Ramíl

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ramíl Tafla 5 mg
 • Skammtar:
 • 5 mg
 • Lyfjaform:
 • Tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ramíl Tafla 5 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • a85d2759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Ramíl 2,5 mg, 5 mg og 10 mg töflur

Ramipríl

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Ramíl og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Ramíl

Hvernig nota á Ramíl

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Ramíl

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Ramíl og við hverju það er notað

Ramíl inniheldur lyf sem kallast ramipríl. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast ACE-hemlar.

Ramíl verkar með því að:

Minnka framleiðslu efna í líkamanum sem geta hækkað blóðþrýstinginn.

Slaka á æðum og víkka þær.

Auðvelda hjartanu að dæla blóðinu um líkamann.

Ramíl er hægt að nota:

Til meðferðar við háum blóðþrýstingi (háþrýstingi).

Til að minnka hættuna á að þú fáir hjartaáfall eða heilaslag.

Til að minnka hættuna á eða tefja versnun nýrnavandamála (hvort sem þú ert með sykursýki eða

ekki).

Til að meðhöndla hjartað þegar það getur ekki dælt nægilega miklu blóði um líkamann

(hjartabilun).

Sem meðferð í kjölfar hjartaáfalls (hjartadreps) með hjartabilun sem fylgikvilla.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Ramíl

Ekki má nota Ramíl:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir ramipríli, öðru lyfi sem er ACE-hemill eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Einkenni ofnæmisviðbragða geta verið m.a. útbrot, kyngingar- eða öndunarerfiðleikar, þroti á

vörum, andliti, hálsi eða tungu.

ef þú hefur einhvern tíma fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð sem kallast „ofnæmisbjúgur“

(angioedema). Einkennin eru m.a. kláði, ofsakláði, rauðir blettir á höndum, fótum og hálsi, þroti

í hálsi og tungu, þroti umhverfis augu og varir, öndunar- og kyngingarerfiðleikar.

ef þú ert í blóðskilun eða einhverri annarri tegund blóðsíunar. Það fer eftir því hvaða vél er

notuð hvort Ramíl hentar þér.

ef þú ert með nýrnavandamál þar sem blóðflæði til nýrna er skert (þrengingar í nýrnaslagæðum).

á síðustu 6 mánuðum meðgöngu (sjá kafla hér að neðan: „Meðganga og brjóstagjöf“

ef blóðþrýstingurinn hjá þér er óeðlilega lágur eða óstöðugur. Læknirinn þarf að meta þetta.

ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren

Ekki taka Ramíl ef eitthvað af ofangreindum atriðum á við um þig. Ræddu við lækninn áður en þú

tekur Ramíl ef þú ert ekki viss.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Ramíl er notað, einkum:

Ef þú ert með hjarta-, lifrar-, eða nýrnavandamál.

Ef þú hefur tapað miklu af söltum úr líkamanum (vegna uppkasta, niðurgangs, hefur svitnað

óeðlilega mikið, ert á saltsnauðu fæði, notað þvagræsilyf (vatnslosandi töflur) í langan tíma eða

verið í blóðskilun).

Ef þú ætlar í meðferð til að minnka hjá þér ofnæmi fyrir býflugna- eða geitungabitum

(afnæmingu).

Ef þú ert að fara í svæfingu. Hún gæti verið vegna aðgerðar eða tannlækninga. Þú getur þurft að

hætta Ramíl meðferðinni einum degi áður; leitaðu ráða hjá lækninum.

Ef þú ert með mikið magn af kalíum í blóðinu (kemur fram í blóðprófum).

ef þú ert með bandvefsæðasjúkdóm svo sem herslishúð eða helluroða.

Þú verður að láta lækninn vita ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) þunguð. Notkun Ramíl

er ekki ráðlögð fyrstu 3 mánuði meðgöngu og getur valdið barninu alvarlegum skaða ef það er

notað eftir 3 mánuði meðgöngu (sjá kaflann hér að neðan „Meðganga og brjóstagjöf“).

Ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

angíótensín II viðtakablokka (einnig þekkt sem sartan-lyf - til dæmis valsartan,

telmisartan, irbesartan) sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla sem tengjast sykursýki.

aliskiren

Ef þú notar eitthvert eftirfarandi lyfja er aukin hætta á ofnæmisbjúgi (skyndilegri bólgu undir

húðinni á svæðum eins og hálsinum):

sirolimus, everolimus og önnur lyf sem tilheyra flokki mTOR-hemla (notuð til að koma í

veg fyrir höfnun ígræddra líffæra)

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Ekki má nota Ramíl“.

Börn og unglingar

Notkun Ramíl er ekki ráðlögð hjá börnum og unglingum 18 ára og yngri vegna þess að ekki hefur

verið sýnt fram á öryggi og verkun Ramíl.

Ef eitthvað af ofangreindu á við um þig (eða ef þú ert ekki viss) skalt þú ræða við lækninn áður en þú

tekur Ramíl.

Notkun annarra lyfja samhliða Ramíl

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða

kynnu að verða notuð.

Þetta er vegna þess að Ramíl getur haft áhrif á hvernig sum önnur lyf verka.

Auk þess geta sum lyf haft áhrif á hvernig Ramíl verkar.

Láttu lækninn vita ef þú tekur eitthvert eftirtalinna lyfja. Þau geta dregið úr verkun Ramíl:

Lyf notuð gegn verkjum og bólgu (t.d. bólgueyðandi gigtarlyf svo sem íbúprófen eða

indómetacín og aspirín).

Lyf notuð til meðferðar við lágum blóðþrýstingi, losti, hjartabilun, astma eða ofnæmi svo sem

efedrín, noradrenalín eða adrenalín. Læknirinn mun þurfa að athuga blóðþrýstinginn.

Láttu lækninn vita ef þú tekur eitthvert eftirtalinna lyfja. Þau geta aukið líkur á að þú fáir aukaverkanir

ef þú tekur þau með Ramíl:

Lyf notuð gegn verkjum og bólgu (t.d. bólgueyðandi gigtarlyf svo sem íbúprófen eða

indómetacín og aspirín).

Lyf gegn krabbameini.

Lyf til að hindra höfnun líffæra eftir ígræðslu svo sem ciklósporín.

Þvagræsilyf (vatnslosandi töflur) svo sem fúrósemíð.

Lyf sem auka magn kalíums í blóðinu svo sem spírónólaktón, tríamteren, amilóríð, kalíumsölt

og önnur lyf sem aukið geta kalíum í líkamanum:

heparín (til blóðþynningar)

trímetóprím og co-trímoxazól, sem einnig er þekkt sem trímetóprím/sulfametoxazól (fyrir

sýkingar vegna bakteríu)

Steralyf gegn bólgu svo sem prednisólón.

Allópúrínól (notað til að minnka þvagsýru í blóðinu).

Prókaínamíð (gegn hjartsláttartruflunum).

Temsirolimus (við krabbameini)

Lyf sem oftast eru notuð til að koma í veg fyrir höfnun ígræddra líffæra (sirolimus, everolimus

og önnur lyf sem tilheyra flokki mTOR-hemla). Sjá kaflann “Varnaðarorð og varúðarreglur”

Láttu lækninn vita ef þú tekur eitthvert eftirtalinna lyfja. Þau geta orðið fyrir áhrifum af Ramíl:

Lyf gegn sykursýki svo sem blóðsykurslækkandi lyf og insúlín. Ramíl getur lækkað magn

blóðsykurs. Þú skalt fylgjast nákvæmlega með blóðsykrinum meðan þú tekur Ramíl

Litíum (gegn geðrænum vandamálum). Ramíl getur aukið magn litíums í blóðinu. Læknirinn

þarf að fylgjast nákvæmlega með magni litíums hjá þér.

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum þessara lyfja og/eða gera aðrar varúðarráðstafanir:

Ef þú notar angíótensín II viðtakablokka eða aliskiren (sjá einnig upplýsingar undir „Ekki má nota

Ramíl“ og „Varnaðarorð og varúðarreglur“)

Ef eitthvað af ofangreindu á við um þig (eða ef þú ert ekki viss) skalt þú ræða við lækninn áður en þú

tekur Ramíl.

Notkun Ramíl með mat og áfengi

Ef þú drekkur áfengi með Ramíl getur það valdið sundli eða aðsvifi. Ef þú vilt vita hve mikið þú getur

drukkið meðan þú tekur Ramíl skalt þú ræða það við lækninn þar sem lyf notuð til að lækka blóðsykur

og áfengi geta haft samleggjandi áhrif.

Ramíl má taka með eða án fæðu.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað

Meðganga

Láttu lækninn vita ef þig grunar að þú sért þunguð (eða gætir hugsanlega orðið þunguð).

Þú átt ekki að taka Ramíl á fyrstu 12 vikum meðgöngu og mátt alls ekki taka það frá 13. viku þar sem

notkun þess á meðgöngu getur mögulega verið barninu skaðlegt.

Ef þú verður þunguð meðan þú tekur Ramíl áttu að segja lækninum frá því strax. Skipta þarf yfir í aðra

meðferð sem hentar betur áður en þungun er fyrirhuguð.

Brjóstagjöf

Þú átt ekki að taka Ramíl ef þú ert með barn á brjósti.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla:

Þú getur fundið fyrir sundli á meðan þú tekur Ramíl. Meiri líkur eru á þessu þegar þú byrjar að taka

Ramíl eða byrjar að taka hærri skammt. Ef þetta gerist skalt þú hvorki aka né nota nein tæki eða vélar.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Ramíl töflur innihalda laktósa.

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Ramíl

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Taka lyfsins

Takið lyfið á sama tíma dag hvern.

Kyngið töflunum heilum með vökva.

[Fyrir 2,5 mg, 5 mg og 10 mg]: Töflunni má skipta í jafna skammta.

Hve mikið á að taka

Meðferð við háum blóðþrýstingi

Ráðlagður upphafsskammtur er 1,25 mg eða 2,5 mg einu sinni á dag.

Læknirinn mun aðlaga magnið sem þú tekur þar til stjórn hefur náðst á blóðþrýstingi hjá þér.

Hámarksskammturinn er 10 mg einu sinni á dag.

Ef þú ert að taka þvagræsilyf (vatnslosandi töflur), getur læknirinn viljað hætta eða minnka

magnið af þvagræsilyfinu sem þú tekur áður en þú byrjar meðferðina með Ramíl.

Til að minnka líkur á hjartaáfalli eða heilaslagi

Ráðlagður upphafsskammtur er 2,5 mg einu sinni á dag.

Læknirinn getur síðan ákveðið að auka magnið sem þú tekur.

Ráðlagður skammtur er 10 mg einu sinni á dag.

Meðferð til að draga úr eða tefja versnun nýrnavandamála

Þú getur byrjað á skammti sem er 1,25 mg eða 2,5 mg einu sinni á dag.

Læknirinn mun aðlaga magnið sem þú tekur.

Ráðlagður skammtur er 5 mg eða 10 mg einu sinni á dag.

Meðferð við hjartabilun

Ráðlagður upphafsskammtur er 1,25 mg einu sinni á dag.

Læknirinn mun aðlaga magnið sem þú tekur.

Hámarksskammtur er 10 mg á dag. Æskilegast er að taka hann í tvennu lagi.

Meðferð eftir hjartaáfall

Ráðlagður upphafsskammtur er 1,25 mg einu sinni á dag til 2,5 mg tvisvar á dag.

Læknirinn mun aðlaga magnið sem þú tekur.

Ráðlagður skammtur er 10 mg á dag. Æskilegast er að taka hann í tvennu lagi.

Aldraðir

Læknirinn mun lækka upphafsskammtinn og aðlaga meðferðina hægar.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Ekki aka á sjúkrahúsið, fáðu

einhvern til að keyra þig eða hringdu á sjúkrabíl. Taktu umbúðirnar utan af lyfinu með þér. Það er til

þess að læknirinn viti hvað þú hefur tekið.

Ef gleymist að taka Ramíl

Ef þú gleymir skammti, taktu venjulegan skammt þegar kemur að honum næst.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitaðu til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hættu að taka Ramíl og farðu strax til læknis ef þú verður var/vör við einhverja af eftirtöldum

alvarlegum aukaverkunum - þú gætir þarfnast bráðrar læknismeðferðar:

Þrota í andliti, vörum eða hálsi sem veldur kyngingar- eða öndunarerfiðleikum, auk kláða og

útbrota. Þetta geta verið einkenni alvarlegra ofnæmisviðbragða fyrir Ramíl

Alvarlegum viðbrögðum í húð þ.m.t. útbrotum, sárum í munni, versnun húðsjúkdóms, roða,

blöðrumyndun eða losi í húð (svo sem Stevens-Johnson heilkenni, eitrunardrepi í húðþekju eða

regnbogaroða).

Láttu lækninn vita strax ef þú finnur fyrir:

Hraðari hjartslætti, ójöfnum eða öflugum hjartslætti (hjartsláttarónot), brjóstverk, þyngslum

fyrir brjósti eða alvarlegri vandamálum, þ.m.t. hjartaáfalli og heilaslagi

Mæði eða hósta. Þetta geta verið einkenni lungnavandamála

Marblettum af litlu tilefni, lengingu blæðingatíma, einkennum blæðinga (t.d. blæðingum í

tannholdi), fjólubláum blettum á húð eða sýkingum af minna tilefni en venjulega, særindum í

hálsi og hita, þreytu, yfirliði, sundli eða fölva á húð. Þetta geta verið einkenni vandamála í blóði

eða beinmerg

Alvarlegum magaverkjum sem geta náð aftur í bak. Þetta geta verið einkenni brisbólgu.

Hita, kuldahrolli, þreytu, lystarleysi, magaverk, ógleði, gulnun húðar eða augna (gula). Þetta

geta verið einkenni lifrarvandamála svo sem lifrarbólgu eða lifrarskemmda.

Aðrar aukaverkanir eru m.a.:

Láttu lækninn vita ef einhverjar eftirtalinna aukaverkana verða alvarlegar eða vara í meira en nokkra

daga.

Algengar

(geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Höfuðvekur eða þreyta

Sundl. Meiri líkur eru á þessu þegar þú byrjar að taka Ramíl eða byrjar að taka hærri skammt

Yfirlið, lágþrýstingur (óeðlilega lágur blóðþrýstingur), einkum þegar þú stendur upp eða sest

upp snögglega

Þurr ertandi hósti, bólga í skútum eða berkjubólga, mæði

Verkur í maga eða þörmum, niðurgangur, meltingartruflanir, ógleði eða uppköst

Húðútbrot með eða án upphleyptra svæða

Brjóstverkur

Krampar eða verkir í vöðvum

Meira kalíum en venjulega kemur fram í blóðprófum.

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Jafnvægisvandamál (svimi)

Kláði og óvenjuleg tilfinning í húð svo sem dofi, náladofi, stingir, sviði eða eins og eitthvað

skríði á húðinni (tilfinningarglöp)

Breytingar eða tap á bragðskyni

Svefnvandamál

Þunglyndistilfinning, kvíði, meiri taugaóstyrkur en venjulega eða eirðarleysi

Stíflað nef, erfiðleikar við öndun eða astmi versnar

Þroti í þörmum (ofsabjúgur í þörmum) sem einkennist af kviðverk, uppköstum og niðurgangi

Brjóstsviði, hægðatregða eða munnþurrkur

Meiri þvaglát en venjulega yfir daginn

Meiri svitamyndun en venjulega

Matarlyst minnkar eða hverfur (lystarstol)

Aukinn eða óreglulegur hjartsláttur

Þroti á hand- og fótleggjum. Þetta getur verið vísbending um uppsöfnun vatns í líkamanum

Andlitsroði

Þokusýn

Verkur í liðum

Hiti

Getuleysi hjá körlum, skert kynhvöt hjá körlum eða konum

Aukinn fjöldi vissra tegunda hvítra blóðkorna (eósínfíklafjöld) sést í blóðprufum

Breytingar í starfsemi lifrar, briss eða nýrna sjást í blóðprufum.

Mjög sjaldgæfar

(getakomið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Skjálfti eða rugl

Rauð og þrútin tunga

Alvarleg flögnun á húð, upphleypt útbrot með kláða

Naglavandamál (neglur t.d. losna eða detta af)

Húðútbrot eða mar

Flekkir á húð og kaldir útlimir

Roði, kláði eða vökvi í augum

Heyrnartruflanir eða eyrnasuð

Máttleysi

Fækkun rauðra blóðkorna, hvítra blóðkorna eða blóðflagna eða lækkun blóðrauða sést í

blóðprufum.

Koma örsjaldan fyrir (geta

komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

)

Aukið næmi fyrir sólarljósi.

Tíðni ekki þekkt

(ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Þykkt þvag (dökkt að lit), slæm líðan eða veikindi, vöðvakrampi, ringlun og flog sem getur

verið vegna röskunar á seytingu ADH (þvagstemmuvaki). Ef þú hefur þessi einkenni skaltu hafa

samband við lækninn eins fljótt og hægt er

Einbeitingarörðugleikar

Þroti í munni

Blóðprufur sýna of fáar blóðfrumur í blóðinu

Minna natríum en venjulega kemur fram í blóðprufum

Fingur og tær breyta um lit ef þér er kalt og þú finnur fyrir náladofa eða verkjum þegar þér

hlýnar (Raynauds heilkenni)

Brjóstastækkun hjá körlum

Hæg eða skert viðbrögð

Sviðatilfinning

Breytt lyktarskyn

Hárlos.

Tíðni eftirfarandi aukaverkana er hærri hjá börnum en fullorðnum:

Algengar

(geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Aukin hjartsláttartíðni, nefstíflur eða nefrennsli

Roði, kláði, þroti eða vökvi í augum

Sjaldgæfar

(geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Skjálfti, kláði í húð

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Ramíl

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið Ramíl í upprunalegum umbúðum, lyfið er viðkvæmt fyrir raka.

Ekki skal nota Ramíl eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Ramíl inniheldur

Virka innihaldsefnið er ramipríl 2,5 mg, 5 mg eða 10 mg.

Önnur innihaldsefni eru natríumhýdrógenkarbónat, laktósaeinhýdrat, natríumkroskarmellósa,

forhleypt sterkja, natríumsterýlfúmarat.

Litarefni: 2,5 og 5 mg töflurnar innihalda gult járnoxíð (E172).

5 mg töflurnar innihalda einnig rautt járnoxíð (E 172).

Lýsing á útliti Ramíl og pakkningastærðir

Ramíl 2,5 mg töflur eru gular, hylkjalaga, flatar töflur með deiliskoru á annarri hliðinni og á brúnum.

Töflurnar eru merktar “R2”.

Ramíl 5 mg töflur eru bleikar, hylkjalaga, flatar töflur með deiliskoru á annarri hliðinni og á brúnum.

Töflurnar eru merktar “R3”.

Ramíl 10 mg töflur eru hvítar til beinhvítar, hylkjalaga, flatar töflur með deiliskoru á annarri hliðinni

og á brúnum. Töflurnar eru merktar “R4”.

Pakkningastærðir

Pakkningastærðir: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 90, 98 og 100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Framleiðandi:

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16

DK-2820 Gentofte

Danmörk

Actavis hf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfirði.

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600

Búlgaría

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2017.