Nicotinell Tropical Fruit

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Nicotinell Tropical Fruit Lyfjatyggigúmmí 2 mg
 • Skammtar:
 • 2 mg
 • Lyfjaform:
 • Lyfjatyggigúmmí
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Nicotinell Tropical Fruit Lyfjatyggigúmmí 2 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 72907475-4208-e011-9134-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Nicotinell Tropical Fruit 2 mg lyfjatyggigúmmí

Nicotinell Tropical Fruit 4 mg lyfjatyggigúmmí

Nikótín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Þetta lyf er fáanlegt án lyfseðils. Engu að síður er nauðsynlegt að nota Nicotinell Tropical Fruit á

réttan hátt til að ná sem bestum árangri.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lyfjafræðingur hefur

mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Nicotinell Tropical Fruit og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Nicotinell Tropical Fruit

Hvernig nota á Nicotinell Tropical Fruit

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Nicotinell Tropical Fruit

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Nicotinell Tropical Fruit og við hverju það er notað

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí tilheyrir flokki lyfja sem notaður er sem hjálpartæki þegar

reykingum er hætt.

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí inniheldur nikótín. Þegar þú tyggur Nicotinell Tropical Fruit

lyfjatyggigúmmí losnar nikótínið hægt og frásogast í gegnum slímhúðina í munninum. Nicotinell

Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá

einstaklingum sem eru háðir nikótíni. Þannig getur það:

- Auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða

- Auðveldað reykingafólki, sem ekki getur eða er tregt til að hætta að reykja, að draga úr reykingum.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá

lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Nicotinell Tropical Fruit

Ekki má nota Nicotinell Tropical Fruit

ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú reykir ekki.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Nicotinell Tropical Fruit er notað ef þú:

hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp

ert með hjartasjúkdóma

ert með of háan blóðþrýsting

ert með sykursýki

ert með ofvirkan skjaldkirtil

ert með ofvirkar nýrnahettur

ert með skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi

ert með magasár.

Ekki er víst að þú megir nota Nicotinell Tropical Fruit ef þú ert með einhverja ofangreinda sjúkdóma.

Einstaklingar sem eiga við vandamál í liðamótum kjálkabeins að stríða eða eru með gervitennur geta

átt í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí.

Þeim er því ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja.

Þú mátt ekki reykja samhliða notkun Nicotinell Tropical Fruit þar sem þú getur fengið það mikið magn

af nikótíni í líkamann að þú verður veik/-ur.

Börn og unglingar

Venjulegur skammtur fyrir fullorðna getur valdið alvarlegri eitrun eða verið banvænn hjá ungum

börnum. Þess vegna er mikilvægt að geyma Nicotinell Tropical Fruit þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Notkun annarra lyfja samhliða Nicotinell Tropical Fruit

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Engar upplýsingar liggja fyrir um verkun Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmís þegar það er

notað samhliða öðrum lyfjum. En verkun sumra lyfja getur breyst ef þú hættir að reykja.

Það á einkum við ef þú notar lyf sem innihalda:

teófýllín (lyf notað til að meðhöndla astma)

takrín (lyf notað til að meðhöndla Alzheimers sjúkdóm)

olanzapín og clozapín (lyf notuð til að meðhöndla geðklofa)

Notkun Nicotinell Tropical Fruit með mat eða drykk

Þú skalt forðast að drekka súra drykki, eins og t.d. kaffi og svaladrykki, allt að 15 mínútum fyrir

notkun lyfjatyggigúmmísins, þar sem þessir drykkir geta dregið úr upptöku nikótíns úr munni.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Nikótín getur haft áhrif á fóstrið. Ef þú ert barnshafandi máttu einungis nota Nicotinell Tropical Fruit í

samráði við lækninn.

Nikótín berst yfir í brjóstamjólk og getur hugsanlega skaðað barn sem er á brjósti. Ef þú ert með barn á

brjósti máttu einungis nota Nicotinell Tropical Fruit í samráði við lækninn.

Akstur og notkun véla

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Þú skalt þó hafa í huga að reykbindindi getur valdið atferlisbreytingum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí inniheldur sorbitól,

bútýlhýdroxýtólúen og natríum

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí inniheldur sorbitól. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest

skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

Hvert tyggigúmmí inniheldur 0,1 g af sorbitóli sem að þýðir að hvert stykki gefur 0,02 g frúktósa.

Fjöldi hitaeininga í hverju 2 mg lyfjatyggigúmmíi er 1,0 kkal og í 4 mg lyfjatyggigúmmíi 0,9 kkal.

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí inniheldur bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið

staðbundinni ertingu í munnslímhúð.

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí inniheldur 11 mg af natríum í hverju tyggigúmmíi. Þetta

þarf að hafa í huga hjá sjúklingum sem eru á saltsnauðu fæði.

3.

Hvernig nota á Nicotinell Tropical Fruit

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum.

Ráðlagður sólarhringsskammtur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum. Þú skalt nota Nicotinell

Tropical Fruit 4 mg lyfjatyggigúmmí ef

Þú ert reykingamanneskja með mikla nikótínþörf

Ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís

Annars skaltu nota Nicotinell Tropical Fruit 2 mg.

Eftirfarandi tafla getur hjálpað þér að finna viðeigandi meðferð fyrir þig:

Lítil eða miðlungi mikil

ávanabinding

Miðlungi mikil eða mikil

ávanabinding

Mikil eða mjög mikil

ávanabinding

Færri en 20

sígarettur/sólarhring

20-30 sígarettur/sólarhring

Fleiri en 30 sígarettur/sólarhring

Æskilegt er að nota lægri

styrkleikann

(2 mg lyfjatyggigúmmí)

Nota má lægri styrkleikann

(2 mg lyfjatyggigúmmí)

eða hærri styrkleikann

(4 mg lyfjatyggigúmmí)

eftir einkennum sjúklinga og vali

Æskilegt er að nota hærri

styrkleikann

(4 mg lyfjatyggigúmmí)

Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni

skammt (2 mg lyfjatyggigúmmí) í staðinn.

Mikilvægt er að tyggja lyfjatyggigúmmíið rétt til að forðast óþægindi (t.d. hiksta eða brjóstsviða)

Tuggutækni

Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð

Látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds

Tyggið aftur þegar bragðið dofnar

Endurtakið í u.þ.b. 30 mínútur.

Tyggigúmmíinu má ekki kyngja.

Nota á lágskammta nikótínlyf

Nota á háskammta nikótínlyf

Fullorðnir eldri en 18 ára

Notaðu tyggigúmmíið þegar þú finnur fyrir reykingaþörf. Í upphafi meðferðar skaltu venjulega nota

eitt tyggigúmmí á 1-2 klst. fresti. Í flestum tilfellum nægir að nota 8-12 tyggigúmmí á sólarhring, óháð

hvaða styrkleika þú notar. Þú mátt ekki nota fleiri en 25 Nicotinell Tropical Fruit 2 mg

lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 Nicotinell Tropical Fruit 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring.

Þegar hætta á reykingum

Það er einstaklingsbundið hversu lengi meðferðin varir. Í flestum tilfellum varir meðferðin í minnst

3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga úr fjölda nikótíntyggigúmmía smám saman. Meðferð skal hætt

þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring.

Ekki er mælt með notkun lyfjatyggigúmmís lengur en í 12 mánuði. Sumt reykingafólk gæti þó þurft

lengri meðferð til þess að forðast að byrja aftur að reykja

Ráðgjöf og stuðningur getur auðveldað fólki að hætta að reykja.

Þegar dregið er úr reykingum

Nicotinell Tropical Fruit er notað milli reykinga til að lengja reyklaus tímabil og þannig draga úr

reykingum eins og mögulegt er. Ef þú hefur ekki dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur

skaltu leita faglegrar ráðgjafar. Hætta skal reykingum um leið og reykingamanneskjan er reiðubúin til

þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að

hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð.

Ráðgjöf og stuðningur getur auðveldað fólki að hætta að reykja.

Notkun handa börnum og unglingum

Nicotinell er ekki ætlað börnum og unglingum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið, skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða Eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafðu pakkninguna meðferðis.

Ef þú notar of mörg lyfjatyggigúmmí getur þú fengið sömu einkenni og af of miklum reykingum.

Einkenni ofskömmtunar eru: vanlíðan, svitamyndun, aukin munnvatnsmyndun, sviðatilfinning í koki,

ógleði, uppköst, niðurgangur, kviðverkir, truflanir á heyrn og sjón, höfuðverkur, hjartsláttarónot,

óreglulegur hjartsláttur og andnauð.

Ef grunur leikur á eitrun hjá barni skal hafa strax samband við lækni. Jafnvel lítið magn af nikótíni er

hættulegt börnum og getur valdið alvarlegum einkennum eða dauða.

Ef gleymist að nota Nicotinell Tropical Fruit

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Haltu áfram með venjulegan skammt.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanir sem þú gætir fundið fyrir fyrstu dagana eru sundl, höfuðverkur og svefntruflanir.

Þessi einkenni kunna að vera fráhvarfseinkenni í tengslum við það að reykingum er hætt og vegna of

lítils nikótíns.

Hættu notkun Nicotinell Tropical Fruit og hafðu strax samband við lækni ef þú færð einhver

eftirfarandi einkenna alvarlegs bráðaofnæmis (ofnæmisbjúgur eða bráðaofnæmisviðbrögð)

Þroti í andliti, tungu eða hálsi, kyngingarerfiðleikar, ofsakláði og öndunarerfiðleikar. Þessar

aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá 1 af hverjum 1.000 meðhöndluðum).

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fram:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 meðhöndluðum):

Sundl, höfuðverkur og svefntruflanir.

Hiksti, magaóþægindi, ógleði, uppköst, aukin munnvatnsmyndun, bólga í slímhúð í munni.

Eymsli í munni, hálsi og kjálkum geta komið fram, einkum ef þú tyggur lyfjatyggigúmmíið of

hratt. Slík einkenni hverfa yfirleitt ef tuggið er hægar.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 meðhöndluðum):

Hjartsláttarónot.

Húðútbrot og ofsakláði.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 meðhöndluðum):

Óreglulegur hjartsláttur

Ofnæmisviðbrögð

Sár í munni geta tengst því að reykingum er hætt en tengjast ekki endilega meðferðinni.

Lyfjatyggigúmmíið getur fest við gervitennur og í mjög sjaldgæfum tilfellum skemmt þær.

Tilkynning aukaverkana

Látið lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst

á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem

gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til

við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Nicotinell Tropical Fruit

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota Nicotinell Tropical Fruit eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á

eftir Fyrnist/EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Nicotinell Tropical Fruit inniheldur:

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí er fáanlegt í tveimur styrkleikum.

Virka innihaldsefnið

er nikótín.

Hvert Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí inniheldur annaðhvort 2 mg eða 4 mg af nikótíni (sem

10 mg eða 20 mg nikótín polacrilin (1:4)).

Önnur innihaldsefni:

Tyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen (E321)), xylitól, kalsíumkarbónat (E170),

sorbitól (E420), mannitól (E421), vatnsfrítt natríumkarbónat, natríumhýdrógenkarbónat, náttúrulegt

myntubragðefni, polacrillin, glýseról (E422), súkralósa, levómentól, mangó, gelatín, títantvíoxíð

(E171), acesulfam-kalíum (E950) , karnaubavax, talkúm.

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí er sykurlaust.

Lýsing á útliti Nicotinell Tropical Fruit og pakkningastærðir

Nicotinell Tropical Fruit lyfjatyggigúmmí er beinhvítt, aflangt og rétthyrnt.

Þynnupakkningarnar eru fáanlegar í eftirtöldum pakkningastærðum: 12, 24, 48, 84, 96 og 204 stykki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

DK-2605 Brøndby

Danmörk

Framleiðandi

FAMAR S.A., 48

km National Road Athens-Lamia, 19011, Avlonas, Attiki, Grikkland.

Umboð á Íslandi

Artasan ehf

Suðurhrauni 12a

210 Garðabæ.

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

DE

Nicotinell Kaugummi Tropenfrucht 2 mg and 4 mg

DK

Nicotinell Tropical Fruit medicinsk tyggegummi 2 mg and 4 mg

FI

Nicotinell Tropical Fruit 2 mg and 4 mg lääkepurukumi

FR

Nicotinell Fruit Exotique

IE

Nicotinell Tropical Fruit 2mg and 4 mg Medicated Chewing

IS

Nicotinell Tropical Fruit 2 mg and 4 mg lyfjatyggigúmmí

NO

Nicotinell 2 mg and 4 mg medisinsk tyggegummi Tropisk frukt

SE

Nicotinell Tropisk frukt 2 mg and 4 mg

UK

Nicotinell Tropical Fruit 2mg and 4 mg Medicated Chewing

Gum.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í febrúar 2016.