Nuwiq

Evrópusambandið - eistneska - EMA (European Medicines Agency)

Kauptu það núna

Upplýsingar fylgiseðill PIL
Vara einkenni SPC
Opinber matsskýrsla PAR
Virkt innihaldsefni:
simoctocog alfa
Fáanlegur frá:
Octapharma AB
ATC númer:
B02BD02
INN (Alþjóðlegt nafn):
simoctocog alfa
Meðferðarhópur:
Vere hüübimisfaktorid
Lækningarsvæði:
Hemofiilia A.
Ábendingar:
Verejooksu ravi ja profülaktika hemofiilia A patsientidel (kaasasündinud VIII faktori puudulikkus). Nuwiq võib kasutada kõikides vanuserühmades.
Vörulýsing:
Revision: 7
Leyfisstaða:
Volitatud
Leyfisnúmer:
EMEA/H/C/002813
Leyfisdagur:
2014-07-22
EMEA númer:
EMEA/H/C/002813

Skjöl

Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - búlgarska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - tékkneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - lettneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - litháíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - ungverska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - maltneska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - hollenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - portúgalska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - rúmenska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvakíska
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - slóvenska
Samantekt á eiginleikum vöru Samantekt á eiginleikum vöru - norskt bókmál
Opinber matsskýrsla Opinber matsskýrsla - króatíska

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nuwiq 250 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 500 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 1000 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 2000 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 2500 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 3000 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 4000 RÜ, süstelahuse pulber ja lahusti

alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles. Vajadusel saate seda uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Nuwiq ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Nuwiq’i kasutamist

Kuidas Nuwiq’it kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Nuwiq’it säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on Nuwiq ja milleks seda kasutatakse

Nuwiq sisaldab toimeainena rekombinantset inimese VIII hüübimisfaktorit (alfasimoktokog).

VIII hüübimisfaktor on vajalik vere hüübimiseks ja verejooksude peatamiseks. A-hemofiiliaga

patsientidel (VIII hüübimisfaktori kaasasündinud puudulikkus) VIII hüübimisfaktor puudub või ei

tööta korralikult.

Nuwiq asendab puuduvat VIII hüübimisfaktorit ja seda kasutatakse verejooksude peatamiseks ning

ennetamiseks A-hemofiiliaga patsientidel ja võib kasutada kõikidel vanuserühmadel.

2.

Mida on vaja teada enne Nuwiq’i kasutamist

Ärge kasutage Nuwiq'it:

kui olete toimeaine alfasimoktokog või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)

suhtes allergiline.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nuwiq’i kasutamist pidage nõu oma arstiga.

On harvaesinev võimalus, et teil võib tekkida anafülaktiline reaktsioon (raske, äkiline allergiline

reaktsioon) Nuwiq’i suhtes. Peate teadma allergilise reaktsiooni varajasi tundemärke, mis on loetletud

lõigus 4 „Allergilised reaktsioonid".

Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, lõpetage koheselt süstimine ja võtke ühendust oma arstiga.

Inhibiitorite (antikehade) teke on teadaolev tüsistus, mis võib tekkida ravi ajal kõigi VIII

hüübimisfaktorit sisaldavate ravimitega. Need inhibiitorid, eriti kui nende tase on kõrge, takistavad

ravimi õiget toimimist ja teid või teie last jälgitakse hoolikalt nende inhibiitorite tekke suhtes. Kui

Nuwiq raviga ei ole teie või teie lapse veritsus kontrolli all, teavitage sellest kohe oma arsti.

Kardiovaskulaarsed tüsistused

Kardiovaskulaarsete riskiteguritega patsientidel võib asendusravi VIII hüübimisfakroriga suurendada

kardiovaskulaarsete tüsistuste ohtu.

Kateetriga seotud komplikatsioonid

Kui te vajate tsentraalse veeni püsikateetrit), tuleb arvestada sellega seotud tüsistustega, sh lokaalsed

infektsioonid, bakterite olemasolu veres ja püsikateetri tromboos.

On tungivalt soovitatav, et igal Nuwiq'i manustamisel märgitakse üles preparaadi nimi ja partiinumber,

et oleks võimalik seostada teid ja ravimpreparaadi partiid.

Muud ravimid ja Nuwiq

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid

ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nuwiq ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Nuwiq sisaldab naatriumi.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumit viaali kohta, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba”.

Samas sõltuvalt kehakaalust ja annustamisest võite saada mitu viaali. Sellega tuleb arvestada, kui

järgite kontrollitud soolasisaldusega dieeti.

3.

Kuidas Nuwiq’it kasutada

Nuwiq ravi alustatakse A-hemofiilia ravis kogenud arsti juhendamisel. Kasutage seda ravimit alati

täpselt nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te pole milleski kindel, pidage nõu oma

arsti või meditsiiniõega.

Nuwiq’it süstitakse veeni (intravenoosselt), mida tavaliselt teeb A-hemofiilia ravis kogenud arst või

meditsiiniõde. Teie või teile lähedane isik võib samuti Nuwiq’it veeni süstida, kuid ainult pärast

vastava koolituse läbimist.

Arst arvutab teile Nuwiq’i annuse (rahvusvahelistes ühikutes = RÜ), sõltuvalt teie seisundist ja

kehakaalust ning sõltuvalt sellest, kas te kasutate ravimit veritsuse ennetamiseks või raviks.

Manustamissagedus sõltub sellest, kui tõhusalt Nuwiq teile toimib. Tavaliselt on A-hemofiilia ravi

eluaegne.

Veritsuse ennetamine

Nuwiq’i tavaline annus on 20...40 RÜ kg kehakaalu kohta manustatuna iga 2...3 päeva järel.

Mõnikord, eriti noorematel patsientidel, võivad osutuda vajalikuks sagedasem süstimine või suuremad

annused.

Veritsuse ravi

Nuwiq’i annus arvutatakse sõltuvalt teie kehakaalust ja VIII hüübimisfaktori soovitud sihtväärtustest.

VIII hüübimisfaktori sihtväärtus sõltub veritsuse tugevusest ja asukohast.

Kui teile tundub, et Nuwiq'i toime ei ole piisav, rääkige sellest oma arstiga. Teie arst määrab teile

asjakohased laboratoorsed uuringud, et teha kindlaks, kas teil on küllaldane VIII hüübimisfaktori tase.

See on eriti oluline, kui teil seisab ees suurem kirurgiline operatsioon.

VIII hüübimisfaktori inhibiitoritega patsiendid

Kui Nuwiq’i manustamisega ei õnnestu saavutada VIII hüübimisfaktori vajalikku taset või kui

verejooks ei allu vajalikul moel ravile, võib selle põhjuseks olla VIII hüübimisfaktori inhibiitorite

teke. Arst teeb selle kindlaks. Te võite vajada veritsuste raviks Nuwiq’i annuse suurendamist või

mõnda muud ravimit. Ärge suurendage Nuwiq’i koguannust veritsuse raviks ilma arstiga nõu

pidamata.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Nuwiq’i kasutamise viis lastel ja noorukitel ei erine kasutamisest täiskasvanutel. Kuna VIII

hüübimisfaktori ravimeid võib olla vajalik anda lastele ja noorukitele sagedamini, võib osutuda

vajalikuks püsikateetri paigaldamine tsentraalsesse veeni (CVAD;

central venous access device

CVAD on väline liitmik, mis võimaldab juurdepääsu vereringesse läbi kateetri ilma süsteta läbi naha.

Kui te kasutate Nuwiq’it rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise sümptomitest ei ole teatatud. Kui olete süstinud Nuwiq'it ettenähtust rohkem,

teavitage sellest oma arsti.

Kui te unustate Nuwiq’it kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Manustage kohe oma järgmine

annus ja jätkake vastavalt arsti juhistele.

Kui te lõpetate Nuwiq’i kasutamise

Ärge lõpetage Nuwiq'i kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid

Te peate teadma allergilise reaktsiooni varajasi tundemärke. Raskete, kiiret tüüpi allergiliste

(anafülaktiliste) reaktsioonide korral (väga harva: võib tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st) tuleb

süstimine kohe katkestada. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui märkate järgnevaid sümptomeid:

lööve, nõgestõbi, kublad, üldine sügelus,

huulte ja keele turse,

hingamisraskused, vilistav hingamine, pigistustunne rindkeres,

üldine halb enesetunne,

pööritustunne ja teadvuse kaotus.

Need sümptomid võivad olla anafülaktilise šoki varajased sümptomid. Kui teil tekib mistahes

ülaltoodud sümptom, lõpetage viivitamatult süstimine ja võtke ühendust oma arstiga. Rasked

sümptomid vajavad kohest arstiabi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st

VIII hüübimisfaktori inhibiitorid varem ravi mittesaanud patsientidel.

Lastel ja noorukitel, keda ei ole varem ravitud VIII hüübimisfaktorit sisaldavate ravimitega, võivad

inhibeerivad antikehad (vt lõik 2) tekkida väga sageli (rohkem kui ühel patsiendil 10-st).

Samas kui patsientidel, keda on varem ravitud VIII hüübimisfaktorit sisaldavate ravimitega (ravikuuri

kestus kauem kui 150 päeva), võivad inhibiitorid tekkida aeg-ajalt (vähem kui ühel patsiendil 100-st).

Sel juhul ei pruugi teie või teie lapse ravimid enam õigesti toimida ning teil või teie lapsel võib

esineda püsiv veritsus. Sel juhul peate viivitamatult konsulteerima oma arstiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st

Ülitundlikkus, palavik.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st

Torkimise tunne või tundetus (paresteesia), peavalu, süstekoha põletik, valu süstekohas, seljavalu,

peapööritus, suukuivus, pearinglus, ebamäärane kehalise ebamugavuse tunne, hingeldus ja/või

õhupuudus, hemorraagiline aneemia (verejooksust tingitud kehvveresus), mitteneutraliseerivate

antikehade esinemine (varem ravitud patsientidel).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,

mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi,

mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Nuwiq’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbi ja viaali sildil pärast EXP.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida viaal originaalpakendis valguse eest

kaitstult.

Enne Nuwiq pulbri lahustamist võib seda hoida toatemperatuuril (kuni 25 ºC) ühe perioodi vältel, mis

ei ületa 1 kuu. Palun märkige toatemperatuuril säilitamise alguskuupäev ravimi välispakendile. Ärge

pange Nuwiq’i külmkappi tagasi, kui olete seda säilitanud toatemperatuuril.

Valmislahus tuleb ära kasutada kohe pärast lahustamist.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate nähtavaid märke rikkumiskindla pakendi, eriti süstla ja/või

viaali, kahjustustest.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära

ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nuwiq sisaldab

Pulber:

Toimeaine on rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor (alfasimoktokog).

Iga pulbriviaal sisaldab 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 või 4000 RÜ alfasimoktokogi.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahust sisaldab ligikaudu 100, 200, 400, 800, 1000, 1200 või

1600 RÜ/ml alfasimoktokogi.

Teised koostisosad on sahharoos, naatriumkloriid, kaltsiumkloriiddihüdraat,

arginiinvesinikkloriid, naatriumtsitraatdihüdraat ja poloksameer 188. Vt lõik 2, "Nuwiq sisaldab

naatriumi".

Lahusti:

Süstevesi

Kuidas Nuwiq välja näeb ja pakendi sisu

Nuwiq on süstelahuse pulber ja lahusti. Pulber on valge kuni valkjas pulber, mis tarnitakse

klaasviaalis. Lahustiks on süstevesi klaassüstlis.

Pärast lahustamist on lahus selge, värvitu ja ei sisalda osakesi.

Iga Nuwiq pakend sisaldab:

1 pulbriviaal, mis sisaldab 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 või 4000 RÜ alfasimoktokogi

1 süstel 2,5 ml süsteveega

1 viaaliadapter

1 libliknõel

2 alkoholiga niisutatud puhastuslappi

Müügiloa hoidja ja tootja

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Rootsi

Täpsema teabe saamiseks selle ravimi kohta pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Lietuva

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

България

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Teл.: +46 8 56643000

Luxembourg/Luxemburg

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Česká republika

Octapharma CZ s.r.o.

Tel: +420 266 793 510

Magyarország

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Danmark

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tlf: +46 8 56643000

Malta

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Deutschland

Octapharma GmbH

Tel: +49 2173 9170

Nederland

Octapharma Benelux (Belgium)

Tel: +32 2 3730890

Eesti

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Norge

Octapharma AS

Tlf: +47 63988860

Ελλάδα

Octapharma Hellas SA

Τηλ: +30 210 8986500

Österreich

Octapharma Handelsgesellschaft m.b.H.

Tel: +43 1 610321222

España

Octapharma S.A.

Tel: +34 91 6487298

Polska

Octapharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2082734

France

Octapharma France

Tél: +33 1 41318000

Portugal

Octapharma Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 8160820

Hrvatska

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

România

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ireland

Octapharma AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Slovenija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ísland

Octapharma AS (Norway)

Sími: +47 63988860

Slovenská republika

Octapharma AG, o.z.z.o.

Tel: +421 2 54646701

Italia

Kedrion S.p.A.

Tel: +39 0583 767507

Suomi/Finland

Octapharma Nordic AB

Puh/Tel: +358 9 85202710

Κύπρος

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Τηλ: +46 8 56643000

Sverige

Octapharma Nordic AB

Tel: +46 8 56643000

Latvija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

United Kingdom

Octapharma Limited

Tel: +44 161 8373770

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ravi vastavalt vajadusele

Manustatavat kogust ja manustamissagedust tuleb igal individuaalsel patsiendil kohandada vastavalt

kliinilisele toimele.

Järgnevalt loetletud hemorraagiajuhtude korral ei tohi VIII hüübimisfaktori aktiivsus langeda allapoole

antud aktiivsuse taset vereplasmas (% normaalsest või RÜ/dl). Järgnevat tabelit võib kasutada

annustamise juhendina veritsusepisoodide ja kirurgiliste operatsioonide korral.

Hemorraagia raskus/

Kirurgilise protseduuri tüüp

VIII hüübimisfaktori

vajalik tase (%)

(RÜ/dl)

Annustamise sagedus (tunnid)/

Ravi kestus (päevad)

Hemorraagia

Varajane hemartroos,

lihasveritsus või suu

limaskestade veritsus

20...40

Korrata iga 12 kuni 24 tunni järel.

Vähemalt 1 päev, kuni veritsusepisood

on kaasneva valu järgi otsustades

möödunud või on saabunud

paranemine.

Ulatuslikum hemartroos,

lihasveritsus või hematoom

30...60

Korrata infusiooni iga 12 kuni 24 tunni

järel 3...4 päeva või kauem, kuni valu

ja äge häire on taandunud.

Eluohtlikud verejooksud

60...100

Korrata infusiooni iga 8...24 tunni järel,

kuni oht on möödunud.

Kirurgiline operatsioon

Väiksem kirurgiline toiming,

sh hamba eemaldamine

30...60

Iga 24 tunni järel, vähemalt 1 ööpäev,

kuni on saabunud paranemine.

Suurem kirurgiline toiming

80...100

(enne ja pärast

operatsiooni)

Infusiooni korrata iga 8...24 tunni järel,

kuni haava piisava paranemiseni,

seejärel ravida veel vähemalt 7 päeva

jooksul, et säiliks VIII hüübimisfaktori

aktiivsus 30% kuni 60% (RÜ/dl).

LAHUSE VALMISTAMINE JA MANUSTAMINE

Laske lahustisüstlal (süstevesi) ja pulbril avamata viaalis soojeneda toatemperatuurini. Võite

hoida süstalt ja viaali peos, kuni nad on saavutanud kehatemperatuuri. Ärge kasutage viaali ja

eeltäidetud süstla soojendamiseks muid mooduseid. Seda temperatuuri tuleb lahustamise ajal

säilitada.

Eemaldage pulbriviaalilt plastikust ärarebitav kate, et paljastada kummikorgi keskosa. Ärge

eemaldage halli kummikorki või viaali ülaosa ümbritsevat metallrõngast.

Pühkige viaali ülaosa alkoholilapiga. Laske alkoholil kuivada.

Eemaldage viaaliadapteri pakendilt kaitsepaber. Ärge võtke adapterit pakendist välja.

Asetage pulbriviaal siledale pinnale ja hoidke seda kinni. Võtke adapteri pakend ja asetage

viaaliadapter pulbriviaali kummikorgi keskosale. Suruge adapteri pakendit tugevalt alla, kuni

adapteri teravik läbistab kummikorgi. Sellega kinnitub adapter viaalile.

Eemaldage süstla pakendilt kaitsepaber. Hoidke kolvivarda otsast kinni ja vältige kokkupuudet

vardaga. Ühendage kolvivarda keermega ots lahustisüstla kolviga. Keerake kolvivarrast

päripäeva, kuni tunnete takistust.

Murdke lahustisüstla otsas olevalt perforatsioonijoonelt ära ühekordselt eemaldatav plastotsik.

Ärge puudutage otsiku sisemust või süstla otsa. Kui lahust ei kasutata otsekohe, sulgege

täidetud süstal hoiustamiseks rikkumiskindla plastotsakuga.

Eemaldage ja hävitage adapteri pakend.

Kinnitage lahustisüstal päripäeva keerates kindlalt viaaliadapterile, kuni tunnete takistust.

Süstige kogu lahusti aeglaselt pulbriviaali, vajutades kolvivarrast alla.

Lahustage pulber süstalt eemaldamata, viaali õrnalt liigutades või mõned korrad ringikujuliselt

keerutades. Ärge loksutage. Oodake, kuni pulber on täielikult lahustunud.

Enne manustamist kontrollige valmislahust visuaalselt tahkete osade suhtes. Lahus peab olema

selge ja värvitu ning praktiliselt nähtavate osakeste vaba. Ärge kasutage hägusat või sadet

sisaldavat lahust.

Keerake süstlaga ühendatud viaal põhjaga ülespidi ja tõmmake ettevaatlikult valmislahus

süstlasse. Veenduge, et süstlasse on tõmmatud kogu viaalis olev lahus.

Eemaldage täidetud süstal vastupäeva keerates viaaliadapteri küljest ja hävitage tühi viaal.

Lahus on nüüd valmis koheseks manustamiseks. Mitte hoida külmkapis.

Puhastage valitud süstekoht ühe kaasasoleva alkoholilapiga.

Ühendage infusioonikomplekt süstlaga.

Sisestage infusioonikomplekti nõel valitud veeni. Kui kasutasite veeni paremaks leidmiseks

žgutti, tuleb žgutt enne lahuse süstimist eemaldada.

Veri ei tohi sattuda süstlasse verehüübe tekkimise ohu tõttu.

Süstige lahus aeglaselt veeni, mitte kiiremini kui 4 ml minutis.

Kui kasutate ühe manustamiskorra ajal rohkem kui ühe viaalitäie pulbrit, võite kasutada sama

süstlanõela uuesti. Viaaliadapter ja süstal on ühekordseks kasutamiseks.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nuwiq 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 2500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Nuwiq 4000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Nuwiq 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Iga viaal sisaldab nominaalselt 250 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit (rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 250 RÜ sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 100 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit

(rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Iga viaal sisaldab nominaalselt 500 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit (rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 500 RÜ sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 200 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit

(rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Iga viaal sisaldab nominaalselt 1000 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit (rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 1000 RÜ sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 400 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit

(rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Iga viaal sisaldab nominaalselt 2000 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit (rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 2000 RÜ sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 800 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit

(rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 2500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Iga viaal sisaldab nominaalselt 2500 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit (rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 2500 RÜ sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 1000 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit

(rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Iga viaal sisaldab nominaalselt 3000 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit (rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 3000 RÜ sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 1200 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit

(rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 4000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Iga viaal sisaldab nominaalselt 4000 RÜ inimese VIII hüübimisfaktorit (rDNA) alfasimoktokog.

Nuwiq 4000 RÜ sisaldab pärast lahustamist ligikaudu 1600 RÜ/ml inimese VIII hüübimisfaktorit

(rDNA) alfasimoktokog.

Aktiivsust väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), määratuna Euroopa farmakopöa

kromogeensel meetodil. Nuwiq’i spetsiifiline aktiivsus on ligikaudu 9500 RÜ/mg valgu kohta.

Alfasimoktokog (inimese VIII hüübimisfaktor (rDNA)) on puhastatud valk, mis koosneb 1440

aminohappest. Aminohapete järjestus on võrreldav inimese vereplasma VIII hüübimisfaktori

90 + 80 kDa vormiga (st B-domeen on eemaldatud). Nuwiq’it toodetakse rekombinantse DNA

tehnoloogia abil inimese embrüonaalse neeru (HEK) geneetiliselt muundatud rakuliinis 293F.

Tootmise käigus või valmis ravimpreparaadile ei ole lisatud inim- või loomset päritolu materjale.

Teadaolevat toimet omav abiaine

1 ml manustamiskõlblikuks muudetud lahust sisaldab 7,35 mg naatriumi (18,4 mg naatriumi viaali

kohta).

Abiainete täielik loetelu, vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Pulber: valge kuni valkjas peeneosaline pulber.

Lahusti: selge värvitu vedelik.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Verejooksude ravi ja profülaktika A-hemofiiliaga (VIII hüübimisfaktori kaasasündinud puudulikkus)

patsientidel.

Nuwiq’it on lubatud kasutada kõikidel vanuserühmadel.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi tuleb teostada hemofiilia ravis kogenud arsti jälgimise all.

Raviseire

Ravi jooksul on soovitatav jooksvalt hinnata VIII hüübimisfaktori sisaldust, kuna see aitab määrata

kordusinfusioonide annuseid ja manustamissagedust. Erinevate patsientide ravivastus

VIII hüübimisfaktorile võib olla erinev (erinevad poolväärtusajad ja eritumine). Ala- või ülekaalulistel

patsientidel võib vajalikuks osutuda kehakaalul põhinevate annuste kohandamine. Mahukate

kirurgiliste operatsioonide puhul on eriti oluline asendusravi täpne seire; koagulatsioonianalüüs

(VIII hüübimisfaktori aktiivsus plasmas) on sel puhul asendamatu.

Kui VIII hüübimisfaktori aktiivsuse määramiseks patsiendi vereproovides kasutatakse üheastmelisel

koagulatsioonitestil põhinevat

in vitro

tromboplastiini aega (aPTT), võivad nii aPTT reaktiivi tüüp kui

analüüsimisel kasutatud võrdlusstandard oluliselt mõjutada vereplasma VIII hüübimisfaktori

aktiivsuse määramise tulemusi. Samuti võivad oluliselt erineda aPTT-põhise üheastmelise

koagulatsioonitesti ja Euroopa farmakopöa kromogeensustesti analüüsitulemused. See on eriti oluline

juhul, kui muudetakse laborit ja/või testis kasutatavaid reaktiive.

Annustamine

Asendusravi annused ja kestus olenevad VIII hüübimisfaktori puudulikkuse raskusastmest, verejooksu

lokalisatsioonist ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

Manustatava VIII hüübimisfaktori ühikute arvu väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis on

seotud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kehtiva kontsentraadi standardiga VIII

hüübimisfaktori ravimpreparaatide kohta. VIII hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas väljendatakse

kas protsendina (normaalse inimvereplasma suhtes) või eelistatult rahvusvaheliste ühikutena (vastavalt

rahvusvahelisele standardile vereplasmas leiduva VIII hüübimisfaktori kohta).

Üks VIII hüübimisfaktori aktiivsuse rahvusvaheline ühik (RÜ) võrdub VIII hüübimisfaktori kogusega

ühes milliliitris normaalses inimvereplasmas.

Ravi vastavalt vajadusele

VIII hüübimisfaktori vajaliku annuse arvestus põhineb empiirilisel leiul, et 1 rahvusvaheline ühik

(RÜ) VIII hüübimisfaktorit kehakaalu kg kohta tõstab VIII hüübimisfaktori aktiivsust vereplasmas 2%

normaalsest aktiivsusest või 2 RÜ/dl võrra. Vajalik annus arvutatakse järgmise valemi abil:

Vajalik RÜ arv = kehakaal (kg) × VIII hüübimisfaktori soovitud tõus (%) (RÜ/dl) x 0,5 (RÜ/kg

per RÜ/dl)

VIII hüübimisfaktori eeldatav tõus (% normaalsest) =

2 x manustatav RÜ

kehakaal (kg)

Manustatavat kogust ja manustamissagedust tuleb igal individuaalsel patsiendil kohandada vastavalt

kliinilisele toimele.

Järgnevalt loetletud hemorraagiajuhtude korral ei tohi VIII hüübimisfaktori aktiivsus langeda allapoole

antud aktiivsuse taset vereplasmas (% normaalsest või RÜ/dl). Järgnevat tabelit võib kasutada

annustamise juhendina veritsusepisoodide ja kirurgiliste operatsioonide korral.

Hemorraagia raskus/

Kirurgilise protseduuri tüüp

VIII hüübimisfaktori

vajalik tase (%)

(RÜ/dl)

Annustamise sagedus (tunnid)/

Ravi kestus (päevad)

Hemorraagia

Varajane hemartroos,

lihasveritsus või suu

limaskestade veritsus

20...40

Korrata iga 12 kuni 24 tunni järel.

Vähemalt 1 päev, kuni veritsusepisood

on kaasneva valu järgi otsustades

möödunud või on saabunud

paranemine.

Ulatuslikum hemartroos,

lihasveritsus või hematoom

30...60

Korrata infusiooni iga 12 kuni 24 tunni

järel 3...4 päeva või kauem, kuni valu

ja äge häire on taandunud.

Eluohtlikud verejooksud

60...100

Korrata infusiooni iga 8...24 tunni järel,

kuni oht on möödunud.

Kirurgiline operatsioon

Väiksem kirurgiline toiming,

sh hamba eemaldamine

30...60

Iga 24 tunni järel, vähemalt 1 ööpäev,

kuni on saabunud paranemine.

Suurem kirurgiline toiming

80...100

(enne ja pärast

operatsiooni)

Infusiooni korrata iga 8...24 tunni järel,

kuni haava piisava paranemiseni,

seejärel ravida veel vähemalt 7 päeva

jooksul, et säiliks VIII hüübimisfaktori

aktiivsus 30% kuni 60% (RÜ/dl).

Profülaktika

Raske A-hemofiiliaga patsientidele tuleb pikaajaliseks veritsusvastaseks profülaktikaks manustada

20...40 RÜ VIII hüübimisfaktorit kg kehakaalu kohta 2...3-päevaste intervallidega. Raviskeemi võib

kohandada lähtuvalt ravivastusest.

Mõnel juhul – eriti noorematel patsientidel – võib osutuda vajalikuks lühem manustamisintervall või

suuremad annused.

Lapsed

Annustamine lastele ja noorukitele ning täiskasvanutele on sama, kuid lastel ja noorukitel võivad

osutuda vajalikuks lühem manustamisintervall või suuremad annused. Praegu teadaolevad andmed on

esitatud lõikudes 4.8, 5.1 ja 5.2.

Manustamisviis

Nuwiq on ette nähtud intravenoosseks manustamiseks.

Soovitatav on mitte manustada kiiremini kui 4 ml minutis.

Ravimpreparaadi manustamiseks ettevalmistamise juhiseid vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkus

Sarnaselt kõigi veeni manustatavate valgupreparaatidega võivad tekkida allergilist tüüpi

ülitundlikkusreaktsioonid. Nuwiq sisaldab lisaks VIII hüübimisfaktorile valgulisi jääke, mis pärinevad

valmistamiseks kasutatud inimrakkudest. Patsiente peab nõustama, et ülitundlikkuse sümptomite

tekkides tuleb otsekohe lõpetada ravimi manustamine ja võtta ühendust oma arstiga. Patsiente tuleb

teavitada ülitundlikkusreaktsioonide varajastest tunnustest, k.a lööve, generaliseerunud urtikaaria,

pitsitustunne rindkeres, hingamisraskus, hüpotensioon ja anafülaksia.

Šoki korral on vajalik tavapärane šokiravi.

Inhibiitorid

VIII hüübimfaktori vastaste neutraliseerivate antikehade (inhibiitorid) teke on A-hemofiiliaga isikute

ravimisel teadaolev tüsistus. Need inhibiitorid on tavaliselt VIII hüübimisfaktori prokoaguleeriva

toime vastu suunatud IgG immunoglobuliinid, mille hulka väljendatakse Bethesda ühikutes (BÜ)

vereplasma ühe ml kohta, kasutades modifitseeritud testi. Inhibiitorite tekkerisk on vastavuses haiguse

raskusastme ja VIII hüübimisfaktori toimeajaga. Risk on suurim toime esimese 20 päeva jooksul.

Harva võivad inhibiitorid tekkida pärast esimest 100 ravipäeva.

Täheldatud on inhibiitorite taastekke juhtumeid (madalas tiitris) pärast ühelt VIII hüübimisfaktori

ravimilt üleminekul teisele eelnevalt rohkem kui 100 päeva ravitud patsientidel, kellel on varasemalt

tekkinud inhibiitorid. Seetõttu on soovitatav kõiki patsiente hoolikalt jälgida inhibiitorite tekke suhtes

iga kord, kui ravimit vahetatakse.

Inhibiitorite tekke kliiniline tähtsus sõltub inhibiitori tiitrist. Madalas tiitris inhibiitorid, mis on veres

lühiajaliselt või jäävad püsivalt madalale tiitrile, on ebapiisava kliinilise ravivastuse risk väiksem kui

kõrges tiitris inhibiitoritega.

Üldiselt tuleb kõiki VIII hüübimisfaktori preparaatidega ravitavaid patsiente hoolikalt jälgida

inhibiitorite tekke suhtes asjakohaste kliiniliste vaatluste ja laboratoorsete analüüside abil.

Kui VIII hüübimisfaktori soovitud aktiivsust vereplasmas ei saavutata või kui veritsust ei saa kontrolli

alla asjakohase annusega, tuleb teha uuring VIII hüübimisfaktori inhibiitori olemasolu

kindlakstegemiseks. Inhibiitori kõrge tasemega patsientidel võib VIII hüübimisfaktoriga ravi olla

ebaefektiivne ja tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi. Selliste patsientide ravi peavad juhtima arstid, kellel

on kogemusi hemofiilia ja VIII hüübimisfaktori inhibiitoritega patsientide ravis.

Kardiovaskulaarsed tüsistused

Kardiovaskulaarsete riskiteguritega patsientidel võib asendusravi VIII hüübimisfaktoriga suurendada

kardiovaskulaarsete tüsistuste ohtu.

Kateetriga seotud tüsistused

Tsentraalveeni püsikateetri vajadusel tuleb arvestada tsentraalveeni püsikateetriga seotud tüsistuste, sh

lokaalse infektsiooni, bakterieemia ja kateetrikoha tromboosi tekkeohuga.

On tungivalt soovitatav, et iga kord kui Nuwiq’it manustatakse, dokumenteeritakse ravimi nimi ja

partii number, säilitamaks seost patsiendi ja ravimipartii vahel.

Lapsed

Loetletud hoiatused ja ettevaatusabinõud kehtivad nii täiskasvanutele kui lastele kui ka noorukitele.

Abiained, millega tuleb arvestada (naatriumisisaldus)

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi viaali kohta.

Samas sõltuvalt kehakaalust ja annustamisest võib patsient saada mitu viaali (teavet viaali koostise

kohta vt lõik 2).

Sellega tuleb arvestada, kui patsient järgib kontrollitud soolasisaldusega dieeti.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nuwiq’iga koostoimeid ei ole uuritud.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Nuwiq’i mõju reproduktiivsusele ei ole loomkatsetega uuritud. Arvestades A-hemofiilia

harvaesinevust naistel, puuduvad kogemused VIII hüübimisfaktori kasutamise kohta raseduse ajal ja

imetamisperioodil, mistõttu tohib VIII hüübimisfaktorit manustada raseduse ajal ja imetamisperioodil

ainult kindla näidustuse olemasolul. Andmed fertiilsuse kohta puuduvad.

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Nuwiq ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

VIII hüübimisfaktori ravimpreparaatidega on harva täheldatud ülitundlikkust või allergilisi reaktsioone

(mille hulka võivad kuuluda angioödeem, põletus- ja torkimistunne infusioonikohas, külmavärinad,

kuumahood, peavalu, nõgestõbi, hüpotensioon, letargia, iiveldus, nahalööve, rahutus, tahhükardia,

pigistustunne rindkeres, torkimine, urtikaaria, sh generaliseerinud urtikaaria, oksendamine,

hingamisraskus) ja need võivad mõnel juhul süveneda tõsiseks anafülaksiaks (sh šokk).

A-hemofiiliaga patsientidel, keda ravitakse VIII hüübimisfaktoriga, k.a Nuwiq, võivad tekkida

neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid). Inhibiitorite teke avaldub ebapiisava kliinilise ravivastusena.

Sellisel juhul on soovitatav pöörduda spetsialiseerunud hemofiiliakeskusesse.

Kõrvaltoimete tabel

Nuwiq’iga läbi viidud kliinilistes uuringutes eelnevalt ravitud raske A-hemofiiliaga lastel (2 kuni 11

aastat, n = 58), noorukitel (12 kuni 17 aastat, n = 3) ja täiskasvanud patsientidel (n = 129) teatati

12 kõrvaltoimest (8 täiskasvanutel, 4 lastel) 8 patsiendil (4 täiskasvanul, 4 lapsel).

Tabel 1 allpool vastab MedDRA organsüsteemi klassifikatsioonile (organsüsteemi klassid ja

eelisterminid).

Esinemissagedusi on hinnatud vastavalt järgnevale kokkuleppele: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100

kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000),

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel

. Kliiniliste uuringute käigus esinenud kõrvaltoimete esinemissagedus

MedDRA organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Vere ja lümfisüsteemi häired

Verejooksust tingitud aneemia

VIII hüübimisfaktori

inhibeerimine

Aeg-ajalt*

Aeg-ajalt (PTP)

Väga sage (PUP)

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus

Sage*

Närvisüsteemi

häired

Paresteesia

Peavalu

Pearinglus

Aeg-ajalt*

Aeg-ajalt*

Aeg-ajalt*

Kõrva ja labürindi kahjustused

Vertiigo

Aeg-ajalt*

Seedetrakti häired

Suukuivus

Aeg-ajalt*

Lihaste, luustiku ja sidekoe

kahjustused

Seljavalu

Aeg-ajalt*

Üldised häired ja manustamiskoha

reaktsioonid

Püreksia

Põletik süstekohas

Valu süstekohas

Halb enesetunne

Sage*

Aeg-ajalt*

Aeg-ajalt*

Aeg-ajalt*

Uuringud

Mitteneutraliseerivate

antikehade olemasolu (varem

ravitud patsientidel)

Aeg-ajalt*

Respiratoorsed, rindkere ja

mediastiinumi häired

Düspnoe

Aeg-ajalt*

*Arvestamisel lähtuti kõigil uuringus osalenud 280 patsiendil esinenud kõrvaltoimetest; 190 olid varem ravitud

patsiendid ja 90 varem ravi mittesaanud patsiendid.

Esinemissagedus

põhineb

kõigi

VIII hüübimisfaktori

ravimitega

tehtud

uuringutel,

hõlmasid

raske

A-hemofiiliaga patsiente. PTP =

previously treated patients

varem ravitud patsiendid; PUP =

previously

untreated patients

, varem ravimata patsiendid.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Ühel täiskasvanud patsiendil leiti VIII hüübimisfaktori mitteneutraliseerivad antikehad (vt Tabel 1).

Võetud proovi analüüsiti kesklaboris kaheksas erinevas lahjendusastmes. Tulemus oli positiivne ainult

ühekordses lahjenduses ja antikehade tiiter oli väga madal. Neutraliseerivat toimet, mõõdetuna

modifitseeritud Bethesda meetodil, sellel patsiendil ei leitud. Mõju Nuwiq’i kliinilisele aktiivsusele ja

hüübivuse taastumisele sellel patsiendil puudus.

Lapsed

Kõrvaltoimete esinemissagedus, tüüp ja raskusaste on lastel ja noorukitel ning täiskasvanutel

eeldatavasti samasugune.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9

Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: verejooksu tõkestavad ained; VIII hüübimisfaktor, ATC-kood: B02BD02.

VIII hüübimisfaktori/von Willebrandi faktori kompleks koosneb kahest molekulist (VIII

hüübimisfaktor ja von Willebrandi faktor), millel on erinevad füsioloogilised omadused. Manustamisel

hemofiiliapatsiendile seondub VIII hüübimisfaktor patsiendi vereringes von Willebrandi faktoriga.

Aktiveeritud VIII hüübimisfaktor toimib aktiveeritud IX hüübimisfaktori kofaktorina, kiirendades X

hüübimisfaktori muutmist aktiveeritud X hüübimisfaktoriks. Aktiveeritud X hüübimisfaktor muundab

protrombiini trombiiniks. Trombiin muudab seejärel fibrinogeeni fibriiniks ja verehüüve saab tekkida.

A-hemofiilia on suguliiteline pärilik vere hüübivushäire, tingituna VIII:C hüübimisfaktori puudusest,

mille tulemusel tekivad spontaanselt, juhusliku või kirurgilise trauma tagajärjel profuussed

verejooksud liigestes, lihastes või siseelundites. Asendusravi tõstab VIII hüübimisfaktori taset

vereplasmas, kõrvaldades ajutiselt VIII hüübimisfaktori vaeguse ja veritsuskalduvuse.

Nuwiq’i immunogeensust hinnati kliinilistes uuringutes 190 eelnevalt ravitud raske A-hemofiiliaga

patsiendil (129 täiskasvanut ja 61 last). Ühelgi patsiendil ei tekkinud inhibiitoreid.

12...65-aastased täiskasvanud ja noorukid

Profülaktika

. Kliinilises uuringus 32 raske A-hemofiiliaga täiskasvanud patsiendiga oli Nuwiq’i

mediaanne koguannus profülaktilise ravi korral 468,7 RÜ/kg/kuus.

Verejooksu ravi.

Profülaktilise ravi foonil tekkivate veritsusjuhtude ravi mediaanne annus oli

33,0 RÜ/kg. Teises kliinilises uuringus raviti 22 täiskasvanud patsienti vastavalt vajadusele. Kokku

raviti 986 veritsusjuhtu mediaanse annusega 30,9 RÜ/kg. Üldiselt oli mediaanne vajalik annus

väiksemate veritsuste korral pisut väiksem ja raskemate veritsuste korral kuni kolm korda kõrgem.

Individuaalne profülaktika.

Farmakokineetikal põhinevat individuaalset profülaktikat hinnati 66 raske

A-hemofiiliaga varem ravitud täiskasvanud patsiendil. 1...3-kuulise tavapärase profülaktika

(manustamine üle päeva või kolm korda nädalas) faasi järel viidi 44 patsienti (67%) üle

farmakokineetilisel hinnangul põhinevale manustamisskeemile ning 40 patsienti tegi 6-kuulise

profülaktilise ravi läbi määratud annustamis- ja raviskeemi kohaselt. 34 patsienti (85%) neist said ravi

kaks korda nädalas või harvem; 33 patsiendil (82,5%) ei esinenud ühtegi verejooksu ja 36 patsiendil

(90,0%) ei olnud spontaanseid verejookse. Ühe aasta verejooksude keskmine sagedus ± SD oli

ja keskmine annus ± SD oli ühe süstimiskorra kohta 52,2 ± 12,2 RÜ/kg ja nädalas

99,7 ± 25,6 RÜ/kg.

Meeles peab pidama, et erinevate faktorikontsentraatide ja erinevate kliiniliste uuringute ühe aasta

verejooksude sagedused (

annualized bleeding rate

; ABR) ei ole omavahel võrreldavad.

Lapsed

Andmed saadi 29 eelnevalt ravitud lapse kohta vanuses 2...5 aastat, 31 lapse kohta vanuses 6...12

aastat ja ühe 14-aastase nooruki kohta. Mediaanne annus profülaktilise infusiooni kohta oli

37,8

RÜ/kg. Kahekümnel patsiendil oli mediaanne annus suurem kui 45 RÜ/kg. Nuwiq’i mediaanne

koguannus profülaktilise kasutamise korral oli 521,9 RÜ/kg ühes kuus. Lastel oli veritsuse raviks

vajaminev Nuwiq’i mediaanne annus (43,9 RÜ/kg) suurem kui täiskasvanutel (33,0 RÜ/kg) ning

mõõduka kuni raske veritsuse raviks vajalik mediaanne annus oli suurem kui väikse veritsuse korral

(78,2 RÜ/kg

vs.

41,7 RÜ/kg). Üldiselt oli vajalik mediaanne annus noorematel lastel suurem

(6...12 aastat: 43,9 RÜ/kg; 2...5 aastat: 52,6 RÜ/kg). Neid andmeid kinnitas pikaajaline jälgimine,

mille käigust neist lastest 49 raviti veel ligikaudu 30-kuulise mediaanaja jooksul (vahemik

9,5...52 kuud). Selle aja jooksul ei olnud spontaanseid verejookse 45%-l lastest.

Hetkel on käimas prospektiivne avatud kliiniline uuring, kus osalevad varem ravimata raske

A-hemofiiliaga (< 1% FVIII:C) patsiendid.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Nuwiq’ga läbi viidud uuringute tulemusi laste ühe või mitme

alarühma kohta A-hemofiilia (VIII hüübimisfaktori kaasasündinud puudulikkuse) ravis (teave lastel

kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2

Farmakokineetilised omadused

Täiskasvanud

Tabel 2. Nuwiq’i farmakokineetilised näitajad (annus: 50 RÜ/kg) eelnevalt ravitud raske

A-hemofiiliaga patsientidel (vanuses 18...65) (n = 20)

Farmakokineetiline näitaja

Kromogeenne uuring

Keskmine ± SD

Mediaan (vahemik)

AUC (h*RÜ/ml)

22,6 ± 8,0

22,3 (8,4…38,1)

14,7 ± 10,4

12,5 (5,4...55,6)

IVR (%/RÜ/kg)

2,5 ± 0,4

2,5 (1,7...3,2)

Kliirens (ml/h/kg)

3,0 ± 1,2

2,7 (1,5…6,4)

AUC= kontsentratsioonikõveraalune pindala (FVIII:C), T

= lõplik poolväärtusaeg,

IVR= hüübivuse taastumise määr

in vivo

incremental in vivo recovery

), CL= kliirens,

SD=standardhälve

Tabel 3. Nuwiq’i farmakokineetilised näitajad (annus: 50 RÜ/kg) eelnevalt ravitud raske

A-hemofiiliaga lastel vanuses 6...12 aastat (n = 12)

Farmakokineetiline näitaja

Kromogeenne uuring

Keskmine ± SD

Mediaan (vahemik)

AUC (h*RÜ/ml)

13,2 ± 3,4

12,8 (7,8...19,1)

10,0 ± 1,9

9,9 (7,6...14,1)

IVR (%/RÜ/kg)

1,9 ± 0,4

1,9 (1,2...2,6)

Kliirens (ml/h/kg)

4,3 ± 1,2

4,2 (2,8...6,9)

AUC= kontsentratsioonikõvera alune pindala (FVIII:C), T

=lõplik poolväärtusaeg, IVR= hüübivuse

taastumise määr

in vivo

incremental in vivo recovery

), CL=kliirens, SD=standardhälve

Tabel 4. Nuwiq’i farmakokineetilised näitajad (annus: 50 RÜ/kg) eelnevalt ravitud raske

A-hemofiiliaga lastel vanuses 2...5 aastat (n = 13)

Farmakokineetiline näitaja

Kromogeenne uuring

Keskmine ± SD

Mediaan (vahemik)

AUC (h*RÜ/ml)

11,7 ± 5,3

10,5 (4,9...23,8)

9,5 ± 3,3

8,2 (4,3...17,3)

IVR (%/RÜ/kg)

1,9 ± 0,3

1,8 (1,5...2,4)

Kliirens (ml/h/kg)

5,4 ± 2,4

5,1 ( 2,3...10,9)

AUC= kontsentratsioonikõvera alune pindala (FVIII:C), T

=lõplik poolväärtusaeg,

IVR= hüübivuse taastumise määr

in vivo

incremental in vivo recovery

), CL= kliirens,

SD=standardhälve

Lapsed

Kirjanduse andmetel on lastel hüübivuse taastumine aeglasem, poolväärtusaeg lühem ja kliirens kiirem

kui täiskasvanutel, mis võib osaliselt olla tingitud vereplasma suuremast mahust kehakaalu

kilogrammi kohta noorematel patsientidel.

Alarühmad kehakaalu alusel

Tabel 5. Nuwiq’i farmakokineetilised näitajad alarühmades kehakaalu alusel (annus: 50

RÜ/kg), eelnevalt ravitud raske A-hemofiiliaga patsientidel (vanuses 18...65; n = 20)

Farmakokineetiline

näitaja

Kõik

(n=20)

Normaalne

kehakaal

(n=14)

Rasvumiseelne

kehakaal

(n=4)

Rasvumine

(n=2)

Kromogeenne uuring; keskmine ± SD

AUC (h*RÜ/ml)

22,6 ± 8,0

20,4 ± 6,9

24,9 ± 8,9

33,5 ± 6,5

14,7 ± 10,4

14,7 ± 12,1

13,4 ± 5,9

17,2 ± 4,8

Farmakokineetiline

näitaja

Kõik

(n=20)

Normaalne

kehakaal

(n=14)

Rasvumiseelne

kehakaal

(n=4)

Rasvumine

(n=2)

Kromogeenne uuring; keskmine ± SD

IVR (%/RÜ/kg)

2,5 ± 0,4

2,4 ± 0,4

2,7 ± 0,4

2,8 ± 0,3

CL (ml/h/kg)

3,0 ± 1,2

3,2 ± 1,3

2,6 ± 1,0

1,8 ± 0,4

Kromogeenne uuring; mediaan (vahemik)

AUC (h*RÜ/ml)

22,3 (8,4 ...38,1)

21,2 (8,4 ...32,6)

23,3 (17,4 ...35,5)

33,5 (28,9 ...38,1)

12,5 (5,4 ...55,6)

12,3 (5,4 ...55,6)

11,2 (9,3 ...22,0)

17,2 (13,8 ...20,6)

IVR (%/RÜ/kg)

2,5 (1,7 ...3,2)

2,4 (1,7 ...3,1)

2,8 (2,3 ...3,2)

2,8 (2,6 ...3,0)

CL (ml/h/kg)

2,7 (1,5 ...6,4)

2,8 (1,7 ...6,4)

2,5 (1,6 ...3,7)

1,8 (1,5 ...2,0)

Normaalne kehakaal: KMI 18,5...25 kg/m

, Rasvumiseelne ülekaal: KMI 25...30 kg/m

, Rasvumine:

KMI > 30 kg/m

; SD=standardhälve

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistes katsetes kasutati Nuwiq’it verejooksude efektiivseks ja ohutuks peatamiseks

hemofiiliaga koertel. Toksilisuse katsetes talusid katseloomad (rotid ja

cynomolgus

-ahvid) paikset

manustamist ja süsteemset toimet hästi.

Nuwiq'iga läbi ei ole viidud spetsiifilisi pikaajalise korduvmanustamise uuringuid, nt

reproduktsioonitoksilisuse, korduvtoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringuid, tulenevalt

immuunreaktsioonist võõrvalgule teistel imetajaliikidel peale inimese.

Nuwiq’i mutageenset toimet ei ole uuritud.

Ex vivo

uuringud, kasutades kaubanduslikku komplekti T-rakkude reaktsiooni mõõtmiseks võõrvalgu

suhtes, viitasid madalale immunogeensusohule.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Pulber

Sahharoos

Naatriumkloriid

Kaltsiumkloriiddihüdraat

Arginiinvesinikkloriid

Naatriumtsitraatdihüdraat

Poloksameer 188

Lahusti

Süstevesi

6.2

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kasutada tohib ainult kaasasolevat süstekomplekti, sest ravi võib ebaõnnestuda inimese VIII

hüübimisfaktori adsorptsiooni tõttu mõne süstevahendi sisepinnale.

6.3

Kõlblikkusaeg

Avamata viaal

2 aastat

Ravimi kõlblikkusaja kestel võib seda ühe perioodi vältel, mis ei ületa 1 kuu, hoida toatemperatuuril

(kuni 25 °C). Kui ravim on külmkapist välja võetud, ei tohi seda enam külmkappi tagasi panna. Palun

märkige toatemperatuuril säilitamise algus ravimi välispakendile.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist

Lahustatud ravimi keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul säilitamisel

toatemperatuuril.

Mikrobioloogilise saastumise vältimiseks tuleb ravim pärast manustamiseks ettevalmistamist kohe ära

kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel.

Hoidke manustamisvalmis lahust toatemperatuuril. Mitte hoida külmkapis pärast lahustamist.

6.4

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ravimi säilitamist toatemperatuuril ja säilitamistingimusi pärast manustamiskõlblikuks muutmist vt

lõik 6.3.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

Iga pakend sisaldab:

1 pulbriviaal, mis sisaldab 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 või 4000 RÜ alfasimoktokogi

I tüüpi klaasist viaalis, suletud brombotüülist punnkorgiga ja kaetud alumiiniumist ärarebitava

kattega

Lahusti: 1 borosilikaadist süstel, mis sisaldab 2,5 ml süstevett.

Lahustamiseks 1 steriilne viaaliadapter, 1 libliknõel ja 2 alkoholiga niisutatud puhastuslappi

6.6

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Pulbrit tohib lahustada ainult kaasasoleva lahusti (2,5 ml süstevesi) ja süstekomplekti abil. Viaali tuleb

õrnalt keerutada, kuni kogu pulber on lahustunud. Pärast lahustamist tuleb lahus tõmmata süstlasse.

Lahustatud ravimpreparaati tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida tahkete osakeste ning

lahuse värvuse osas. Lahustatud ravimpreparaat on selge, värvitu lahus, ilma tahkete osakesteta ja selle

pH on 6,5...7,5. Ärge kasutage hägusat või sadet sisaldavat lahust.

Juhised lahuse valmistamiseks ja manustamiseks

Laske lahustisüstlal (süstevesi) ja pulbril avamata viaalis soojeneda toatemperatuurini. Võite

hoida süstalt ja viaali peos, kuni nad on saavutanud kehatemperatuuri. Ärge kasutage viaali ja

eeltäidetud süstla soojendamiseks muid mooduseid. Seda temperatuuri tuleb lahustamise ajal

säilitada.

Eemaldage pulbriviaalilt plastikust ärarebitav kate, et paljastada kummikorgi keskosa. Ärge

eemaldage halli kummikorki või viaali ülaosa ümbritsevat metallrõngast.

Pühkige viaali ülaosa alkoholilapiga. Laske alkoholil kuivada.

Eemaldage viaaliadapteri pakendilt kaitsepaber. Ärge võtke adapterit pakendist välja.

Asetage pulbriviaal siledale pinnale ja hoidke seda kinni. Võtke adapteri pakend ja asetage

viaaliadapter pulbriviaali kummikorgi keskosale. Suruge adapteri pakendit tugevalt alla, kuni

adapteri teravik läbistab kummikorgi. Sellega kinnitub adapter viaalile.

Eemaldage süstla pakendilt kaitsepaber. Hoidke kolvivarda otsast kinni ja vältige kokkupuudet

vardaga. Ühendage kolvivarda keermega ots lahustisüstla kolviga. Keerake kolvivarrast

päripäeva, kuni tunnete takistust.

Murdke lahustisüstla otsas olevalt perforatsioonijoonelt ära ühekordselt eemaldatav plastotsik.

Ärge puudutage otsiku sisemust või süstla otsa. Kui lahust ei kasutata otsekohe, sulgege

täidetud süstal hoiustamiseks rikkumiskindla plastotsakuga

Eemaldage ja hävitage adapteri pakend.

Kinnitage lahustisüstal päripäeva keerates kindlalt viaaliadapterile, kuni tunnete takistust.

Süstige kogu lahusti aeglaselt pulbriviaali, vajutades kolvivarrast alla.

Lahustage pulber süstalt eemaldamata, viaali õrnalt liigutades või mõned korrad ringikujuliselt

keerutades. Ärge loksutage. Oodake, kuni pulber on täielikult lahustunud.

Enne manustamist kontrollige valmislahust visuaalselt tahkete osade suhtes. Lahus peab olema

selge ja värvitu ning praktiliselt nähtavate osakeste vaba. Ärge kasutage hägusat või sadet

sisaldavat lahust.

Keerake süstlaga ühendatud viaal põhjaga ülespidi ja tõmmake ettevaatlikult valmislahus

süstlasse. Veenduge, et süstlasse on tõmmatud kogu viaalis olev lahus.

Eemaldage täidetud süstal vastupäeva keerates viaaliadapteri küljest ja hävitage tühi viaal.

Lahus on nüüd valmis koheseks manustamiseks. Mitte hoida külmkapis.

Puhastage valitud süstekoht ühe kaasasoleva alkoholilapiga.

Ühendage infusioonikomplekt süstlaga.

Sisestage infusioonikomplekti nõel valitud veeni. Kui kasutasite veeni paremaks leidmiseks

žgutti, tuleb žgutt enne lahuse süstimist eemaldada.

Veri ei tohi sattuda süstlasse verehüübe tekkimise ohu tõttu.

Süstige lahus aeglaselt veeni, mitte kiiremini kui 4 ml minutis.

Kui kasutate ühe manustamiskorra ajal rohkem kui ühe viaalitäie pulbrit, võite kasutada sama

süstlanõela uuesti. Viaaliadapter ja süstal on ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

Rootsi

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/936/001

EU/1/14/936/002

EU/1/14/936/003

EU/1/14/936/004

EU/1/14/936/005

EU/1/14/936/006

EU/1/14/936/007

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22. juuli 2014

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26. aprill 2019

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653987/2017

EMEA/H/C/002813

Kokkuvõte üldsusele

Nuwiq

alfasimoktokog

See on ravimi Nuwiq Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet

hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes

ei anta Nuwiqi kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Nuwiqi kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või

apteekri poole.

Mis on Nuwiq ja milleks seda kasutatakse?

Nuwiq on ravim, mida kasutatakse A-hemofiiliaga (VIII hüübimisfaktori vaeguse põhjustatud

kaasasündinud hüübimishäire) patsientide verejooksude raviks ja profülaktikaks. Nuwiq sisaldab

toimeainena alfasimoktokogi (inimese VIII hüübimisfaktor).

Kuidas Nuwiqit kasutatakse?

Nuwiq on retseptiravim. Ravi peab alustama hemofiilia ravis kogenud arsti järelevalve all.

Nuwiqit turustatakse veenisüstelahuse pulbri ja lahustina. Annus ja manustamissagedus sõltuvad

sellest, kas Nuwiqit kasutatakse verejooksu raviks või profülaktikaks, hemofiilia raskusastmest,

verejooksu ulatusest ja asukohast ning patsiendi seisundist ja kehamassist. Nuwiq on ette nähtud

lühiajaliseks või pikaajaliseks kasutamiseks.

Patsiendid või nende hooldajad tohivad manustada Nuwiqit kodus ise, kui on saanud asjakohase

väljaõppe. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Nuwiq toimib?

Nuwiqi toimeaine alfasimoktokog (inimese VIII hüübimisfaktor) on vere hüübimist soodustav valk. A-

hemofiiliaga patsientidel puudub VIII faktor, mis põhjustab hüübimishäireid, näiteks liigeste, lihaste ja

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 2/3

siseelundite verejookse. Nuwiqit kasutatakse VIII hüübimisfaktori vaeguse korrigeerimiseks,

asendades puuduva VIII hüübimisfaktori, millega saab hüübimishäireid ajutiselt leevendada.

Alfaoktokogi valmistatakse rekombinant-DNA-tehnika abil: seda toodavad rakud, millesse on lisatud

alfaoktokogi teket võimaldav geen (DNA).

Milles seisneb uuringute põhjal Nuwiqi kasulikkus?

Nuwiqi efektiivsus veritsusepisoodide ennetamisel ja ravis on tõendatud kolmes põhiuuringus, milles

osales 113 A-hemofiiliaga patsienti.

Esimeses uuringus osales 22 vähemalt 12-aastast patsienti, kellele manustati Nuwiqit

veritsusepisoodide raviks või verejooksude ennetamiseks operatsiooni ajal. Kokku esines uuringu

jooksul 986 veritsusepisoodi, millest enamik peatusid ühe Nuwiqi süstega. Efektiivsuse põhinäitaja oli

patsientide hinnang ravi mõjule. 94% veritsusepisoodide korral hinnati ravi Nuwiqiga suurepäraseks

või heaks. Uuringu ajal toimunud kahel operatsioonil hinnati Nuwiqi efektiivsus veritsusepisoodide

ennetamisel suurepäraseks.

Teises uuringus osales 32 vähemalt 12-aastast patsienti, kellele manustati Nuwiqit verejooksude

profülaktikaks ja raviks või verejooksude ennetamiseks operatsiooni ajal. Kui Nuwiqit kasutati

verejooksu ennetamiseks, täheldati patsientidel keskmiselt 0,19 verejooksu kuus. Veritsusepisoodide

ravis hinnati Nuwiqi efektiivsus raskete verejooksude korral suurepäraseks või heaks ja enamik

verejookse peatus pärast Nuwiqi ühte või mitut süstet. Uuringu ajal toimunud viiel operatsioonil hinnati

Nuwiqi efektiivsus neljal operatsioonil veritsusepisoodide ennetamisel suurepäraseks ja ühel

keskmiseks.

Kolmandas uuringus osales 59 last vanuses 2–12 aastat. Nuwiqi kasutamisel verejooksu ennetamiseks

täheldati lastel keskmiselt 0,34 verejooksu kuus. Veritsusepisoodide ravis peatus verejooks 81%-l

juhtudest ühe või kahe Nuwiqi süste järel.

Mis riskid Nuwiqiga kaasnevad?

VIII hüübimisfaktorit sisaldavate ravimitega on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone, mis võivad mõnel

juhul muutuda raskeks.

Mõnel VIII hüübimisfaktorit sisaldavaid ravimeid kasutaval patsiendil võivad tekkida

VIII hüübimisfaktori vastased inhibiitorid (antikehad), mis peatavad ravimi toime, nii et see enam ei

peata verejookse. Sellisel juhul tuleb pöörduda hemofiilia erikeskusesse.

Nuwiqi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Nuwiq heaks kiideti?

Amet otsustas, et Nuwiqi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi

kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Amet järeldas, et on tõendatud Nuwiqi efektiivsus A-

hemofiiliaga patsientide veritsusepisoodide ennetamisel ja ravis ning et ohutusprofiil on vastuvõetav.

Mis meetmed võetakse, et tagada Nuwiqi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Nuwiqi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 3/3

Muu teave Nuwiqi kohta

Euroopa Komisjon andis Nuwiqi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 24. juulil 2014.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Nuwiqi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Nuwiqiga toimuva ravi

kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa)

või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2017.

Aðrar vörur

search_alerts

share_this_information