Panodil Hot

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Panodil Hot Mixtúruduft, lausn 500 mg
 • Skammtar:
 • 500 mg
 • Lyfjaform:
 • Mixtúruduft, lausn
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Panodil Hot Mixtúruduft, lausn 500 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • d1611a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Panodil Hot 500 mg mixtúruduft, lausn til inntöku, í skammtapoka

Parasetamól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Panodil Hot og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Panodil Hot

Hvernig nota á Panodil Hot

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Panodil Hot

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Panodil Hot og við hverju það er notað

Panodil Hot er verkjastillandi og hitalækkandi lyf.

Nota má Panodil Hot við vægum verkjum, til dæmis við höfuðverk, tíðaverk, tannverk, vöðva- og

liðverkjum og til lækkunar sótthita t.d. við kvef og inflúensu.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

2.

Áður en byrjað er að nota Panodil Hot

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Panodil Hot:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef um er að ræða mikið skerta lifrarstarfsemi.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Panodil Hot inniheldur parasetamól.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Panodil Hot er notað ef

ef þú ert með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi.

ef næringarástand þitt er slæmt, t.d. vegna misnotkunar á alkóhóli, lystarleysis eða

vannæringar. Þú skalt jafnvel ekki nota Panodil Hot eða hugsanlega nota minni skammt þar

sem annars gæti það skaðað lifrina.

ef þú ert með háan hita, einkenni sýkingar (t.d. hálsbólgu) eða ef verkirnir vara lengur en í

3 daga.

ef þú ert með alvarlega sýkingu þar sem hún getur aukið hættuna á efnaskiptablóðsýringu.

Einkenni efnaskiptablóðsýringar eru meðal annars:

djúpur, hraður og erfiður andardráttur.

ógleði og uppköst.

lystarleysi.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú færð einhver þessara einkenna samtímis.

Vakin er athygli á eftirfarandi

Ef notaður er stærri skammtur en er ráðlagður getur komið fram lífshættuleg eitrun. Ef grunur

er um ofskömmtun skal strax leitað til læknis.

Ef annað lyf sem einnig inniheldur parasetamól er notað samtímis er hætta á ofskömmtun.

Ef þú notar samtímis ýmis önnur verkjastillandi lyf í langan tíma getur það leitt til nýrnaskaða

og hættu á nýrnabilun.

Ef þú notar Panodil Hot í langan tíma við höfuðverk getur höfuðverkurinn orðið verri og

tíðari. Hafðu samband við lækninn ef þú færð höfuðverkjaköst oftar eða daglega.

Segðu alltaf frá því ef þú ferð í blóð- eða þvagprufueftirlit að þú sért í meðferð með Panodil

Hot. Það getur haft þýðingu fyrir niðurstöðurnar.

Notkun annarra lyfja samhliða Panodil Hot

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Hafðu samband við lækninn ef þú notar:

lyf við flogaveiki (t.d. phenytóín og carbamazepín).

lyf við þvagsýrugigt (próbenecíð). Nauðsynlegt getur verið að breyta skammti.

blóðþynnandi lyf (t.d. warfarín). Þú getur fengið blæðingar ef þú tekur Panodil Hot reglulega í

lengri tíma.

Vakin er athygli á eftirfarandi

Ef þú notar lyf við hækkaðri blóðfitu (kólestýramín) skaltu nota Panodil Hot að minnsta kosti 1 klst.

fyrir eða 4-6 klst. eftir að það lyf er notað. Hafðu samband við lækninn.

Notkun Panodil Hot með mat eða drykk

Nota má Panodil Hot með mat en það er ekki nauðsynlegt.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Nota má Panodil Hot á meðgöngu. Nota skal minnsta mögulega skammt sem þarf í eins skamman tíma

og mögulegt er. Hafðu samband við lækninn ef sjúkdómseinkennin lagast ekki eftir 3 daga og ef enn

er þörf fyrir að nota Panodil Hot.

Nota má Panodil Hot þó að þú hafir barn á brjósti. Panodil Hot skilst út í brjóstamjólk, en verkun á

barnið er ekki talin líkleg

Akstur og notkun véla

Panodil Hot hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Panodil Hot inniheldur aspartam, natríum, litarefni (E110, E122 og E151) og sakkarósa

Panodil Hot inniheldur aspartam (E951) sem breytist í fenýlalanín. Það getur verið skaðlegt fyrir

sjúklinga með fenýlketónmigu (PKU).

Panodil Hot inniheldur 118 mg af natríum í hverjum skammtapoka. Ef þú ert á natríum- eða saltskertu

mataræði þarftu að taka tillit til þess. Gæta skal varúðar ef um hjartasjúkdóm er að ræða.

Panodil Hot inniheldur litarefnin E110, E122 og E151 sem geta valdið ofnæmisviðbrögðum.

Panodil Hot inniheldur sakkarósa. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við

lækni áður en lyfið er notað.

3.

Hvernig nota á Panodil Hot

Notið lyfið alltaf eins og lýst er í fylgiseðlinum eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til

um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Aldrei skal taka meira af Panodil Hot en tiltekið er í skammtaleiðbeiningunum. Þú skalt taka lægsta

mögulega skammt sem þörf er á í eins skamman tíma og mögulegt er. Ekki má nota meira en

hámarksskammt á sólarhring.

Duftið á að leysa upp í sjóðandi vatni og drekka hæfilega heitt.

Ráðlagður skammtur er:

Fullorðnir (einnig aldraðir) og börn 15 ára og eldri:

2 skammtapokar 3-4 sinnum á sólarhring. Þó aldrei fleiri en 8 skammtapokar (4.000 mg) á sólarhring.

Í einstaka tilvikum getur 1 skammtapoki 3-4 sinnum á sólarhring verið nóg.

Tími á milli skammta

Það skulu að minnsta kosti líða 4 klst. á milli hvers skammts.

Börn yngri en 15 ára

Panodil Hot má ekki gefa börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Hafið umbúðirnar meðferðis.

Stærri skammtur af Panodil Hot en ráðlagður er er hættulegur og getur valdið langvarandi skaða.

Hann getur eyðilagt lifrina og í sumum tilvikum einnig nýrun, briskirtilinn og beinmerg.

Einkennin koma vanalega ekki fram strax heldur fyrst eftir 1-2 daga (og getur stundum seinkað í allt

að 4 til 6 daga). Þó að þú finnir ekki fyrir einkennum getur verið hætta á alvarlegum lifrarskaða og það

er mjög mikilvægt að þú leitir til læknis eins fljótt og mögulegt er ef grunur er um ofskömmtun (helst

innan 10 klst. frá notkun).

Einkenni ofskömmtunar geta verið fölvi, ógleði, uppköst, lystarleysi, eymsli/verkir í maga, slappleiki,

gula og mislitun þvags og hægða. Seinna geta húð og augu orðið gulleit. Í versta falli getur þú misst

meðvitund og dáið af lifrarbilun.

Ef gleymist að taka Panodil Hot

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Halda á áfram að taka

venjulega skammta.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

sem fá meðferð):

Blæðing frá húð og slímhúð og marblettir vegna blóðbreytinga (of fáar blóðflögur). Hafðu

samband við lækni eða bráðamóttöku.

Almennur sljóleiki, tilhneiging til að fá bólgur (sýkingar), sérstaklega hálsbólgu og hita vegna

blóðbreytinga (of fá hvít blóðkorn). Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku. Getur orðið

alvarlegt. Ef þú færð hita skaltu hafa samband við lækni tafarlaust.

Alvarlegt blóðleysi með gulu. Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku.

Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan mínútna eða klukkustunda) vegna

ofnæmis (bráðaofnæmisviðbrögð). Getur verið lífshættulegt. Hringdu í 112.

Útbrot með blöðrum og bólgu í húð, sérstaklega á höndum og fótum, en einnig í og umhverfis

munn ásamt hita. Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku.

Mikil flögnun og los húðar. Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku.

Öndunarerfiðleikar hjá einstaklingum sem hafa tilhneigingu til öndunarerfiðleika. Hafðu

tafarlaust samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu ef til vill í 112.

Við langtímameðferð er ekki hægt að útiloka möguleika á nýrnaskemmdum. Hafðu samband

við lækninn.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 einstaklingum sem fá

meðferð):

Ofsakláði.

Hækkuð gildi á lifrarprófum.

Hækkuð gildi kreatíníns í sermi (mæligildi fyrir nýrnastarfsemi).

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

sem fá meðferð):

Ofnæmishúðbólga (ofnæmisviðbrögð með útbrotum (ofsakláða) og þrota). Getur verið alvarlegt.

Hafðu samband við lækni. Ef þroti er í andliti, á vörum og tungu getur það verið lífshættulegt.

Hringdu í 112.

Áhrif á starfsemi lifrarinnar, ef til vill með gulu. Getur verið alvarlegt. Ef þú færð gulu áttu að

hafa samband við lækni.

Örsjaldan hefur verið tilkynnt um mjög alvarleg viðbrögð í húð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Panodil Hot

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Panodil Hot 500 mg af mixtúrudufti, lausn til inntöku, í skammtapoka inniheldur

Virka innihaldsefnið er parasetamól.

Önnur innihaldsefni eru vínsýra, vatnsfrítt natríumsítrat, sakkarósi, aspartam (E951),

mentólbragðefni, sólberjabragðefni og rautt litarefni (E110, E122 og E151).

Lýsing á útliti Panodil Hot og pakkningastærðir

Útlit

Panodil Hot er ljósfjólublátt duft með hvítum kornum.

Pakkningastærðir

10 og 12 skammtapokar af mixtúrudufti, lausn til inntöku.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmörk

Framleiðandi

SmithKline Beecham S.A., Madrid, Spánn.

Umboð á Íslandi

Artasan ehf,

Suðurhrauni 12a,

210 Garðabæ.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júní 2017.