Persantin

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Persantin Húðuð tafla 100 mg
 • Skammtar:
 • 100 mg
 • Lyfjaform:
 • Húðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Persantin Húðuð tafla 100 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 55621a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Persantin húðaðar töflur

Dípýrídamól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Persantin og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Persantin

Hvernig nota á Persantin

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Persantin

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Persantin og við hverju það er notað

Persantin dregur úr samloðunarhæfni blóðflagnanna og hindrar þar með myndun blóðtappa.

Persantin má nota með öðrum blóðþynningarlyfjum til að koma í veg fyrir blóðtappa hjá sjúklingum

með gervihjartalokur.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Persantin

Ekki má nota Persantin

ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú þolir ekki ákveðnar sykrur

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Persantin er notað ef þú ert með eða hefur fengið einhvern af

neðangreindum sjúkdómum:

Alvarlegan hjarta- eða æðasjúkdóm.

Sjaldgæfa vöðvasjúkdóminn vöðvaslensfár (myastenia gravis).

Ef þú átt að gangast undir próf á hjartastarfsemi þinni skaltu láta lækninn vita, fyrir rannsóknardaginn,

að þú notir Persantin, þar sem það getur haft áhrif á niðurstöðurnar.

Notkun annarra lyfja samhliða Persantin

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Ef þú tekur einnig ákveðin önnur lyf ásamt Persantin gæti þurft að breyta skömmtum. Ráðfærðu þig

við lækninn ef þú notar eitthvert af neðangreindum lyfjum:

Lyf við vöðvasjúkdómnum vöðvaslensfári (myastenia gravis).

Lyf við of háum blóðþrýstingi.

Adenósín (lyf við óreglulegum hjartslætti); það gæti þurft að breyta skömmtum.

Lyf við astma eða langvinnri lungnateppu (teofyllín, xantín-lyf).

Önnur lyf til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa (t.d. warfarín eða acetýlsalisýlsýra).

Notkun Persantin með mat eða drykk

Persantin má taka bæði með eða án matar. Töflurnar á að taka með glasi af vatni.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Barnshafandi konur eiga yfirleitt ekki að taka Persantin. Ráðfærðu þig við lækninn.

Konur með barn á brjósti mega ekki taka Persantin, því að dípýridamól berst í brjóstamjólkina.

Ráðfærðu þig við lækninn.

Akstur og notkun véla

Persantin getur valdið aukaverkunum eins og höfuðverk, sundli, ógleði og uppköstum sem geta haft

áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Persantin inniheldur sykur

Hafðu samband við lækninn áður en þú tekur Persantin ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir óþol

fyrir einhverjum sykurtegundum.

3.

Hvernig nota á Persantin

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur fyrir fullorðna er

1 tafla 4 sinnum á sólarhring.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Taktu umbúðirnar með.

Þú gætir fengið einkenni eins og hitatilfinningu, roða, aukna svitamyndun, óróleika,

máttleysistilfinningu, sundl og höfuðverk. Blóðþrýstingurinn gæti einnig fallið, þú gætir fengið hraða

öndun, hraðan hjartslátt, brjóstverk, sem gæti leitt út í handlegg eða háls og andnauð vegna lélegrar

blóðrásar til hjartavöðvans, misst meðvitund, fengið magaóþægindi, veikari andardrátt, bláleitar varir

og neglur, blæðingartilhneiging getur aukist og húðin gulnað.

Ef gleymist að taka Persantin

Ef þú gleymir skammti skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Ef komið er nálægt næsta

skammti skaltu sleppa þeim sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem

gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að taka Persantin

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengustu aukaverkanirnar eru ógleði og höfuðverkur. Þær koma einkum fram í upphafi meðferðar

en hverfa oftast við áframhaldandi notkun.

Alvarlegar aukaverkanir sem þú eða aðstandendur þínir þurfa að bregðast tafarlaust við eru

merktar með

Mjög algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Höfuðverkur, sundl, niðurgangur, ógleði.

Algengar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 einstaklingum):

Hjartaöng: Brjóstverkur, sem gæti leitt út í handlegg eða háls og andnauð vegna lélegrar blóðrásar

til hjartavöðvans. Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku.

Að auki: Uppköst, útbrot og vöðvaverkir.

Tíðni ekki þekkt

(ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Blæðing frá húð og slímhúð og marblettir vegna breytinga á blóði (fækkun blóðflagna). Hafðu

samband við lækni eða bráðamóttöku.

Útbrot (ofsakláði og bólga). Geta verið alvarleg. Ráðfærðu þig við lækninn. Ef kemur fram bólga

í andliti, vörum og tungu getur það verið lífshættulegt. Hringdu í 112.

Hraðtaktur (takykardi). Getur orðið alvarlegur. Ef þú færð mjög hraðan og óreglulegan hjartslátt

eða líður illa eða fellur í yfirlið skal hafa samband við lækni eða bráðamóttöku. Jafnvel skal

hringja í 112.

Að auki: Ofnæmisviðbrögð, sundl og jafnvel yfirlið vegna of lágs blóðþrýstings, hitakóf, ofsakláði og

aukin blæðingarhætta í og eftir aðgerð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Persantin

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni eða þynnunni.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Persantin inniheldur

Virka innihaldsefnið er dípýridamól.

Önnur innihaldsefni eru: Vatnsfrítt kalsíumhýdrógenfosfat, maíssterkja, magnesíumsterat, sykur,

talkúm, akasíagúmmí, títantvíoxíð (E171), makrógól 6000, hvítt bívax, karnábavax, umbreytt

maíssterkja, kísilkvoða.

Útlit

Persantin töflur eru hvítar og húðaðar með sykri.

Pakkningastærðir

Persantin húðaðar töflur eru fáanlegar í þynnupakkningum með 100 töflum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Boehringer Ingelheim International GmbH, 55216 Ingelheim, Þýskaland

Framleiðandi

Delpharm Reims, 51100 Reims, Frakkland

Umboð á Íslandi

Vistor hf.,

Sími: 535 7000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2017.