Qtern

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Qtern
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Qtern
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • danska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Lægemidler, der anvendes i diabetes,
 • Lækningarsvæði:
 • Diabetes Mellitus, Type 2
 • Ábendingar:
 • Qtern, fastdosis kombination af saxagliptin og dapagliflozin, er indiceret hos voksne i alderen 18 år og ældre med type 2-diabetes mellitus:at forbedre glykæmisk kontrol, når metformin og/ eller sulphonylurea (SU) og en af de monocomponents af Qtern ikke giver tilstrækkelig glykæmisk kontrol, når du allerede er i behandling med den frie kombination af dapagliflozin og saxagliptin. (Se afsnit 4. 2, 4. 4, 4. 5 og 5. 1) efter tilgængelige data på kombinationer undersøgt.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 5

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autoriseret
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004057
 • Leyfisdagur:
 • 15-07-2016
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004057
 • Síðasta uppfærsla:
 • 03-04-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/378777/2016

EMEA/H/C/004057

EPAR – sammendrag for offentligheden

Qtern

saxagliptin/dapagliflozin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Qtern.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Qtern bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Qtern, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Hvad er Qtern, og hvad anvendes det til?

Qtern anvendes til at behandle voksne patienter med type 2-sukkersyge for at forbedre kontrollen med

deres blodsukkerniveau. Det indeholder de aktive stoffer saxagliptin og dapagliflozin.

Qtern bruges hos patienter, hvis blodsukkerniveau ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, med:

metformin og én af komponenterne i Qtern

et sulfonylurinstof og én af komponenterne i Qtern

metformin, et sulfonylurinstof og én af komponenterne i Qtern.

Qtern kan derudover anvendes til at erstatte saxagliptin og dapagliflozin taget som separate tabletter.

Hvordan anvendes Qtern?

Qtern fås som tabletter (5 mg saxagliptin og 10 mg dapagliflozin) og udleveres kun efter recept. Den

anbefalede dosis er én tablet én gang dagligt. Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Qtern

EMA/378777/2016

Side 2/3

Hvordan virker Qtern?

Ved type 2-sukkersyge producerer bugspytkirtlen enten ikke nok insulin til at regulere

blodsukkerniveaet, eller kroppen er ikke i stand til at udnytte insulinet tilstrækkeligt. Dette fører til for

højt blodsukker.

Qtern indeholder to forskellige aktive stoffer, der virker på hver sin måde:

Dapagliflozin virker ved at blokere proteinet natrium-glukose-kotransporter 2 (SGLT2) i nyrerne.

Når blodet filtreres i nyrerne, forhindrer SGLT2 glukosen i blodbanen i at blive udskilt i urinen. Ved

at blokere virkningen af SGLT2 bevirker dapagliflozin, at nyrerne udskiller mere glukose gennem

urinen, så glukoseindholdet i blodet falder. Dapagliflozin har været godkendt i EU under navnet

Forxiga siden 2012.

Saxagliptin er en dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4) -hæmmer. Det virker ved at blokere kroppens

nedbrydning af de såkaldte inkretinhormoner. Inkretiner er hormoner, der frigives efter et måltid

og får bugspytkirtlen til at producere insulin. Ved at øge koncentrationerne af inkretinhormoner i

blodet stimulerer saxagliptin bugspytkirtlen til at producere mere insulin, når blodsukkerniveauet

er højt. Saxagliptin virker ikke, når blodsukkeret er lavt. Saxagliptin reducerer også den mængde

glukose, der produceres af leveren, ved at øge insulinkoncentrationerne og mindske

koncentrationerne af hormonet glukagon. Saxagliptin har været godkendt i EU under navnet

Onglyza siden 2009.

Tilsammen nedsætter de to aktive stoffer blodsukkeret og forbedrer dermed reguleringen af type 2-

sukkersyge.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Qtern?

Dapagliflozin i kombination med saxagliptin (samme kombination som i Qtern) blev undersøgt i

tre hovedundersøgelser, som omfattede 1 169 voksne patienter med type 2-diabetes. Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på ændringen i blodets indhold af glykosyleret hæmoglobin (HbA1c) efter

24 ugers behandling. Indholdet angiver, hvor godt blodsukkeret er reguleret.

Den første undersøgelse omfattede patienter, hvis blodsukkerniveau ikke var tilstrækkeligt reguleret

med metformin alene. Resultaterne viste, at saxagliptin og dapagliflozin taget sammen med metformin

reducerede HbA1c-niveauet med 1,5 procentpoint efter 24 uger sammenholdt med en reduktion på

0,9 procentpoint med saxagliptin og metformin og 1,2 procentpoint med dapagliflozin og metformin.

HbA1c-niveauerne lå gennemsnitligt omkring 9 % ved undersøgelsens start.

Den anden undersøgelse omfattede patienter, hvis blodsukkerniveau ikke var tilstrækkeligt reguleret

med metformin og dapagliflozin. Resultaterne viste, at tilføjelse af saxagliptin til behandling med

dapagliflozin og metformin i 24 uger reducerede HbA1c-niveauerne med 0,5 procentpoint

sammenlignet med en reduktion på 0,2 procentpoint, når placebo (en uvirksom behandling) blev

tilføjet behandlingen med dapagliflozin og metformin. HbA1c-niveauerne lå på ca. 8 % ved

undersøgelsens start.

En yderligere undersøgelse, der omfattede patienter, hvis blodsukkerniveau ikke var tilstrækkeligt

reguleret med metformin og saxagliptin, viste, at tilføjelse af dapagliflozin til behandling med

saxagliptin og metformin i 24 uger reducerede HbA1c-niveauerne med 0,8 procentpoint sammenlignet

med en reduktion på 0,1 procentpoint, når placebo blev tilføjet behandlingen med saxagliptin og

metformin.

Virksomheden fremlagde også undersøgelser, der blev brugt til godkendelse af Forxiga og Onglyza,

hvor saxagliptin eller dapagliflozin blev anvendt sammen med et sulfonylurinstof.

Qtern

EMA/378777/2016

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Qtern?

De hyppigste bivirkninger ved Qtern (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er øvre

luftvejsinfektioner (f.eks. i næse og svælg) og for lavt blodsukkerniveau (hypoglykæmi) ved

anvendelse med et sulfonylurinstof. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Qtern

fremgår af indlægssedlen.

Qtern må ikke anvendes hos patienter, som er overfølsomme (allergiske) over for saxagliptin,

dapagliflozin eller andre af indholdsstofferne, eller som tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion

over for en DPP-4- eller en SGLT2-hæmmer.

Hvorfor blev Qtern godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Qtern opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Udvalget vurderede, at Qtern er effektivt, når det bruges til at erstatte saxagliptin og dapagliflozin

taget som separate tabletter. CHMP vurderede også, at Qtern er effektivt til at regulere

blodsukkerniveauet hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt reguleret med metformin taget enten

sammen med saxagliptin eller dapagliflozin. Selvom begge komponenter i Qtern bidrager til at

nedsætte blodsukkerniveauet, kan virkningen af dem svinge fra patient til patient. CHMP vurderede

derfor, at Qtern kun bør bruges hos patienter, der allerede får mindst én komponent, så

overbehandling undgås, og værdien af hver enkelt komponent kan bedømmes individuelt.

På grundlag af tidligere undersøgelser med de enkelte komponenter i Qtern brugt i kombination med et

sulfonylurinstof godkendte CHMP også kombinationen af Qtern med et sulfonylurinstof.

For så vidt angår sikkerhedsprofilen for Qtern var dette lægemiddel veltolereret med bivirkninger, der

var karakteristiske for SGLT2- og DDP-4-hæmmere.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Qtern?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

sundhedspersonale og patienter skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Qtern.

Andre oplysninger om Qtern

Den fuldstændige EPAR for Qtern findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Qtern, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Qtern 5 mg/10 mg filmovertrukne tabletter

saxagliptin/dapagliflozin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Qtern

Sådan skal du tage Qtern

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Qtern indeholder de aktive stoffer saxagliptin og dapagliflozin. Begge tilhører en gruppe lægemidler,

der kaldes orale antidiabetika.

Dette lægemiddel tages gennem munden mod diabetes (sukkersyge).

Dette lægemiddel anvendes sammen med diæt og motion, hvis din diabetes ikke kan

kontrolleres med andre orale lægemidler til behandling af diabetes.

Qtern anvendes til voksne patienter (i alderen 18 år og ældre) til en type diabetes, der kaldes

type 2-diabetes mellitus. Type 2-diabetes mellitus er en type diabetes, der sædvanligvis starter, når du

er ældre. Hvis du har type 2-diabetes, producerer din bugspytkirtel ikke nok insulin, eller kroppen kan

ikke udnytte den insulin, som den producerer, godt nok. Det fører til forhøjet blodsukker. De to aktive

stoffer i Qtern virker på forskellige måder og hjælper med at kontrollere niveauet af blodsukker og

fjerne det overskydende sukker fra kroppen via urinen.

Det er vigtigt, at du fortsat følger de råd om diæt og motion, som din læge, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet har givet dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Qtern

Tag ikke Qtern:

hvis du er allergisk over for saxagliptin, dapagliflozin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion på lignende medicin (for eksempel

DPP-4-hæmmere såsom sitagliptin, linagliptin og alogliptin eller SGLT2-hæmmere såsom

canagliflozin og empagliflozin), som du tager for at kontrollere blodsukkeret.

Du må ikke tage Qtern, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, før du tager Qtern, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Qtern og under behandlingen:

hvis du har type 1-diabetes (den type diabetes, der normalt starter, når du er ung, og din krop

ikke producerer insulin).

hvis du nogensinde har haft en sygdom i bugspytkirtlen.

hvis du har nedsat nyrefunktion.

hvis du har en sygdom, der nedsætter din krops evne til at bekæmpe infektioner, såsom aids,

eller hvis du tager medicin efter en organtransplantation.

hvis du har moderate til svære leverproblemer.

hvis du oplever hurtigt vægttab, kvalme, opkastning, mavesmerter, udtalt tørst, hurtig og dyb

vejrtrækning, forvirring, usædvanlig søvnighed eller træthed, dine ånde lugter sødligt, en sød

eller metallisk smag i munden eller en forandret lugt af din urin eller sved, skal du straks

kontakte læge eller skadestue. Disse symptomer kan være tegn på diabetisk ketoacidose – en

sjælden, men alvorlig, til tider livstruende komplikation, du kan få ved diabetes på grund af

forhøjet niveau af såkaldte ketonstoffer i urinen eller blodet, som kan ses i laboratorieanalyser.

Risikoen for at udvikle diabetisk ketoacidose kan være øget ved længerevarende faste,

overdreven alkoholindtagelse, væskemangel (dehydrering), pludselig nedsættelse af insulindosis

eller øget behov for insulin på grund af større operationer eller alvorlig sygdom.

hvis du har eller tidligere har haft en alvorlig allergisk reaktion, eller der er mistanke om dette.

hvis du har eller tidligere har haft en alvorlig hjertesygdom.

hvis du lider af hjertesvigt, eller hvis du har andre risikofaktorer for at udvikle hjertesvigt,

såsom nyreproblemer. Lægen vil fortælle dig om tegn og symptomer på hjertesvigt.

Symptomerne kan omfatte, men er ikke begrænset til, stigende åndenød, hurtig vægtstigning og

hævede fødder (ødemer i fødderne). Hvis du har symptomer herpå, skal du straks tale med

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

hvis du tager medicin for at sænke dit blodtryk (antihypertensiva) og har en sygehistorie med

for lavt blodtryk (hypotension). Se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Qtern”

nedenfor for yderligere oplysninger.

hvis du har meget høje niveauer af sukker i blodet, så du taber for meget kropsvæske

(dehydrering). Mulige tegn på dehydering er anført øverst i punkt 4. Fortæl det til lægen, før du

begynder at tage Qtern, hvis du har nogen af disse symptomer.

hvis du har eller får kvalme, opkastning eller feber, eller hvis du ikke kan spise eller drikke. I så

fald kan du komme i væskeunderskud (blive dehydreret). Lægen vil måske bede dig stoppe med

at tage Qtern, indtil du har det godt nok til at forhindre dehydrering.

hvis du ofte får infektioner i urinvejene, eller hvis du har en alvorlig urinvejsinfektion, herunder

urosepsis eller pyelonefritis, som kan forårsage feber og/eller kuldegysninger, en brændende

fornemmelse, når du lader vandet, blod i urinen eller smerter i ryggen eller siden. Du skal straks

kontakte lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får nogen af disse

symptomer.

hvis du er 75 år eller ældre.

hvis du tager et lægemiddel for at sænke blodsukkeret, såsom insulin eller sulfonylurinstof.

hvis du tager et andet lægemiddel mod diabetes, som indeholder pioglitazon.

hvis du har et forhøjet antal røde blodlegemer, hvilket kan ses i blodprøver.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Qtern, hvis noget af

ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl).

Hudlæsioner (beskadiget hud såsom sår) er en almindelig komplikation ved diabetes (diabetiske

hudlæsioner). Udslæt er set både ved saxagliptin og dapagliflozin, når de gives hver for sig (se

punkt 4). Du rådes til at følge de anbefalinger for hudpleje, som din læge eller sygeplejerske har givet

dig.

Som det gælder for alle diabetespatienter, er det vigtigt, at du får kontrolleret din fødder regelmæssigt

og overholder en hvilken som helst rådgivning om fodpleje, som du får af din læge eller sygeplejerske.

Kontakt øjeblikkeligt lægen, hvis du oplever en kombination af smerter, ømhed, rødme eller hævelse

af kønsdelene eller i området mellem kønsdelene og anus med feber eller generel utilpashed. Disse

symptomer kan være et tegn på en sjælden, men alvorlig og muligvis livstruende infektion (såkaldt

nekrotiserende fasciitis i mellemkødet eller Fourniers gangræn), der ødelægger vævet under huden.

Fourniers gangræn skal behandles øjeblikkeligt.

Nyrefunktion

Din nyrefunktion skal undersøges, før du starter med at tage denne medicin, og mens du er i

behandling.

Urinprøver

På grund af den måde, hvorpå Qtern virker, vil en urinprøve være positiv for sukker, mens du får

denne medicin.

Børn og unge

Qtern frarådes til børn og unge under 18 år, da det ikke er undersøgt hos disse patienter.

Brug af anden medicin sammen med Qtern

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Fortæl specielt lægen:

hvis du tager vanddrivende medicin (diuretika). Lægen kan bede dig om at stoppe med at tage

Qtern. Mulige tegn på for stort væsketab fra kroppen er anført øverst i punkt 4.

hvis du tager medicin, som indeholder et af følgende aktive stoffer:

Carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin, der anvendes til at kontrollere krampeanfald

(epilepsi) eller kroniske smerter.

Dexamethason – et steroid, der anvendes til at behandle betændelseslignende tilstande

(inflammation) forskellige steder i kroppen.

Rifampicin, der er et antibiotikum til behandling af infektioner såsom tuberkulose.

Ketoconazol, der anvendes til at behandle svampeinfektioner.

Diltiazem, der anvendes til behandling af angina (brystsmerter) og til at sænke blodtrykket.

Tal med lægen, før du tager Qtern, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Qtern frarådes under

graviditet, og lægen vil bede dig om at stoppe med at tage denne medicin, hvis du bliver gravid. Tal

med lægen om den bedste måde til at kontrollere dit blodsukker, mens du er gravid.

Du må ikke tage Qtern, hvis du ammer. Det vides ikke, om medicinen passerer over i mælken hos

mennesker. Tal med lægen, hvis du planlægger at amme eller ammer, før du tager denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Qtern forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller benytte værktøj eller maskiner. Når du

tager denne medicin, kan dit blodsukker blive for lavt (hypoglykæmi) og give symptomer såsom

rysten, sveden og synsændringer, hvilket kan påvirke din evne til at køre og betjene maskiner.

Qtern indeholder lactose

Qtern indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Qtern indeholder natrium

Qtern indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Qtern

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet.

Så meget skal du tage

Den anbefalede dosis er én tablet om dagen.

Sådan tager du medicinen

Synk tabletten hel med et halvt glas vand.

Du kan tage tabletten med eller uden mad.

Du kan tage tabletten når som helst på dagen, men du skal forsøge at tage den på samme tid

hver dag. Det vil hjælpe dig til at huske at tage den.

Lægen kan udskrive anden medicin for at nedsætte mængden af sukker i blodet. Husk at tage din

anden medicin, som lægen har anvist. Dette vil give de bedste resultater for dit helbred.

Kost og motion

For at kontrollere din diabetes skal du stadig følge kostrådene og motionere, også selvom du tager

denne medicin. Det er derfor vigtigt, at du fortsætter med at følge de råd om kost og motion, som din

læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. Især hvis du følger en diabetesdiæt

med vægtkontrol, skal du fortsat følge denne, mens du tager Qtern.

Hvis du har taget for meget Qtern

Hvis du har taget flere Qtern-tabletter, end du skulle, skal du straks tale med lægen eller tage på

skadestuen. Tag medicinpakningen med.

Hvis du har glemt at tage Qtern

Sådan skal du gøre, hvis du glemmer at tage en tablet:

Hvis det er under 12 timer siden, du skulle have taget din dosis, skal du tage en Qtern-tablet så

snart, du kommer i tanke om det. Tag derefter din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis det er mere end 12 timer siden, du skulle have taget din dosis, skal du springe den glemte

dosis over. Tag derefter din næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis af Qtern som erstatning for den glemte dosis

Hvis du holder op med at tage Qtern

Du må ikke stoppe med at tage Qtern uden først at tale med lægen. Dit blodsukker kan stige uden

denne medicin.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle symptomer kræver øjeblikkelig lægehjælp:

Stop med at tage Qtern og opsøg hurtigst muligt en læge, hvis du får nogen af følgende alvorlige

bivirkninger:

Symptomer på en alvorlig allergisk reaktion ses meget sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud

af 1.000 patienter). Tegnene kan omfatte:

Udslæt

Hævede røde pletter/plamager på huden (nældefeber)

Hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg, som kan forårsage vejrtræknings- eller

synkebesvær.

Lægen kan udskrive medicin til behandling af din allergiske reaktion og en anden

medicin til behandling af din sukkersyge.

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud

af 100 patienter): svære og vedvarende mavesmerter, som kan stråle ud til ryggen, samt kvalme

og opkastning.

Dehydrering, (tab af for meget væske fra kroppen), ikke almindelig (kan forekomme hos op

til 1 ud af 100 patienter).

Dette er tegn på dehydrering:

meget tør eller klæbrig mund, udpræget tørst

udpræget søvnighed eller træthedsfølelse

meget lille eller ingen vandladning

hurtig hjerterytme (puls).

Urinvejsinfektion, almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter).

Dette er tegn på en alvorlig infektion i urinvejene:

feber og/eller kuldegysninger

en brændende fornemmelse, når du lader vandet

smerter i ryggen eller siden.

Hvis du ser blod i urinen, skal du straks fortælle det til lægen; dette er dog ikke almindeligt.

Lavt blodsukker (hypoglykæmi), meget almindeligt (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10

patienter), hvis medicinen anvendes sammen med andre antidiabetika, som vides at forårsage

hypoglykæmi.

Følgende er tegn på lavt blodsukker:

rysten, svedtendens, stærk angstfølelse, hurtig hjerterytme (puls)

sultfornemmelse, hovedpine, synsforstyrrelser

humørsvingninger eller forvirring.

Lægen vil fortælle dig, hvordan du skal behandle for lavt blodsukker, og hvad du skal gøre, hvis

du får nogen af ovenstående tegn.

Diabetisk ketoacidose, ses sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Nedenstående symptomer er tegnene på diabetisk ketoacidose (se også punkt 2 Advarsler og

forsigtighedsregler):

forhøjet niveau af ketonstoffer i urinen eller blodet

hurtigt vægttab

kvalme eller opkastning

mavesmerter

udtalt tørst

hurtig og dyb vejrtrækning

forvirring

usædvanlig søvnighed eller træthed

dine ånde lugter sødligt, du har en sød eller metallisk smag i munden eller en forandret lugt

af din urin eller sved.

Dette kan forekomme uanset blodsukker-niveau. Lægen kan beslutte at stoppe behandlingen

med Qtern midlertidigt eller permanent.

Nekrotiserende fasciitis i mellemkødet (Fourniers gangræn), en alvorlig bløddelsinfektion i

kønsdelene eller området mellem kønsdelene og anus, som ses meget sjældent (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 personer).

Stop med at tage Qtern og kontakt straks en læge eller sygeplejerske, hvis du får nogen af de alvorlige

bivirkninger ovenfor.

Andre bivirkninger, når du tager Qtern alene eller i kombination med metformin:

Almindelig

infektion (trøske) på penis eller i skeden (tegn på dette kan være irritation, kløe, usædvanlig

udflåd eller lugt)

rygsmerter

vandladning af større mængder urin end sædvanligt og hyppigere vandladning

ændringer i mængden af kolesterol eller fedtstoffer i blodet (ses i blodprøver)

øgning af antal røde blodlegemer (ses i blodprøver)

nedsat kreatininclearance (ses i blodprøver)

svimmelhed

træthed

mavepine

svære ledsmerter

infektion i den øvre del af brystet eller lungerne

bihulebetændelse med en følelse af smerte og hævelse bag kinder og øjne

betændelse i næse eller svælg (tegn på dette kan omfatte forkølelse eller ondt i halsen)

mavepine og fordøjelsesbesvær (dyspepsi)

kvalme

diarré

betændelse i mave eller tarme, der normalt skyldes en infektion (gastroenteritis)

hovedpine, muskelsmerter

opkastning, mavekatar

ændringer i laboratorieprøver (for eksempel nedsat udskillelse af kreatinin fra nyrerne eller

forhøjet hæmatokrit)

udslæt.

Ikke almindelig

tørst

forstoppelse

natlig opvågning for at lade vandet

tør mund

vægttab

forhøjet kreatinin eller urea (viser sig i laboratorieblodprøver)

nedsat nyrefunktion

udslæt på huden, der kan omfatte hævede områder, irriteret hud eller ubehagelig kløe

vanskeligheder med at få eller opretholde erektion (impotens)

svampeinfektion

allergiske reaktioner

kløe ved kønsorganerne (genital kløe eller vulvovaginal kløe) eller ubehag, når du lader vandet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkort og pakning efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Qtern indeholder:

Aktive stoffer: saxagliptin og dapagliflozin

Hver tablet indeholder saxagliptinhydrochlorid svarende til 5 mg saxagliptin og

dapagliflozinpropandiolmonohydrat svarende til 10 mg dapagliflozin.

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose (E460i), croscarmellosenatrium (E468) (se punkt 2

"Qtern indeholder natrium"), vandfri lactose (se punkt 2 "Qtern indeholder lactose"),

magnesiumstearat (E470b), dental type silica (E551).

filmovertræk: polyvinylalkohol (E1203), macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum

(E553b), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

prægeblæk: shellac, indigotin (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Qtern 5 mg/10 mg filmovertrukne tabletter er lysebrune til brune, bikonvekse, runde, filmovertrukne

tabletter med "5/10" trykt på den ene side og "1122" tryk på den anden side i blåt blæk.

Qtern 5 mg/10 mg tabletter fås i aluminiumblistere i pakningsstørrelser på 14, 28 eller

98 filmovertrukne tabletter i kalenderblistere og 30 filmovertrukne tabletter i blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Storbritannien

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 2 4455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu