Oculac án rotvarnar

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Oculac án rotvarnar Augndropar, lausn 5 %
 • Skammtar:
 • 5 %
 • Lyfjaform:
 • Augndropar, lausn
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Oculac án rotvarnar Augndropar, lausn 5 %
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 59601a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Oculac 50 mg/ml augndropar, lausn í stakskammtaílátum

Povidon K25

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur

hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Oculac og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Oculac

Hvernig nota á Oculac

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Oculac

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Oculac og við hverju það er notað

Oculac inniheldur virka efnið povidon K25. Oculac augndropar eru rakagefandi og smyrja augun. Þeir eru

notaðir til að draga úr einkennum augnþurrks.

2.

Áður en byrjað er að nota Oculac

Ekki má nota Oculac:

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir povidon K25 eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Ráðfærðu þig við lækni áður en þetta lyf er notað ef þú heldur að þú getir verið með ofnæmi.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Oculac augndropar eru notaðir.

Ef þú finnur fyrir höfuðverk, verk í auga, sjónbreytingum, ertingu í augum, þrálátum roða eða ef einkenni

hverfa ekki eða versna, skal hætta að nota Oculac augndropa og leita ráða hjá lækni.

Notkun annarra lyfja samhliða Oculac

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að

verða notuð.

Ef einhver önnur augnlyf eru notuð samhliða Oculac skulu að minnsta kosti 5 mínútur líða milli þess sem

lyfin eru notuð og ávallt skal nota Oculac síðast.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða

lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Nota má Oculac á meðgöngu og við brjóstagjöf.

Akstur og notkun véla

Oculac getur valdið þokusýn. Ef þú finnur fyrir þessu skaltu bíða þar til ástandið hefur lagast áður en þú ekur

bíl eða notar vélar.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því

sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum

er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða

lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Oculac

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur

hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða

lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur er einn dropi í hvort auga fjórum sinnum á dag, eða eins oft og þörf krefur.

Hvert stakskammtaílát inniheldur nægilega mikið af lausn til að meðhöndla bæði augun hverju sinni.

Ef dropinn lendir ekki í auganu,

skaltu reyna aftur.

Ef notaður er stærri skammtur af Oculac augndropum en mælt er fyrir um

, er ekki búist við

aukaverkunum.

Ef notaðir eru aðrir augndropar eða augnsmyrsli,

skal láta að minnsta kosti 5 mínútur líða milli þess sem

lyfin eru notuð. Oculac á að nota síðast.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Notkunarleiðbeiningar

Þvoðu þér um hendurnar.

Losaðu eitt stakskammtaílát úr kippunni (Mynd 1).

Láttu stakskammtaílátin sem ekki á að nota aftur í öskjuna.

Opnaðu stakskammtaílátið með því að snúa oddinn af. Ekki snerta oddinn eftir að þú hefur opnað

ílátið því það getur mengað lausnina (Mynd 2).

Hallaðu höfðinu aftur (Mynd 3).

Dragðu neðra augnlokið niður með einum fingri og haltu á ílátinu með hinni hendinni. Oddurinn á

ílátinu má ekki snerta augað því hann getur sært augað. Kreistu ílátið þannig að einn dropi falli í augað

(Mynd 4).

Lokaðu augunum og þrýstu með fingurgómnum á innri augnkrókinn í um 1-2 mínútur. Þetta kemur í

veg fyrir að dropinn renni um táragöngin niður í kok. Stærsti hluti dropans verður þá eftir í auganu

(Mynd 5). Endurtaktu skref 5 til 7 fyrir hitt augað, ef þarf.

Fleygðu ílátinu eftir notkun.

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

Mynd 4

Mynd 5

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Oculac valdið aukaverkunum, það gerist þó ekki hjá öllum.

Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum:

Algengar aukaverkanir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

vægur, tímabundinn sviði eða klísturstilfinning í augum.

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

erting.

ofnæmisviðbrögð.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

þokusýn, verkur í auga, kláði í auga, roði í auga.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er

minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um

öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Oculac

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið ílátið í ytri umbúðunum til varnar gegn ljósi.

Stakskammtaílátið sjálft er ekki sæft en innihaldið helst hins vegar sæft þar til pakkningin er rofin.

Eftir að stakskammtaílát hefur verið opnað verður að nota innihaldið strax og ekki má geyma það til síðari

notkunar.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni. Fyrningardagsetning er síðasti

dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um

hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Oculac inniheldur

Virka efnið er povidon K25. Hver ml inniheldur 50 mg povidon K25.

Önnur innihaldsefni eru bórsýra, kalsíumklóríð, kalíumklóríð, magnesíumklóríð, natríumklóríð,

natríumlaktat, natríumhýdroxíð til að stilla pH gildi, og vatn fyrir stungulyf.

Lyfið er ekki rotvarið.

Lýsing á útliti Oculac og pakkningastærðir

Oculac augndropar eru lítillega gulleit, tær vatnslausn. Hvert stakskammtaílát inniheldur 0,4 ml.

Þeir eru í pakkningum með 20, 60 eða 120 stakskammtaílátum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Novartis Healthcaare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmörk

Framleiðandi

EXCELVISION

29 rue de la Lombardière

07100 Annonay

Frakkland

eða

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgía

Umboð á Íslandi

Vistor hf.

Sími 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Danmörk

Oculac

Finnland

Oculac

Portúgal

Oculotect Unidoses

Spánn

Oculitect 50 mg/ml colirio en solución en envase unidosis

Svíþjóð

Oculac

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júní 2017.