Pregabalin Krka

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Pregabalin Krka Hart hylki 225 mg
 • Skammtar:
 • 225 mg
 • Lyfjaform:
 • Hart hylki
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Pregabalin Krka Hart hylki 225 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • df3cb7b5-0f08-e411-8e1b-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Pregabalin Krka 25 mg hörð hylki

Pregabalin Krka 50 mg hörð hylki

Pregabalin Krka 75 mg hörð hylki

Pregabalin Krka 100 mg hörð hylki

Pregabalin Krka 150 mg hörð hylki

Pregabalin Krka 200 mg hörð hylki

Pregabalin Krka 225 mg hörð hylki

Pregabalin Krka 300 mg hörð hylki

Pregabalin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Pregabalin Krka og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Pregabalin Krka

Hvernig nota á Pregabalin Krka

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Pregabalin Krka

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Pregabalin Krka og við hverju það er notað

Pregabalin Krka tilheyrir flokki lyfja sem notuð eru við meðferð á flogaveiki, taugaverkjum og

almennri kvíðaröskun (GAD) hjá fullorðnum.

Útlægir og miðlægir taugaverkir:

Pregabalin Krka er notað til meðhöndlunar á langvarandi verkjum

af völdum taugaskemmda. Fjöldi mismunandi sjúkdóma getur valdið útlægum taugaverkjum, svo sem

sykursýki eða ristill. Verkjatilfinningunni hefur verið lýst sem hita, sviða, slætti, skoti, sting, nístandi,

krampa, verk, dofa, tilfinningaleysi, náladofa. Skapbreytingar, svefntruflanir og þróttleysi (þreyta) geta

einnig fylgt útlægum og miðlægum taugaverkjum og þeir geta haft áhrif á líkamlega og félagslega

virkni sem og almenn lífsgæði.

Flogaveiki:

Pregabalin Krka er notað til meðhöndlunar á sérstakri tegund af flogaveiki (staðflog með

eða án síðkominna alfloga) hjá fullorðnum. Læknirinn ávísar þér Pregabalin Krka þegar núverandi

meðferð dugar ekki lengur til þess að hafa stjórn á flogaveikinni. Þú átt að taka Pregabalin Krka sem

viðbótarmeðferð við þá meðferð sem þú ert þegar á. Pregabalin Krka er ekki ætlað til að nota eitt sér

og á alltaf að nota með öðrum flogaveikilyfjum.

Almenn kvíðaröskun:

Pregabalin Krka er notað til meðhöndlunar á almennri kvíðaröskun. Einkenni

almennrar kvíðaröskunar eru langvarandi mikill kvíði og áhyggjur sem erfitt er að hafa stjórn á. Önnur

einkenni almennrar kvíðaröskunar geta verið eirðarleysi eða spenna, þreyta, einbeitingarskortur eða

minnisleysi, skapstyggð, vöðvaspenna eða svefnerfiðleikar. Þetta er frábrugðið daglegri streitu og

spennu.

2.

Áður en byrjað er að nota Pregabalin Krka

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Pregabalin Krka

ef þú ert með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Pregabalin Krka er notað.

Sumir sjúklingar sem nota pregabalin hafa tilkynnt um einkenni sem benda til

ofnæmisviðbragða. Meðal einkenna eru bólga í andliti, vörum, tungu og koki og útbreidd

húðútbrot. Hafðu strax samband við lækninn ef þú verður vör/var við einhver þessara einkenna.

Pregabalin hefur verið tengt sundli og svefnhöfga, sem getur aukið fjölda áverka vegna slysa

(bylta) hjá öldruðum. Farðu því gætilega þar til þú veist hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

Pregabalin Krka getur valdið þokusýn eða sjónmissi, eða öðrum breytingum á sjón, sem margar

eru tímabundnar. Hafðu strax samband við lækninn ef þú verður vör/var við breytingu á

sjóninni.

Vera má að breyta þurfi skömmtun sykursýkislyfja hjá sjúklingum með sykursýki sem þyngjast

á meðan á meðferð með Pregabalin Krka stendur.

Ákveðnar aukaverkanir, eins og syfja, geta verið algengari hjá sjúklingum með mænuskaða,

vegna þess að þeir geta einnig verið að nota önnur lyf til að meðhöndla t.d. verki eða

síbeygjukrampa (spasticity) sem hafa svipaðar aukaverkanir og Pregabalin Krka og alvarleiki

þeirra getur orðið meiri þegar lyfin eru notuð samtímis.

Tilkynnt hefur verið um tilfelli um hjartabilun hjá sumum sjúklingum á meðan á meðferð með

pregabalini stóð; meirihluti þessara sjúklinga voru aldraðir með hjarta- og æðasjúkdóm.

Ef þú hefur sögu um hjartasjúkdóm skaltu segja lækninum frá því áður en meðferð með

lyfinu hefst.

Tilkynnt hefur verið um tilfelli um nýrnabilun hjá sumum sjúklingum meðan á meðferð með

pregabalini stóð. Ef þú tekur eftir minnkuðum þvaglátum á meðan þú notar Pregabalin Krka

skaltu láta lækninn vita vegna þess að stöðvun meðferðar getur orðið til þess að þetta lagist.

Vart hefur orðið við sjálfsskaðahugsanir og sjálfsvígshugsanir hjá fáeinum einstaklingum á

meðferð með flogaveikilyfjum eins og pregabalini. Ef þú færð einhvern tíma slíkar hugsanir

skaltu strax hafa samband við lækni.

Þegar Pregabalin Krka er notað með öðrum lyfjum sem geta valdið hægðatregðu (s.s. sumum

gerðum verkjalyfja) getur orðið truflun á starfsemi meltingarfæra (t.d. hægðatregða, garnastífla

eða garnalömun). Láttu lækninn vita ef þú færð hægðatregðu, einkum ef þú átt vanda til að fá

hægðatregðu.

Áður en þú notar lyfið skaltu upplýsa lækninn ef þú hefur átt við áfengissýki að stríða, hefur

misnotað lyf eða verið háð/háður lyfjum. Ekki taka meira af lyfinu en læknirinn hefur ávísað.

Tilkynnt hefur verið um krampa á meðan á notkun pregabalins stóð eða stuttu eftir að notkun

Pregabalin Krka var hætt. Hafðu strax samband við lækninn ef þú færð krampa.

Tilkynnt hefur verið um minnkaða heilastarfsemi (heilakvilla) hjá nokkrum sjúklingum með

aðra sjúkdóma og nota pregabalin. Láttu lækninn vita ef þú hefur verið með einhverja alvarlega

sjúkdóma, þ.m.t. lifrar- eða nýrnasjúkdóm.

Börn og unglingar

Öryggi og verkun hefur ekki verið metin hjá börnum og unglingum (yngri en 18 ára) og því er notkun

Pregabalin Krka ekki ráðlögð fyrir þennan aldurshóp.

Notkun annarra lyfja samhliða Pregabalin Krka

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Pregabalin Krka og ákveðin lyf geta haft áhrif á verkun hvers annars (milliverkanir). Þegar Pregabalin

Krka er notað með ákveðnum lyfjum getur það aukið aukaverkanir þeirra, þ.m.t. öndunarbilun og dá.

Sundl, syfja og einbeitingarskortur geta hugsanlega aukist ef Pregabalin Krka er notað með lyfjum

sem innihalda:

Oxycodon - (notað sem verkjalyf)

Lorazepam - (notað til að meðhöndla kvíða)

Áfengi

Pregabalin Krka má nota samtímis getnaðarvarnarlyfjum til inntöku.

Notkun Pregabalin Krka með mat eða drykk

Pregabalin Krka hylki má taka með eða án matar.

Ekki er ráðlegt að neyta áfengis á meðan á meðferð með Pregabalin Krka stendur.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Pregabalin Krka á ekki að nota á meðgöngu eða með barn á brjósti nema læknir hafi ráðlagt það.

Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn á meðan á meðferðinni stendur.

Akstur og notkun véla

Pregabalin Krka getur valdið sundli, syfju og skertri einbeitingu. Þú átt ekki að aka bíl, stjórna

flóknum vélum eða takast á við önnur áhættusöm verk fyrr en þú veist hvaða áhrif lyfið hefur á hæfni

þína til að vinna slík verk.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Pregabalin Krka

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn mun ákveða hvaða skammtur hentar þér.

Pregabalin Krka er eingöngu ætlað til inntöku.

Útlægir og miðlægir taugaverkir, flogaveiki eða almenn kvíðaröskun:

Taktu þann fjölda hylkja sem læknirinn hefur mælt fyrir um.

Skammturinn sem var ákveðinn fyrir þig og þitt ástand er venjulega á bilinu 150 mg til 600 mg

á dag.

Læknirinn mun segja þér að taka Pregabalin Krka tvisvar eða þrisvar sinnum á dag. Ef þú átt að

taka Pregabalin Krka tvisvar á dag skaltu taka það einu sinni að morgni og einu sinni að kvöldi,

alltaf á sama tíma dags. Ef þú átt að taka Pregabalin Krka þrisvar á dag skaltu taka það einu

sinni að morgni, einu sinni um miðjan daginn og einu sinni að kvöldi, alltaf á sama tíma dags.

Leitaðu til læknis eða lyfjafræðings ef þér finnast áhrif Pregabalin Krka vera of mikil eða of lítil.

Ef þú ert aldraður sjúklingur (eldri en 65 ára) skaltu taka Pregabalin Krka á venjulegan hátt nema ef þú

ert með nýrnasjúkdóm. Læknirinn getur ávísað annarri skammtaáætlun og/eða skammti ef þú ert með

nýrnasjúkdóm.

Gleyptu hylkið heilt með vatni.

Haltu áfram að nota Pregabalin Krka þar til læknirinn segir þér að hætta.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Hafðu samstundis samband við lækninn eða farðu á næstu bráðamóttöku sjúkrahúss. Hafðu öskjuna

með Pregabalin Krka hylkjunum meðferðis. Þú getur fundið fyrir syfju, ringlun, pirringi eða

eirðarleysi ef þú tekur meira af Pregabalin Krka en þú átt að gera. Tilkynnt hefur verið um flog.

Ef gleymist að taka Pregabalin Krka

Það er mikilvægt að taka Pregabalin Krka reglulega og alltaf á sama tíma dags. Ef þú gleymir að taka

skammt, skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því, nema komið sé að næsta skammti. Ef svo er,

skaltu taka næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem

gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Pregabalin Krka

Ekki hætta að nota Pregabalin Krka nema læknirinn segi þér að gera það. Ef meðferð er hætt á að

hætta notkuninni smám saman á að minnsta kosti einni viku.

Þegar skammtíma- og langtímameðferð með Pregabalin Krka er hætt geta komið fram ákveðnar

aukaverkanir. Þær eru m.a. svefnerfiðleikar, höfuðverkur, ógleði, kvíðatilfinning, niðurgangur,

flensulík einkenni, krampar, taugaveiklun, þunglyndi, verkir, sviti og sundl. Þessi einkenni geta komið

oftar fyrir eða verið alvarlegri hjá þeim sem hafa notað Pregabalin Krka í lengri tíma.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú færð bjúg í andlit eða tungu eða ef húðin verður rauð og blöðrur myndast eða húðin

flagnar skaltu tafarlaust hafa samband við lækni.

Mjög algengar: geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum:

Sundl, syfja, höfuðverkur.

Algengar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:

Aukin matarlyst.

Vellíðunartilfinning, ringl, að vera illa áttaður (vistarfirring), minnkaður áhugi á kynlífi,

skapstyggð.

Eftirtektarleysi, klaufaskapur, minnistruflun, minnisleysi, skjálfti, talörðugleikar, dofatilfinning,

doði, róun, drungi, svefnleysi, þreyta, óeðlileg líðan.

Þokusýn, tvísýni.

Svimi, jafnvægistruflun, dettni.

Munnþurrkur, hægðatregða, uppköst, vindgangur, niðurgangur, ógleði, uppþemba.

Stinningarvandamál.

Þroti á líkama, þ.m.t. útlimum.

Ölvunartilfinning, óeðlilegt göngulag.

Þyngdaraukning.

Vöðvakrampar, liðverkir, bakverkur, verkir í útlimum.

Særindi í hálsi.

Sjaldgæfar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:

Minnkuð matarlyst, þyngdartap, lágur blóðsykur, hár blóðsykur.

Breyting á sjálfsmynd, eirðarleysi, þunglyndi, æsingur, skapsveiflur, málstol, ofskynjanir,

óeðlilegir draumar, kvíðakast, tilfinningadeyfð, árásarhneigð, ofsakæti, andleg skerðing,

erfiðleikar með hugsanir, aukinn áhugi á kynlífi, kynlífsvandamál, þ.m.t. vangeta til að fá

fullnægingu, seinkun á sáðláti.

Breytingar á sjón, óvenjulegar augnhreyfingar, sjónbreytingar - þ.m.t. þrenging á sjónsviði,

glampi fyrir augum, rykkjóttar hreyfingar, minnkuð viðbrögð, ofvirkni, sundl í uppréttri stöðu,

viðkvæm húð, bragðskynsmissir, sviðatilfinning, hreyfiskjálfti, minnkuð meðvitund,

meðvitundarleysi, yfirlið, aukið næmi fyrir hávaða, vanlíðan.

Augnþurrkur, augnbólga, augnverkur, augnþreyta, vot augu, erting í augum.

Hjartsláttartruflanir, aukinn hjartsláttur, lækkaður blóðþrýstingur, hækkaður blóðþrýstingur,

breytingar á hjartslætti, hjartabilun.

Roði, hitasteypur.

Öndunarerfiðleikar, þurrkur í nefi, nefstífla.

Aukin munnvatnsframleiðsla, brjóstsviði, doði umhverfis munn.

Aukin svitamyndun, útbrot, kuldahrollur, hiti.

Vöðvakippir, liðbólga, vöðvastífleiki, verkir - þ.m.t. vöðvaverkir, verkur í hálsi.

Brjóstverkur.

Erfiðleikar við eða sársaukafull þvaglát, þvagleki.

Þróttleysi, þorsti, þyngsli fyrir brjósti.

Breytingar á niðurstöðum blóðrannsókna og lifrarprófa (hækkun á kreatínfosfókínasa í blóði,

hækkun á alanínamínótransferasa, hækkun á aspartatamínótransferasa, fækkun blóðflagna,

daufkyrningafæð, aukning á kreatíníni í blóði, minnkað blóðkalíum).

Ofnæmi, andlitsbjúgur, kláði, ofsakláði, nefrennsli, blóðnasir, hósti, hrotur.

Sársaukafullar tíðablæðingar.

Hand- og fótkuldi.

Mjög sjaldgæfar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum:

Óeðlilegt lyktarskyn, sveiflusýni, breyting á dýptarsjónskyni, ofbirta, sjónmissir.

Stækkuð sjáöldur, rangeygi.

Kaldur sviti, herpingur í hálsi, bólga í tungu.

Brisbólga.

Kyngingarerfiðleikar.

Hæg eða minnkuð hreyfing líkamans.

Erfiðleikar við að skrifa.

Aukinn vökvi í kviðarholi.

Vökvi í lungum.

Krampar.

Breyting á hjartalínuriti (ECG) sem er í samræmi við hjartsláttartruflanir.

Vöðvaskemmdir.

Útferð úr brjóstum, óeðlileg brjóstastækkun, brjóstastækkun hjá körlum.

Truflun á tíðablæðingum.

Nýrnabilun, minnkað þvagmagn, þvagteppa.

Fækkun hvítra blóðfrumna.

Óviðeigandi hegðun.

Ofnæmisviðbrögð (geta m.a. verið erfiðleikar við andardrátt, bólga í augum (glærubólga) og

alvarleg húðviðbrögð sem einkennast af útbrotum, blöðrum í húð, flögnun húðar og verkjum).

Gula (gulnun húðar og augna).

Koma örsjaldan fyrir: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum:

Lifrarbilun.

Lifrarbólga (bólga í lifur).

Ákveðnar aukaverkanir, eins og syfja, geta verið algengari hjá sjúklingum með mænuskaða, vegna

þess að þeir geta einnig verið að taka önnur lyf til að meðhöndla til dæmis verki eða síbeygjukrampa

(spasticity) sem hafa hliðstæðar aukaverkanir og Pregabalin Krka og alvarleiki þeirra getur orðið meiri

þegar lyfin eru notuð samtímis.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunnar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Pregabalin Krka

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Glös:

Notist innan 4 mánaða frá því glasið hefur fyrst verið opnað.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Pregabalin Krka

Virka innihaldsefnið er pregabalin. Hvert hart hylki inniheldur 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg eða 300 mg af pregabalini.

Önnur innihaldsefni í hylki eru forhleypt sterkja, talkúm (E553b).

Önnur innihaldsefni í 25 mg hörðum hylkjum eru títantvíoxíð (E171), gelatín (E441), svart

prentblek (shellac (E904), svart járnoxíð (E172), própýlenglýkól (E1520)) í hylkisskel.

Önnur innihaldsefni í 50 mg og 75 mg hörðum hylkjum eru títantvíoxíð (E171), gelatín (E441),

gult járnoxíð (E172), svart prentblek (shellac (E904), svart járnoxíð (E172), própýlenglýkól

(E1520)) í hylkisskel.

Önnur innihaldsefni í 100 mg hörðum hylkjum eru títantvíoxíð (E171), gelatín (E441), rautt

járnoxíð (E172), hvítt prentblek (shellac (E904), própýlenglýkól (E1520), kalíumhýdroxíð

(E525), títantvíoxíð (E171)) í hylkisskel.

Önnur innihaldsefni í 150 mg hörðum hylkjum eru títantvíoxíð (E171), gelatín (E441), rautt

járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172), svart prentblek (shellac (E904), svart járnoxíð (E172),

própýlenglýkól (E1520)) í hylkisskel.

Önnur innihaldsefni í 200 mg og 225 mg hörðum hylkjum eru títantvíoxíð (E171), gelatín

(E441), rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172), svart járnoxíð (E172), svart prentblek

(shellac (E904), svart járnoxíð (E172), própýlenglýkól (E1520)) í hylkisskel.

Önnur innihaldsefni í 300 mg hörðum hylkjum eru títantvíoxíð (E171), gelatín (E441), rautt

járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172), svart járnoxíð (E172), hvítt prentblek (shellac (E904),

própýlenglýkól (E1520), kalíum hýdroxíð (E525) títantvíoxíð (E171)) í hylkisskel.

Útlit Pregabalin Krka og pakkningastærðir

Hörð hylki.

25 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er hvítur, hylkislokið er hvítt. Hylkislokið er merkt „P25“ með

svörtu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 13,8-14,8 mm.

50 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er hvítur, hylkislokið er ljósgult. Hylkislokið er merkt „P50“

með svörtu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 15,3-16,2 mm.

75 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er brúngulur, hylkislokið er brúngult. Hylkislokið er merkt

„P75“ með svörtu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 13,8-14,8 mm.

100 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er rauðbrúnn, hylkislokið er rauðbrúnt. Hylkislokið er merkt

„P100“ með hvítu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 15,3-16,2 mm.

150 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er hvítur, hylkislokið er gulbrúnt. Hylkislokið er merkt

„P150“ með svörtu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 17,2-18,3 mm.

200 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er brúnn, hylkislokið er brúnt. Hylkislokið er merkt „P200“

með svörtu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 18,7-19,8 mm.

225 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er hvítur, hylkislokið er brúnt. Hylkislokið er merkt „P225“

með svörtu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 18,7-19,8 mm.

300 mg hörð hylki: Meginhluti hylkisins er hvítur, hylkislokið er dökkbrúnt. Hylkislokið er merkt

„P300“ með hvítu letri. Innihald hylkisins er hvítt til beinhvítt duft. Lengd hylkis: 20,0-22,1 mm.

Pregabalin Krka er fáanlegt í öllum styrkleikum í öskju með 14, 20, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 hörðum

hylkjum í þynnum.

Pregabalin Krka í styrkleikunum 75 mg og 150 mg er fáanlegt í öskju með 100 hörðum hylkjum í

HDPE töfluílátum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

Framleiðandi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Þýskaland

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

LYFIS ehf.

Grensásvegi 22

108 Reykjavík

Ísland

Sími: 534 3500

lyfis@lyfis.is

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í febrúar 2018.