Ozempic

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Ozempic
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Ozempic
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • norskt bókmál

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Legemidler som brukes ved diabetes,
 • Lækningarsvæði:
 • Sukkersyke
 • Ábendingar:
 • Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert av type 2 diabetes mellitus som et tillegg til diett og trening: som monoterapi når metformin er ansett som upassende på grunn av intoleranse eller kontraindikasjoner;, i tillegg til andre legemidler for behandling av diabetes. For resultatene fra denne undersøkelsen med hensyn til kombinasjoner, effekter på glykemisk kontroll og kardiovaskulære hendelser, og bestandene studert, se kapittel 4. 4, 4. 5 og 5.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 2

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autorisert
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004174
 • Leyfisdagur:
 • 07-02-2018
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004174
 • Síðasta uppfærsla:
 • 24-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ozempic 0,25 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

semaglutid

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om

hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Ozempic er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Ozempic

Hvordan du bruker Ozempic

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Ozempic

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Ozempic er og hva det brukes mot

Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid. Semaglutid hjelper kroppen din med å redusere

blodsukkernivået ditt kun når blodsukkeret er for høyt, og semaglutid kan hjelpe med å forebygge

hjertesykdom.

Ozempic brukes:

alene – hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og

du ikke kan bruke metformin (et annet diabeteslegemiddel) eller

sammen med andre diabeteslegemidler – når disse ikke er gode nok til å kontrollere

blodsukkernivået ditt. Disse andre legemidlene kan inkludere: diabeteslegemidler som tas

gjennom munnen (slik som metformin, tiazolidindionpreparater, sulfonylureapreparater) eller

insulin.

Det er viktig at du fortsetter med din plan for diett og fysisk aktivitet slik lege, apotek eller sykepleier

har fortalt deg

.

2.

Hva du må vite før du bruker Ozempic

Bruk ikke Ozempic:

dersom du er allergisk overfor semaglutid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ozempic.

Dette legemidlet er ikke et insulin og skal derfor ikke brukes hvis:

du har diabetes type 1 – en tilstand der kroppen din ikke produserer noe insulin

du utvikler diabetisk ketoacidose – en komplikasjon av diabetes med høyt blodsukker,

pustebesvær, forvirring, sterk tørste, en søt lukt av ånden eller en søt eller metallisk smak i

munnen.

Effekter på fordøyelsessystemet

Under behandling med dette legemidlet kan du bli kvalm, kaste opp eller få diaré. Disse bivirkningene

kan forårsake dehydrering (væsketap). Det er viktig at du drikker rikelig med væske for å hindre

dehydrering. Dette er spesielt viktig hvis du har nyreproblemer. Rådfør deg med lege dersom du har

spørsmål eller bekymringer.

Kraftige og vedvarende magesmerter som kan skyldes akutt betennelse i bukspyttkjertelen

(pankreatitt)

Hvis du har kraftige og vedvarende smerter i mageområdet – oppsøk lege umiddelbart, da dette kan

være et tegn på akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).

Hypoglykemi

Hvis et sulfonylureapreparat eller et insulinpreparat kombineres med dette legemidlet, kan det øke

risikoen for å få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Se avsnitt 4 for varselsymptomer på lavt

blodsukkernivå. Legen din kan be deg om å kontrollere blodsukkernivået. Dette vil hjelpe legen med å

bestemme om dosen med sulfonylureapreparatet eller insulinet må endres for å redusere risikoen for

lavt blodsukker.

Diabetisk øyesykdom (retinopati)

Dersom du har diabetisk øyesykdom og bruker insulin, kan dette legemidlet føre til forverring av synet

ditt, og denne forverringen kan kreve behandling. Rådfør deg med legen din hvis du har diabetisk

øyesykdom, eller hvis du opplever problemer med øynene under behandling med dette legemidlet

.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke anbefalt for barn og ungdom under 18 år da sikkerhet og effekt ikke er

fastslått for denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Ozempic

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler, inkludert urtemedisiner eller andre legemidler du har kjøpt uten resept.

Du må spesielt gi beskjed til lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker legemidler som inneholder

noe av følgende:

Warfarin eller andre tilsvarende legemidler som tas gjennom munnen for å redusere

blodkoagulasjonen (orale antikoagulasjonsmidler). Det kan være nødvendig med hyppige

blodprøver for å bestemme blodets evne til å koagulere (levre seg).

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være

gravid eller planlegger å bli gravid.

Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, da det ikke er kjent om det kan påvirke ditt ufødte

barn. Derfor anbefales det å bruke prevensjon mens du bruker dette legemidlet. Hvis du ønsker å bli

gravid, bør du slutte å bruke dette legemidlet minst to måneder på forhånd. Hvis du blir gravid mens

du bruker dette legemidlet, må du kontakte lege øyeblikkelig, da behandlingen din må endres.

Bruk ikke dette legemidlet dersom du ammer, da det ikke er kjent om Ozempic går over i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Hvis du bruker dette legemidlet i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin, kan det

forekomme lavt blodsukker (hypoglykemi) som kan redusere konsentrasjonsevnen. Unngå kjøring

eller bruk av maskiner hvis du får tegn på lavt blodsukker. Se avsnitt 2, “Advarsler og

forsiktighetsregler” for informasjon om økt risiko for lavt blodsukker og avsnitt 4 for varselsymptomer

på lavt blodsukker. Rådfør deg med lege for ytterligere informasjon.

Natriuminnhold

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som

“natriumfritt”.

3.

Hvordan du bruker Ozempic

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Hvor mye skal du bruke

Startdosen er 0,25 mg én gang per uke i fire uker.

Etter fire uker vil legen din øke dosen til 0,5 mg én gang per uke.

Legen din kan øke dosen til 1 mg én gang per uke hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok

kontrollert med en dose på 0,5 mg én gang per uke.

Du må ikke endre dosen med mindre legen ber deg gjøre det.

Hvordan skal Ozempic gis

Ozempic gis som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Du må aldri injisere legemidlet i en

blodåre eller muskel.

De beste stedene å injisere er foran på lårene, foran ved midjen (magen) eller i overarmen.

Før du bruker pennen for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker

den.

Du finner en detaljert bruksanvisning på den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Når skal Ozempic brukes

Du skal bruke dette legemidlet én gang per uke, på samme dag hver uke hvis det er mulig.

Du kan selv ta injeksjonen når som helst på dagen – uavhengig av måltider.

Som en hjelp for deg til å huske å injisere dette legemidlet kun én gang per uke, anbefales det å notere

ukedagen som er valgt (f.eks. onsdag) på esken, og å skrive datoen på esken hver gang du har injisert

dette legemidlet.

Om nødvendig kan du endre dagen for din ukentlige injeksjon av dette legemidlet så lenge det er minst

3 dager siden din siste injeksjon av dette legemidlet. Etter at en ny doseringsdag er valgt, skal du

fortsette med én dose per uke.

Dersom du tar for mye av Ozempic

Kontakt lege øyeblikkelig dersom du tar for mye av Ozempic. Du kan få bivirkninger slik som

kvalme.

Dersom du har glemt å ta Ozempic

Hvis du glemmer å injisere en dose, og:

det er 5 dager eller mindre siden du skulle ha brukt Ozempic, skal du ta Ozempic så snart du

husker det. Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.

det er mer enn 5 dager siden du skulle ha brukt Ozempic, hopper du over den glemte dosen.

Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Ozempic

Du må ikke avbryte behandlingen med dette legemidlet uten å snakke med legen. Hvis du slutter å

bruke legemidlet, kan blodsukkernivået øke.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

Vanlige:

kan berøre opptil 1 av 10 brukere

komplikasjoner av diabetisk øyesykdom (retinopati) – du bør informere legen din hvis du

opplever problemer med øynene, slik som synsforstyrrelser, under behandling med dette

legemidlet.

Sjeldne:

kan berøre opptil 1 av 1000 brukere

alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner). Du skal søke medisinsk hjelp

omgående og rådføre deg med lege umiddelbart hvis du får symptomer som pusteproblemer,

opphovning av ansikt og hals og hurtige hjerteslag.

Andre bivirkninger

Svært vanlige:

kan berøre flere enn 1 av 10 brukere

kvalme – dette går vanligvis over etter hvert

diaré – dette går vanligvis over etter hvert

Vanlige:

kan berøre opptil 1 av 10 brukere

oppkast

lavt blodsukker (hypoglykemi) når dette legemidlet brukes sammen med et annet

antidiabeteslegemiddel

Varselsymptomer på lavt blodsukker kan komme plutselig. De kan omfatte: kaldsvetting, kald og blek

hud, hodepine, hurtige hjerteslag, kvalme eller usedvanlig stor sultfølelse, synsforstyrrelser, søvnighet

eller svakhet, nervøsitet, angst eller forvirring, konsentrasjonsproblemer eller skjelving.

Legen din vil fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker, og hva du gjør hvis du merker disse

varselsymptomer.

Det er mer sannsynlig at du får lavt blodsukker dersom du også tar et sulfonylureapreparat eller

insulin. Det kan være at legen din vil redusere dosen av disse legemidlene før du begynner å bruke

dette legemidlet.

fordøyelsesproblemer

betennelse i magesekken (gastritt) – symptomene inkluderer magesmerte, kvalme eller oppkast

sure oppstøt eller halsbrann – også kalt “gastroøsofageal reflukssykdom” (GØRS)

magesmerte

oppblåst mage

forstoppelse

raping

gallesten

svimmelhet

tretthet

vekttap

redusert appetitt

luft i magen (flatulens)

økning av bukspyttkjertelenzymer (slik som lipase og amylase).

Mindre vanlige:

kan berøre opptil 1 av 100 brukere

endring i hvordan mat eller drikke smaker

rask puls

reaksjoner på injeksjonsstedet – slik som blåmerker, smerte, irritasjon, kløe og utslett.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Ozempic

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten til pennen og på esken etter

“EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før åpning:

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses. Holdes borte fra kjøleelementet. Beskyttes mot

lys.

Under bruk:

Du kan bruke pennen i 6 uker hvis pennen er oppbevart ved høyst 30 °C eller i kjøleskap (2 °C -

8 °C) og oppbevart borte fra kjøleelementet. Ozempic skal ikke fryses, og skal ikke brukes

dersom det har vært frosset.

Når pennen ikke brukes, skal pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen ikke er klar og fargeløs eller nesten

fargeløs.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ozempic

Virkestoff er semaglutid. Én ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 1,34 mg semaglutid.

Én ferdigfylt penn inneholder 2 mg semaglutid i 1,5 ml oppløsning. Hver dose inneholder

0,25 mg semaglutid i 0,19 ml.

Andre innholdsstoffer er: dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til

injeksjonsvæsker, natriumhydroksid/saltsyre (for pH-justering).

Hvordan Ozempic ser ut og innholdet i pakningen

Ozempic er en klar og fargeløs eller nesten fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Hver penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser à 0,25 mg.

Ozempic 0,25 mg injeksjonsvæske, oppløsning er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelse:

1 penn og 4 NovoFine Plus engangsnåler.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Bruksanvisning for Ozempic 0,25 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Les nøye gjennom disse instruksjonene

før du tar i bruk

Ozempic ferdigfylt penn.

Ikke ta i bruk pennen før du har fått tilstrekkelig

opplæring

fra lege eller sykepleier. Bruk kun legemidlet i

denne pennen slik det er foreskrevet.

Start med å kontrollere pennen for

å forsikre deg om at den

inneholder Ozempic 0,25 mg,

se deretter på illustrasjonene

nedenfor for å bli kjent med de ulike delene av pennen og

nålen.

Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av

dosetelleren på pennen, må du ikke bruke denne pennen

uten hjelp.

Få hjelp fra en person med godt syn som har fått

opplæring i bruk av Ozempic ferdigfylt penn.

Pennen er en ferdigfylt penn med dosevelger. Pennen

inneholder 2 mg semaglutid, og du kan kun velge doser på

0,25 mg. Pennen er utformet til bruk sammen med NovoFine

og NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.

NovoFine Plus nåler er inkludert i pakningen.

Ozempic ferdigfylt penn og

nål (eksempel)

Pennehette

Ytre

nålehette

Indre

nålehette

Nål

Papir-

forsegling

Pennevindu

Penne-

etikett

Doseteller

Dosepeker

Dosevelger

Doseknapp

Symbol

for

gjennom-

strøm-

nings-

kontroll

1. Klargjøre pennen med en ny nål

Kontroller navnet og den fargede etiketten

på pennen

for å forsikre deg om at den inneholder Ozempic. Dette

er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type

injeksjonslegemiddel. Bruk av feil legemiddel kan

forårsake alvorlig skade på helsen din.

Dra av pennehetten.

A

Kontroller at oppløsningen i pennen er klar

fargeløs. Se gjennom pennevinduet. Hvis oppløsningen

ser uklar eller farget ut, skal pennen ikke brukes.

B

Ta en ny nål,

og riv av papirforseglingen.

Hvis papirforseglingen er brutt skal du ikke bruke nålen,

da sterilitet ikke kan garanteres.

C

Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.

D

Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere.

Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra

pennen på en sikker måte.

E

Dra av den indre nålehetten og kast den.

Dersom du

prøver å sette den på igjen kan du komme til å skade deg

på nålen.

En dråpe oppløsning kan komme til syne på nålespissen. Dette

er normalt, men du skal likevel kontrollere

gjennomstrømningen hvis du bruker en ny penn for første

gang. Se trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen”.

Ikke sett en ny nål

på pennen før du er klar til å ta

injeksjonen.

F

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon.

Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon og unøyaktig dosering.

Bruk aldri en nål som er bøyd eller ødelagt.

2. Kontrollere gjennomstrømningen

Før din første injeksjon med enhver ny penn må du

kontrollere gjennomstrømningen.

Dersom pennen

allerede er tatt i bruk, skal du gå til trinn 3 “Velge dose”.

Vri dosevelgeren

til dosetelleren viser symbolet for

gjennomstrømningskontroll

A

Symbol for

gjennom-

strømnings-

kontroll valgt

Hold pennen med nålen pekende oppover.

Press og hold inne doseknappen

inntil dosetelleren går

tilbake til 0. Tallet 0 skal være på linje med dosepekeren.

En dråpe oppløsning skal komme til syne på nålespissen.

B

En liten dråpe kan være igjen på nålespissen, men den vil ikke bli injisert.

Hvis ingen dråpe kommer til syne,

gjentas trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen” opptil 6 ganger.

Hvis det fremdeles ikke kommer en dråpe til syne, skiftes nål og trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen”

gjentas én gang til.

Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe,

kast pennen og bruk en ny.

Forsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne

på nålespissen før du bruker en ny penn for

første gang. Dette sikrer gjennomstrømning av oppløsningen.

Hvis ingen dråpe kommer til syne, vil du

ikke

få injisert noe legemiddel, selv om dosetelleren

beveger seg.

Dette kan være tegn på at nålen er tett eller skadet.

Hvis du ikke kontrollerer gjennomstrømningen før din første injeksjon med enhver ny penn, kan det

hende du ikke får den foreskrevne dosen og den tiltenkte effekten av Ozempic.

3. Velge dose

Vri dosevelgeren for å velge 0,25 mg.

Vri inntil dosetelleren stopper og viser

0,25 mg.

A

0,25 mg

valgt

Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser at 0,25 mg har blitt valgt.

Dosevelgeren klikker forskjellig når den vris forover, bakover eller forbi 0,25 mg. Ikke tell penneklikkene.

Bruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se at 0,25 mg har blitt valgt, før dette legemidlet

injiseres.

Ikke tell penneklikkene.

0,25 mg i dosetelleren må være nøyaktig på linje med dosepekeren for å sikre at du får en riktig dose.

4. Injisere dosen

Stikk nålen inn i huden

slik legen eller sykepleieren

har vist deg.

Forsikre deg om at du kan se dosetelleren.

Ikke dekk

den med fingrene. Dette kan avbryte injeksjonen.

A

Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren

viser 0.

Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.

Du kan da høre eller merke et klikk.

B

La nålen være i huden

etter at dosetelleren har gått

tilbake til 0, og

tell sakte til 6.

Dette er for å sikre at hele

dosen din blir injisert.

Hvis nålen blir fjernet tidligere, kan det hende du ser en

strøm av oppløsning komme fra nålespissen. Hvis dette

skjer, blir ikke hele dosen levert.

C

1-2-3-4-5-6

Tell langsomt:

Fjern nålen fra huden.

Hvis det er blod på

injeksjonsstedet, skal du trykke lett. Ikke gni på stedet.

D

Det kan hende du kan se en dråpe oppløsning på nålespissen etter injeksjonen. Dette er normalt og har ingen

innvirkning på dosen din.

Se alltid på dosetelleren for å følge med på hvor mange mg du injiserer.

Hold inne doseknappen

inntil dosetelleren viser 0.

Hvordan oppdage en tett eller skadet nål

Hvis 0 ikke vises i dosetelleren etter at du har trykket kontinuerlig på doseknappen, kan du ha

brukt en tett eller skadet nål.

I dette tilfellet har du

ikke

fått noe legemiddel – til tross for at dosetelleren har beveget seg fra

den opprinnelige dosen du har valgt.

Hvordan håndtere en tett nål

Bytt nålen som beskrevet i trinn 5 “Etter injeksjonen”, og gjenta alle trinn fra og med trinn 1

“Klargjøre pennen med en ny nål”. Forsikre deg om at du velger hele den dosen som du trenger.

Berør aldri dosetelleren når du injiserer.

Dette kan avbryte injeksjonen.

5. Etter injeksjonen

Før nålespissen inn i den ytre nålehetten

på et flatt

underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.

A

Når nålen er tildekket,

trykkes forsiktig den ytre

nålehetten ordentlig på.

Skru av nålen

, og kast den på forsvarlig måte i samsvar

med lokale retningslinjer. Rådfør deg med lege,

sykepleier eller apotek om kasting av skarpe gjenstander.

B

Sett pennehetten på

pennen igjen etter hver bruk for å

beskytte oppløsningen mot lys.

C

Kast alltid nålen etter hver injeksjon

for å sikre problemfrie injeksjoner og forhindre tette nåler. Hvis

nålen er tett, får du

ikke

injisert

noe

legemiddel.

Når pennen skal kastes, gjøres dette

uten

påsatt nål som instruert av legen, sykepleieren, apoteket eller

lokale myndigheter.

Prøv aldri å sette den indre nålehetten tilbake på nålen igjen.

Du kan stikke deg på nålen.

Fjern alltid nålen fra pennen umiddelbart etter hver injeksjon.

Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsning og unøyaktig

dosering.

Annen viktig informasjon

Oppbevar alltid penn og nåler

utilgjengelig for andre,

spesielt barn.

Du må aldri dele

pennen eller nålene med andre personer.

Omsorgspersoner må

være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler,

dette for å forhindre

nålestikk og kryssmitte.

Hvordan ta vare på pennen din

Behandle pennen med forsiktighet. Uforsiktig håndtering eller feil bruk kan forårsake unøyaktig dosering.

Hvis dette skjer, kan det hende du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Ikke injiser Ozempic som har vært frosset.

Hvis du gjør dette, kan det hende du ikke får den

tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Ikke injiser Ozempic som har vært eksponert for direkte sollys.

Hvis du gjør dette, kan det hende

du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Utsett ikke pennen for støv, smuss eller væske.

Du må ikke vaske pennen, legge den i vann eller smøre den.

Hvis nødvendig rengjør pennen med

et mildt rengjøringsmiddel på en fuktet klut.

Du må ikke miste pennen i bakken

eller slå den mot hardt underlag. Dersom du mister den eller

mistenker at noe er galt med den, sett på en ny nål og kontroller gjennomstrømningen før du injiserer.

Du må ikke prøve å etterfylle pennen.

Forsøk ikke å reparere pennen

eller å ta den fra hverandre.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ozempic 0,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

semaglutid

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om

hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Ozempic er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Ozempic

Hvordan du bruker Ozempic

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Ozempic

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Ozempic er og hva det brukes mot

Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid. Semaglutid hjelper kroppen din med å redusere

blodsukkernivået ditt kun når blodsukkeret er for høyt, og semaglutid kan hjelpe med å forebygge

hjertesykdom.

Ozempic brukes:

alene – hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og

du ikke kan bruke metformin (et annet diabeteslegemiddel) eller

sammen med andre diabeteslegemidler – når disse ikke er gode nok til å kontrollere

blodsukkernivået ditt. Disse andre legemidlene kan inkludere: diabeteslegemidler som tas

gjennom munnen (slik som metformin, tiazolidindionpreparater, sulfonylureapreparater) eller

insulin.

Det er viktig at du fortsetter med din plan for diett og fysisk aktivitet slik lege, apotek eller sykepleier

har fortalt deg

.

2.

Hva du må vite før du bruker Ozempic

Bruk ikke Ozempic:

dersom du er allergisk overfor semaglutid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ozempic.

Dette legemidlet er ikke et insulin og skal derfor ikke brukes hvis:

du har diabetes type 1 – en tilstand der kroppen din ikke produserer noe insulin

du utvikler diabetisk ketoacidose – en komplikasjon av diabetes med høyt blodsukker,

pustebesvær, forvirring, sterk tørste, en søt lukt av ånden eller en søt eller metallisk smak i

munnen.

Effekter på fordøyelsessystemet

Under behandling med dette legemidlet kan du bli kvalm, kaste opp eller få diaré. Disse bivirkningene

kan forårsake dehydrering (væsketap). Det er viktig at du drikker rikelig med væske for å hindre

dehydrering. Dette er spesielt viktig hvis du har nyreproblemer. Rådfør deg med lege dersom du har

spørsmål eller bekymringer.

Kraftige og vedvarende magesmerter som kan skyldes akutt betennelse i bukspyttkjertelen

(pankreatitt)

Hvis du har kraftige og vedvarende smerter i mageområdet – oppsøk lege umiddelbart, da dette kan

være et tegn på akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).

Hypoglykemi

Hvis et sulfonylureapreparat eller et insulinpreparat kombineres med dette legemidlet, kan det øke

risikoen for å få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Se avsnitt 4 for varselsymptomer på lavt

blodsukkernivå. Legen din kan be deg om å kontrollere blodsukkernivået. Dette vil hjelpe legen med å

bestemme om dosen med sulfonylureapreparatet eller insulinet må endres for å redusere risikoen for

lavt blodsukker.

Diabetisk øyesykdom (retinopati)

Dersom du har diabetisk øyesykdom og bruker insulin, kan dette legemidlet føre til forverring av synet

ditt, og denne forverringen kan kreve behandling. Rådfør deg med legen din hvis du har diabetisk

øyesykdom, eller hvis du opplever problemer med øynene under behandling med dette legemidlet

.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke anbefalt for barn og ungdom under 18 år da sikkerhet og effekt ikke er

fastslått for denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Ozempic

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler, inkludert urtemedisiner eller andre legemidler du har kjøpt uten resept.

Du må spesielt gi beskjed til lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker legemidler som inneholder

noe av følgende:

Warfarin eller andre tilsvarende legemidler som tas gjennom munnen for å redusere

blodkoagulasjonen (orale antikoagulasjonsmidler). Det kan være nødvendig med hyppige

blodprøver for å bestemme blodets evne til å koagulere (levre seg).

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være

gravid eller planlegger å bli gravid.

Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, da det ikke er kjent om det kan påvirke ditt ufødte

barn. Derfor anbefales det å bruke prevensjon mens du bruker dette legemidlet. Hvis du ønsker å bli

gravid, bør du slutte å bruke dette legemidlet minst to måneder på forhånd. Hvis du blir gravid mens

du bruker dette legemidlet, må du kontakte lege øyeblikkelig, da behandlingen din må endres.

Bruk ikke dette legemidlet dersom du ammer, da det ikke er kjent om Ozempic går over i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Hvis du bruker dette legemidlet i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin, kan det

forekomme lavt blodsukker (hypoglykemi) som kan redusere konsentrasjonsevnen. Unngå kjøring

eller bruk av maskiner hvis du får tegn på lavt blodsukker. Se avsnitt 2, “Advarsler og

forsiktighetsregler” for informasjon om økt risiko for lavt blodsukker og avsnitt 4 for varselsymptomer

på lavt blodsukker. Rådfør deg med lege for ytterligere informasjon.

Natriuminnhold

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som

“natriumfritt”.

3.

Hvordan du bruker Ozempic

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Hvor mye skal du bruke

Startdosen er 0,25 mg én gang per uke i fire uker.

Etter fire uker vil legen din øke dosen til 0,5 mg én gang per uke.

Legen din kan øke dosen til 1 mg én gang per uke hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok

kontrollert med en dose på 0,5 mg én gang per uke.

Du må ikke endre dosen med mindre legen ber deg gjøre det.

Hvordan skal Ozempic gis

Ozempic gis som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Du må aldri injisere legemidlet i en

blodåre eller muskel.

De beste stedene å injisere er foran på lårene, foran ved midjen (magen) eller i overarmen.

Før du bruker pennen for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker

den.

Du finner en detaljert bruksanvisning på den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Når skal Ozempic brukes

Du skal bruke dette legemidlet én gang per uke, på samme dag hver uke hvis det er mulig.

Du kan selv ta injeksjonen når som helst på dagen – uavhengig av måltider.

Som en hjelp for deg til å huske å injisere dette legemidlet kun én gang per uke, anbefales det å notere

ukedagen som er valgt (f.eks. onsdag) på esken, og å skrive datoen på esken hver gang du har injisert

dette legemidlet.

Om nødvendig kan du endre dagen for din ukentlige injeksjon av dette legemidlet så lenge det er minst

3 dager siden din siste injeksjon av dette legemidlet. Etter at en ny doseringsdag er valgt, skal du

fortsette med én dose per uke.

Dersom du tar for mye av Ozempic

Kontakt lege øyeblikkelig dersom du tar for mye av Ozempic. Du kan få bivirkninger slik som

kvalme.

Dersom du har glemt å ta Ozempic

Hvis du glemmer å injisere en dose, og:

det er 5 dager eller mindre siden du skulle ha brukt Ozempic, skal du ta Ozempic så snart du

husker det. Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.

det er mer enn 5 dager siden du skulle ha brukt Ozempic, hopper du over den glemte dosen.

Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Ozempic

Du må ikke avbryte behandlingen med dette legemidlet uten å snakke med legen. Hvis du slutter å

bruke legemidlet, kan blodsukkernivået øke.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

Vanlige:

kan berøre opptil 1 av 10 brukere

komplikasjoner av diabetisk øyesykdom (retinopati) – du bør informere legen din hvis du

opplever problemer med øynene, slik som synsforstyrrelser, under behandling med dette

legemidlet.

Sjeldne:

kan berøre opptil 1 av 1000 brukere

alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner). Du skal søke medisinsk hjelp

omgående og rådføre deg med lege umiddelbart hvis du får symptomer som pusteproblemer,

opphovning av ansikt og hals og hurtige hjerteslag.

Andre bivirkninger

Svært vanlige:

kan berøre flere enn 1 av 10 brukere

kvalme – dette går vanligvis over etter hvert

diaré – dette går vanligvis over etter hvert

Vanlige:

kan berøre opptil 1 av 10 brukere

oppkast

lavt blodsukker (hypoglykemi) når dette legemidlet brukes sammen med et annet

antidiabeteslegemiddel

Varselsymptomer på lavt blodsukker kan komme plutselig. De kan omfatte: kaldsvetting, kald og blek

hud, hodepine, hurtige hjerteslag, kvalme eller usedvanlig stor sultfølelse, synsforstyrrelser, søvnighet

eller svakhet, nervøsitet, angst eller forvirring, konsentrasjonsproblemer eller skjelving.

Legen din vil fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker, og hva du gjør hvis du merker disse

varselsymptomer.

Det er mer sannsynlig at du får lavt blodsukker dersom du også tar et sulfonylureapreparat eller

insulin. Det kan være at legen din vil redusere dosen av disse legemidlene før du begynner å bruke

dette legemidlet.

fordøyelsesproblemer

betennelse i magesekken (gastritt) – symptomene inkluderer magesmerte, kvalme eller oppkast

sure oppstøt eller halsbrann – også kalt “gastroøsofageal reflukssykdom” (GØRS)

magesmerte

oppblåst mage

forstoppelse

raping

gallesten

svimmelhet

tretthet

vekttap

redusert appetitt

luft i magen (flatulens)

økning av bukspyttkjertelenzymer (slik som lipase og amylase).

Mindre vanlige:

kan berøre opptil 1 av 100 brukere

endring i hvordan mat eller drikke smaker

rask puls

reaksjoner på injeksjonsstedet – slik som blåmerker, smerte, irritasjon, kløe og utslett.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Ozempic

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten til pennen og på esken etter

“EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før åpning:

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses. Holdes borte fra kjøleelementet. Beskyttes mot

lys.

Under bruk:

Du kan bruke pennen i 6 uker hvis pennen er oppbevart ved høyst 30 °C eller i kjøleskap (2 °C -

8 °C) og oppbevart borte fra kjøleelementet. Ozempic skal ikke fryses, og skal ikke brukes

dersom det har vært frosset.

Når pennen ikke brukes, skal pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen ikke er klar og fargeløs eller nesten

fargeløs.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ozempic

Virkestoff er semaglutid. Én ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 1,34 mg semaglutid.

Én ferdigfylt penn inneholder 2 mg semaglutid i 1,5 ml oppløsning. Hver dose inneholder

0,5 mg semaglutid i 0,37 ml.

Andre innholdsstoffer er: dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til

injeksjonsvæsker, natriumhydroksid/saltsyre (for pH-justering).

Hvordan Ozempic ser ut og innholdet i pakningen

Ozempic er en klar og fargeløs eller nesten fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Hver penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser à 0,5 mg.

Ozempic 0,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:

1 penn og 4 NovoFine Plus engangsnåler.

3 penner og 12 NovoFine Plus engangsnåler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Bruksanvisning for Ozempic 0,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Les nøye gjennom disse instruksjonene

før du tar i bruk

Ozempic ferdigfylt penn.

Ikke ta i bruk pennen før du har fått tilstrekkelig opplæring

fra lege eller sykepleier.

Start med å kontrollere pennen for

å forsikre deg om at den

inneholder Ozempic 0,5 mg,

se deretter på illustrasjonene

nedenfor for å bli kjent med de ulike delene av pennen og nålen.

Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av

dosetelleren på pennen, må du ikke bruke denne pennen

uten hjelp.

Få hjelp fra en person med godt syn som har fått

opplæring i bruk av Ozempic ferdigfylt penn.

Pennen er en ferdigfylt penn med dosevelger. Pennen

inneholder 2 mg semaglutid, og du kan kun velge doser på

0,5 mg. Pennen er utformet til bruk sammen med NovoFine og

NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.

NovoFine Plus nåler er inkludert i pakningen.

Ozempic ferdigfylt penn og

nål (eksempel)

Pennehette

Ytre

nålehette

Indre

nålehette

Nål

Papir-

forsegling

Pennevindu

Penne-

etikett

Doseteller

Dosepeker

Dosevelger

Doseknapp

Symbol

for

gjennom-

strøm-

nings-

kontroll

1. Klargjøre pennen med en ny nål

Kontroller navnet og den fargede etiketten

på pennen

for å forsikre deg om at den inneholder Ozempic. Dette er

spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type

injeksjonslegemiddel. Bruk av feil legemiddel kan

forårsake alvorlig skade på helsen din.

Dra av pennehetten.

A

Kontroller at oppløsningen i pennen er klar

fargeløs. Se gjennom pennevinduet. Hvis oppløsningen

ser uklar eller farget ut, skal pennen ikke brukes.

B

Ta en ny nål,

og riv av papirforseglingen.

Hvis papirforseglingen er brutt skal du ikke bruke nålen,

da sterilitet ikke kan garanteres.

C

Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.

D

Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere.

Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra

pennen på en sikker måte.

E

Dra av den indre nålehetten og kast den.

Dersom du

prøver å sette den på igjen kan du komme til å skade deg

på nålen.

En dråpe oppløsning kan komme til syne på nålespissen. Dette

er normalt, men du skal likevel kontrollere gjennomstrømningen

hvis du bruker en ny penn for første gang. Se trinn 2

“Kontrollere gjennomstrømningen”.

Ikke sett en ny nål

på pennen før du er klar til å ta injeksjonen.

F

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon.

Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon og unøyaktig dosering.

Bruk aldri en nål som er bøyd eller ødelagt.

2. Kontrollere gjennomstrømningen

Før din første injeksjon med enhver ny penn må du

kontrollere gjennomstrømningen.

Dersom pennen

allerede er tatt i bruk, skal du gå til trinn 3 “Velge dose”.

Vri dosevelgeren

til dosetelleren viser symbolet for

gjennomstrømningskontroll

A

Symbol for

gjennom-

strømnings-

kontroll valgt

Hold pennen med nålen pekende oppover.

Press og hold inne doseknappen

inntil dosetelleren går

tilbake til 0. Tallet 0 skal være på linje med dosepekeren.

En dråpe oppløsning skal komme til syne på nålespissen.

B

En liten dråpe kan være igjen på nålespissen, men den vil ikke bli injisert.

Hvis ingen dråpe kommer til syne,

gjentas trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen” opptil 6 ganger.

Hvis det fremdeles ikke kommer en dråpe til syne, skiftes nål og trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen”

gjentas én gang til.

Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe,

kast pennen og bruk en ny.

Forsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne

på nålespissen før du bruker en ny penn for

første gang. Dette sikrer gjennomstrømning av oppløsningen.

Hvis ingen dråpe kommer til syne, vil du

ikke

få injisert noe legemiddel, selv om dosetelleren

beveger seg.

Dette kan være tegn på at nålen er tett eller skadet.

Hvis du ikke kontrollerer gjennomstrømningen før din første injeksjon med enhver ny penn, kan det

hende du ikke får den foreskrevne dosen og den tiltenkte effekten av Ozempic.

3. Velge dose

Vri dosevelgeren for å velge 0,5 mg.

Vri inntil dosetelleren stopper og viser

0,5 mg.

0,5 mg

valgt

A

Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser at 0,5 mg har blitt valgt.

Dosevelgeren klikker forskjellig når den vris forover, bakover eller forbi 0,5 mg. Ikke tell penneklikkene.

Bruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se at 0,5 mg har blitt valgt, før dette legemidlet

injiseres.

Ikke tell penneklikkene.

0,5 mg i dosetelleren må være nøyaktig på linje med dosepekeren for å sikre at du får en riktig dose.

Hvor mye oppløsning er igjen

Bruk dosetelleren

for å se hvor mye oppløsning som er

igjen:

Vri dosevelgeren inntil

dosetelleren stopper.

Hvis den viser 0,5 er det

minst 0,5 mg

igjen i pennen.

Hvis

dosetelleren stopper før 0,5 mg,

er det ikke nok

oppløsning igjen til en full dose på 0,5 mg.

A

Doseteller

stoppet:

0,5 mg igjen

Hvis det ikke er nok oppløsning igjen i pennen til en full dose, skal du ikke bruke den. Bruk en ny

penn med Ozempic.

4. Injisere dosen

Stikk nålen inn i huden

slik legen eller sykepleieren har

vist deg.

Forsikre deg om at du kan se dosetelleren.

Ikke dekk

den med fingrene. Dette kan avbryte injeksjonen.

A

Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren

viser 0.

Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.

Du kan da høre eller merke et klikk.

B

La nålen være i huden

etter at dosetelleren har gått

tilbake til 0, og

tell sakte til 6.

Dette er for å sikre at hele

dosen din blir injisert.

Hvis nålen blir fjernet tidligere, kan det hende du ser en

strøm av oppløsning komme fra nålespissen. Hvis dette

skjer, blir ikke hele dosen levert.

C

1-2-3-4-5-6

Tell langsomt:

Fjern nålen fra huden.

Hvis det er blod på

injeksjonsstedet, skal du trykke lett. Ikke gni på stedet.

D

Det kan hende du kan se en dråpe oppløsning på nålespissen etter injeksjonen. Dette er normalt og har ingen

innvirkning på dosen din.

Se alltid på dosetelleren for å følge med på hvor mange mg du injiserer.

Hold inne doseknappen

inntil dosetelleren viser 0.

Hvordan oppdage en tett eller skadet nål

Hvis 0 ikke vises i dosetelleren etter at du har trykket kontinuerlig på doseknappen, kan du ha

brukt en tett eller skadet nål.

I dette tilfellet har du

ikke

fått noe legemiddel – til tross for at dosetelleren har beveget seg fra

den opprinnelige dosen du har valgt.

Hvordan håndtere en tett nål

Bytt nålen som beskrevet i trinn 5 “Etter injeksjonen”, og gjenta alle trinn fra og med trinn 1

“Klargjøre pennen med en ny nål”. Forsikre deg om at du velger hele den dosen som du trenger.

Berør aldri dosetelleren når du injiserer.

Dette kan avbryte injeksjonen.

5. Etter injeksjonen

Før nålespissen inn i den ytre nålehetten

på et flatt

underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.

A

Når nålen er tildekket,

trykkes forsiktig den ytre

nålehetten ordentlig på.

Skru av nålen

, og kast den på forsvarlig måte i samsvar

med lokale retningslinjer. Rådfør deg med lege,

sykepleier eller apotek om kasting av skarpe gjenstander.

B

Sett pennehetten på

pennen igjen etter hver bruk for å

beskytte oppløsningen mot lys.

C

Kast alltid nålen etter hver injeksjon

for å sikre problemfrie injeksjoner og forhindre tette nåler. Hvis

nålen er tett, får du

ikke

injisert

noe

legemiddel.

Når pennen er tom, kastes den

uten

påsatt nål som instruert av legen, sykepleieren, apoteket eller lokale

myndigheter.

Prøv aldri å sette den indre nålehetten tilbake på nålen igjen.

Du kan stikke deg på nålen.

Fjern alltid nålen fra pennen umiddelbart etter hver injeksjon.

Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsning og unøyaktig

dosering.

Annen viktig informasjon

Oppbevar alltid penn og nåler

utilgjengelig for andre,

spesielt barn.

Du må aldri dele

pennen eller nålene med andre personer.

Omsorgspersoner må

være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler,

dette for å forhindre

nålestikk og kryssmitte.

Hvordan ta vare på pennen din

Behandle pennen med forsiktighet. Uforsiktig håndtering eller feil bruk kan forårsake unøyaktig dosering.

Hvis dette skjer, kan det hende du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Ikke injiser Ozempic som har vært frosset.

Hvis du gjør dette, kan det hende du ikke får den

tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Ikke injiser Ozempic som har vært eksponert for direkte sollys.

Hvis du gjør dette, kan det hende

du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Utsett ikke pennen for støv, smuss eller væske.

Du må ikke vaske pennen, legge den i vann eller smøre den.

Hvis nødvendig rengjør pennen med

et mildt rengjøringsmiddel på en fuktet klut.

Du må ikke miste pennen i bakken

eller slå den mot hardt underlag. Dersom du mister den eller

mistenker at noe er galt med den, sett på en ny nål og kontroller gjennomstrømningen før du injiserer.

Du må ikke prøve å etterfylle pennen.

Når den er tom, skal den kastes.

Forsøk ikke å reparere pennen

eller å ta den fra hverandre.

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

semaglutid

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt

som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om

hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Ozempic er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Ozempic

Hvordan du bruker Ozempic

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Ozempic

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Ozempic er og hva det brukes mot

Ozempic inneholder virkestoffet semaglutid. Semaglutid hjelper kroppen din med å redusere

blodsukkernivået ditt kun når blodsukkeret er for høyt, og semaglutid kan hjelpe med å forebygge

hjertesykdom.

Ozempic brukes:

alene – hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok kontrollert med diett og fysisk aktivitet alene og

du ikke kan bruke metformin (et annet diabeteslegemiddel) eller

sammen med andre diabeteslegemidler – når disse ikke er gode nok til å kontrollere

blodsukkernivået ditt. Disse andre legemidlene kan inkludere: diabeteslegemidler som tas

gjennom munnen (slik som metformin, tiazolidindionpreparater, sulfonylureapreparater) eller

insulin.

Det er viktig at du fortsetter med din plan for diett og fysisk aktivitet slik lege, apotek eller sykepleier

har fortalt deg

.

2.

Hva du må vite før du bruker Ozempic

Bruk ikke Ozempic:

dersom du er allergisk overfor semaglutid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Ozempic.

Dette legemidlet er ikke et insulin og skal derfor ikke brukes hvis:

du har diabetes type 1 – en tilstand der kroppen din ikke produserer noe insulin

du utvikler diabetisk ketoacidose – en komplikasjon av diabetes med høyt blodsukker,

pustebesvær, forvirring, sterk tørste, en søt lukt av ånden eller en søt eller metallisk smak i

munnen.

Effekter på fordøyelsessystemet

Under behandling med dette legemidlet kan du bli kvalm, kaste opp eller få diaré. Disse bivirkningene

kan forårsake dehydrering (væsketap). Det er viktig at du drikker rikelig med væske for å hindre

dehydrering. Dette er spesielt viktig hvis du har nyreproblemer. Rådfør deg med lege dersom du har

spørsmål eller bekymringer.

Kraftige og vedvarende magesmerter som kan skyldes akutt betennelse i bukspyttkjertelen

(pankreatitt)

Hvis du har kraftige og vedvarende smerter i mageområdet – oppsøk lege umiddelbart, da dette kan

være et tegn på akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).

Hypoglykemi

Hvis et sulfonylureapreparat eller et insulinpreparat kombineres med dette legemidlet, kan det øke

risikoen for å få lavt blodsukkernivå (hypoglykemi). Se avsnitt 4 for varselsymptomer på lavt

blodsukkernivå. Legen din kan be deg om å kontrollere blodsukkernivået. Dette vil hjelpe legen med å

bestemme om dosen med sulfonylureapreparatet eller insulinet må endres for å redusere risikoen for

lavt blodsukker.

Diabetisk øyesykdom (retinopati)

Dersom du har diabetisk øyesykdom og bruker insulin, kan dette legemidlet føre til forverring av synet

ditt, og denne forverringen kan kreve behandling. Rådfør deg med legen din hvis du har diabetisk

øyesykdom, eller hvis du opplever problemer med øynene under behandling med dette legemidlet

.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke anbefalt for barn og ungdom under 18 år da sikkerhet og effekt ikke er

fastslått for denne aldersgruppen.

Andre legemidler og Ozempic

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler, inkludert urtemedisiner eller andre legemidler du har kjøpt uten resept.

Du må spesielt gi beskjed til lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker legemidler som inneholder

noe av følgende:

Warfarin eller andre tilsvarende legemidler som tas gjennom munnen for å redusere

blodkoagulasjonen (orale antikoagulasjonsmidler). Det kan være nødvendig med hyppige

blodprøver for å bestemme blodets evne til å koagulere (levre seg).

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være

gravid eller planlegger å bli gravid.

Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, da det ikke er kjent om det kan påvirke ditt ufødte

barn. Derfor anbefales det å bruke prevensjon mens du bruker dette legemidlet. Hvis du ønsker å bli

gravid, bør du slutte å bruke dette legemidlet minst to måneder på forhånd. Hvis du blir gravid mens

du bruker dette legemidlet, må du kontakte lege øyeblikkelig, da behandlingen din må endres.

Bruk ikke dette legemidlet dersom du ammer, da det ikke er kjent om Ozempic går over i morsmelk.

Kjøring og bruk av maskiner

Hvis du bruker dette legemidlet i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller insulin, kan det

forekomme lavt blodsukker (hypoglykemi) som kan redusere konsentrasjonsevnen. Unngå kjøring

eller bruk av maskiner hvis du får tegn på lavt blodsukker. Se avsnitt 2, “Advarsler og

forsiktighetsregler” for informasjon om økt risiko for lavt blodsukker og avsnitt 4 for varselsymptomer

på lavt blodsukker. Rådfør deg med lege for ytterligere informasjon.

Natriuminnhold

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som

“natriumfritt”.

3.

Hvordan du bruker Ozempic

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Hvor mye skal du bruke

Startdosen er 0,25 mg én gang per uke i fire uker.

Etter fire uker vil legen din øke dosen til 0,5 mg én gang per uke.

Legen din kan øke dosen til 1 mg én gang per uke hvis blodsukkeret ditt ikke er godt nok

kontrollert med en dose på 0,5 mg én gang per uke.

Du må ikke endre dosen med mindre legen ber deg gjøre det.

Hvordan skal Ozempic gis

Ozempic gis som en injeksjon under huden (subkutan injeksjon). Du må aldri injisere legemidlet i en

blodåre eller muskel.

De beste stedene å injisere er foran på lårene, foran ved midjen (magen) eller i overarmen.

Før du bruker pennen for første gang, vil legen eller sykepleieren vise deg hvordan du bruker

den.

Du finner en detaljert bruksanvisning på den andre siden av dette pakningsvedlegget.

Når skal Ozempic brukes

Du skal bruke dette legemidlet én gang per uke, på samme dag hver uke hvis det er mulig.

Du kan selv ta injeksjonen når som helst på dagen – uavhengig av måltider.

Som en hjelp for deg til å huske å injisere dette legemidlet kun én gang per uke, anbefales det å notere

ukedagen som er valgt (f.eks. onsdag) på esken, og å skrive datoen på esken hver gang du har injisert

dette legemidlet.

Om nødvendig kan du endre dagen for din ukentlige injeksjon av dette legemidlet så lenge det er minst

3 dager siden din siste injeksjon av dette legemidlet. Etter at en ny doseringsdag er valgt, skal du

fortsette med én dose per uke.

Dersom du tar for mye av Ozempic

Kontakt lege øyeblikkelig dersom du tar for mye av Ozempic. Du kan få bivirkninger slik som

kvalme.

Dersom du har glemt å ta Ozempic

Hvis du glemmer å injisere en dose, og:

det er 5 dager eller mindre siden du skulle ha brukt Ozempic, skal du ta Ozempic så snart du

husker det. Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.

det er mer enn 5 dager siden du skulle ha brukt Ozempic, hopper du over den glemte dosen.

Deretter injiserer du neste dose som vanlig på den planlagte dagen.

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Ozempic

Du må ikke avbryte behandlingen med dette legemidlet uten å snakke med legen. Hvis du slutter å

bruke legemidlet, kan blodsukkernivået øke.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Alvorlige bivirkninger

Vanlige:

kan berøre opptil 1 av 10 brukere

komplikasjoner av diabetisk øyesykdom (retinopati) – du bør informere legen din hvis du

opplever problemer med øynene, slik som synsforstyrrelser, under behandling med dette

legemidlet.

Sjeldne:

kan berøre opptil 1 av 1000 brukere

alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner). Du skal søke medisinsk hjelp

omgående og rådføre deg med lege umiddelbart hvis du får symptomer som pusteproblemer,

opphovning av ansikt og hals og hurtige hjerteslag.

Andre bivirkninger

Svært vanlige:

kan berøre flere enn 1 av 10 brukere

kvalme – dette går vanligvis over etter hvert

diaré – dette går vanligvis over etter hvert

Vanlige:

kan berøre opptil 1 av 10 brukere

oppkast

lavt blodsukker (hypoglykemi) når dette legemidlet brukes sammen med et annet

antidiabeteslegemiddel

Varselsymptomer på lavt blodsukker kan komme plutselig. De kan omfatte: kaldsvetting, kald og blek

hud, hodepine, hurtige hjerteslag, kvalme eller usedvanlig stor sultfølelse, synsforstyrrelser, søvnighet

eller svakhet, nervøsitet, angst eller forvirring, konsentrasjonsproblemer eller skjelving.

Legen din vil fortelle deg hvordan du behandler lavt blodsukker, og hva du gjør hvis du merker disse

varselsymptomer.

Det er mer sannsynlig at du får lavt blodsukker dersom du også tar et sulfonylureapreparat eller

insulin. Det kan være at legen din vil redusere dosen av disse legemidlene før du begynner å bruke

dette legemidlet.

fordøyelsesproblemer

betennelse i magesekken (gastritt) – symptomene inkluderer magesmerte, kvalme eller oppkast

sure oppstøt eller halsbrann – også kalt “gastroøsofageal reflukssykdom” (GØRS)

magesmerte

oppblåst mage

forstoppelse

raping

gallesten

svimmelhet

tretthet

vekttap

redusert appetitt

luft i magen (flatulens)

økning av bukspyttkjertelenzymer (slik som lipase og amylase).

Mindre vanlige:

kan berøre opptil 1 av 100 brukere

endring i hvordan mat eller drikke smaker

rask puls

reaksjoner på injeksjonsstedet – slik som blåmerker, smerte, irritasjon, kløe og utslett.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Ozempic

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten til pennen og på esken etter

“EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før åpning:

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C). Skal ikke fryses. Holdes borte fra kjøleelementet. Beskyttes mot

lys.

Under bruk:

Du kan bruke pennen i 6 uker hvis pennen er oppbevart ved høyst 30 °C eller i kjøleskap (2 °C -

8 °C) og oppbevart borte fra kjøleelementet. Ozempic skal ikke fryses, og skal ikke brukes

dersom det har vært frosset.

Når pennen ikke brukes, skal pennehetten sitte på for å beskytte mot lys.

Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen ikke er klar og fargeløs eller nesten

fargeløs.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ozempic

Virkestoff er semaglutid. Én ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 1,34 mg semaglutid.

Én ferdigfylt penn inneholder 4 mg semaglutid i 3 ml oppløsning. Hver dose inneholder 1 mg

semaglutid i 0,74 ml.

Andre innholdsstoffer er: dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til

injeksjonsvæsker, natriumhydroksid/saltsyre (for pH-justering).

Hvordan Ozempic ser ut og innholdet i pakningen

Ozempic er en klar og fargeløs eller nesten fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Hver penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser à 1 mg.

Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:

1 penn og 4 NovoFine Plus engangsnåler.

3 penner og 12 NovoFine Plus engangsnåler.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Bruksanvisning for Ozempic 1 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Les nøye gjennom disse instruksjonene

før du tar i bruk

Ozempic ferdigfylt penn.

Ikke ta i bruk pennen før du har fått tilstrekkelig opplæring

fra lege eller sykepleier.

Start med å kontrollere pennen for

å forsikre deg om at den

inneholder Ozempic 1 mg,

se deretter på illustrasjonene

nedenfor for å bli kjent med de ulike delene av pennen og nålen.

Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av

dosetelleren på pennen, må du ikke bruke denne pennen

uten hjelp.

Få hjelp fra en person med godt syn som har fått

opplæring i bruk av Ozempic ferdigfylt penn.

Pennen er en ferdigfylt penn med dosevelger. Pennen

inneholder 4 mg semaglutid, og du kan kun velge doser på

1 mg. Pennen er utformet til bruk sammen med NovoFine og

NovoTwist engangsnåler med lengde opptil 8 mm.

NovoFine Plus nåler er inkludert i pakningen.

Ozempic ferdigfylt penn og

nål (eksempel)

Pennehette

Ytre

nålehette

Indre

nålehette

Nål

Papir-

forsegling

Pennevindu

Penne-

etikett

Doseteller

Dosepeker

Dosevelger

Doseknapp

Symbol

for

gjennom-

strøm-

nings-

kontroll

1. Klargjøre pennen med en ny nål

Kontroller navnet og den fargede etiketten

på pennen

for å forsikre deg om at den inneholder Ozempic. Dette er

spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type

injeksjonslegemiddel. Bruk av feil legemiddel kan

forårsake alvorlig skade på helsen din.

Dra av pennehetten.

A

Kontroller at oppløsningen i pennen er klar

fargeløs. Se gjennom pennevinduet. Hvis oppløsningen

ser uklar eller farget ut, skal pennen ikke brukes.

B

Ta en ny nål,

og riv av papirforseglingen.

Hvis papirforseglingen er brutt skal du ikke bruke nålen,

da sterilitet ikke kan garanteres.

C

Skyv nålen rett på pennen. Vri til den er godt festet.

D

Dra av den ytre nålehetten og behold den til senere.

Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra

pennen på en sikker måte.

E

Dra av den indre nålehetten og kast den.

Dersom du

prøver å sette den på igjen kan du komme til å skade deg

på nålen.

En dråpe oppløsning kan komme til syne på nålespissen. Dette

er normalt, men du skal likevel kontrollere gjennomstrømningen

hvis du bruker en ny penn for første gang. Se trinn 2

“Kontrollere gjennomstrømningen”.

Ikke sett en ny nål

på pennen før du er klar til å ta injeksjonen.

F

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon.

Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon og unøyaktig dosering.

Bruk aldri en nål som er bøyd eller ødelagt.

2. Kontrollere gjennomstrømningen

Før din første injeksjon med enhver ny penn må du

kontrollere gjennomstrømningen.

Dersom pennen

allerede er tatt i bruk, skal du gå til trinn 3 “Velge dose”.

Vri dosevelgeren

til dosetelleren viser symbolet for

gjennomstrømningskontroll

A

Symbol for

gjennom-

strømnings-

kontroll valgt

Hold pennen med nålen pekende oppover.

Press og hold inne doseknappen

inntil dosetelleren går

tilbake til 0. Tallet 0 skal være på linje med dosepekeren.

En dråpe oppløsning skal komme til syne på nålespissen.

B

En liten dråpe kan være igjen på nålespissen, men den vil ikke bli injisert.

Hvis ingen dråpe kommer til syne,

gjentas trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen” opptil 6 ganger.

Hvis det fremdeles ikke kommer en dråpe til syne, skiftes nål og trinn 2 “Kontrollere gjennomstrømningen”

gjentas én gang til.

Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe,

kast pennen og bruk en ny.

Forsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne

på nålespissen før du bruker en ny penn for

første gang. Dette sikrer gjennomstrømning av oppløsningen.

Hvis ingen dråpe kommer til syne, vil du

ikke

få injisert noe legemiddel, selv om dosetelleren

beveger seg.

Dette kan være tegn på at nålen er tett eller skadet.

Hvis du ikke kontrollerer gjennomstrømningen før din første injeksjon med enhver ny penn, kan det

hende du ikke får den foreskrevne dosen og den tiltenkte effekten av Ozempic.

3. Velge dose

Vri dosevelgeren for å velge 1 mg.

Vri inntil dosetelleren stopper og viser

1 mg.

1 mg

valgt

A

Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser at 1 mg har blitt valgt.

Dosevelgeren klikker forskjellig når den vris forover, bakover eller forbi 1 mg. Ikke tell penneklikkene.

Bruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se at 1 mg har blitt valgt, før dette legemidlet

injiseres.

Ikke tell penneklikkene.

1 mg i dosetelleren må være nøyaktig på linje med dosepekeren for å sikre at du får en riktig dose.

Hvor mye oppløsning er igjen

Bruk dosetelleren

for å se hvor mye oppløsning som er

igjen:

Vri dosevelgeren inntil

dosetelleren stopper.

Hvis den viser tallet 1 er det

minst 1 mg

igjen i pennen.

Hvis

dosetelleren stopper før 1 mg,

er det ikke nok

oppløsning igjen til en full dose på 1 mg.

A

Doseteller

stoppet:

1 mg igjen

Hvis det ikke er nok oppløsning igjen i pennen til en full dose, skal du ikke bruke den. Bruk en ny

penn med Ozempic.

4. Injisere dosen

Stikk nålen inn i huden

slik legen eller sykepleieren har

vist deg.

Forsikre deg om at du kan se dosetelleren.

Ikke dekk

den med fingrene. Dette kan avbryte injeksjonen.

A

Press og hold inne doseknappen inntil dosetelleren

viser 0.

Tallet 0 skal komme på linje med dosepekeren.

Du kan da høre eller merke et klikk.

B

La nålen være i huden

etter at dosetelleren har gått

tilbake til 0, og

tell sakte til 6.

Dette er for å sikre at hele

dosen din blir injisert.

Hvis nålen blir fjernet tidligere, kan det hende du ser en

strøm av oppløsning komme fra nålespissen. Hvis dette

skjer, blir ikke hele dosen levert.

C

1-2-3-4-5-6

Tell langsomt:

Fjern nålen fra huden.

Hvis det er blod på

injeksjonsstedet, skal du trykke lett. Ikke gni på stedet.

D

Det kan hende du kan se en dråpe oppløsning på nålespissen etter injeksjonen. Dette er normalt og har ingen

innvirkning på dosen din.

Se alltid på dosetelleren for å følge med på hvor mange mg du injiserer.

Hold inne doseknappen

inntil dosetelleren viser 0.

Hvordan oppdage en tett eller skadet nål

Hvis 0 ikke vises i dosetelleren etter at du har trykket kontinuerlig på doseknappen, kan du ha

brukt en tett eller skadet nål.

I dette tilfellet har du

ikke

fått noe legemiddel – til tross for at dosetelleren har beveget seg fra

den opprinnelige dosen du har valgt.

Hvordan håndtere en tett nål

Bytt nålen som beskrevet i trinn 5 “Etter injeksjonen”, og gjenta alle trinn fra og med trinn 1

“Klargjøre pennen med en ny nål”. Forsikre deg om at du velger hele den dosen som du trenger.

Berør aldri dosetelleren når du injiserer.

Dette kan avbryte injeksjonen.

5. Etter injeksjonen

Før nålespissen inn i den ytre nålehetten

på et flatt

underlag uten å berøre nålen eller den ytre nålehetten.

A

Når nålen er tildekket,

trykkes forsiktig den ytre

nålehetten ordentlig på.

Skru av nålen

, og kast den på forsvarlig måte i samsvar

med lokale retningslinjer. Rådfør deg med lege,

sykepleier eller apotek om kasting av skarpe gjenstander.

B

Sett pennehetten på

pennen igjen etter hver bruk for å

beskytte oppløsningen mot lys.

C

Kast alltid nålen etter hver injeksjon

for å sikre problemfrie injeksjoner og forhindre tette nåler. Hvis

nålen er tett, får du

ikke

injisert

noe

legemiddel.

Når pennen er tom, kastes den

uten

påsatt nål som instruert av legen, sykepleieren, apoteket eller lokale

myndigheter.

Prøv aldri å sette den indre nålehetten tilbake på nålen igjen.

Du kan stikke deg på nålen.

Fjern alltid nålen fra pennen umiddelbart etter hver injeksjon.

Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsning og unøyaktig

dosering.

Annen viktig informasjon

Oppbevar alltid penn og nåler

utilgjengelig for andre,

spesielt barn.

Du må aldri dele

pennen eller nålene med andre personer.

Omsorgspersoner må

være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler,

dette for å forhindre

nålestikk og kryssmitte.

Hvordan ta vare på pennen din

Behandle pennen med forsiktighet. Uforsiktig håndtering eller feil bruk kan forårsake unøyaktig dosering.

Hvis dette skjer, kan det hende du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Ikke injiser Ozempic som har vært frosset.

Hvis du gjør dette, kan det hende du ikke får den

tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Ikke injiser Ozempic som har vært eksponert for direkte sollys.

Hvis du gjør dette, kan det hende

du ikke får den tiltenkte effekten av dette legemidlet.

Utsett ikke pennen for støv, smuss eller væske.

Du må ikke vaske pennen, legge den i vann eller smøre den.

Hvis nødvendig rengjør pennen med

et mildt rengjøringsmiddel på en fuktet klut.

Du må ikke miste pennen i bakken

eller slå den mot hardt underlag. Dersom du mister den eller

mistenker at noe er galt med den, sett på en ny nål og kontroller gjennomstrømningen før du injiserer.

Du må ikke prøve å etterfylle pennen.

Når den er tom, skal den kastes.

Forsøk ikke å reparere pennen

eller å ta den fra hverandre.