Pandemrix

Helstu upplýsingar

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Pandemrix
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Bólusetningar gegn inflúensu
 • Lækningarsvæði:
 • Inflúensu, Mönnum, Bólusetningu, Sjúkdómurinn Breiðist
 • Ábendingar:
 • Fyrirbyggjandi meðferð inflúensu af völdum A (H1N1) v 2009 veirunnar. Pandemrix á aðeins að nota ef ráðlagðir árstíðabundnar þríhyrningsbólusetningar eru ekki tiltækar og ef ónæmisaðgerðir gegn (H1N1) v eru talin nauðsynlegar (sjá kafla 4. 4 og 4. Pandemrix ætti að vera notuð í samræmi við Opinbera Leiðsögn.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 23

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Aftakað
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000832
 • Leyfisdagur:
 • 20-05-2008
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000832
 • Síðasta uppfærsla:
 • 18-01-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Pandemrix dreifa og fleyti fyrir stungulyf, fleyti

Bóluefni gegn inflúensu (H1N1)v (klofin veiruögn, deydd, ónæmisglætt)

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lestu allan fylgiseðilinn vandlega áður en þú færð bóluefnið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu bóluefni hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er

minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Pandemrix og við hverju það er notað

Áður en þú færð Pandemrix

Hvernig Pandemrix er gefið

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Pandemrix

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Pandemrix og við hverju það er notað

Upplýsingar um Pandemrix og við hverju það er notað

Pandemrix er bóluefni til að fyrirbyggja inflúensu af völdum A(H1N1)v 2009 veiru.

Læknirinn mun væntanlega mæla með öðru bóluefni (árlegu þrígildu/fjórgildu inflúensubóluefni) í

staðinn fyrir Pandemrix. Ef þrígildu/fjórgildu bóluefnin eru ekki fáanleg getur Pandemrix samt verið

valkostur ef þú þarft vörn gegn A(H1N1)v-inflúensu (sjá „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Hvernig verkar Pandemrix

Þegar einstaklingur fær bóluefnið, myndar ónæmiskerfið (náttúrulegt varnarkerfi líkamans) sína eigin

vörn (mótefni) gegn sjúkdómnum. Ekkert af innihaldsefnum bóluefnisins getur valdið inflúensu.

2.

Áður en þú færð Pandemrix

Ekki má gefa Pandemrix

ef þú hefur fengið skyndileg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð við einhverju innihaldsefni þessa

bóluefnis (talin upp í kafla 6) eða við einhverjum af eftirtöldum efnum sem geta verið til staðar í

snefilmagni: eggja- og kjúklingapróteinum, eggjahvítu, formaldehýði, gentamisínsúlfati

(sýklalyf) eða natríumdeoxýkólati. Einkenni um ofnæmisviðbrögð geta m.a. verið útbrot með

kláða, mæði og þroti í andliti eða tungu.

ef þú ert með alvarlega sýkingu ásamt háum hita (yfir 38°C). Ef þetta á við um þig verður

bólusetningu þinni yfirleitt frestað þar til þér líður betur. Væg sýking svo sem kvef ætti ekki að

vera vandamál, en læknirinn eða hjúkrunarfræðingur mun ráðleggja þér hvort megi bólusetja þig

með Pandemrix.

Ef þú ert ekki viss skaltu ræða við lækninn eða hjúkrunarfræðing áður en þú færð bóluefnið.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en þér er gefið Pandemrix:

ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð önnur en skyndileg lífshættuleg ofnæmisviðbrögð við

einhverjum af innihaldsefnum þessa bóluefnis (talin upp í kafla 6), tíómersali, eggja- og

kjúklingapróteini, eggjahvítu, formaldehýði, gentamisínsúlfati (sýklalyf) eða

natríumdeoxýkólati.

ef þú ferð í blóðprufu til að leita að merkjum um sýkingu af völdum ákveðinna veira. Á fyrstu

vikunum eftir bólusetningu með Pandemrix er ekki víst að niðurstöður úr slíkum prófum verði

réttar. Láttu lækninn sem fer fram á þessi próf vita að þú hafir nýlega verið bólusett/ur með

Pandemrix.

ef þú ert með blæðingavandamál eða færð auðveldlega marbletti.

Ef eitthvað af þessu á við, LÁTIÐ LÆKNINN EÐA HJÚKRUNARFRÆÐINGINN VITA, þar sem

bólusetning er hugsanlega ekki ráðlögð, eða hugsanlega þarf að fresta henni.

Örsjaldan hefur verið greint frá mikilli syfju að deginum, oft á röngum tímum (langvarandi sjúkdómur

sem kallast drómasýki) eftir bólusetningu með Pandemrix í nokkrum Evrópulöndum. Drómasýki getur

komið fram með eða án skyndilegs máttleysis sem getur valdið því að viðkomandi dettur (ástand sem

kallast skyndilömun).

Börn og unglingar

Ef barn fær bóluefnið skaltu hafa í huga að aukaverkanir gætu orðið meiri eftir seinni skammtinn,

einkum hiti hærri en 38°C. Því er ráðlagt að fylgjast með hitanum og gera ráðstafanir til að lækka

hitann (svo sem að gefa parasetamól eða önnur hitalækkandi lyf) eftir hvorn skammt.

Einstaklingar (sérstaklega unglingar) geta fallið í yfirlið eftir eða jafnvel fyrir hvers konar

sprautustungur. Láttu því lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita ef þú hefur áður fallið í yfirlið við

sprautustungu.

Notkun annarra lyfja samhliða Pandemrix

Látið lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð

eða kynnu að verða notuð og aðrar nýlegar bólusetningar.

Pandemrix má gefa á sama tíma og bóluefni gegn árstíðabundinni inflúensu, sem ekki innihalda

ónæmisglæði.

Einstaklingar sem hafa fengið bóluefni gegn árstíðabundinni inflúensu, sem inniheldur ekki

ónæmisglæði, mega fá Pandemrix eftir að minnsta kosti þrjár vikur.

Engar upplýsingar liggja fyrir um gjöf Pandemrix samhliða öðrum bóluefnum. Ef hins vegar ekki er

hægt að komast hjá því, skulu bóluefnin gefin í sinn hvorn útliminn. Í slíkum tilvikum er rétt að gera

sér grein fyrir að aukaverkanirnar gætu orðið verri.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en þú færð þetta bóluefni.

Akstur og notkun véla

Sum áhrifin sem nefnd eru í kafla 4 „Hugsanlegar aukaverkanir“ geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða

notkunar véla.

Pandemrix inniheldur tíómersal

Pandemrix inniheldur tíómersal sem rotvarnarefni og það gæti valdið ofnæmisviðbrögðum. Láttu

lækninn vita ef þú ert með eitthvert þekkt ofnæmi.

Pandemrix inniheldur natríum og kalíum

Pandemrix inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum og minna en 1 mmól (39 mg) af kalíum í

hverjum skammti, þ.e. nær laust við natríum og kalíum.

3.

Hvernig Pandemrix er gefið

Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn mun gefa bóluefnið í samræmi við opinberar leiðbeiningar.

Fullorðnir, þ.m.t. aldraðir

Einn skammtur (0,5 ml) af bóluefninu verður gefinn.

Klínískar upplýsingar benda til þess að einn skammtur geti nægt.

Ef annar skammtur er gefinn skulu líða minnst þrjár vikur á milli fyrri og seinni skammtsins.

Notkun handa börnum og unglingum

Börn frá 10 ára aldri

Einn skammtur (0,5 ml) af bóluefninu verður gefinn.

Klínískar upplýsingar benda til þess að einn skammtur geti nægt.

Ef annar skammtur er gefinn skulu líða að minnsta kosti þrjár vikur á milli fyrri og seinni skammtsins.

Börn á aldrinum 6 mánaða til 9 ára

Einn skammtur (0,25 ml) af bóluefni verður gefinn.

Ef annar 0,25 ml skammtur er gefinn, verður hann gefinn að minnsta kosti þremur vikum eftir fyrri

skammtinn.

Börn yngri en 6 mánaða

Bólusetning er ekki ráðlögð hjá þessum aldurshópi enn sem komið er.

Bóluefnið verður gefið í vöðva (venjulega í upphandlegg).

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun bóluefnisins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta bóluefni valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ofnæmisviðbrögð:

Ofnæmisviðbrögð geta komið fram í kjölfar bólusetninga, sem í mjög sjaldgæfum tilfellum leiða til

losts. Læknar eru meðvitaðir um að þetta geti gerst og hafa tiltæka bráðameðferð fyrir slík tilfelli.

Aðrar aukaverkanir:

Aukaverkanir sem taldar eru upp hér á eftir hafa komið fram í klínískum rannsóknum á Pandemrix hjá

fullorðnum, þ. á m. öldruðum.

Mjög algengar:

geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

Höfuðverkur

Þreyta

Verkur og bólga á stungustað

Skjálfti

Aukin svitamyndun

Aumir vöðvar, liðverkir

Algengar:

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Roði og kláði á stungustað

Hiti

Ógleði, niðurgangur, uppköst, magaverkur

Sjaldgæfar:

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Harður hnútur eða hiti á stungustað

Bólgnir eitlar í hálsi, holhönd eða nára

Náladofi eða dofi í höndum eða fótum

Svefnleysi

Svimi

Kláði, útbrot

Almenn vanlíðan

Flensulík einkenni

Þessar aukaverkanir hverfa yfirleitt innan 1-2 daga án meðferðar. LEITIÐ RÁÐA HJÁ LÆKNINUM

ef þær hverfa ekki.

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fyrir hjá börnum og unglingum

Börn á aldrinum 10-17 ára

Aukaverkanir taldar upp hér að framan hafa einnig komið fram í svipaðri tíðni í klínískum

rannsóknum hjá börnum 10 til 17 ára, nema roði á stungustað, sem var mjög algengur og svitamyndun

sem var algeng.

Börn á aldrinum 3-9 ára

Hjá börnum 3 til 9 ára sem fengu tvo 0,25 ml skammta af Pandemrix (H1N1) voru aukaverkanirnar

sem greint var frá svipaðar og þær sem greint var frá hjá fullorðnum, nema roði á stungustað og

einkenni frá meltingarvegi sem voru mjög algengar og skjálfti og svitamyndun sem voru algengar.

Auk þess var hiti mjög algengur hjá börnum á aldrinum 3-5 ár. Sumar aukaverkanir (þ.m.t.

staðbundinn roði og hiti) komu oftar fram eftir seinni skammtinn samanborið við fyrsta skammtinn.

Börn á aldrinum 6-35 mánaða

Hjá börnum á aldrinum 6-35 mánaða sem fengu tvo 0,25 ml skammta af Pandemrix (H1N1), var oftar

greint frá verkjum, roða og þrota á stungustað auk hita (>38°C), svefnhöfga, pirringi og lystarleysi

eftir seinni skammtinn samanborið við fyrri skammtinn. Allar þessar aukaverkanir voru mjög algengar

eftir hvern skammt.

Aukaverkanir taldar upp hér á eftir hafa komið fram eftir að Pandemrix (H1N1)v kom á markað:

Ofnæmisviðbrögð sem valda hættulegri lækkun blóðþrýstings, sem án meðhöndlunar getur

valdið losti. Læknar eru meðvitaðir um að þetta getur gerst og hafa tiltæka bráðameðferð fyrir

slík tilfelli.

Útbreidd viðbrögð í húð þ.m.t. þroti í andliti og ofsakláði.

Hitakrampar

Langvarandi ástand með óhóflegri syfju að degi til (drómasýki), með eða án skyndilegs

máttleysis (máttleysisköst), sem geta valdið því að viðkomandi dettur niður án þess að missa

meðvitund.

Skammvinn syfja eftir bólusetningu

Viðbrögð á stungustað svo sem verkur, roði, mar, þroti og hiti (bólga), harður hnútur

Aukaverkanirnar sem taldar eru upp hér á eftir hafa komið fram dagana eða vikurnar eftir bólusetningu

með bóluefnum sem árlega eru gefin gegn inflúensu. Þær gætu einnig komið fram vegna Pandemrix.

Mjög sjaldgæfar:

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

Verulegir stingir eða sláttarverkir eftir einni eða fleiri taugum

Fækkun blóðflagna sem getur leitt til blæðinga eða marbletta

Koma örsjaldan fyrir:

geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

Æðabólga (bólgur í æðum sem geta valdið útbrotum, liðverkjum og nýrnavandamálum)

Taugakvillar svo sem heila- og mænubólga (bólgur í miðtaugakerfi), taugabólga og tegund

lömunar sem kallast Guillain-Barré-heilkenni

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Pandemrix

Geymið bóluefnið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Fyrir blöndun bóluefnisins:

Ekki nota dreifuna og fleytið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

Eftir blöndun bóluefnisins:

Eftir blöndun skal nota bóluefnið innan 24 klst. og geyma við lægri hita en 25°C.

Ekki má skola lyfjum í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um

hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Pandemrix inniheldur

Virkt innihaldsefni:

Klofin inflúensuveira, deydd, sem inniheldur mótefnavaka

sem jafngildir:

A/California/07/2009 (H1N1) afleiddur stofn notaður NYMC X-179A 3,75 míkrógrömm

hverjum 0,5 ml skammti

ræktað í eggjum

skilgreint sem míkrógrömm af hemagglútíníni

Ónæmisglæðir:

Bóluefnið inniheldur „ónæmisglæði“ AS03 til að örva betri svörun. Þessi ónæmisglæðir

inniheldur skvalen (10,69 milligrömm), DL-α-tókóferól (11,86 milligrömm) og pólýsorbat 80

(4,86 milligrömm).

Önnur innihaldsefni:

Önnur innihaldsefni eru: pólýsorbat 80, oktoxýnól 10, tíómersal, natríumklóríð,

tvínatríumhýdrógenfosfat, kalíumtvíhýdrógefosfat, kalíumklóríð, magnesíumklóríð, vatn fyrir

stungulyf.

Lýsing á útliti Pandemrix og pakkningastærðir

Dreifa og fleyti fyrir stungulyf, fleyti.

Dreifan er litlaus, ljós, ópallýsandi vökvi.

Fleytið er hvít- til gulleitur, einsleitur mjólkurkenndur vökvi.

Hlutunum tveimur skal blanda saman fyrir gjöf. Fullbúið bóluefnið er hvítt til gulleitt einsleitt

mjólkurkennt fleyti.

Ein pakkning af Pandemrix inniheldur:

einn pakka sem inniheldur 50 hettuglös með 2,5 ml af dreifu (mótefnavaki)

tvo pakka sem innihalda 25 hettuglös með 2,5 ml af fleyti (ónæmisglæðir)

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgía

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á

hverjum stað:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 1 970 75-0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Portugal

GlaxoSmithKline, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: + 40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: +354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)808 100 9997

customercontactuk@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu/

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

Pandemrix samanstendur af tveimur ílátum:

Dreifa: Fjölskammta hettuglas sem inniheldur mótefnavakann,

Fleyti: Fjölskammta hettuglas sem inniheldur ónæmisglæðinn.

Blanda skal hlutunum tveimur saman áður en bóluefnið er gefið.

Leiðbeiningar um blöndun og gjöf bóluefnisins:

Áður en hlutunum tveimur er blandað saman, skulu fleytið (ónæmisglæðir) og dreifan

(mótefnavaki) látin ná stofuhita (að lágmarki í 15 mínútur); hvort hettuglas um sig skal hrist og

skoðað m.t.t. aðskotahluta og/eða óeðlilegs útlits. Ef um annað hvort er að ræða (þ.m.t.

gúmmíagnir úr tappanum), skal bóluefninu fargað.

Bóluefnið er blandað með því að draga allt innihald hettuglassins sem inniheldur

ónæmisglæðinn upp með 5 ml sprautu og bæta því út í hettuglasið sem inniheldur

mótefnavakann. Mælt er með því að nota 23-G nál á sprautuna. Ef þessi stærð af nál er hins

vegar ekki fáanleg, má nota 21-G nál. Hettuglasinu sem inniheldur ónæmisglæðinn skal haldið á

hvolfi til að auðveldara sé að draga upp allt innihaldið.

Eftir að ónæmisglæðinum hefur verið bætt við mótefnavakann, skal hrista blönduna vel.

Fullbúið bóluefnið er hvítt til gulleitt mjólkurkennt fleyti. Ef önnur breyting kemur fram, skal

bóluefninu fargað.

Rúmmál Pandemrix hettuglassins eftir blöndun er a.m.k. 5 ml. Bóluefnið skal gefið í samræmi

við ráðlagða skammta (sjá kafla 3 „Hvernig Pandemrix er gefið“).

Hettuglasið skal hrist fyrir hverja gjöf og skoðað m.t.t. aðskotahluta og/eða óeðlilegs útlits. Ef

um annað hvort er að ræða (þ.m.t. gúmmíagnir úr tappanum), skal bóluefninu fargað.

Hver 0,5 ml skammtur (heill skammtur) eða 0,25 ml skammtur (hálfur skammtur) af bóluefni er

dreginn upp í 1 ml sprautu til inndælingar og gefinn í vöðva. Mælt er með því að ekki sé notuð

sverari nál en 23-G.

Notið bóluefnið innan 24 klst. eftir blöndun. Fullbúið bóluefnið má geyma annaðhvort í kæli

(2°C-8°C) eða við stofuhita sem fer ekki yfir 25°C. Ef fullbúið bóluefnið er geymt í kæli skal

það látið ná stofuhita (að lágmarki í 15 mínútur) í hvert sinn áður en það er dregið upp.

Bóluefnið má ekki gefa í æð.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.