Questran Loc

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Questran Loc Mixtúruduft, dreifa 4 g
 • Skammtar:
 • 4 g
 • Lyfjaform:
 • Mixtúruduft, dreifa
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Questran Loc Mixtúruduft, dreifa 4 g
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 6f5d2759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Questran Loc 4 g mixtúruduft, dreifa í skammtapoka

Kólestýramín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum

fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Í fylgiseðlinum

Upplýsingar um Questran Loc og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Questran Loc

Hvernig nota á Questran Loc

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Questran Loc

Aðrar upplýsingar

1.

UPPLÝSINGAR UM QUESTRAN LOC OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER NOTAÐ

Questran Loc er notað:

til að draga úr hækkuðu kólesteróli í blóði, þegar breytt mataræði hefur ekki haft tilætluð áhrif

við kláða sem er vegna þrengsla í gallgöngum

við niðurgangi af völdum mikillar þéttni gallsýra í þörmum.

Questran Loc bindur gallsýrur í þörmum en þær eru myndaðar úr kólesteróli. Við nýmyndun gallsýra

dregur því úr þéttni kólesteróls í blóði.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA QUESTRAN LOC

Ekki má nota Questran Loc

ef þú ert með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni Questran Loc.

þegar um algera gallstíflu er að ræða.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Questran Loc

ef þú ert með bólgusjúkdóm í þörmum.

við langvarandi notkun, þar sem það getur dregið úr upptöku fituleysanlegra vítamína og skortur

á K-vítamíni getur aukið blæðingartilhneigingu. Í sumum tilvikum getur þurft að gefa A-, D- og

K-vítamín sem fyrirbyggjandi aðgerð.

Notkun annarra lyfja

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig

þau sem fengin eru án lyfseðils.

Questran Loc getur haft áhrif á önnur lyf ef þau eru tekin samtímis. Því á alltaf að leita ráða hjá lækni

áður en önnur lyf eru notuð samtímis.

Meðganga og brjóstagjöf

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Takmörkuð reynsla er af notkun Questran Loc á meðgöngu. Því á alltaf að leita ráða hjá lækni áður en

Questran Loc er notað á meðgöngu.

Kólestýramín berst ekki í brjóstamjólk

Akstur og notkun véla

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Questran Loc

Questran Loc inniheldur fenýlalanín. Sjúklingar sem eru með fenýlketónúriu eiga ekki að nota lyfið.

3.

HVERNIG NOTA Á QUESTRAN LOC

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið

leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur fyrir

fullorðna

er 1- 2 skammtapokar 2 - 3 sinnum á sólarhring.

Börn:

Læknir ákveður skammtinn sem fer eftir aldri og þyngd.

Til að koma í veg fyrir hæga magatæmingu og hægðatregðu er best að taka hálfan skammtapoka á

sólarhring fyrstu vikuna og auka skammtinn síðan smám saman vikulega þar til ráðlögðum skammti er

náð. Önnur lyf á að taka 1 klst. fyrir eða 4 - 6 klst. á eftir Questran Loc til að koma í veg fyrir áhrif á

upptöku lyfjanna.

Duftinu er blandað út í vatn, ávaxtasafa eða annan drykk. Einnig má blanda því út í súpur eða

ávaxtamauk, t.d. eplamauk eða ananaskurl.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

4.

HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins og við á um öll lyf getur Questran Loc valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum við meðferð með Questran Loc (ekki hægt að áætla

tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum): breytt prótrombíngildi, þyndaraukning, þyngdarminnkun,

blæðingartilhneiging, minnkað prótein í blóði, blóðleysi, eitlakvillar, stórir marblettir, höfuðverkur,

sundl, yfirlið, syfja, taugaverkir, náladofi, bragðtruflanir, náttblinda (ásamt A-vítamín skorti), bólga í

lithimnu augans, eyrnasuð, astma, hvæsandi öndun, andnauð, hiksti, hægðatregða, brisbólga, óþægindi

í maga, uppþemba, ógleði, uppköst, niðurgangur, meltingartruflanir, fitugar hægðir, bólga í tungu,

óþægindi í endaþarmi, blæðingar frá meltingarvegi, blæðing frá endaþarmi, mislitun hægða, blæðing

frá gyllinæð, blæðandi sár í smáþörmum, kyngingarerfiðleikar, verkur í endaþarmi, ropi, miklir

kviðverkir, tannskemmdir, blæðingar í munni, bólga í þörmum, blóð í þvagi, erfiðleikar með að kasta

vatni, óeðlileg lykt af þvagi, aukið þvagmagn, roði, erting í húð, ofsakláði, beinþynning, bakverkur,

vöðvaverkur, liðverkur, liðbólga, A-vítamínskortur, K-vítamínskortur, D- vítamínskortur, aukið

sýrumagn í blóði, of mikill klór í blóði (hjá börnum), lystarleysi, þreyta, bjúgur, gallsteinar, kölkun í

gallblöðru, verkur í gallblöðru, óeðlileg gildi lifrarensíma, aukin kynhvöt og kvíði.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

HVERNIG GEYMA Á QUESTRAN LOC

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota Questran Loc eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir „EXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitið ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig

heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

6.

AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hvað inniheldur Questran Loc

Virka innihaldsefnið er kólestýramín4 g

Önnur innihaldsefni eru própýlenglýkólalgínat, xantangúmmí, aspartam, vatnsfrí sítrónusýra,

vatnsgfrí kísilkvoða, bragðefni (appelsína).

Útlit Questran Loc og pakkningastærðir

Askja með 50 skammtpokum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Bristol-Myers Squibb AB

Box 1172

171 23 Solna

Svíþjóð

Framleiðandi

Farmea

10 rue Bouche Thomas

ZAC d’Orgemont

49000 Angers

Frakkland

Umboð á íslandi

Vistor hf.

Hörgatúni 2

210 Garðabæ

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í september 2014.