Relistor

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Relistor
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Relistor
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Hægðalyf
 • Lækningarsvæði:
 • Lifur-Tengjast Ringulreið, Hægðatregðu
 • Ábendingar:
 • Meðferð um lifur-olli hægðatregðu í ítarlegri-veikindi sjúklingum sem eru að fá líknandi sjá þegar svar við venjulega hægðalyf meðferð hefur ekki verið nóg.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 15

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000870
 • Leyfisdagur:
 • 30-06-2008
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000870
 • Síðasta uppfærsla:
 • 23-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Relistor 12 mg/0,6 ml stungulyf, lausn

Metýlnaltrexónbrómíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Relistor og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Relistor

Hvernig nota á Relistor

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Relistor

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Relistor og við hverju það er notað

Relistor inniheldur virkt efni sem nefnist metýlnaltrexónbrómíð sem verkar með því að hindra

aukaverkanir ópíóíð verkjalyfja sem hafa áhrif á þarmana.

Það er til meðferðar hægðatregðu af völdum lyfja sem notuð eru gegn vægum til miklum verkjum og

kallast ópíóíð (t.d. morfín og kódein). Það er notað handa sjúklingum þegar lyf við hægðatregðu, sem

kallast hægðalyf, hafa ekki virkað nógu vel. Ópíóíð lyfjum er ávísað af læknum. Læknirinn mun

ákveða hvort hætta skal, eða halda áfram að taka hefðbundin hægðalyf þegar meðferð með lyfinu

hefst.

Lyfið er ætlað fullorðnum (18 ára og eldri).

2.

Áður en byrjað er að nota Relistor

Ekki má nota Relistor

ef þú ert með ofnæmi fyrir metýlnaltrexónbrómíði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin

upp í kafla 6).

ef þú eða læknirinn vitið að þarmarnir eru eða hafa verið stíflaðir eða eru í þannig ástandi að

þörf er á bráðri skurðaðgerð (sem ákvarðast þarf af lækni).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Relistor er notað

ef þú ert með alvarleg, einkenni frá maga sem eru áframhaldandi eða versna, skaltu hafa

tafarlaust samband við lækni því þau geta verið einkenni um að gat sé að myndast í þarmavegg

(göt í meltingarvegi). Sjá kafla 4.

ef þú ert með svæðisgarnabólgu eða sár í meltingarvegi

ef þér er óglatt, þú kastar upp, skelfur, svitnar, ert með verki í maga og/eða finnur fyrir örum

hjartslætti fljótlega eftir notkun Relistor skaltu tala við lækninn

ef þú hefur alvarlegan lifrarsjúkdóm eða nýrnasjúkdóm.

ef þú færð alvarlegan eða langvarandi niðurgang verður þú að hætta meðferðinni og hafa

tafarlaust samband við lækninn.

mikilvægt er að vera nálægt salerni með mögulega aðstoð ef þörf er á, þar sem hægðalosun

getur átt sér stað innan 30 mínútna frá inndælingu lyfsins.

hafðu samband við lækninn ef þú færð stöðugan magaverk, ógleði eða nýtilkomin eða versnandi

uppköst.

hafðu einnig samband við lækninn ef þú ert með ristilstóma, slöngu í kvið (hollegg tengdan í

kvið), eða þjáist af sjúkdómi sem heitir virk sarpbólga, eða hægðateppa þar sem nota þarf lyfið

með varúð við þessar aðstæður.

ef þú færð stuðningsmeðferð við langt gengnum sjúkdómi þínum verður þetta lyf aðeins notað í

takmarkaðan tíma, sem er iðulega innan við 4 mánuðir.

Þetta lyf skal ekki nota hjá sjúklingum sem hafa hægðatregðu sem ekki tengist notkun ópíóíða.

Ef þú þjáðist af hægðatregðu áður en þú hófst töku ópíóíða (við verkjum), hafðu þá samband við

lækninn.

Börn og unglingar

Ekki gefa þetta lyf börnum og unglingum yngri en 18 ára þar sem hugsanleg áhætta og ávinningur eru

ekki þekkt.

Notkun annarra lyfja samhliða Relistor

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Læknir mun ef til vill leyfa þér að nota önnur lyf, þ.á m. þau sem notuð eru við hægðatregðu.

Meðganga og brjóstagjöf

Verkun metýlnaltrexónbrómíðs hjá þunguðum konum er ekki þekkt. Læknirinn mun ákveða hvort þú

megir nota Relistor á meðgöngu.

Konur sem nota lyfið eiga ekki að hafa barn á brjósti þar sem ekki er vitað hvort

metýlnaltrexónbrómíð skilst út í brjóstamjólk.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Sundl er algeng aukaverkun lyfsins. Þetta getur haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Relistor

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í hverjum skammti þ.e. er í eðli sínu

natríumsnautt.

3.

Hvernig nota á Relistor

Notið lyfið alltaf alveg eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal

leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur fyrir sjúklinga með langvinna verki (nema sjúklinga sem fá stuðningsmeðferð

við langt gengnum sjúkdómi) er 12 mg af metýlnaltexónbrómíði (0,6 ml af lausn) með inndælingu

undir húð eftir þörfum, en a.m.k. 4 sinnum á viku og allt að einu sinni á dag (7 sinnum á viku).

Ráðlagður skammtur fyrir sjúklinga sem fá stuðningsmeðferð við langt gengnum sjúkdómi er 8 mg af

metýlnaltrexónbrómíði (0,4 ml af lausn) fyrir sjúklinga sem vega 38-61 kg eða 12 mg (0,6 ml af lausn)

fyrir sjúklinga sem vega 62-114 kg. Skammturinn er gefinn á 48 klukkustunda fresti (á tveggja daga

fresti) með inndælingu undir húð.

Læknirinn mun ákvarða skammtinn fyrir þig.

Lyfið er gefið með inndælingu undir húð á (1) læri, (2) kvið (maga) eða (3) upphandlegg (ef þú gefur

þér ekki sjálf(ur) lyfið). (Sjá LEIÐBEININGAR UM UNDIRBÚNING OG INNDÆLINGU

RELISTOR aftast í þessum fylgiseðli.)

Hugsanlegt er að þú hafir hægðir innan nokkurra mínútna eða klukkustunda eftir inndælingu lyfsins,

því er mælt með því að vera í nálægð við salerni eða hægðaskál.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður

Ef þú hefur notað meira af lyfinu en mælt er fyrir um (annaðhvort með því að nota of mikið í einu eða

nota lyfið oftar en einu sinni á sólarhring) gæti þig svimað við að standa upp svo hafa skal samband

við lækni eða lyfjafræðing án tafar. Hafðu ytri umbúðir lyfsins með þér, jafnvel þó að þær séu tómar.

Ef gleymist að nota Relistor

Ef þú gleymir skammti áttu að hafa samband við lækni eða lyfjafræðing eins fljótt og mögulegt er.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Relistor

Ef þú hættir að nota Relistor skaltu hafa samband við lækni eða lyfjafræðing.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Tilkynnt hefur verið um tilvik þess að gat myndist í þarmavegg (rof í meltingarvegi) hjá sjúklingum

sem nota Relistor. Ekki er hægt að sjá af fyrirliggjandi gögnum hversu oft þetta gerist. Ef vart verður

við magaverk sem er annaðhvort alvarlegur eða hverfur ekki skal hætta að nota lyfið og hringja

tafarlaust í lækninn.

Eftirfarandi aukaverkanir eru mjög algengar og gætu komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10

einstaklingum. Ef vart verður við einhverjar af þessum aukaverkunum og þær reynast alvarlegar eða

hverfa ekki skal ræða við lækninn:

Kviðverkir (magaverkir)

Ógleði

Niðurgangur

Vindgangur

Aðrar algengar aukaverkanir, sem kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10hettuglas

einstaklingum eru:

Sundl (svimi)

Einkenni lík ópíóíðfráhvarfi (eitthvað af eftirfarandi: kuldahrollur, skjálfti, nefrennsli, sviti, hár

rís á höfði, roði, hraður hjartsláttur)

Viðbrögð á stungustað (t.d. stingur, sviði, verkur, roði, bjúgur)

Uppköst

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V

. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Relistor

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og hettuglasinu á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lyfið skal aðeins nota ef lausnin er tær, litlaus eða fölgul og án sýnilegra agna.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitið

ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Relistor

Virka innihaldsefnið er metýlnaltrexónbrómíð. Hvert hettuglas með 0,6 ml inniheldur 12 mg af

metýlnaltrexónbrómíði. Einn ml af lausn inniheldur 20 mg af metýlnaltrexónbrómíði.

Önnur innihaldsefni eru natríumklóríð, natríumkalsíumedetat, glýsín hýdróklóríð, vatn fyrir

stungulyf, saltsýra (til stillingar á sýrustigi) og natríum hýdroxíð (til stillingar á sýrustigi).

Útlit Relistor og pakkningastærðir

Relistor er stungulyf, lausn. Það er tært, litlaust eða fölgult og án sýnilegra agna.

Hvert hettuglas inniheldur 0,6 ml af lausn.

Pakkning með fleiri en einu hettuglas samanstendur af innri öskju sem inniheldur eitt hettuglas, eina

1 ml sprautu með inndraganlegri nál og tvær sprittþurrkur.

Eftirfarandi pakkningastærðir eru fáanlegar:

Eitt hettuglas

Pakkning sem inniheldur 2 hettuglös. 2 sprautur með inndraganlegri nál og 4 sprittþurrkur (þ.e. 2 innri

öskjur).

Pakkning sem inniheldur 7 hettuglös. 7 sprautur með inndraganlegri nál og 14 sprittþurrkur (þ.e.

7 innri öskjur).

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00, Praha 7

Tékkland

Framleiðandi

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra,

Pólland

Hafið samband við markaðsleyfishafa ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

e-mail: benelux@sobi.com

Lietuva

PharmaSwiss UAB

Tel. + 370 5 279 0762

България

PharmaSwiss EOOD

Тел.: + 359 2 89 52 110

Luxembourg/Luxemburg

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: +32 2880 6119

e-mail: benelux@sobi.com

Česká republika

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.

Tel: + 420 2961 83236

e-mail: mail.cz@sobi.com

Magyarország

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. Magyarországi

Fióktelepe

Tel. +36 1 998 99 47

e-mail: mail.hu@sobi.com

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

e-mail: mail.dk@sobi.com

Malta

Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.

Τel: +39 02 828 77 050

e-mail: mail.it@sobi.com

Deutschland

Swedish Orphan Biovitrum GmbH

Tel: +49 89 55066760

e-mail: mail.de@sobi.com

Nederland

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tel: +32 288 06119

e-mail: benelux@sobi.com

Eesti

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tel: +372 6 827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: +47 66 82 34 00

e-mail: mail.no@sobi.com

Ελλάδα

Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.

λ: +39 02 828 77 050

e-mail: mail.it@sobi.com

Österreich

Swedish Orphan Biovitrum GmbH

Tel: +43 1 253 91 5584

e-mail: mail.de@sobi.com

España

Swedish Orphan Biovitrum S.L

Tel: + 34 913 91 35 80

e-mail: mail.es@sobi.com

Polska

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

Tel.: +48 17 865 51 00

France

Swedish Orphan Biovitrum SARL

Tél: + 33 1 85 78 03 40

e-mail: mail.fr@sobi.com

Portugal

Swedish Orphan Biovitrum S.L

Tel: +34 913 91 35 80

e-mail: mail.es@sobi.com

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 1 6311 833

România

Valeant Pharma SRL

Tel: +40 374 102 600

Ireland

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Tel: +44 1223 891854

e-mail: mail.uk@sobi.com

Slovenija

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 386 1 2364 700

Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

e-mail: mail.dk@sobi.com

Slovenská republika

Swedish Orphan Biovitrum o.z.

Tel: +421 2 3211 1540

e-mail: mail.sk@sobi.com

Italia

Bausch & Lomb – IOM S.p.A

Tel: +39 (0)2 27407300

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Puh./Tel: +358 201 558 840

e-mail: mail.fi@sobi.com

Κύπρος

Pharmaswiss Hellas A.E.

Τηλ: +30 210 8108 460

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tel: +46 8 697 20 00

e-mail: mail.se@sobi.com

Latvija

PharmaSwiss UAB

Tel: + 371 67502185

United Kingdom

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Tel: +44 1223 891854

e-mail: mail.uk@sobi.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is/

GÁTLISTI SJÚKLINGS

Þessi kafli inniheldur mikilvægar spurningar sem þú þarft að svara áður en þú notar Relistor og á

meðan þú færð meðferð með Relistor.

Ef þú svarar neitandi einhverjum spurninganna meðan á meðferð með lyfinu stendur, skaltu hafa

samband við lækninn, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing.

Ert þú í meðferð með ópíóíðum (t.d. morfíni eða kódíni) við sjúkdómi sem þú þjáist af?

Eru liðnir 48 tímar eða meira síðan þú hafðir síðast hægðir?

Þekkirðu aðferðina við að sprauta þig sjálf/ur eða hefurðu rætt þetta við lækninn (eða

hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing)?

Hefur þú næga fótaferð til að komast á salerni, eða ertu í umsjá umönnunaraðila sem getur

hjálpað þér?

Ertu með símanúmer heimahjúkrunar eða heilsugæslustöðvarinnar í þínu hverfi?

LEIÐBEININGAR UM UNDIRBÚNING OG INNDÆLINGU RELISTOR

Þessum kafla er skipt í eftirfarandi undirkafla:

Inngangur

Skref 1: Lyfjagjöfin undirbúin

Skref 2: Sprautan undirbúin

Skref 3: Stungustaður valinn og undirbúinn

Skref 4a: Relistor sprautað með sprautu með inndraganlegri nál

Skref 4b: Inndæling Relistor með því að nota venjulega sprautu og nál

Skref 5: Förgun á birgðum

Inngangur

Eftirfarandi leiðbeiningar útskýra hvernig á að gefa Relistor með inndælingu. Vinsamlegast lestu

leiðbeiningarnar vandlega og fylgdu þeim skref fyrir skref. Læknirinn, hjúkrunarfræðingur eða

lyfjafræðingur mun sýna þér hvernig þú getur gefið þér lyfið sjálf(ur). Reyndu ekki að gefa þér lyfið

með inndælingu fyrr en þú ert viss um að þú vitir hvernig á að gera það. Þetta lyf má ekki blanda neinu

öðru lyfi eða gefa í sömu sprautu og annað lyf.

Þú færð annaðhvort pakka sem inniheldur innri öskju með öllu sem þarf til inndælingar, eða einungis

eitt hettuglas. Ef þú færð eingöngu hettuglasið, þarftu að verða þér úti um sprittþurrkur, sprautu og nál

til inndælingar.

Skref 1: Lyfjagjöfin undirbúin

Veldu slétt, hreint og vel upplýst vinnuborð þar sem hægt er að koma fyrir því sem er í Relistor

öskjunni. Gættu þess að ætla þér nægilegan tíma til að ljúka inndælingunni.

Þvoðu hendurnar vandlega með sápu og volgu vatni.

Taktu til allt sem þú þarft til inndælingarinnar. Það er Relistor hettuglas, 1 ml sprauta til

inndælingar (með eða án inndraganlegrar nálar), 2 sprittþurrkur og bómullarhnoðri eða grisja.

Gakktu úr skugga um að lausnin í hettuglasinu sé tær og litlaus eða fölgul og án sýnilegra agna.

Ef lausnin er það ekki skal ekki nota hana. Ráðfærðu þig við lyfjafræðing, hjúkrunarfræðing eða

lækni.

Skref 2: Sprautan undirbúin

Fjarlægðu plasthlífðarhettuna af hettuglasinu.

Þurrkaðu af gúmmítappa hettuglassins með sprittþurrku og settu það síðan á vinnuborðið. Gættu

þess að snerta ekki gúmmítappann aftur.

Taktu sprautuna upp af vinnuborðinu. Haltu utan um bol sprautunnar með annarri höndinni og

dragðu nálarhlífina beint fram af nálinni. Settu nálarhlífina á vinnuborðið. EKKI snerta nálina

eða láta hana komast í snertingu við neitt annað.

Dragðu stimpilinn í sprautunni varlega aftur annaðhvort að 0,4 ml merkinu fyrir 8 mg af

Relistor eða að 0,6 ml merkinu fyrir 12 mg af Relistor. Læknirinn, hjúkrunarfræðingur eða

lyfjafræðingur sem kenndi þér að sprauta þig hefur sagt þér hvaða skammti þér hefur verið

ávísað og hve oft þú þarft að fá hann. Fyrir sjúklinga sem fá stuðningsmeðferð við langt

gengnum sjúkdómi eru venjulegar skammtastærðir gefnar upp í töflunni hér að neðan.

Skammturinn er yfirleitt gefinn á 48 tíma fresti (á tveggja daga fresti) með inndælingu undir

húð.

Þyngd sjúklings í kg

Fyllið sprautuna að ml merki (skammtur)

Minna en 38 kg

0,15 mg/kg

38-61 kg

0,4 ml (8 mg)

62-114 kg

0,6 ml (12 mg)

Meira en 114 kg

0,15 mg/kg

Fyrir sjúklinga með langvinna verki (nema sjúklinga sem fá stuðningsmeðferð við langt

gengnum sjúkdómi) skal fylla sprautuna að 0,6 ml merkinu fyrir 12 mg af Relistor.

Stingdu nálinni beint niður í miðju gúmmítappans á hettuglasinu. Ekki stinga henni á ská því þá

gæti nálin bognað eða brotnað. Haltu hettuglasinu á vinnuborðinu með hinni hendinni þannig að

það geti ekki runnið til. Þú munt finna smávægilega fyrirstöðu þegar nálin fer í gegnum

tappann. Athugaðu að þú sjáir nálarendann inni í hettuglasinu.

Dragið stimpilinn varlega

aftur

að réttu magni

sprautunni (t.d. 0,4 ml ef

ávísað hefur verið 8 mg)

Til að losna við loftið úr sprautunni, ýttu létt á sprautustimpilinn til að þrýsta loftinu inn í

hettuglasið.

Ef þú notar sprautuna með inndraganlegu nálinni sem fylgir með, EKKI ÝTA STIMPLINUM

ALVEG INN. Gættu þess að hætta að ýta á stimpilinn þegar þú finnur fyrirstöðu. Ef þú þrýstir

stimplinum alveg inn, muntu heyra smell. Það þýðir að öryggiskerfið hefur verið virkjað og að

nálin mun hverfa inn í sprautuna. Ef það gerist, fargaðu lyfinu og byrjaðu upp á nýtt með nýju

hettuglasi og sprautu.

Snúðu hettuglasinu á hvolf með nálinni í. Haltu sprautunni í augnhæð þannig að þú sjáir

skammtamerkingarnar og gættu þess að nálarendinn sé í vökvanum allan tímann. Dragðu

stimpilinn hægt niður að 0,4 ml eða 0,6 ml merkinu eða eins og þér hefur verið sagt til um, allt

eftir skammtinum sem læknirinn, hjúkrunarfræðingur eða lyfjafræðingur hefur ávísað þér. Verið

getur að þú sjáir vökva eða bólur í hettuglasinu þegar búið er að draga allan skammtinn upp í

sprautuna. Það er eðlilegt.

Hafðu nálina áfram í hettuglasinu á hvolfi og athugaðu hvort loftbólur séu í sprautunni. Sláðu

létt á sprautuna til þess að loftbólurnar leiti upp í topp sprautunnar, gættu þess að þú haldir enn

um hettuglasið og sprautuna. Þrýstu stimplinum rólega upp þar til allar loftbólurnar hafa verið

fjarlægðar. Ef þú þrýstir lausn aftur upp í hettuglasið dragðu þá stimpilinn varlega til baka til

þess að fá rétt magn af lausn aftur í sprautuna. Vegna öryggiskerfis sprautunnar getur verið að

erfitt reynist að fjarlægja litla loftbólu úr henni. Ekki þarf að hafa áhyggjur af þessu þar sem það

hefur ekki áhrif á nákvæmni skammtsins og engin hætta stafar af því.

Gættu þess alltaf að vera með réttan skammt í sprautunni. Ef þú ert ekki viss skaltu hafa

samband við lækninn, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing.

Dragðu sprautuna með nálinni úr hettuglasinu. Hafðu nálina áfram á sprautunni. Snertu ekki

nálina og gættu þess að nálin komist ekki í snertingu við neitt. Þegar búið er að draga lyfið upp í

sprautuna þarf að nota það innan 24 klst. þar sem Relistor verður fyrir áhrifum af ljósi og virkar

hugsanlega ekki á réttan hátt ef það er skilið eftir í sprautunni lengur en 24 klst.

Skref 3: Stungustaður valinn og undirbúinn

Mælt er með þremur svæðum á líkamanum til inndælingar Relistor, þau eru: (1) læri, (2) kviður

(magi) og (3) upphandleggir (aðeins ef þú gefur öðrum lyfið).

Sláið í sprautuna og þrýstið

út hugsanlegum loftbólum

með stimplinum

Gangið úr skugga um að rétt

skammtamagn sé í sprautunni

(t.d. 0,4 ml ef ávísað hefur

verið 8 mg)

Mælt er með því að inndæling sé gerð á nýju svæði í hvert sinn. Forðast skal að endurtaka

inndælingar á nákvæmlega sama stungustað. Sprautaðu ekki í húð sem er aum, marin, rauð eða

hörð. Forðastu svæði þar sem eru ör eða húðslit.

Til þess að undirbúa húðsvæðið þar sem sprauta skal Relistor skal þurrka stungustaðinn með

sprittþurrku. SNERTU ÞETTA SVÆÐI EKKI AFTUR ÁÐUR EN ÞÚ SPRAUTAR ÞIG.

Leyfðu stungustaðnum að þorna áður en inndælingin er gefin.

Skref 4a: Relistor sprautað með sprautu með inndraganlegri nál

Haltu sprautunni þannig að nálin vísi beint upp og athugaðu aftur hvort loftbólur séu í

sprautunni. Ef svo er sláðu þá létt á sprautuna með einum fingri þannig að loftbólurnar leiti upp

í sprautunni. Þrýstu stimplinum rólega upp til þess að þrýsta loftbólunum úr sprautunni.

Haltu sprautunni í annarri hendi eins og blýanti. Notaðu hina höndina til þess að klípa varlega

saman hreina húðsvæðið og haltu því þétt.

Stingdu allri nálinni í húðina á ská (45 gráður) með snöggri, stuttri hreyfingu.

Eftir að þú hefur stungið nálinni í húðina, skaltu sleppa takinu á húðinni og þrýsta stimplinum

rólega alla leið niður þar til sprautan er tóm og þú heyrir smell til þess að sprauta Relistor.

Þegar þú heyrir smell þýðir það að öllu innihaldinu hefur verið sprautað. Nálin mun sjálfkrafa

dragast upp úr húðinni og verða hulin. Það gæti blætt örlítið á stungustaðnum. Þú getur þrýst

bómullarhnoðra eða grisju á stungustaðinn. Ekki nudda stungustaðinn. Ef þörf er á getur þú sett

plástur á stungustaðinn.

Skref 4b: Inndæling Relistor með því að nota venjulega sprautu og nál

Haltu sprautunni þannig að nálin vísi beint upp og athugaðu aftur hvort loftbólur séu í

sprautunni. Ef svo er sláðu þá létt á sprautuna með einum fingri þannig að loftbólurnar leiti upp

í sprautunni. Þrýstu stimplinum rólega upp til þess að þrýsta loftbólunum úr sprautunni.

Haltu sprautunni í annarri hendi eins og blýanti. Notaðu hina höndina til þess að klípa varlega

saman hreina húðsvæðið og haltu því þétt.

Stingdu allri nálinni í húðina á ská (45 gráður) með snöggri, stuttri hreyfingu.

Eftir að þú hefur stungið nálinni í húðina, átt þú að sleppa takinu á húðinni og þrýsta stimplinum

rólega alla leið niður til þess að sprauta Relistor.

Þegar sprautan er tóm dregur þú nálina hratt út úr húðinni en gætir þess að halda henni með

sama halla og þegar hún var sett inn. Það gæti blætt örlítið á stungustaðnum. Þú getur þrýst

bómullarhnoðra eða grisju á stungustaðinn. Ekki nudda stungustaðinn. Ef þörf er á getur þú sett

plástur á stungustaðinn.

Skref 5: Förgun á birgðum

Sprautuna með hlífinni eða sprautuna og nálina á ALDREI að nota aftur. ALDREI skal setja hlífina

aftur á nálina. Fargaðu sprautunni með hlífinni eða nálinni og sprautunni í stunguheldu íláti sem hægt

er að loka samkvæmt leiðbeiningum læknisins, hjúkrunarfræðings eða lyfjafræðings.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Relistor 8 mg stungulyf, lausn, í áfylltri sprautu

Relistor 12 mg stungulyf, lausn, í áfylltri sprautu

Metýlnaltrexónbrómíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Relistor og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Relistor

Hvernig nota á Relistor

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Relistor

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Relistor og við hverju það er notað

Relistor inniheldur virkt efni sem nefnist metýlnaltrexónbrómíð sem verkar með því að hindra

aukaverkanir ópíóíð verkjalyfja sem hafa áhrif á þarmana.

Það er til meðferðar hægðatregðu af völdum lyfja sem notuð eru gegn vægum til miklum verkjum og

kallast ópíóíð (t.d. morfín og kódein). Það er notað handa hjá sjúklingum þegar lyf við hægðatregðu,

sem kallast hægðalyf, hafa ekki virkað nógu vel. Ópíóíð lyfjum er ávísað af læknum. Læknirinn mun

ákveða hvort hætta skal, eða halda áfram að taka hefðbundin hægðalyf þegar meðferð með lyfinu

hefst.

Lyfið er ætlað fullorðnum (18 ára og eldri).

2.

Áður en byrjað er að nota Relistor

Ekki má nota Relistor

ef þú ert með ofnæmi fyrir metýlnaltrexónbrómíði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin

upp í kafla 6).

ef þú eða læknirinn vitið að þarmarnir eru eða hafa verið stíflaðir eða eru í þannig ástandi að

þörf er á bráðri skurðaðgerð (sem ákvarðast þarf af lækni).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Relistor er notað

ef þú ert með alvarleg, einkenni frá maga sem eru áframhaldandi eða versna, skaltu hafa

tafarlaust samband við lækni því þau geta verið einkenni um að gat sé að myndast í þarmavegg

(göt í meltingarvegi). Sjá kafla 4.

ef þú ert með svæðisgarnabólgu eða sár í meltingarvegi

ef þér er óglatt, þú kastar upp, skelfur, svitnar, ert með verki í maga og/eða finnur fyrir örum

hjartslætti fljótlega eftir notkun Relistor skaltu tala við lækninn

ef þú hefur alvarlegan lifrarsjúkdóm eða nýrnasjúkdóm.

ef þú færð alvarlegan eða langvarandi niðurgang verður þú að hætta meðferðinni og hafa

tafarlaust samband við lækninn.

mikilvægt er að vera nálægt salerni með mögulega aðstoð ef þörf er á, þar sem hægðalosun

getur átt sér stað innan 30 mínútna frá inndælingu lyfsins.

hafðu samband við lækninn ef þú færð stöðugan magaverk, ógleði eða nýtilkomin eða versnandi

uppköst.

hafðu einnig samband við lækninn ef þú ert með ristilstóma, slöngu í kvið (hollegg tengdan í

kvið), eða þjáist af sjúkdómi sem heitir virk sarpbólga, eða hægðateppa þar sem nota þarf lyfið

með varúð við þessar aðstæður.

ef þú færð stuðningsmeðferð við langt gengnum sjúkdómi þínum verður þetta lyf aðeins notað í

takmarkaðan tíma, sem er iðulega innan við 4 mánuðir.

Þetta lyf skal ekki nota hjá sjúklingum sem hafa hægðatregðu sem ekki tengist notkun ópíóíða.

Ef þú þjáðist af hægðatregðu áður en þú hófst töku ópíóíða (við verkjum), hafðu þá samband við

lækninn.

Börn og unglingar

Ekki gefa þetta lyf börnum og unglingum yngri en 18 ára þar sem hugsanleg áhætta og ávinningur eru

ekki þekkt.

Notkun annarra lyfja samhliða Relistor

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Læknir mun ef til vill leyfa þér að nota önnur lyf, þ.á m. þau sem notuð eru við hægðatregðu.

Meðganga og brjóstagjöf

Verkun metýlnaltrexónbrómíðs hjá þunguðum konum er ekki þekkt. Læknirinn mun ákveða hvort þú

megir nota Relistor á meðgöngu.

Konur sem nota þessi lyf eiga ekki að hafa barn á brjósti þar sem ekki er vitað hvort

metýlnaltrexónbrómíð skilst út í brjóstamjólk.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Sundl er algeng aukaverkun lyfsins. Þetta getur haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Relistor

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í hverjum skammti þ.e. er í eðli sínu

natríumsnautt.

3.

Hvernig nota á Relistor

Notið lyfið alltaf alveg eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal

leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur fyrir sjúklinga með langvinna verki (nema sjúklinga sem fá stuðningsmeðferð

við langt gengnum sjúkdómi) er 12 mg af metýlnaltexónbrómíði (0,6 ml af lausn) með inndælingu

undir húð eftir þörfum, en a.m.k. 4 sinnum á viku og allt að einu sinni á dag (7 sinnum á viku).

Áfyllta sprautan með 8 mg verður aðeins notuð til meðferðar hjá sjúklingum ef minnka þarf

skammtinn af völdum annarra læknisfræðilegra vandamála.

Ráðlagður skammtur fyrir sjúklinga sem fá stuðningsmeðferð við langt gengnum sjúkdómi er 8 mg af

metýlnaltrexónbrómíði (0,4 ml af lausn) fyrir sjúklinga sem vega 38-61 kg eða 12 mg (0,6 ml af lausn)

fyrir sjúklinga sem vega 62-114 kg. Skammturinn er gefinn á 48 klukkustunda fresti (á tveggja daga

fresti) með inndælingu undir húð. Læknirinn mun ákvarða skammtinn fyrir þig.

Ef þú vegur minna en 38 kg eða meira en 114 kg áttu að nota Relistor hettuglös vegna þess að ekki er

hægt að gefa nákvæmlega réttan skammt með áfylltu sprautunum.

Þessi lyf er gefið með inndælingu undir húð á (1) læri, (2) kvið (maga) eða (3) upphandlegg (ef þú

gefur þér ekki sjálf(ur) lyfið). (Sjá LEIÐBEININGAR UM UNDIRBÚNING OG INNDÆLINGU

RELISTOR aftast í þessum fylgiseðli.)

Hugsanlegt er að þú hafir hægðir innan nokkurra mínútna eða klukkustunda eftir inndælingu lyfsins,

því er mælt með því að vera í nálægð við salerni eða hægðaskál.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður

Ef þú hefur notað meira af lyfinu en mælt er fyrir um (annaðhvort með því að nota of mikið í einu eða

nota lyfið oftar en einu sinni á sólarhring) gæti þig svimað við að standa upp svo hafa skal samband

við lækni eða lyfjafræðing án tafar. Hafðu ytri umbúðir lyfsins með þér, jafnvel þó að þær séu tómar.

Ef gleymist að nota Relistor

Ef þú gleymir skammti áttu að hafa samband við lækni eða lyfjafræðing eins fljótt og mögulegt er.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Relistor

Ef þú hættir að nota Relistor skaltu hafa samband við lækni eða lyfjafræðing.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Tilkynnt hefur verið um tilvik þess að gat myndist í þarmavegg (rof í meltingarvegi) hjá sjúklingum

sem nota Relistor. Ekki er hægt að sjá af fyrirliggjandi gögnum hversu oft þetta gerist. Ef vart verður

við magaverk sem er annaðhvort alvarlegur eða hverfur ekki skal hætta að nota lyfið og hringja

tafarlaust í lækninn.

Eftirfarandi aukaverkanir eru mjög algengar og gætu komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10

einstaklingum. Ef vart verður við einhverjar af þessum aukaverkunum og þær reynast alvarlegar eða

hverfa ekki skal ræða við lækninn:

Kviðverkir (magaverkir)

Ógleði

Niðurgangur

Vindgangur

Aðrar algengar aukaverkanir, sem kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum eru:

Sundl (svimi)

Einkenni lík ópíóíðfráhvarfi (eitthvað af eftirfarandi: kuldahrollur, skjálfti, nefrennsli, sviti, hár

rís á höfði, roði, hraður hjartsláttur)

Viðbrögð á stungustað (t.d. stingur, sviði, verkur, roði, bjúgur)

Uppköst

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V

. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Relistor

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota þessi lyf eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiði á öskju, bakka og

sprautu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Þessi lyf skal aðeins nota ef lausnin er tær, litlaus eða fölgul og án sýnilegra agna.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitið

ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsningar

Relistor inniheldur

Virka innihaldsefnið er metýlnaltrexónbrómíð. Hver sprauta með 0,4 ml inniheldur 8 mg af

metýlnaltrexónbrómíði. Hver sprauta með 0,6 ml inniheldur 12 mg af

metýlnaltrexónbrómíði. Einn ml af lausn inniheldur 20 mg af metýlnaltrexónbrómíði.

Önnur innihaldsefni eru natríumklóríð, natríumkalsíumedetat, glýsín hýdróklóríð, vatn fyrir

stungulyf, saltsýra (til stillingar á sýrustigi) og natríum hýdroxíð (til stillingar á sýrustigi).

Lýsing á útliti Relistor og pakkningastærðir

Relistor er stungulyf, lausn. Það er tært, litlaust eða fölgult og án sýnilegra agna.

Eftirfarandi pakkningastærðir eru fáanlegar:

Pakkning sem inniheldur 4, 7, 8 eða 10 áfylltar sprautur með nálarhlíf.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00, Praha 7

Tékkland

Framleiðandi

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra,

Poland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: + 32 2880 6119

e-mail: benelux@sobi.com

Lietuva

PharmaSwiss UAB

Tel. + 370 5 279 0762

България

PharmaSwiss EOOD

Тел.: + 359 2 89 52 110

Luxembourg/Luxemburg

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tél/Tel: +32 2880 6119

e-mail: benelux@sobi.com

Česká republika

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.

Tel: + 420 2961 83236

e-mail: mail.cz@sobi.com

Magyarország

Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. Magyarországi

Fióktelepe

Tel. +36 1 998 99 47

e-mail: mail.hu@sobi.com

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

e-mail: mail.dk@sobi.com

Malta

Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.

Τel: +39 02 828 77 050

e-mail: mail.it@sobi.com

Deutschland

Swedish Orphan Biovitrum GmbH

Tel: +49 89 55066760

e-mail: mail.de@sobi.com

Nederland

Swedish Orphan Biovitrum BVBA

Tel: +32 288 06119

e-mail: benelux@sobi.com

Eesti

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tel: +372 6 827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: +47 66 82 34 00

e-mail: mail.no@sobi.com

Ελλάδα

Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.

λ: +39 02 828 77 050

e-mail: mail.it@sobi.com

Österreich

Swedish Orphan Biovitrum GmbH

Tel: +43 1 253 91 5584

e-mail: mail.de@sobi.com

España

Swedish Orphan Biovitrum S.L

Tel: + 34 913 91 35 80

e-mail: mail.es@sobi.com

Polska

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

Tel.: +48 17 865 51 00

France

Swedish Orphan Biovitrum SARL

Tél: + 33 1 85 78 03 40

e-mail: mail.fr@sobi.com

Portugal

Swedish Orphan Biovitrum S.L

Tel: +34 913 91 35 80

e-mail: mail.es@sobi.com

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 1 6311 833

România

Valeant Pharma SRL

Tel: +40 374 102 600

Ireland

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Tel: +44 1223 891854

e-mail: mail.uk@sobi.com

Slovenija

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 386 1 2364 700

Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

e-mail: mail.dk@sobi.com

Slovenská republika

Swedish Orphan Biovitrum o.z.

Tel: +421 2 3211 1540

e-mail: mail.sk@sobi.com

Italia

Bausch & Lomb – IOM S.p.A

Tel: +39 (0)2 27407300

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Puh./Tel: +358 201 558 840

e-mail: mail.fi@sobi.com

Κύπρος

Pharmaswiss Hellas A.E.

Τηλ: +30 210 8108 460

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tel: +46 8 697 20 00

e-mail: mail.se@sobi.com

Latvija

PharmaSwiss UAB

Tel: + 371 67502185

United Kingdom

Swedish Orphan Biovitrum Ltd

Tel: +44 1223 891854

e-mail: mail.uk@sobi.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu

http://www.ema.europa.eu/

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is/

GÁTLISTI SJÚKLINGS

Þessi kafli inniheldur mikilvægar spurningar sem þú þarft að svara áður en þú notar Relistor og á

meðan þú færð meðferð með Relistor.

Ef þú svarar neitandi einhverjum spurninganna meðan á meðferð með lyfinu stendur, skaltu hafa

samband við lækninn, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing.

Ert þú í meðferð með ópíóíðum (t.d. morfíni eða kódíni) við sjúkdómi sem þú þjáist af?

Eru liðnir 48 tímar eða meira síðan þú hafðir síðast hægðir?

Þekkirðu aðferðina við að sprauta þig sjálf/ur eða hefurðu rætt þetta við lækninn (eða

hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing)?

Hefur þú næga fótaferð til að komast á salerni, eða ertu í umsjá umönnunaraðila sem getur

hjálpað þér?

Ertu með símanúmer heimahjúkrunar eða heilsugæslustöðvarinnar í þínu hverfi?

LEIÐBEININGAR UM UNDIRBÚNING OG INNDÆLINGU RELISTOR

Þessum kafla er skipt í eftirfarandi undirkafla:

Inngangur

Skref 1: Lyfjagjöfin undirbúin

Skref 2: Stungustaður valinn og undirbúinn

Skref 3: Inndæling með Relistor í áfylltri sprautu

Skref 4: Förgun á birgðum

Inngangur

Í eftirfarandi leiðbeiningum er skýrt hvernig inndæling með Relistor er undirbúin og gefin þegar notuð

er áfyllt sprauta. Vinsamlegast lestu þær og fylgdu þeim skref fyrir skref. Læknirinn,

hjúkrunarfræðingur eða lyfjafræðingur mun sýna þér hvernig þú getur gefið þér lyfið sjálf(ur). Reyndu

ekki að gefa þér lyfið með inndælingu fyrr en þú ert viss um að þú vitir hvernig á að undirbúa og gefa

inndælingu.

Mikilvægar athugasemdir:

Ekki nota Relistor áfyllta sprautu oftar en einu sinni, jafnvel þótt lyf sé eftir í sprautunni.

Fleygðu Relistor áfylltu sprautunni á öruggan hátt eftir notkun (Skref 4).

Til að koma í veg fyrir stungumeiðsli skal ekki setja lokið aftur á notaðar nálar.

Taktu til allt sem þú þarft til inndælingarinnar:

Relistor áfyllt sprauta

Sprittþurrka

Bómullarhnoðri eða grisja

Plástur

Skref 1: Lyfjagjöfin undirbúin

Veldu slétt, hreint og vel upplýst vinnuborð þar sem hægt er að koma fyrir því sem er í Relistor

öskjunni. Gættu þess að ætla þér nægilegan tíma til að ljúka inndælingunni.

Þvoðu hendurnar vandlega með sápu og volgu vatni.

Skoðaðu áfylltu sprautuna. Gættu þess að skammturinn sem læknirinn hefur ávísað þér sé sá

sem fram kemur á merkimiðanum á áfylltu sprautunni.

Gakktu úr skugga um að lausnin í forfylltu sprautunni sé tær og litlaus eða fölgul og án

sýnilegra agna. Ef svo er ekki, máttu ekki nota forfylltu sprautuna og þú skalt hafa samband við

hjúkrunarfræðing, lækni eða lyfjafræðing.

Haltu þétt utan um bol áfylltu sprautunnar með annarri höndinni og dragðu nálarhlífina beint

fram af nálinni.

Ekki snerta nálina eða láta hana komast í snertingu við neitt.

Skref 2: Stungustaður valinn og undirbúinn

Mælt er með þremur svæðum á líkamanum til inndælingar Relistor, þau eru: (1) læri, (2) kviður

(magi) og (3) upphandleggir (aðeins ef þú gefur öðrum lyfið).

Mælt er með því að inndæling sé gerð á nýju svæði í hvert sinn. Forðast skal að endurtaka

inndælingar á nákvæmlega sama stungustað. Sprautaðu ekki í húð sem er aum, marin, rauð eða

hörð. Forðastu svæði þar sem eru ör eða húðslit.

Hreinsið stungustaðinn með sprittþurrku og látið þorna. Snertu þetta svæði ekki aftur áður en þú

sprautar þig.

Skref 3: Inndæling með áfylltri Relistor sprautu

Haltu sprautunni í annarri hendi eins og blýanti. Notaðu hina höndina til þess að klípa varlega

saman hreina húðsvæðið og haltu því þétt.

Stingdu allri nálinni í húðina á ská (45 gráður) með snöggri, stuttri hreyfingu.

Eftir að þú hefur stungið nálinni í húðina, skaltu sleppa takinu á húðinni og þrýsta stimplinum

rólega alla leið niður þar til forfyllta sprautan er tóm.

Dragðu nálina hratt út úr húðinni en gættu þess að halda henni með sama halla og þegar hún var

sett inn. Taktu þumalinn af stimplinum til að nálarhlífin fari yfir nálina. Það gæti blætt örlítið á

stungustaðnum.

Þú getur þrýst bómullarhnoðra eða grisju á stungustaðinn. Ekki nudda stungustaðinn. Ef þörf er

á getur þú sett plástur á stungustaðinn.

Skref 4: Förgun á birgðum

Áfylltu sprautuna og nálina á ALDREI að nota aftur. ALDREI skal setja hlífina aftur á nálina. Losaðu

þig við áfylltu sprautuna samkvæmt leiðbeiningum læknisins, hjúkrunarfræðings eða lyfjafræðings.

Settu notaða áfylltu sprautuna í stunguþolið ílát sem hægt er að loka. Nota má ílát fyrir oddhvöss áhöld

(eins og gult ílát fyrir hættuleg lífsýni). Spurðu lækninn, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing um

hvernig rétt er að fleygja (farga) ílátinu. Verið getur að staðbundin lög eigi við um hvernig farga eigi

notuðum nálum og sprautum.