Qtern

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Qtern
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Qtern
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • norskt bókmál

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Legemidler som brukes ved diabetes,
 • Lækningarsvæði:
 • Diabetes Mellitus, type 2
 • Ábendingar:
 • Qtern, fast dose kombinasjon av saxagliptin og dapagliflozin, er indisert hos voksne i alderen 18 år og eldre med type 2 diabetes mellitus:for å bedre glykemisk kontroll når metformin og/ eller sulphonylurea (SU) og en av de monocomponents av Qtern ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll, når du allerede blir behandlet med gratis kombinasjon av dapagliflozin og saxagliptin. (Se kapittel 4. 2, 4. 4, 4. 5 og 5. 1 for tilgjengelige data på kombinasjoner studert.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 5

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autorisert
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004057
 • Leyfisdagur:
 • 15-07-2016
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004057
 • Síðasta uppfærsla:
 • 03-04-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Qtern 5 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter

saksagliptin/dapagliflozin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Qtern er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Qtern

Hvordan du bruker Qtern

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Qtern

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Qtern er og hva det brukes mot

Qtern inneholder virkestoffene saksagliptin og dapagliflozin. Begge tilhører en gruppe legemidler kalt

”orale antidiabetika”.

Dette legemidlet tas gjennom munnen mot diabetes.

Dette legemidlet brukes dersom din diabetes ikke kan kontrolleres med andre orale legemidler

mot diabetes, sammen med diett og fysisk aktivitet.

Qtern brukes mot en type diabetes som kalles "diabetes mellitus type 2" hos voksne pasienter (18 år og

eldre). "Diabetes mellitus type 2" er den typen diabetes som vanligvis starter når du er eldre. Dersom

du har type 2 diabetes produserer ikke bukspyttkjertelen nok insulin, eller kroppen din er ikke i stand

til å bruke insulinet den produserer på en riktig måte. Dette fører til et høyt blodsukkernivå. De to

virkestoffene i Qtern virker på forskjellige måter for å hjelpe til med å regulere blodsukkernivået ditt

og fjerne overskuddssukker fra kroppen via urinen.

Det er viktig at du fortsetter å følge rådene om diett og fysisk aktivitet fra legen, apoteket eller

sykepleier.

2.

Hva du må vite før du bruker Qtern

Bruk ikke Qtern:

dersom du er allergisk overfor saksagliptin, dapagliflozin eller noen av de andre

innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon mot noen andre lignende legemidler (for

eksempel DPP-4-hemmere som sitagliptin, linagliptin, alogliptin eller SGLT2-hemmere som

kanagliflozin, empagliflozin) som du bruker for å kontrollere blodsukkeret.

Bruk ikke Qtern dersom noe av det ovennevnte gjelder deg. Dersom du er usikker, snakk med lege,

apotek eller sykepleier før du bruker Qtern.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Qtern og under behandling:

dersom du har "diabetes type 1" (den typen som vanligvis starter når du er ung, og kroppen din

ikke produserer noe insulin).

dersom du har eller har hatt en sykdom i bukspyttkjertelen.

dersom du har nedsatt nyrefunksjon.

dersom du har en lidelse som reduserer kroppens evne til å bekjempe infeksjoner, f.eks. en

sykdom som AIDS eller på grunn av medisiner du bruker etter en organtransplantasjon.

dersom du har moderate eller alvorlige leverproblemer.

dersom du opplever raskt vekttap, kvalme eller oppkast, magesmerter, overdreven tørste, rask

og dyp pust, forvirring, uvanlig søvnighet eller tretthet (fatigue), søtlig lukt fra pusten, en søt

eller metallisk smak i munnen eller en unormal lukt fra urinen eller svetten din, må du

umiddelbart kontakte lege eller nærmeste sykehus. Disse symptomene kan være tegn på

"diabetisk ketoacidose" – en sjelden, men alvorlig og til tider livstruende tilstand du kan få ved

diabetes på grunn av forhøyede nivåer av "ketonlegemer" i urinen eller blodet ditt, noe som

påvises i tester. Risikoen for å utvikle diabetisk ketoacidose kan være forhøyet ved langvarig

faste, høyt alkoholforbruk, dehydrering, brå reduksjon i insulindosen eller økt insulinbehov på

grunn av større operasjoner eller alvorlig sykdom.

dersom du har eller har hatt en alvorlig overfølsomhetsreaksjon eller det er mistanke om det.

dersom du tidligere har hatt alvorlig hjertesykdom.

dersom du lider av hjertesvikt eller du har andre risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt, som for

eksempel nyreproblemer. Legen din vil gi deg råd om tegnene og symptomene på hjertesvikt.

Symptomene kan omfatte, men er ikke begrenset til, økende kortpustethet, hurtig vektøkning og

hevelse i føttene (fotødem). Du bør kontakte lege, apotek eller sykepleier umiddelbart dersom

du får noen av disse symptomene.

dersom du bruker blodtrykkssenkende legemidler (antihypertensiva) og tidligere har hatt lavt

blodtrykk (hypotensjon). For mer informasjon, se avsnittet "Andre legemidler og Qtern"

nedenfor.

dersom du har svært høyt nivå av sukker i blodet ditt som kan gjøre deg dehydrert (mister for

mye kroppsvæske). Mulige tegn på dehydrering er listet opp øverst i pkt. 4. Informer legen din

før du begynner å ta Qtern dersom du har noen av disse tegnene.

dersom du har eller utvikler kvalme (føler deg uvel), oppkast eller feber, eller dersom du ikke er

i stand til å spise eller drikke. Disse tilstandene kan medføre dehydrering. Legen din kan be deg

om å slutte å bruke Qtern til du har blitt bedre, for å unngå dehydrering.

dersom du ofte får urinveisinfeksjoner eller har en alvorlig urinveisinfeksjon, inkludert

urosepsis eller pyelonefritt, som kan forårsake feber og/eller frysninger, brennende følelse når

du later vannet (urinerer), blod i urinen, smerte i ryggen eller siden. Du bør kontakte lege,

apotek eller sykepleier umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene.

dersom du er 75 år eller eldre.

dersom du tar et legemiddel for å senke blodsukkeret, f.eks. insulin eller sulfonylurea.

dersom du tar et annet legemiddel mot diabetes som inneholder "pioglitazon".

dersom du har en økning i antallet røde blodceller i blodet, påvist i tester.

Dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker), snakk med lege, apotek eller

sykepleier før du bruker Qtern.

Diabetiske hudskader (hudskade som sår eller åpne sår) er en vanlig komplikasjon ved diabetes.

Utslett har forekommet ved bruk av både saksagliptin og dapagliflozin gitt hver for seg (se avsnitt 4).

Det anbefales at du følger legens eller sykepleierens anbefalinger om hudpleie.

Som for alle pasienter med diabetes er det viktig at du sjekker føttene dine regelmessig og følger alle

andre råd du får av helsepersonell om fotpleie.

Kontakt legen din umiddelbart dersom du får en kombinasjon av symptomer på smerte, ømhet, rødhet,

eller hevelse i underlivet eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen, sammen med

feber eller generell sykdomsfølelse. Disse symptomene kan være et tegn på en veldig sjelden, men

alvorlig eller til og med livstruende infeksjon som kalles nekrotiserende fasciitt i perineum eller

Fourniers gangren som ødelegger vevet under huden og må behandles umiddelbart.

Nyrefunksjon

Nyrene dine bør undersøkes før du begynner å ta dette legemidlet, og mens du tar det.

Urintester

På grunn av måten Qtern virker på vil urinen din teste positivt på sukker mens du tar dette legemidlet.

Barn og ungdom

Qtern anbefales ikke for barn og ungdom under 18 år, fordi det ikke er undersøkt hos disse pasientene.

Andre legemidler og Qtern

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler.

Rådfør deg spesielt med lege:

dersom du tar et legemiddel som brukes for å øke mengden med vann som du skiller ut fra

kroppen (vanndrivende/diuretikum). Legen din kan be deg om å slutte å bruke Qtern. Mulige

tegn på at du mister for mye kroppsvæske er listet opp øverst i pkt. 4.

dersom du bruker legemidler som inneholder noen av de følgende virkestoffene:

Karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin. Disse kan brukes til å kontrollere kramper

(anfall) eller mot kronisk smerte.

Deksametason – et steroid. Dette kan brukes til å behandle betennelse i ulike kroppsdeler

eller organer.

Rifampicin. Dette er et antibiotikum som brukes til å behandle infeksjoner som f.eks.

tuberkulose.

Ketokonazol. Dette kan brukes til å behandle soppinfeksjoner.

Diltiazem. Dette er et legemiddel som brukes for å behandle angina (brystsmerte) og

senke blodtrykket.

Dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du er usikker), snakk med lege før du bruker Qtern.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at

du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Qtern er ikke anbefalt under graviditet, og legen din

vil be deg om å slutte å ta dette legemidlet dersom du blir gravid. Rådfør deg med lege om den beste

måten å kontrollere blodsukkeret på mens du er gravid.

Du skal ikke bruk Qtern dersom du ammer. Det er ikke kjent om dette legemidlet går over i human

morsmelk. Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet dersom du ønsker å amme eller ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke forventet at Qtern vil påvirke evnen din til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.

Dersom du føler deg svimmel når du bruker Qtern må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller

maskiner. Bruk av dette legemidlet kan medføre at blodsukkernivået blir for lavt (hypoglykemi). Dette

kan gi symptomer som skjelving, svette og synsforandringer, og kan påvirke din evne til å kjøre og

bruke maskiner.

Qtern inneholder laktose

Qtern inneholder laktose (melkesukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse

overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Natriuminnhold

Qtern inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som ‘natriumfritt’.

3.

Hvordan du bruker Qtern

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Hvor mye skal du ta

Den anbefalte dosen er én tablett daglig.

Hvordan du tar dette legemidlet

Svelg tabletten hel med et halvt glass vann.

Du kan ta tabletten med eller uten mat.

Du kan ta tabletten når som helst på dagen. Prøv imidlertid å ta den til omtrent samme tid hver

dag. Det vil hjelpe deg til å huske å ta den.

Legen din kan forskrive andre legemidler for å redusere mengden sukker i blodet ditt. Husk å ta andre

legemidler slik legen din har fortalt deg. Det vil hjelpe til med å gi det beste resultatet for helsen din.

Diett og fysisk aktivitet

For å kontrollere din diabetes må du fremdeles holde deg til diett og drive med fysisk aktivitet, selv

om du tar dette legemidlet. Det er derfor viktig å fortsette å følge rådene om diett og fysisk aktivitet

fra legen, apoteket eller sykepleieren. Dersom du følger en diabetisk vektkontrollerende diett er det

spesielt viktig at du fortsetter med dette mens du bruker Qtern.

Dersom du tar for mye av Qtern

Dersom du tar flere tabletter med Qtern enn du skal, må du kontakte lege eller dra til sykehus

umiddelbart. Ta med deg legemiddelpakningen.

Dersom du har glemt å ta Qtern

Hva du skal gjøre dersom du glemmer å ta en tablett.

Hvis det er mindre enn 12 timer siden du skulle tatt dosen, ta en dose med Qtern så fort du

husker det. Ta deretter neste dose til vanlig tid.

Hvis det er mer enn 12 timer siden du skulle tatt dosen, hopp over den glemte dosen. Ta deretter

neste dose til vanlig tid.

Du må ikke ta en dobbelt dose Qtern som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Qtern

Ikke slutt å ta Qtern uten å rådføre deg med lege først. Blodsukkeret ditt kan øke uten dette legemidlet.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Noen symptomer trenger øyeblikkelig medisinsk behandling:

Slutt å ta Qtern og oppsøk lege øyeblikkelig dersom du opplever noen av følgende alvorlige

bivirkninger:

Symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon som ses sjelden (kan ramme opptil 1 av

1000 personer) som kan omfatte:

− Utslett

− Røde flekker som er hevet over huden (elveblest)

− Hevelse i ansikt, lepper, tunge og svelg som kan gjøre det vanskelig å puste eller svelge.

Legen din kan forskrive et legemiddel for å behandle den allergiske reaksjonen din og et

annet legemiddel for din diabetes.

Pankreatitt ses mindre vanlig (kan ramme opptil 1 av 100 personer): alvorlige og vedvarende

magesmerter som kan stråle ut i ryggen, i tillegg til kvalme og oppkast, kan være et tegn på en

betent bukspyttkjertel.

Dehydrering (du mister for mye kroppsvæske) ses mindre vanlig (kan ramme opptil 1 av

100 personer).

Dette er tegn på dehydrering:

− svært tørr eller klebrig munn, sterk tørste

− føle seg svært søvnig eller trett

− lite eller ingen vannlating (urinering)

− rask hjerterytme.

Urinveisinfeksjon ses vanlig (kan ramme opptil 1 av 10 personer).

Dette er tegn på alvorlig urinveisinfeksjon:

− feber og/eller kuldegysninger

− brennende følelse ved vannlating (urinering)

− smerter i ryggen eller siden.

Hvis du ser blod i urinen, noe som er mindre vanlig, må du kontakte lege umiddelbart.

Lavt blodsukkernivå (hypoglykemi) ses svært vanlig (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)

dersom det brukes sammen med andre diabeteslegemidler som er kjent for å forårsake

hypoglykemi.

Dette er tegnene på lavt blodsukker:

− skjelving, svetting, føle kraftig engstelse, rask hjerterytme

− sultfølelse, hodepine, synsendringer

− humørendringer eller føle seg forvirret.

Legen din vil fortelle deg hvordan du skal behandle lavt blodsukkernivå, og hva du skal gjøre

hvis du opplever noen av tegnene ovenfor.

Diabetisk ketoacidose ses sjelden (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)

Dette er tegn på diabetisk ketoacidose (se også avsnitt 2 Advarsler og forsiktighetsregler):

− forhøyede nivåer av "ketonlegemer" i urinen eller blodet

− raskt vekttap

− kvalme eller oppkast

− magesmerter

− overdreven tørste

− rask og dyp pust

− forvirring

− uvanlig søvnighet eller tretthet (fatigue)

− søtlig lukt fra pusten, søt eller metallisk smak i munnen eller unormal lukt fra urinen eller

svetten.

Dette kan oppstå uavhengig av blodglukosenivået. Legen kan bestemme seg for å midlertidig

eller permanent stoppe behandlingen din med Qtern.

Nekrotiserende fasciitt i perineum eller Fourniers gangren. Dette er en alvorlig infeksjon i

bløtvevet i kjønnsorganene, eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen som

ses svært sjelden (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer).

Dersom du får noen av de alvorlige bivirkningene som er nevnt ovenfor må du slutte å bruke Qtern og

umiddelbart kontakte lege eller sykepleier.

Andre bivirkninger ved bruk av Qtern alene eller i kombinasjon med metformin:

Vanlige

infeksjon (trøske) i penis eller vagina (kjennetegn kan inkludere irritasjon, kløe, uvanlig utflod

eller lukt)

ryggsmerte

større urinmengder enn vanlig eller behov for å urinere oftere

endringer i mengden kolesterol eller fett i blodet (vist i tester)

økning av røde blodceller i blodet (vist i tester)

reduksjon i kreatininutskillelse via nyrene (vist i tester)

svimmelhet

tretthet

magesmerter

alvorlige leddsmerter (artralgi)

infeksjon i øvre bryst eller lunger

bihulebetennelse med en følelse av smerte og hovenhet bak kinnene og øynene (sinusitt)

betennelse i nese eller svelg (nasofaryngitt) (symptomer på dette kan omfatte forkjølelse eller

sår hals)

magesmerter og fordøyelsesbesvær (dyspepsi)

kvalme

diaré

betennelse i mage eller tarm som vanligvis er forårsaket av en infeksjon (gastroenteritt)

hodepine, muskelsmerter (myalgi)

oppkast, betennelse i magen (gastritt)

endringer i laboratorietester (for eksempel redusert kreatininclearance i nyrene eller økt

hematokrit)

utslett.

Mindre vanlige

tørste

forstoppelse

våkner om natten for å urinere

munntørrhet

vekttap

økning i kreatinin eller urea (vist i laboratorieblodprøver)

nedsatt nyrefunksjon

hudutslett som kan omfatte hevede klumper, hudirritasjon eller ubehagelig kløe

problemer med å få eller opprettholde en ereksjon (erektil dysfunksjon)

soppinfeksjon

overfølsomhetsreaksjoner

kløe i underlivet (genitalkløe eller vulvovaginal kløe) eller ubehag ved vannlating.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Qtern

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og kartongen etter

"EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Qtern

Virkestoffer er saksagliptin og dapagliflozin.

Hver tablett inneholder saksagliptinhydroklorid tilsvarende 5 mg saksagliptin og dapagliflozin-

propandiol-monohydrat tilsvarende 10 mg dapagliflozin.

Andre innholdsstoffer er:

tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose (E460i), krysskarmellosenatrium (E468) (se

avsnitt 2 «Qtern inneholder natrium»), vannfri laktose (se avsnitt 2 "Qtern inneholder

laktose"), magnesiumstearat (E470b), silika til dental bruk (E551).

filmdrasjering: polyvinylalkohol (E1203), makrogol 3350, titandioksid (E171), talkum

(E553b), gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172).

trykkfarge: skjellakk, indigokarmin aluminiumpigment (E132).

Hvordan Qtern ser ut og innholdet i pakningen

Qtern 5 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter er lysebrune til brune, bikonvekse, runde filmdrasjerte

tabletter med "5/10" trykt på den ene siden og "1122" trykt på den andre siden, begge med blå

trykkfarge.

Qtern 5 mg/10 mg tabletter er tilgjengelige i blisterpakninger av aluminium i pakningsstørrelser på 14,

28 eller 98 filmdrasjerte tabletter i kalenderblisterpakninger og 30 filmdrasjerte tabletter i

blisterpakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i Norge.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tilvirker

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Storbritannia

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for

innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 2 4455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.