Qtern

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Qtern
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Qtern
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Lyf er notað í sykursýki,
 • Lækningarsvæði:
 • Sykursýki, tegund 2
 • Ábendingar:
 • Qtern, fastur skammt sambland af saxagliptin og dapagliflozin, er ætlað í fullorðnir 18 ára og eldri með tegund sykursýki 2:til að bæta blóðsykursstjórnun þegar sjúklingar og/ eða sulphonylurea (SU) og einn af monocomponents af Qtern veita ekki fullnægjandi blóðsykursstjórnun, þegar þegar í meðferð með frjáls sambland af dapagliflozin og saxagliptin. (Sjá kafla 4. 2, 4. 4, 4. 5 og 5. 1 fyrir boði gögn um sturtu rannsakað.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 5

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004057
 • Leyfisdagur:
 • 15-07-2016
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004057
 • Síðasta uppfærsla:
 • 03-04-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Qtern 5 mg/10 mg filmuhúðaðar töflur

saxagliptin/dapagliflozin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Qtern og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Qtern

Hvernig nota á Qtern

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Qtern

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Qtern og við hverju það er notað

Qtern inniheldur virku efnin saxagliptin og dapagliflozin. Hvort um sig tilheyrir flokki lyfja sem

kallast sykursýkilyf til inntöku.

Þetta lyf er tekið inn um munn við sykursýki.

Þetta lyf er notað ef ekki er hægt að ná stjórn á sykursýkinni með öðrum sykursýkilyfjum, ásamt

sérstöku matarræði og hreyfingu.

Qtern er notað við sykursýki af tegund 2 hjá fullorðnum sjúklingum (18 ára og eldri). Sykursýki af

tegund 2 er sú tegund sykursýki sem kemur yfirleitt fram á fullorðinsaldri. Ef þú ert með sykursýki af

tegund 2 framleiðir brisið ekki nóg af insúlíni eða líkaminn getur ekki notað almennilega það insúlín

sem hann framleiðir. Þetta veldur miklu magni af sykri í blóði. Virku efnin tvö í Qtern verka á

mismunandi hátt til að hjálpa við að ná stjórn á blóðsykursmagni og fjarlægja umframsykur úr

líkamanum í þvagi.

Mikilvægt er að fylgja áfram þeim ráðleggingum varðandi mataræði og hreyfingu sem þú hefur fengið

hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi.

2.

Áður en byrjað er að nota Qtern

Ekki má nota Qtern:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir saxagliptini, dapagliflozini eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú hefur fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð við einhverju öðru svipuðu lyfi (t.d. DPP-4

hemlum eins og sitagliptini, linagliptini, alogliptini eða SGLT-2 hemlum eins og canagliflozini,

empagliflozini) sem þú notar til að stjórna blóðsykrinum.

Ekki taka Qtern ef eitthvað af ofangreindu á við um þig. Ef þú ert ekki viss skaltu ráðfæra þig við

lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing áður en þú tekur Qtern.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en og meðan Qtern er notað:

ef þú ert með sykursýki af tegund 1 (sú tegund sykursýki sem yfirleitt kemur fram á unga aldri

þegar líkaminn framleiðir ekki insúlín).

ef þú ert með eða hefur verið með sjúkdóm í brisi.

ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi.

ef þú ert með kvilla sem veldur minnkaðri mótstöðu gegn sýkingum, t.d. sjúkdóm eins og

alnæmi eða vegna lyfja sem notuð eru eftir líffæraflutning.

ef þú ert með miðlungsmikla eða verulega lifrarkvilla.

ef fram koma hratt þyngdartap, ógleði eða uppköst, kviðverkur, mikill þorsti, hröð og djúp

öndun, ringlun, óvanaleg syfja eða þreyta, sæt lykt af andardrætti, sætt eða málmkennt bragð í

munni eða breytt lykt af þvagi eða svita, hafðu strax samband við lækni eða næsta sjúkrahús.

Þessi einkenni geta verið merki um ketónblóðsýringu af völdum sykursýki - mjög sjaldgæfur en

alvarlegur, stundum lífshættulegur kvilli sem getur komið fram við sykursýki vegna aukins

magns ketóna í þvagi eða blóði, sem kemur fram í rannsóknum. Hætta á að ketónblóðsýring

komi fram getur aukist við langvarandi föstu, mikla áfengisneyslu, ofþornun, ef

insúlínskammtar eru minnkaðir skyndilega eða ef insúlínþörf eykst vegna stórrar skurðaðgerðar

eða alvarlegra veikinda.

ef þú ert með eða hefur fengið alvarleg ofnæmisviðbrögð, eða grunur leikur á um slíkt.

ef þú hefur áður fengið alvarlegan hjartasjúkdóm.

ef þú ert með hjartabilun eða ef þú ert með aðra áhættuþætti hjartabilunar, t.d. nýrnakvilla.

Læknirinn segir þér frá einkennum hjartabilunar. Einkennin geta verið, en takmarkast ekki við,

aukin mæði, hröð þyngdaraukning og bjúgur á fótum. Ef einhver einkennanna koma fram skaltu

hafa strax samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn.

ef þú notar blóðþrýstingslækkandi lyf og ert með sögu um lágan blóðþrýsting. Frekari

upplýsingar má finna hér fyrir neðan í „Notkun annarra lyfja samhliða Qtern“.

ef þú ert með mjög mikinn sykur í blóði sem getur valdið vökvaskorti (mikið vökvatap).

Hugsanleg einkenni vökvaskorts eru talin upp fremst í kafla 4. Segðu lækninum frá því, áður en

þú tekur Qtern, ef þú ert með eitthvert þessara einkenna.

ef þú ert með eða færð ógleði, uppköst eða hita eða ef þú getur ekki borðað eða drukkið. Þetta

getur valdið vökvaskorti. Læknirinn gæti beðið þig um að hætta að taka Qtern þangað til þér

batnar, til að koma í veg fyrir vökvaskort.

ef þú færð oft þvagfærasýkingar eða ert með alvarlega sýkingu í þvagfærum, þar á meðal

þvagsýklasótt eða nýra- og nýraskjóðubólgu, sem getur valdið hita og/eða kuldahrolli,

sviðatilfinningu við þvaglát, blóði í þvagi, verk í baki eða síðu. Ef einhver einkennanna koma

fram skaltu hafa strax samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn.

ef þú ert 75 ára eða eldri.

ef þú tekur lyf til að lækka blóðsykurinn, eins og insúlín eða sulfonylurea.

ef þú tekur annað lyf við sykursýki sem inniheldur pioglitazon.

ef þú ert með aukinn fjölda rauðra blóðkorna, kemur fram í rannsóknum.

Ef eitthvað af ofantöldu á við þig (eða ef þú ert ekki viss), skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða

hjúkrunarfræðing áður en þú tekur Qtern.

Sykursýkitengdar húðbreytingar (húðskemmdir eins og sár) eru algengur fylgikvilli sykursýki. Útbrot

hafa komið fyrir við notkun bæði saxagliptins og dapagliflozins þegar þau voru gefin hvort í sínu lagi

(sjá kafla 4). Ráðlagt er að þú fylgir þeim fyrirmælum sem læknar eða hjúkrunarfræðingar hafa gefið

þér varðandi umhirðu húðar.

Eins og á við fyrir alla sykursýkisjúklinga er mikilvægt að skoða fæturna reglulega og fylgja öllum

öðrum ráðleggingum varðandi umhirðu fóta sem heilbrigðisstarfsmaðurinn hefur gefið þér.

Hafðu tafarlaust samband við lækni ef þú finnur fyrir einkennum svo sem verkjum, eymslum, roða eða

bólgu við kynfæri eða á svæðinu milli kynfæra og endaþarms ásamt hita eða almennum lasleika. Þetta

gætu verið einkenni mjög sjaldgæfrar en alvarlegrar eða jafnvel lífshættulegrar sýkingar sem kallast

drepmyndandi fellsbólga í spöng eða Fourniers drep, sem eyðileggur vefinn undir húðinni.

Drepmyndandi fellsbólgu verður að meðhöndla tafarlaust.

Nýrnastarfsemi

Rannsaka skal nýrnastarfsemi áður en þú byrjar að taka lyfið inn og meðan þú tekur lyfið.

Þvagprufur

Vegna verkunarmáta Qtern mælist þvag jákvætt fyrir sykri meðan þú tekur lyfið.

Börn og unglingar

Notkun Qtern er ekki ráðlögð hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára, þar sem það hefur ekki verið

rannsakað hjá þessum sjúklingum.

Notkun annarra lyfja samhliða Qtern

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega

verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Segðu lækninum sérstaklega frá því:

ef þú tekur lyf sem eykur magn vatns sem þú losar úr líkamanum (þvagræsilyf). Læknirinn gæti

beðið þig um að hætta að taka Qtern. Hugsanleg einkenni of mikils vökvataps eru talin upp

fremst í kafla 4.

ef þú tekur önnur lyf sem innihalda einhver af eftirtöldum virkum efnum:

Carbamazepin, phenobarbital eða phenytoin. Þau geta verið notuð til að draga úr köstum

(flog) eða við langvarandi verkjum.

Dexametason – steralyf. Lyfið getur verið notað til að draga úr bólgum víðs vegar um

líkamann og í ýmsum líffærum.

Rifampicin. Þetta er sýklalyf við sýkingum eins og t.d. berklum.

Ketoconazol. Þetta er notað við sveppasýkingum.

Diltiazem. Þetta er lyf sem notað er til að meðhöndla hjartaöng (brjóstverk) og lækka

blóðþrýsting.

Ef eitthvað af ofantöldu á við þig (eða ef þú ert ekki viss) skaltu ræða við lækninn áður en þú tekur

Qtern.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Notkun Qtern er ekki ráðlögð á meðgöngu og læknirinn mun

biðja þig um að hætta að taka lyfið ef þú verður þunguð. Ráðfærðu þig við lækninn um hvernig best er

að hafa stjórn á blóðsykri á meðgöngu.

Ekki nota Qtern ef þú ert með barn á brjósti. Ekki er vitað hvort lyfið skilst út í brjóstamjólk. Talaðu

við lækninn ef þú vilt gefa brjóst eða ert með barn á brjósti áður en þú tekur lyfið.

Akstur og notkun véla

Ekki er talið að Qtern hafi áhrif á hæfni þína til að aka eða nota verkfæri eða vélar. Ef þig sundlar

meðan þú ert á meðferð með Qtern áttu ekki að aka eða nota vélar. Notkun lyfsins getur valdið því að

blóðsykur verði of lágur (blóðsykursfall), sem getur valdið einkennum eins og skjálfta, svitamyndun

og breytingum á sjón, og getur haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Qtern inniheldur laktósa

Qtern inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband

við lækninn áður en lyfið er tekið inn.

Qtern inniheldur natríum

Qtern inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst

natríumlaust.

3.

Hvernig nota á Qtern

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum.

Hve mikið á að taka

Ráðlagður skammtur er ein tafla á sólarhring.

Taka lyfsins

Gleyptu töfluna í heilu lagi með hálfu glasi af vatni.

Hægt er að taka töfluna með eða án matar.

Taka má töfluna hvenær dagsins sem er. Hins vegar skaltu reyna að taka töfluna alltaf á sama

tíma dags. Það auðveldar þér að muna eftir að taka hana.

Læknirinn gæti ávísað öðrum lyfjum til að lækka magn sykurs í blóði hjá þér. Mundu eftir að taka

önnur lyf eins og læknirinn hefur mælt fyrir um. Þetta hjálpar til við að ná sem bestum heilsufarslegum

árangri.

Mataræði og hreyfing

Til að hafa stjórn á sykursýkinni þarftu áfram að fylgja réttu mataræði og stunda hreyfingu, jafnvel

þótt þú takir þetta lyf. Því er mikilvægt að þú fylgir áfram þeim ráðleggingum varðandi mataræði og

hreyfingu sem þú hefur fengið hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi. Sérstaklega, ef þú

fylgir sérstöku mataræði fyrir sykursjúka sem stuðlar að þyngdarstjórnun, skaltu fylgja því áfram

meðan þú tekur Qtern.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur fleiri töflur af Qtern en þú átt að gera, skaltu hafa samband við lækni eða fara á sjúkrahús

án tafar. Hafðu lyfjapakkninguna meðferðis.

Ef gleymist að taka Qtern

Hvað gera á ef þú gleymir að taka töflu.

Ef minna en 12 klst. eru liðnar síðan þú áttir að taka skammt, skaltu taka skammt af Qtern um

leið og þú manst eftir því. Síðan skaltu taka næsta skammt á venjulegum tíma.

Ef meira en 12 klst. eru síðan þú áttir að taka skammt, skaltu sleppa skammtinum sem þú

gleymdir. Síðan skaltu taka næsta skammt á venjulegum tíma.

Ekki á að tvöfalda skammt af Qtern til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Qtern

Ekki hætta að taka Qtern án þess að ráðfæra þig við lækninn fyrst. Blóðsykurinn gæti hækkað án þessa

lyfs.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sum einkenni krefjast læknisaðstoðar samstundis:

Hættu að taka Qtern og leitaðu til læknis tafarlaust ef þú verður vör/var við einhverja af

eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum:

Einkenni alvarlegra ofnæmisviðbragða, sem eru mjög sjaldgæf (geta komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 1.000 einstaklingum), geta verið:

Útbrot

Upphleyptir rauðir flekkir í húð (ofsakláði)

Þroti í andliti, vörum, tungu og hálsi sem getur valdið erfiðleikum við að anda eða kyngja.

Læknirinn gæti ávísað lyfi við ofnæmisviðbrögðunum og öðru lyfi við sykursýkinni.

Brisbólga, sést sjaldan (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): miklir og

viðvarandi verkir í kvið (maga) sem gætu leitt yfir í bak, sem og ógleði og uppköst, þar sem

þetta gætu verið einkenni brisbólgu.

Vökvaskortur, (of mikið vökvatap úr líkamanum), sjaldgæf (getur komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 100 einstaklingum).

Þetta eru einkenni vökvaskorts:

mikill munnþurrkur eða klísturstilfinning í munni, mikill þorsti

mikil syfja eða þreyta

lítil eða engin þvaglát

hraður hjartsláttur.

Þvagfærasýking, algeng (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum).

Þetta eru einkenni alvarlegrar þvagfærasýkingar:

hiti og/eða kuldahrollur

sviðatilfinning við þvaglát

verkur í baki eða síðu.

Leitaðu til læknis strax ef þú tekur eftir blóði í þvagi, þó slíkt sé sjaldgæft.

Lágt blóðsykursmagn (blóðsykursfall), mjög algeng (getur komið fyrir hjá fleiri en 1 af

hverjum 10 einstaklingum) þegar lyfið er tekið með öðrum sykursýkilyfjum sem þekkt er að

valda blóðsykursfalli.

Þetta eru einkenni lágs blóðsykurs:

skjálfti, svitamyndun, mikill kvíði, hraður hjartsláttur

hungurtilfinning, höfuðverkur, sjónbreytingar

skapbreytingar eða ringl.

Læknirinn mun segja þér hvernig á að meðhöndla lágt blóðsykursmagn og hvað á að gera ef

einhver ofantalinna einkenna koma fram.

Ketónblóðsýring af völdum sykursýki, mjög sjaldgæf (getur komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 1.000 einstaklingum)

Þetta eru einkenni ketónblóðsýringar (sjá einnig kafla 2 Varnarorð og varúðarreglur):

aukið magn „ketóna“ í þvagi eða blóði

hratt þyngdartap

ógleði eða uppköst

magaverkur

mikill þorsti

hröð og djúp öndun

ringlun

óvenjuleg syfja eða þreyta

sæt lykt af andadrættinum, sætt eða málmbragð í munni eða önnur lykt af þvagi eða svita.

Þetta getur gerst óháð blóðsykursmagni. Læknirinn gæti ákveðið að stöðva meðferð með Qtern

tímabundið eða varanlega.

Drepmyndandi fellsbólga í spöng eða Fourniers drep, alvarleg mjúkvefssýking kynfæra eða á

svæðinu milli kynfæra og endaþarms, kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 10.000 einstaklingum).

Þú skalt stöðva notkun Qtern og leita tafarlaust til læknis eða hjúkrunarfræðings ef þú tekur eftir

einhverjum af ofangreindum alvarlegum aukaverkunum.

Aðrar aukaverkanir við töku Qtern eingöngu eða samhliða metformini:

Algengar

kynfærasýking (þruska) í lim eða leggöngum (meðal einkenna eru erting, kláði, óvenjuleg útferð

eða ólykt)

bakverkur

meiri eða tíðari þvaglát en venjulega

breytingar á magni kólesteróls eða fitu í blóði (kemur fram í rannsóknum)

aukinn fjöldi rauðra blóðkorna (kemur fram í rannsóknum)

minni kreatínínhreinsun í nýrum (kemur fram í rannsóknum)

sundl

þreyta

kviðverkur

miklir liðverkir

sýking í efri hluta brjósthols eða lungum

sýking í ennis- og kinnholum ásamt eymslum og þrýstingi aftan við kinnbein og augu

(skútabólga)

bólga í nefi eða koki (nefkoksbólga) (einkenni þessa geta m.a. verið kvef eða hálssærindi)

kviðverkur og meltingartruflanir

ógleði

niðurgangur

maga- eða þarmabólga, yfirleitt vegna sýkingar (maga- og garnabólga)

höfuðverkur, vöðvaverkir

uppköst, magabólga

breytingar í rannsóknarstofuprófum (til dæmis minnkuð kreatínínúthreinsun nýrna eða aukin

blóðkornaskil)

útbrot

Sjaldgæfar

þorsti

hægðatregða

þvaglát að nóttu til

munnþurrkur

þyngdartap

aukning kreatíníns eða þvagsýru (kemur fram í blóðrannsóknum)

skert nýrnastarfsemi

húðútbrot sem geta falið í sér upphleyptar bólur, húðertingu eða óþægilegan kláða

erfiðleikar við að ná eða viðhalda stinningu (stinningarvandamál)

sveppasýkingar

ofnæmisviðbrögð

kláði í kynfærum (kláði í kynfærum, sköpum eða leggöngum) eða óþægindi við þvaglát.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Qtern

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni og öskjunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Qtern inniheldur

Virku innihaldsefnin eru saxagliptin og dapagliflozin.

Hver Qtern tafla inniheldur saxagliptin hýdróklóríð sem jafngildir 5 mg saxagliptin og

dapagliflozin propanediol einhýdrat sem jafngildir 10 mg dapagliflozin.

Önnur innihaldsefni eru:

töflukjarni: örkristallaður sellulósi (E460i), kroskarmellósanatríum (E468) (sjá kafla 2

„Qtern inniheldur natríum“), vatnsfrír laktósi (sjá kafla 2 „Qtern inniheldur laktósa“),

magnesíumsterat (E470b), kísiltvíoxíð af þeirri tegund sem notuð er við tannlækningar

(dental type) (E551).

filmuhúð: pólývínýl alkóhól (E1203), makrógól 3350, títantvíoxíð (E171), talkúm (E553b),

gult járnoxíð (E172), rautt járnoxíð (E172).

prentblek: shellac, indigokarmínállake (E132).

Lýsing á útliti Qtern og pakkningastærðir

Qtern 5 mg/10 mg filmuhúðaðar töflur eru ljósbrúnar til brúnar, tvíkúptar, kringlóttar, filmuhúðaðar

töflur með „5/10“ prentað á aðra hliðina og „1122“ á hina hliðina, með bláu bleki.

Qtern 5 mg/10 mg töflur fást í álþynnum í pakkningstærðum með 14, 28 og 98 filmuhúðuðum töflum í

dagatalsþynnum og 30 filmuhúðuðum töflum í þynnum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

Framleiðandi

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Bretland

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 2 4455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu og á

vef Lyfjastofnunar http://www.serlyfjaskra.is