Panodil

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Panodil Filmuhúðuð tafla 500 mg
 • Skammtar:
 • 500 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Panodil Filmuhúðuð tafla 500 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • cd611a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Panodil 500 mg filmuhúðaðar töflur

Parasetamól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Panodil og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Panodil

Hvernig nota á Panodil

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Panodil

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Panodil og við hverju það er notað

Panodil er verkjastillandi og hitalækkandi lyf.

Nota má Panodil við vægum verkjum, til dæmis við höfuðverk, tíðaverk, tannverk, vöðva- og

liðverkjum og til lækkunar sótthita t.d. við kvef og inflúensu.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

2.

Áður en byrjað er að nota Panodil

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Panodil

ef um er að ræða ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef um er að ræða mikið skerta lifrarstarfsemi.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Panodil inniheldur parasetamól.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Panodil er notað ef

ef þú ert með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi.

ef næringarástand þitt er slæmt, t.d. vegna misnotkunar á alkóhóli, lystarleysis eða

vannæringar. Þú skalt jafnvel ekki nota Panodil eða hugsanlega nota minni skammt þar sem

annars gæti það skaðað lifrina.

ef þú ert með háan hita, einkenni sýkingar (t.d. hálsbólgu) eða ef verkirnir vara lengur en í

3 daga.

ef þú ert með alvarlega sýkingu þar sem hún getur aukið hættuna á efnaskiptablóðsýringu.

Einkenni efnaskiptablóðsýringar eru meðal annars:

djúpur, hraður og erfiður andardráttur.

ógleði og uppköst.

lystarleysi.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú færð einhver þessara einkenna samtímis.

Vakin er athygli á eftirfarandi

Ef notaður er stærri skammtur en er ráðlagður getur komið fram lífshættuleg eitrun. Ef grunur

er um ofskömmtun skal strax leitað til læknis.

Ef annað lyf sem einnig inniheldur parasetamól er notað samtímis er hætta á ofskömmtun.

Ef þú notar samtímis ýmis önnur verkjastillandi lyf í langan tíma getur það leitt til nýrnaskaða

og hættu á nýrnabilun.

Ef þú notar Panodil í langan tíma við höfuðverk getur höfuðverkurinn orðið verri og tíðari.

Hafðu samband við lækninn ef þú færð höfuðverkjaköst oftar eða daglega.

Segðu alltaf frá því ef þú ferð í blóð- eða þvagprufueftirlit að þú sért í meðferð með Panodil.

Það getur haft þýðingu fyrir niðurstöðurnar.

Notkun annarra lyfja samhliða Panodil

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Hafðu samband við lækninn ef þú notar:

lyf við flogaveiki (t.d. phenytóín og carbamazepín).

lyf við þvagsýrugigt (próbenecíð). Nauðsynlegt getur verið að breyta skammti.

blóðþynnandi lyf (t.d. warfarín). Þú getur fengið blæðingar ef þú tekur Panodil reglulega í

lengri tíma.

Vakin er athygli á eftirfarandi

Ef þú notar lyf við hækkaðri blóðfitu (kólestýramín) skaltu nota Panodil að minnsta kosti 1 klst. fyrir

eða 4-6 klst. eftir að það lyf er notað. Hafðu samband við lækninn.

Notkun Panodil með mat eða drykk

Nota má Panodil með mat en það er ekki nauðsynlegt.

Taka skal Panodil með einu glasi af vatni.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Nota má Panodil á meðgöngu. Nota skal minnsta mögulega skammt sem þarf í eins skamman tíma og

mögulegt er. Hafðu samband við lækninn ef sjúkdómseinkennin lagast ekki eftir 3 daga og ef enn er

þörf fyrir að nota Panodil.

Nota má Panodil þó að þú hafir barn á brjósti. Panodil skilst út í brjóstamjólk, en verkun á barnið er

ekki talin líkleg.

Akstur og notkun véla

Panodil hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Panodil

Notið lyfið alltaf eins og lýst er í fylgiseðlinum eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til

um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Aldrei skal taka meira af Panodil en tiltekið er í skammtaleiðbeiningunum. Þú skalt taka lægsta

mögulega skammt sem þörf er á í eins skamman tíma og mögulegt er. Ekki má nota meira en

hámarksskammt á sólarhring.

Ráðlagður skammtur er:

Fullorðnir (einnig aldraðir og börn 12 ára og eldri (að lágmarki 40 kg):

2 töflur (500 mg, alls 1.000 mg) 3-4 sinnum á sólarhring. Þó aldrei fleiri en 8 töflur (4.000 mg) á

sólarhring. Í einstaka tilfellum getur 1 tafla (500 mg) 3-4 sinnum á sólarhring verið nóg.

Tími á milli skammta

Það skulu að minnsta kosti líða 4 klst. á milli hvers skammts.

Notkun handa börnum

Börn 2-11 ára

Skammtur fer eftir líkamsþyngd barnsins.

Börn mega fá 50 mg/kg/sólarhring, skipt í 3-4 skammta (sjá skammtatöflu fyrir börn 2-11 ára hér fyrir

neðan).

Skammtatafla fyrir börn 2-11 ára:

Þyngd barns

Skammtur

Hámarksskammtur á

sólarhring

10-14 kg

Nota á Panodil Junior í staðinn

15-19 kg

½ tafla með 500 mg (250 mg) mest 3 sinnum á

sólarhring

1½ tafla

20-29 kg

½ tafla með 500 mg (250 mg) mest 4 sinnum á

sólarhring

2 töflur

30-39 kg

1 tafla með 500 mg mest 3 sinnum á sólarhring

3 töflur

40 kg og þyngri

1 tafla með 500 mg mest 4 sinnum á sólarhring

4 töflur

Tími á milli skammta

Það skulu að minnsta kosti líða 6 klst. á milli hvers skammts.

Hámarksmeðferðartími án þess að leita ráða hjá lækni er 3 sólarhringar.

Börn yngri en 2 ára

Ekki má nota Panodil töflur handa börnum undir 2 ára aldri nema að læknisráði.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið umbúðirnar meðferðis.

Stærri skammtur af Panodil en ráðlagður er er hættulegur og getur valdið langvarandi skaða.

Hann getur eyðilagt lifrina og í sumum tilvikum einnig nýrun, briskirtilinn og beinmerg.

Einkennin koma vanalega ekki fram strax heldur fyrst eftir 1-2 daga (og getur stundum seinkað í allt

að 4 til 6 daga). Þó að þú finnir ekki fyrir einkennum getur verið hætta á alvarlegum lifrarskaða og það

er mjög mikilvægt að þú leitir til læknis eins fljótt og mögulegt er ef grunur er um ofskömmtun (helst

innan 10 klst. frá notkun).

Einkenni ofskömmtunar geta verið fölvi, ógleði, uppköst, lystarleysi, eymsli/verkir í maga, slappleiki,

gula og mislitun þvags og hægða. Seinna geta húð og augu orðið gulleit. Í versta falli getur þú misst

meðvitund og dáið af lifrarbilun.

Ef gleymist að taka Panodil

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Halda á áfram að taka

venjulega skammta.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

sem fá meðferð):

Blæðing frá húð og slímhúð og marblettir vegna blóðbreytinga (of fáar blóðflögur). Hafðu

samband við lækni eða bráðamóttöku.

Almennur sljóleiki, tilhneiging til að fá bólgur (sýkingar), sérstaklega hálsbólgu og hita vegna

blóðbreytinga (of fá hvít blóðkorn). Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku. Getur orðið

alvarlegt. Ef þú færð hita skaltu hafa samband við lækni tafarlaust.

Alvarlegt blóðleysi með gulu. Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku.

Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan mínútna eða klukkustunda) vegna

ofnæmis (bráðaofnæmisviðbrögð). Getur verið lífshættulegt. Hringdu í 112.

Útbrot með blöðrum og bólgu í húð, sérstaklega á höndum og fótum, en einnig í og umhverfis

munn ásamt hita. Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku.

Mikil flögnun og los húðar. Hafðu samband við lækni eða bráðamóttöku.

Öndunarerfiðleikar hjá einstaklingum sem hafa tilhneigingu til öndunarerfiðleika. Hafðu

tafarlaust samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu ef til vill í 112.

Við langtímameðferð er ekki hægt að útiloka möguleika á nýrnaskemmdum. Hafðu samband

við lækninn.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 einstaklingum sem fá

meðferð):

Ofsakláði.

Hækkuð gildi á lifrarprófum.

Hækkuð gildi kreatíníns í sermi (mæligildi fyrir nýrnastarfsemi).

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

(koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

sem fá meðferð):

Ofnæmishúðbólga (ofnæmisviðbrögð með útbrotum (ofsakláða) og þrota). Getur verið

alvarlegt. Hafðu samband við lækni. Ef þroti er í andliti, á vörum og tungu getur það verið

lífshættulegt. Hringdu í 112.

Áhrif á starfsemi lifrarinnar, ef til vill með gulu. Getur verið alvarlegt. Ef þú færð gulu áttu að

hafa samband við lækni.

Örsjaldan hefur verið tilkynnt um mjög alvarleg viðbrögð í húð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Panodil

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Panodil inniheldur

Virka innihaldsefnið er parasetamól.

Önnur innihaldsefni eru maíssterkja, forhleypt sterkja, póvídon, kalíumsorbat, talkúm,

sterínsýra, hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, tríacetín.

Lýsing á útlit Panodil og pakkningastærðir

Útlit

Panodil 500 mg eru hvítar, filmuhúðaðar töflur með flötum brúnum með þríhyrningslöguðu vörumerki

á annarri hliðinni og deiliskoru á hinni.

Pakkningastærðir

Panodil töflur fást í þynnupakkningum með 20, 30 og 48 töflum eða plastglösum með 100 eða 300

töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmörk

Framleiðandi

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.

Knockbrack, Dungarvan

County Waterford

Írland

eða

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG

Factory site Herrenberg

Benzstrasse 25

Herrenberg

Þýskaland

Umboð á Íslandi

Artasan ehf,

Suðurhrauni 12a,

210 Garðabæ.

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í júní 2017.