Olanzapine Glenmark Europe

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Olanzapine Glenmark Europe
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Olanzapine Glenmark Europe
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Psycholeptics,
 • Lækningarsvæði:
 • Geðklofi, Geðhvarfasýki
 • Ábendingar:
 • Fullorðnir Olanzapin er ætlað fyrir meðferð geðklofa. Olanzapin er virkt í að viðhalda klínískum endurbætur á áframhaldandi meðferð í sjúklingum sem hafa sýnt upphaflega meðferð svar. Olanzapin er ætlað fyrir meðferð í meðallagi til alvarlega oflæti þættinum. Í sjúklingar sem oflæti þáttur hefur brugðist að olanzapin meðferð, olanzapin er ætlað til að fyrirbyggja endurkomu í sjúklinga með geðhvarfasýki.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 12

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/001086
 • Leyfisdagur:
 • 03-12-2009
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/001086
 • Síðasta uppfærsla:
 • 07-05-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg munndreifitöflur

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg munndreifitöflur

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg munndreifitöflur

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg munndreifitöflur

Olanzapin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Olanzapine Glenmark Europe og við hverju það er notað

Það sem þú þarft að vita áður en þú tekur Olanzapine Glenmark Europe

Hvernig nota á Olanzapine Glenmark Europe

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Olanzapine Glenmark Europe

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Olanzapine Glenmark Europe og við hverju það er notað

Olanzapine Glenmark Europe inniheldur virka efnið olanzapin. Olanzapine Glenmark Europe tilheyrir

flokki lyfja sem kallast geðrofs lyf og

er notað til að meðhöndla eftirfarandi sjúkdóma:

Geðklofa, sjúkdómur með einkenni eins og þegar menn heyra, sjá og taka eftir hlutum sem

eru ekki til staðar, ranghugmyndir, tortryggni og ómannblendni. Einstaklingar sem hafa þessi

einkenni geta einnig verið þunglyndir, kvíðnir og spenntir.

Meðal til alvarleg geðhæð, sjúkdómur með einkenni eins og æsing eða alsælu.

Sýnt hefur verið fram á að Olanzapine Glenmark Europe kemur í veg fyrir að einkenni taki sig upp á

ný hjá sjúklingum með geðhvörf sem hafa svarað olanzapin meðferð.

2.

Það sem þú þarft að vita áður en þú tekur Olanzapine Glenmark Europe

Ekki má taka Olanzapine Glenmark Europe

ef um er að ræða ofnæmi fyrir olanzapini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6). Ofnæmissvörunin getur verið útbrot, kláði, bólga í andliti eða vörum eða mæði. Ef þú

hefur upplifað þetta skaltu hafa samband við lækni án tafar.

- ef þú hefur verið greindur með augnvandamál eins og til dæmis ákveðna tegund gláku (aukinn

þrýstingur í auganu).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Olanzapine Glenmark er notað.

Ekki er mælt með notkun Olanzapine Glenmark Europe hjá öldruðum sjúklingum með vitglöp

því það getur valdið alvarlegum aukaverkunum.

Lyf af þessari gerð geta orsakað óvenjulegar hreyfingar, sérstaklega í andliti eða tungu. Ef þetta

gerist meðan á töku Olanzapine Glenmark Europe stendur skaltu hafa samband við lækninn

þinn.

Í einstaka tilfellum valda lyf af þessari gerð hita, aukinni öndunartíðni, aukinni svitamyndun,

vöðvastífleika og sleni eða syfju. Ef þetta kemur fyrir skaltu hætta að taka lyfið og hafa samband

við lækni án tafar.

- Þyngdaraukning hefur sést hjá sjúklingum sem taka Olanzapine Glenmark Europe. Þú og

læknirinn þinn skuluð fylgjast reglulega með þyngd þinni. . Íhugaðu að leita til næringarráðgjafa

eða fá hjálp við að útbúa mataráætlun ef þörf er á.

Há blóðsykursgildi og há gildi fitu (þríglýseríða og kólesteról) hafa sést hjá sjúklingum sem taka

Olanzapine Glenmark Europe. Læknirinn ætti að taka blóðpróf og athuga blóðsykursgildi og

fitugildi áður en þú byrjar að taka Olanzapine Glenmark Europe og reglulega á meðan meðferð

stendur.

Segðu lækninum ef þú eða einhver annar í fjölskyldu þinni er með sögu um blóðtappa, þar sem

lyf eins og þetta hafa verið tengd myndun blóðtappa.

Ef þú hefur einhverja af eftirtöldum sjúkdómum skaltu láta lækninn vita af því eins fljótt og auðið er:

Heilablóðfall eða tímabundin blóðþurrð í heila (tímabundin einkenni heilablóðfalls)

Parkinsonssjúkdómur

Blöðruhálskirtilsvandamál

Þrálát hægðatregða (þarmalömun)

Lifrar- eða nýrnasjúkdómar

Blóðsjúkdómar

Hjartasjúkdóm

Sykursýki

Flogaveiki

Ef þú veist að þú gætir verið með saltskort vegna langvarandi alvarlegs niðurgangs og uppkasta

(ógleði) eða vegna notkunar þvagræsilyfja (vatnslosandi töflur)

Ef þú ert með vitglöp, skalt þú eða umönnunaraðili/aðstandandi þinn láta lækninn vita ef þú hefur

einhvern tíma fengið heilablóðfall eða tímabundna blóðþurrð í heila.

Ef þú ert eldri en 65 ára er ráðlegt, sem varúðarráðstöfun, að læknirinn fylgistreglulega með

blóðþrýstingnum

Börn og unglingar

Olanzapine Glenmark Europe er ekki ætlað sjúklingum undir 18 ára aldri.

Notkun annarra lyfja samhliða Olanzapine Glenmark

Notaðu einungis önnur lyf samhliða Olanzapine Glenmark Europe ef læknirinn hefur sagt þér að gera

það. Þú gætir fundið fyrir sljóvgandi áhrifum ef Olanzapine Glenmark Europe er tekið samhliða

lyfjum gegn þunglyndi eða lyfjum sem eru notuð til að meðhöndla kvíða eða svefnleysi (róandi lyf).

Láttu lækninn vita ef þú notar fluvoxamin (þunglyndislyf) eða ciprofloxacin (sýklalyf), því

nauðsynlegt getur verið að breyta Olanzapine Glenmark Europe skammtinum.

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Nauðsynlegt er að láta lækninn vita ef þú ert að taka:

Lyf við parkinsons sjúkdómi

Karbamazepin (lyf við flogaveiki og geðlyf), fluvoxamin (þunglyndislyf) eða ciprofloxacin

(sýklalyf) - það getur verið nauðsynlegt að breyta Olanzapine Glenmark Europe skammtinum

Notkun Olanzapine Glenmark Europe með áfengi

Þú mátt ekki neyta áfengis af neinu tagi meðan þú færð lyfjameðferð með Olanzapine Glenmark

Europe, þar sem Olanzapine Glenmark Europe og áfengi samtímis geta verið sljóvgandi.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en lyfið er notað. Þú ættir ekki að fá lyfið ef þú ert með barn á brjósti, því dálítið magn af

Olanzapine Glenmark Europe getur borist í brjóstamjólk.

Eftirtalin einkenni geta komið fram hjá nýburum mæðra sem hafa notað Olanzapine Glenmark Europe

síðustu þrjá mánuði meðgöngu: skjálfti, stífleiki og/eða máttleysi í vöðvum, syfja, óróleiki,

öndunarerfiðleikar og erfiðleikar við að matast. Ef eitthver þessara einkenna koma fram hjá barninu

getur verið nauðsynlegt að hafa samband við lækninn.

Akstur og notkun véla

Það er hætta á sljóvgandi áhrifum þegar þér er gefið Olanzapine Glenmark Europe . Ef það gerist

máttu ekki aka eða stjórna vélknúnu tæki eða vélum af neinu tagi. Láttu lækninn þinn vita af þessu.

Olanzapine Glenmark Europe inniheldur aspartam

Sjúklingar sem þola ekki fenýlalanín (phenylalanine) skulu gæta þess að Olanzapine Glenmark Europe

inniheldur aspartam sem breytist í fenýlalanín. Slíkt getur reynst fólki með fenýlketónmigu skaðlegt.

3.

Hvernig taka á Olanzapine Glenmark Europe

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn segir þér hversu margar Olanzapine Glenmark Europe töflur þú átt að taka og í hversu

langan tíma þú skulir taka þær. Dagsskammtar af Olanzapine Glenmark Europe eru á bilinu 5 mg og

20 mg. Hafðu samband við lækninn ef einkennin koma aftur og ekki hætta að taka Olanzapine

Glenmark Europe nema læknirinn segi þér að hætta.

Þú átt að taka Olanzapine Glenmark Europe munndreifitöflurnar einu sinni á dag eftir fyrirmælum

læknisins. Gættu þess að taka töflurnar daglega á sama tíma dagsins. Það skiptir ekki máli hvort þú

tekur töflurnar með mat eða ekki. Olanzapine Glenmark Europe munndreifitöflur eru til inntöku.

Settu töfluna í munninn. Hún leysist upp í munninum svo auðvelt er að gleypa hana.

Einnig má setja töfluna í glas eða bolla fullan af vatni (appelsínusafa, eplasafa, mjólk eða kaffi) og

hræra. Drekktu vökvann tafarlaust.

Ef tekinn er stærri skammtur af Olanzapine Glenmark en mælt er fyrir um

Sjúklingar sem hafa tekið meira af Olanzapine Glenmark Europe en þeir ættu að gera hafa fundið fyrir

eftirfarandi einkennum: hraðari hjartslætti, æsingi/árásarhneigð, talerfiðleikum, óeðlilegum

hreyfingum (sérstaklega í andliti eða tungu) og minnkaðri meðvitund. Önnur einkenni geta verið:

mikil ringlun, krampar (flogaveiki), dá, sambland af hita, hraðari öndun, aukinni svitamyndun,

vöðvastífleika og svefnhöfga eða syfju, hægari öndunartíðni, ásvelging, hækkaður blóðþrýstingur eða

lækkaður blóðþrýstingur, óeðlilegur taktur í hjarta. Hafðu samstundis samband við lækni eða

sjúkrahús ef þú verður var við ofangreind einkenni. Sýndu lækninum umbúðir munndreifitaflanna.

Ef gleymist að taka Olanzapine Glenmark Europe

Taktu munndreifitöflurnar eins fljótt og auðið er. Ekki á að taka tvöfaldan skammt á einum degi.

Ef hætt er að nota Olanzapine Glenmark Europe

Þú mátt ekki hætta að taka töflurnar þegar þér fer að líða betur. Það er mikilvægt að þú haldir áfram að

taka Olanzapine Glenmark Europe svo lengi sem læknirinn segir þér að gera það.

Ef þú hættir skyndilega að taka Olanzapine Glenmark Europe, geta komið fram einkenni eins og t.d.

aukin svitamyndun, svefnleysi, skjálfti, kvíði eða ógleði og uppköst. Læknirinn gæti ráðlagt þér að

minnka skammtinn smám saman áður en meðferð er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Segðu lækninum samstundis frá ef þú færð:

óeðlilegar hreyfingar (algeng aukaverkun sem getur haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 10

einstaklingum) aðallega í andliti eða tungu,

blóðsegar í æðum (sjaldgæf aukaverkun sem getur haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 100

einstaklingum) sérstaklega í fótleggjum (einkennin eru meðal annarra bólga, verkur og roði á

fótlegg), sem getur farið með blóði til lungnaæða og orsakað brjóstverk og öndunarerfiðleika.

Ef þú verður var við eitthvert þessara einkenna skalt þú samstundis leita eftir upplýsingum hjá

lækni,

sambland af hita, örari öndun, svita, vöðvastífleika og sljóleika eða syfju (ekki er hægt að

áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Mjög algengar aukaverkanir (getur haft áhrif hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) fela í sér:

Þyngdaraukning.

Syfja.

Hækkun á gildi prólaktíns í blóði.

Í upphafi meðferðar geta sumir einstaklingar fundið fyrir svima eða yfirliði (með hægum

hjartslætti) sérstaklega þegar risið er upp úr sitjandi eða liggjandi stöðu. Þetta hverfur vanalega

af sjálfu sér, en ef það gerist ekki skaltu láta lækninn vita af því.

Algengar aukaverkanir ( geta haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) fela í sér:

Breytingar á gildum sumra blóðfrumna þéttni blóðfitu og í upphafi meðferðar, tímabundin

aukning lifrarensíma.

Hækkun blóðsykurs og á sykri í þvagi.

Hækkun blóðgilda þvagsýru og kreatín fosfókínasa.

Aukin hungurtilfinning.

Svimi.

Óróleiki.

Skjálfti.

Óeðilegar hreyfingar (hreyfitruflun)

Hægðatregða.

Munnþurrkur.

Útbrot.

Máttleysi.

Mikil þreyta

Úrvinda af þreytu.

Vökvasöfnun sem leiðir til þrota í höndum, á ökklum eða á fótum, hiti, liðverkir og

kynlífsvandamál eins og minnkuð kynhvöt hjá körlum og konum eða stinningarvandamál hjá

körlum.

Sjaldgæfar aukaverkanir (get haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) fela í sér:Hægur

hjartsláttur.

Ofnæmi (t.d. bólgur í munnholi og hálsi, kláði, útbrot).

Greining á sykursýki eða versnun á einkennum sykursýki, sem einstaka sinnum tengist

ketónblóðsýringu (ketónar í blóði og þvagi) eða meðvitundarleysi.

Krampar, í flestum tilfellum höfðu sjúklingarnir sögu um flog (flogaveiki).

Vöðvastirðleiki eða krampar (að meðtöldum augnhreyfingum).

Fótaóeirð

Talerfiðleikar

Stam.

Hægur hjartsláttur.

Aukið næmi fyrir sólarljósi.

Blóðnasir.

þaninn kviður,

Minnistap eða minnisskerðing.

Þvagleki, þvagteppa

Hárlos.

Engar eða litlar tíðablæðingar.

Breyting á brjóstum hjá körlum og konum eins og óeðlileg mjólkurframleiðsla eða óeðlilegur

vöxtur.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum) fela í sér:

Lækkun á líkamshita.

Óeðlilegur taktur í hjarta.

Skyndileg og óútskýrð dauðsföll.

Brisbólga sem orsakar mikla kviðverki, hita og slappleika.

Lifrarsjúkdómar sem koma fram sem gullituð húð og hvíta í augum, vöðvasjúkdómur sem

kemur fram sem óútskýrðir verkir eða sársauki og lengd og/eða sársaukafull stinning.

Vöðvasjúkdómur sem kemur fram sem óútskýrðir verkir eða sársauki.

Lengd og/eða sársaukafull stinning.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000

einstaklingum) fela í sér:

Eru alvarleg ofnæmisviðbrögð svo sem lyfjaútbrot með fjölgun rauðkyrninga og altækum

einkennum (DRESS). Einkennin birtast upphaflega sem flensulík einkenni með útbrotum í

andliti og síðan með útbreiddum útbrotum, hækkuðum líkamshita, eitlastækkun, hækkuðum

gildum lifrarensíma í blóði og auknum fjölda hvítra blóðkorna af ákveðinni tegund

(rauðkyrningafjölgun).

Aldraðir sjúklingar með vitglöp geta fengið heilablóðfall, lungnabólgu, þvagleka, geta hrasað, orðið

mjög þreyttir, fengið ofsjónir, hækkaðan líkamshita, hörundsroða eða átt í erfiðleikum með gang

meðan á töku olanzapins stendur. Dæmi eru um dauðsföll hjá þessum ákveðna sjúklingahópi.

Einkenni Parkinsons sjúkdóms geta versnað hjá sjúklingum sem fá Olanzapine Glenmark Europe

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Olanzapine Glenmark Europe

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Olanzapine Glenmark inniheldur

Virka innihaldsefnið er olanzapin.

Hver Olanzapine Glenmark Europe munndreifitafla inniheldur 5 mg, 10 mg, 15 mg eða 20 mg

af olanzapíni.

Önnur innihaldsefni eru mannitól (E 421), örkristallaður sellúlósi, aspartam (E 951),

krospóvidon, magnesíum sterat.

Útlit Olanzapine Glenmark Europe og pakkningastærðir

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg fæst í eftirfarandi formi :

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘B’ á annarri hliðinni.

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg:

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘OL’ á annarri hliðinni og ‘D’ á

hinni.

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg:

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘OL’ á annarri hliðinni og ‘E’ á

hinni.

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg:

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘OL’ á annarri hliðinni og ‘F’ á

hinni.

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg fást í álþynnupakkningum með 28, 56, og

70 töflum

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, D – 82194,

Gröbenzell, Þýskaland

Framleiðandi

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,

Tékkland

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Croxley Green Business Park,

Croxley Green,

Hertfordshire, WD18 8YA,

Bretland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Luxembourg/Luxemburg

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

България

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Magyarország

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Česká republika

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Malta

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Danmark

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Tél/Tel: + 46 (0) 40 35 48 10

Nederland

Glenmark Pharmaceuticals B.V.

Tél/Tel: + 31 629 62 4818 / +31 40 245 3611

Deutschland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Norge

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Tél/Tel: + 46 (0) 40 35 48 10

Eesti

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Österreich

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Ελλάδα

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Polska

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

España

Viso Farmacéutica S.L.U

Tél/Tel: + 34 911 593 944

Portugal

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

France

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Hrvatska

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

România

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Ireland

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Slovenija

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Ísland

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Tél/Tel: + 46 (0)40 35 48 10

Slovenská republika

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Italia

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Suomi/Finland

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Tél/Tel: + 46 (0)40 35 48 10

Κύπρος

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Sverige

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Tél/Tel: + 46 (0)40 35 48 10

Latvija

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

United Kingdom

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0) 800 4580 383

Lietuva

Glenmark Arzneimittel GmbH, Germany

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastof

nunar Evrópu

http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.