Pevaryl

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Pevaryl Krem 10 mg/ g
 • Skammtar:
 • 10 mg/ g
 • Lyfjaform:
 • Krem
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Pevaryl Krem 10 mg/g
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 5d621a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Pevaryl 1% krem

Econazolnítrat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn,

lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingurinn hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 7 daga.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Pevaryl og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Pevaryl

Hvernig nota á Pevaryl

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Pevaryl

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Pevaryl og við hverju það er notað

Pevaryl er notað til meðferðar við sveppasýkingum í húð.

Pevaryl krem hentar vel til meðferðar við öllum húðsveppasýkingum án tillits til tegundar eða

staðsetningar.

Nota má Pevaryl krem við sýkingum á sérstaklega viðkvæmum húðsvæðum.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 7 daga.

2.

Áður en byrjað er að nota Pevaryl

Ekki má nota Pevaryl

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir econazolnítrati eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Pevaryl á eingöngu að nota á húð, ekki í augu eða munn. Þegar kremið er borið á skal þess gætt að það

berist ekki í augu. Þess vegna á að þvo sér um hendurnar hverju sinni eftir að lyfið hefur verið borið á,

nema verið sé að meðhöndla hendurnar.

Notkun annarra lyfja samhliða Pevaryl

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að vera notuð.

Ef Pevaryl er notað samhliða sumum öðrum lyfjum getur það haft áhrif á verkunina. Því skal ekki nota

Pevaryl samhliða eftirfarandi lyfjum án þess að tala við lækninn eða lyfjafræðing fyrst:

blóðþynnandi lyf (warfarin, acenokumarol).

Meðganga og brjóstagjöf

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Meðganga

Pevaryl má ekki nota á fyrsta þriðjungi meðgöngu nema samkvæmt læknisráði. Pevaryl má nota á

öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur fyrir móðurina vegur þyngra en

möguleg hætta fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort Pevaryl berst í brjóstamjólk. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú notar Pevaryl

meðan þú ert með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Pevaryl hefur engin þekkt áhrif á hæfni til aksturs eða starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Pevaryl

Pevaryl krem inniheldur bensósýru sem getur haft væg ertandi áhrif á húð, augu og slímhúðir og

bútýlhýdroxýanisól sem getur valdið staðbundnum aukaverkunum í húð (t.d. snertiexemi) eða haft

ertandi áhrif á augu og slímhúðir.

3.

Hvernig nota á Pevaryl

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn,

lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingurinn hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið

skal leita upplýsinga hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum.

Meðferð við fótsveppum

Fyrir meðferð skal þvo og þurrka fæturna vandlega. Nota skal skó og sokka sem hleypa lofti í gegn.

Nuddið kreminu gætilega á sýkt húðsvæði að morgni og að kvöldi.

Halda skal meðferðinni áfram í 2 vikur eftir að einkenni eru horfin.

Ekki skal meðhöndla börn yngri en 10 ára nema að ráði læknis.

Við sýkingar á höndum er mælt með að lyfið sé borið á eftir hvern handþvott.

Pevaryl litar hvorki föt né húð og það má þvo af með sápu og vatni.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) til að meta áhættuna og fá ráðgjöf.

Ef Pevaryl berst í augu skal þvo þau með hreinu vatni eða saltlausn og leita til læknis ef einkennin

hverfa ekki.

Ef gleymist að nota Pevaryl

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Pevaryl valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengar (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 100 sem nota lyfið):

Kláði, sviði, verkur

Sjaldgæfar (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 100 sem nota lyfið)

: Húðroði, óþægindi og þroti

Hefur verið greint frá (koma fyrir hjá óþekktum fjölda notenda):

Ofnæmi, snertihúðbólga, útbrot,

blöðrur, húðflögnun

Hættu að nota Pevaryl og hafðu tafarlaust samband við lækni ef þú finnur fyrir einhverju eftirfarandi

einkenna (ofnæmisbjúg)

þrota í andliti, tungu eða hálsi

kyngingarerfiðleikum

ofnæmisútbrotum og öndunarerfiðleikum

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Pevaryl

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Lokið túpunni vel.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Pevaryl inniheldur

Virka innihaldsefnið er econazolnítrat.

Önnur innihaldsefni eru bensósýra (E 210), bútýlhýdroxýanisól, Pegoxol-7-stearat, oleoyl-

makrogolglýceríð, paraffínolía, hreinsað vatn.

Lýsing á útliti Pevaryl og pakkningastærðir

Pevaryl 1% krem er hvítt með daufri lykt og er fáanlegt í áltúpu sem inniheldur 30 g.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Svíþjóð

Framleiðandi

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgía.

Umboð á Íslandi

Vistor hf. Sími: 535 7000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í janúar 2018.