispokanum.

Tengið innrennslisbúnaðinn. Farið eftir leiðbeiningum sem fylgja með búnaðinum um tengingu,

fyllingu búnaðarins og gjöf innrennslis.

3.

Aðferðir við að bæta lyfjum í lausnina

Athugið að efni/lyf geta verið ósamrýmanleg lausninni (sjá kaflann „5. Ósamrýmanleiki við

íblöndunarlyf“ hér á eftir).

Lyfjum bætt í lausnina áður en hún er gefin

Sótthreinsið lyfjaopið á innrennslispokanum.

Notið sprautu með 19 G (1,10 mm)-22 G (0,70 mm) nál, stingið í lyfjaopið og sprautið lyfinu í

lausnina.

Blandið lyfinu vandlega saman við lausnina. Þegar um lyf með háa eðlisþyngd er að ræða, s.s.

kalíumklóríð, skal slá létt á opin á innrennslispokanum þegar þau snúa upp, við blöndun

lausnarinnar.

Varúð: Geymið ekki lausn sem lyfjum hefur verið bætt í.

Lyfjum bætt í lausnina á meðan á gjöf stendur

Herðið klemmuna á slöngunni.

Sótthreinsið lyfjaopið á innrennslispokanum.

Notið sprautu með 19 G (1,10 mm)-22 G (0,70 mm) nál, stingið í lyfjaopið og sprautið lyfinu í

lausnina.

Takið innrennslispokann af vökvastandinum og/eða snúið honum upp.

Tæmið bæði opin á innrennslispokanum með því að slá létt á þau meðan pokinn snýr upp.

Blandið lyfinu vandlega saman við lausnina.

Hengið pokann aftur upp, losið klemmuna á slöngunni og haldið gjöf lausnarinnar áfram.

4.

Geymsluþol meðan á notkun stendur: Íblöndunarlyf

Fyrir notkun skal sýna fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika íblöndunarlyfs við sýrustig

Ringer-Acetat lausnarinnar í Viaflo pokanum . Út frá örverufræðilegu sjónarmiði á að nota þynnta

lausnina strax. Ef lausnin er ekki notuð strax eru geymslutími og geymsluaðstæður fram að notkun á

ábyrgð notanda og á geymslutími venjulega ekki að vera lengri en 24 klukkustundir við 2 til 8 °C

nema blöndun hafi átt sér stað við stýrðar og gildaðar aðstæður að viðhafðri smitgát.

5.

Ósamrýmanleiki við íblöndunarlyf

Gæta verður að samrýmanleika við lyf sem blanda á í lausnina í Viaflo-pokanum fyrir blöndun.

Ringer-Acetat Baxter Viaflo á ekki að blanda við lyf sem innihalda karbonat, súlfat eða fosfat.

Tilkynnt hefur verið um ósamrýmanleika kalsíum salta með fjölda lyfja. Fléttur (complexes) geta

myndast sem getur leitt til útfellingar.

Samhliðameðferð með ceftriaxón og Ringer-Acetat Baxter Viaflo er frábent hjá fyrirburum og

fullburða nýburum (≤28 daga gömlum), jafnvel þó sitt hvor innrennslisslangan sé notuð.

Óháð aldri sjúklinga má ekki blanda ceftriaxón við innrennslislausnir sem innihalda kalsíum eða

gefa þessar lausnir samtímis, jafnvel ekki um mismunandi innrennslisslöngur eða á mismunandi

innrennslisstöðum.

Ef sama innrennslisslanga er notuð til að gefa lyfin hvort á eftir öðru verður að skola hana

vandlega með samrýmanlegri lausn milli innrennslanna.

Lesið fylgiseðil íblöndunarlyfsins fyrir notkun.

Áður en íblöndunarlyf er notað skal staðfesta að það sé leysanlegt og stöðugt í vatni við sýrustig

Ringer-Acetat Baxter Viaflo (pH 5,0 til 6,0).

Til leiðbeiningar eru eftirfarandi lyf ósamrýmanleg við Ringer-Acetat Baxter Viaflo (ekki tæmandi

listi):

Amfótericín B

Kortisón

Erytrómýcín-laktóbíónat

Etamívan

Etýlalkóhól

Natríumþíópental

Tvínatríumedetat