Nicorette Invisi

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Nicorette Invisi Forðaplástur 10 mg/ 16 klst.
 • Skammtar:
 • 10 mg/ 16 klst.
 • Lyfjaform:
 • Forðaplástur
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Nicorette Invisi Forðaplástur 10 mg/16 klst.
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 6c5f1a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Nicorette

®

Invisi 10 mg/16 klst. forðaplástrar

Nicorette

®

Invisi 15 mg/16 klst. forðaplástrar

Nicorette

®

Invisi 25 mg/16 klst. forðaplástrar

Nikótín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota Nicorette Invisi nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn,

lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingurinn hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Nicorette Invisi forðaplástra og við hverju þeir eru notaðir

Áður en byrjað er að nota Nicorette Invisi forðaplástra

Hvernig nota á Nicorette Invisi forðaplástra

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Nicorette Invisi forðaplástra

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Nicorette Invisi forðaplástra og við hverju þeir eru notaðir

Nicorette er notað sem hjálpartæki til að hætta að reykja. Það dregur úr nikótínþörf og

fráhvarfseinkennum. Úr Nicorette færðu það nikótín, sem þú færð venjulega úr tóbakinu.

Reykingarþörf minnkar við notkun Nicorette Invisi forðaplástra, þar sem nikótín losnar úr

forðaplástrunum meðan þeir eru á húðinni.

Þú getur notað Nicorette ef þú vilt:

hætta að reykja

tímabundið hætta að reykja

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki. Verið getur að læknirinn hafi ávísað

lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja

fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Nicorette Invisi forðaplástra

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins.

Ekki má nota Nicorette Invisi forðaplástra:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfæðingnum áður en Nicorette Invisi er notað.

Ráðfærðu þig við lækni ef

þú hefur nýlega fengið hjartáfall, hefur óstöðugan eða versnandi verk fyrir brjósti, alvarlegar

hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan háþrýsting eða hefur nýlega fengið heilablóðfall

(heilablæðingu eða blóðtappa). Í þessum tilfellum skaltu hætta að reykja án lyfjameðferðar en

hætta að reykja með ráðgjöf. Ef það tekst ekki skaltu ráðfæra þig við lækni.

þú ert með alvarlega háan blóðþrýsting, stöðuga hjartaöng eða skerta hjartastarfsemi.

þú ert með æðakölkun í heila, hefur fengið heilablæðingu eða blóðtappa í heila.

þú ert með teppusjúkdóm í slagæðum útlima.

þú hefur nýlega farið í kransæðahjáveituaðgerð, belgvíkkun á kransæðum eða annars konar

hjartaaðgerð.

þú ert með sykursýki. Þú getur þurft minni insúlínskammta eða færri töflur við sykursýki þegar

reykingum er hætt. Mundu að mæla blóðsykur til að forðast óþægindi af blóðsykurssveiflum.

þú ert með of hröð efnaskipti sem ekki eru meðhöndluð.

þú ert með æxli í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli).

þú ert með skerta lifrarstarfsemi.

þú ert með alvarlega skerta nýrnastarfsemi.

Þú ert með magasár eða skeifugarnarsár.

Þú ert með exem eða bólgu í húð. Hætta skal meðferð ef fram koma alvarleg eða langvarandi

viðbrögð á þeim stað sem plásturinn er (t.d. mikill roði, kláði, útbrot eða bólga), eða útbreidd

húðviðbrögð (t.d. ofsakláði eða útbrot).

Athugið að

nikótínskammtar, sem fullorðið reykingarfólk þolir, geta valdið banvænni eitrun hjá ungum

börnum. Notaðir plástrar geta innihaldið það mikið nikótín að þeir geta verið hættulegir ungum

börnum. Geymið plástrana þar sem börn hvorki ná til né sjá og fargið þeim þar sem börn ná ekki

til.

Nicorette Invisi forðaplástrar geta ert húðina og þú getur fengið ofnæmi.

Þvoðu hendurnar með vatni eftir að þú hefur skipt um plástur.

Ekki skal nota sápu þar sem sápa getur aukið upptöku nikótíns.

Þú skalt forðast snertingu við augu og nef.

Ef þú færð mikil húðviðbrögð við notkun Nicorette Invisi forðaplásturs getur þú einnig

fengið mikil húðviðbrögð við notkun annarra lyfja sem innihalda nikótín, og einnig

sígaretta.

þú getur haft þörf fyrir að nota Nicorette umfram ráðlagðan meðferðartíma. Hugsanleg áhætta

við langtímanotkun Nicorette er mun minni en hættan sem fylgir því að byrja aftur að reykja.

Nicorette inniheldur eingöngu nikótín.

fjarlægja skal Nicorette Invisi forðaplástur áður en segulómmyndun (MRI) er framkvæmd til að

koma í veg fyrir hættu á bruna.

Börn og unglingar

Börn yngri en 15 ára eiga ekki að nota Nicorette Invisi.

Athugið að nikótínskammtar, sem fullorðið reykingarfólk þolir, geta valdið banvænni eitrun hjá

ungum börnum.

Notkun annarra lyfja samhliða Nicorette Invisi

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð. Þetta

á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils, keypt í útlöndum, náttúrulyf sem og vítamín og

steinefni í stórum skömmtum.

Segðu lækninum frá því ef þú notar lyf við:

astma og langvinnri lungnateppu (reykingalungu) (t.d. teofyllín).

geðklofa eða öðrum geðsjúkdómum (t.d. clozapín og olanzapín).

parkinsonsveiki eða fótaóeirð (t.d. ropiníról)

óreglulegum hjartslætti (t.d. flecainíd).

þunglyndi (t.d. imipramín, clomipramín, fluvoxamín).

Hafðu samband við lækni þar sem nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Þú skalt hætta að reykja ef þú verður þunguð þar sem

áframhaldandi reykingar geta skaðað fóstrið og nýburann alvarlega.

Meðganga:

Ef þú ert þunguð máttu aðeins nota Nicorette í samráði við lækni eða heilbrigðisstarfsfólk.

Ef þú reykir og verður þunguð skaltu hætta reykingum án þess að nota uppbótarmeðferð með

nikótínlyfjum. Ef þú getur ekki hætt reykingum án þess að nota uppbótarmeðferð með nikótínlyfjum

er minni áhætta að nota uppbótarmeðferð með nikótínlyfjum en að halda áfram reykingum.

Við notkun annarra lyfjaforma Nicorette berst minna nikótín út í blóðið en við notkun forðaplástranna.

Ef þér tekst ekki að hætta reykingum með ráðgjöf skaltu ráðfæra þig við lækninn þinn um hvað henti

þér best. Nicorette Invisi forðaplástrarnir gætu hentað þér ef þú ert með ógleði á meðgöngu.

Nikótín hefur áhrif á hjarta og öndun fóstursins og nýburans. Ráðfærðu þig við lækni.

Brjóstagjöf:

Ef þú ert með barn á brjósti máttu ekki nota Nicorette þar sem nikótín berst í brjóstamjólk. Ráðfærðu

þig við lækninn.

Akstur og notkun véla

Nicorette hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Nicorette Invisi forðaplástra

Leitaðu ráðgjafar og leiðsagnar samtímis notkun Nicorette. Það auðveldar fólki yfirleitt að hætta

reykingum. Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst

hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Þú skalt hætta alveg að reykja áður en þú byrjar að nota Nicorette Invisi forðaplástra. Nicorette Invisi

forðaplástrar eru dagplástrar sem losa nikótín á þeim tíma sem þú venjulega reykir. Það kemur í stað

þess nikótíns sem þú annars færð við reykingar.

Nikótínið losnar hægt úr nikótínforðanum, sem er innan á plástrinum. Nikótínið fer út í blóðið í

gegnum húðina. Á 16 klukkustundum færðu alls 10, 15 eða 25 mg af nikótíni, allt eftir því hver

styrkleiki plástursins er.

Settu Nicorette Invisi forðaplásturinn á hárlaust, óskaddað, hreint og þurrt svæði (t.d. á mjöðm eða

upphandlegg) og fjarlægðu hann eftir u.þ.b. 16 klukkustundir. Ráðlagt er að plásturinn sé settur á á

morgnana og fjarlægður á kvöldin fyrir svefn.

Ekki setja plásturinn á sama stað á hverjum degi heldur skiptu um stað t.d. á milli hægri og vinstri

upphandleggs.

Þú getur notað Nicorette Invisi forðaplástra eina sér eða samtímis Nicorette 2 mg lyfjatyggigúmmíi,

Nicorette Microtab 2 mg tungurótartöflum, Nicorette Cooldrops 2 mg munnsogstöflum, Nicorette

QuickMist munnholsúða eða Nicorette

innsogslyfi.

Skammtastærðin fer eftir því hversu háður þú ert nikótíni. Það er einstaklingsbundið hversu lengi fólk

þarf að nota Nicorette.

Venjulega er ekki ráðlagt að nota Nicorette lengur en í 6 mánuði. Þú gætir þó haft þörf fyrir að nota

Nicorette í lengri tíma til að koma í veg fyrir að byrja að reykja aftur. Ekki er ráðlagt að nota Nicorette

lengur en 1 ár. Ráðfærðu þig við lækninn.

Notkunarleiðbeiningar fyrir Nicorette Invisi forðaplástra:

Klippið til að opna barnheldan þynnupokann. Opnið ekki þynnupokann fyrr en komið er að

notkun plástursins því annars getur styrkur plástursins minnkað.

Fjarlægðu fyrst annan helming hlífðarhimnunnar og settu plásturinn á húðina. Fjarlægðu síðan

hinn helming hlífðarhimnunnar og festu hinn hluta plástursins þétt á húðina. Þú skalt forðast að

snerta límhliðina.

Þrýstu plástrinum að húðinni í u.þ.b. 10 sekúndur.

Þvoðu hendurnar með vatni til að koma í veg fyrir að nikótín berist t.d. í augun.

Fjarlægðu plásturinn eftir u.þ.b. 16 klst. – áður en þú ferð að sofa.

Brjóttu plásturinn saman, þannig að límhliðin vísi inn, og fargið honum þar sem börn hvorki ná

til né sjá.

Settu nýjan plástur á næsta morgun.

Venjulegur skammtur er:

Fullorðnir:

Við notkun forðaplástra eingöngu

Ef þú reykir fleiri en 20 sígarettur á sólarhring er ráðlagt að þú hefjir meðferð með:

1 plástri, 25 mg/16 klst., daglega í 8 vikur, síðan

1 plástri, 15 mg/16 klst., daglega í 2 vikur og loks

1 plástri, 10 mg/16 klst., daglega í 2 vikur.

Ef þú reykir færri en 20 sígarettur á sólarhring er ráðlagt að þú hefjir meðferð með:

1 plástri, 15 mg/16 klst., daglega í 8 vikur, síðan

1 plástri, 10 mg/16 klst., daglega í 4 vikur.

Tafla yfir meðferðarlengd

Skammtar við mikilli nikótínfíkn

(fleiri en 20 sígarettur/sólarhring)

Skammtar við lítilli nikótínfíkn

(færri en 20 sígarettur/sólarhring)

Forðaplástrar

Tímalengd

Forðaplástrar

Tímalengd

25 mg/16 klst.

Fyrstu 8 vikurnar

15 mg/16 klst.

Næstu 2 vikurnar

15 mg/16 klst.

Fyrstu 8 vikurnar

10 mg/16 klst.

Síðustu 2 vikurnar

10 mg/16 klst.

Næstu 4 vikurnar

Þegar reykingum er hætt með Nicorette Invisi forðaplástri samtímis Nicorette 2 mg

lyfjatyggigúmmíi, Nicorette Microtab 2 mg tungurótartöflum, Nicorette Cooldrops 2 mg

munnsogstöflum, Nicorette QuickMist munnholsúða eða Nicorette innsogslyfi

Ef þú getur ekki hætt reykingum með Nicorette Invisi forðaplástri eingöngu getur þú notað samtímis

Nicorette 2 mg lyfjatyggigúmmí, Nicorette Microtab 2 mg tungurótartöflur, Nicorette Cooldrops 2 mg

munnsogstöflur, Nicorette QuickMist munnholsúða eða Nicorette innsogslyf sem virka hraðar en

Nicorette Invisi forðaplástur. Þannig geturðu hætt fyrr að reykja.

Lestu fylgiseðilinn fyrir Nicorette lyfjatyggigúmmí, Nicorette Microtab 2 mg tungurótartöflur,

Nicorette Cooldrops 2 mg munnsogstöflur, Nicorette QuickMist munnholsúða eða Nicorette

innsogslyf áður en þú byrjar samsetta meðferð.

Upphafsmeðferð

Fyrstu 8 vikurnar skaltu nota

einn 25 mg/16 klst. Nicorette Invisi forðaplástur daglega.

Nicorette tyggigúmmí / Nicorette Microtab / Nicorette Cooldrops 2 mg eftir þörfum, venjulega

5-6 stykki á sólarhring eða Nicorette QuickMist munnholsúða 1-2 úða á 30-60 mínútna fresti

eða 4-5 tappa af Nicorette 10 mg innsogslyfi á sólarhring, eftir þörfum.

Þú mátt nota hámark 24 Nicorette tyggigúmmí/Microtab tungurótartöflur, 15 munnsogstöflur,

32 úða af munnholsúða eða 12 tappa með Nicorette 10 mg innsogslyfi á sólarhring.

Notkun hætt smám saman

Eftir 8 vikna notkun skaltu draga smám saman úr meðferðinni samkvæmt annarri af eftirfarandi

leiðum:

Annað hvort

Notaðu lægri styrkleika af Nicorette Invisi forðaplástri.

Fyrst skaltu nota Nicorette Invisi 15 mg/16 klst. forðaplástur í 2 vikur. Haltu áfram að nota

Nicorette 2 mg tyggigúmmí, Nicorette Microtab 2 mg tungurótartöflur, Nicorette Cooldrops

2 mg munnsogstöflur, Nicorette QuickMist munnholsúða eða Nicorette innsogslyf eftir þörfum,

eins og þú gerðir fyrstu 8 vikurnar.

Síðan skaltu nota Nicorette Invisi 10 mg/16 klst. forðaplástur í 2 vikur. Haltu áfram að nota

Nicorette 2 mg tyggigúmmí, Nicorette Microtab 2 mg tungurótartöflur, Nicorette Cooldrops

2 mg munnsogstöflur, Nicorette QuickMist munnholsúða eða Nicorette innsogslyf eftir þörfum,

eins og þú gerðir fyrstu 8 vikurnar.

Að lokum skaltu hætta notkun Nicorette Invisi forðaplásturs og draga úr notkun Nicorette 2 mg

tyggigúmmís, Nicorette Microtab 2 mg tungurótartaflna, Nicorette Cooldrops 2 mg

munnsogstaflna, Nicorette QuickMist munnholsúða eða Nicorette innsogslyfs.

Eða

Hættu notkun Nicorette Invisi forðaplásturs og dragðu úr notkun Nicorette 2 mg tyggigúmmís,

Nicorette Microtab 2 mg tungurótartaflna, Nicorette Cooldrops 2 mg munnsogstaflna, Nicorette

QuickMist munnholsúða eða Nicorette innsogslyfs á 12 mánuðum eða þar til þú hefur ekki

lengur þörf fyrir það.

Tafla yfir notkun forðaplástra samtímis lyfjatyggigúmmíi /munnsogstöflum / tungurótartöflum

2 mg, munnholsúða eða innsogslyfi

Tímalengd

Forðaplástrar

Lyfjatyggigúmmí/

munnsogstöflur/

tungurótartöflur

2 mg

Innsogslyf 10 mg

Munnholsúði

1,0 mg/úða

Fyrstu

8 vikurnar

Einn

25 mg/16 klst.

plástur

daglega

Eftir þörfum, mælt

er með að notuð séu

5-6 stykki yfir

daginn

Eftir þörfum, mælt

er með að notaðir

séu 4-5 tappar af

innsogslyfi yfir

daginn

Eftir þörfum,

1-2 úðar á

30-60 mínútna fresti

Notkun hætt smám saman - valkostur 1

Næstu

2 vikurnar

Einn

15 mg/16 klst.

plástur

daglega

Notkun haldið

áfram eftir þörfum

Notkun haldið

áfram eftir þörfum

Notkun haldið áfram

eftir þörfum

Næstu

2 vikurnar þar á

eftir

Einn

10 mg/16 klst.

plástur

daglega

Notkun haldið

áfram eftir þörfum

Notkun haldið

áfram eftir þörfum

Notkun haldið áfram

eftir þörfum

Á 12 mánuðum

Notkun hætt smám

saman

Notkun hætt

smám saman

Notkun hætt smám

saman

Notkun hætt smám saman - valkostur 2

Á 12 mánuðum

Haldið er áfram að

draga smám saman

úr notkun

Haldið er áfram að

draga smám

saman úr notkuns

Haldið er áfram að

draga smám saman

úr notkun

Aldraðir

Ekki er nauðsynlegt að minnka skammta. Fylgdu fyrirmælum læknisins.

Notkun handa börnum og unglingum

Börn yngri en 15 ára eiga ekki að nota Nicorette.

Athugið að nikótínskammtar, sem fullorðið reykingarfólk þolir, geta valdið banvænni eitrun hjá

ungum börnum.

Skert nýrna- og lifrarstarfsemi

Nauðsynlegt er að minnka skammta. Fylgdu fyrirmælum læknisins.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið umbúðir lyfsins við

höndina.

Ef þú hefur fengið of mikið nikótín hvort sem er úr nikótínlyfjum til að hætta að reykja og/eða vegna

reykinga, getur það valdið einkennum ofskömmtunar. Þú getur fengið ógleði, aukna

munnvatnsmyndun, kviðverki, niðurgang, svitaköst, höfuðverk, sundl, heyrnartruflanir, máttleysi og

uppköst.

Ef einkenni ofskömmtunar nikótíns koma fram skaltu hætta tímabundið að nota nikótínvörur og eftir

það minnka magn nikótíns annað hvort með því að nota færri plástra eða nota plástra sem innihalda

minna nikótín.

Eftir stóra skammta getur þú einnig fengið lágþrýsting og þ.a.l. yfirlið, veikan eða óreglulegan

hjartslátt, mjög hraðan hjartslátt, hjartsláttartruflanir, öndunarerfiðleika, líkamlega og andlega

örmögnun, blóðrásarbilun og krampa. Hafðu samband við lækninn, bráðamóttöku eða hringdu e.t.v. í

112 ef þú færð þessi einkenni.

Ef þig grunar að barn hafi orðið fyrir nikótíneitrun skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn eða

sjúkrahús. Athugið að nikótínskammtar, sem fullorðið reykingarfólk þolir, geta valdið banvænni eitrun

hjá ungum börnum.

Ef gleymist að nota Nicorette

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt af Nicorette sem gleymst hefur að nota. Haltu

aðeins áfram að nota venjulegan skammt.

Ef hætt er að nota Nicorette

Þú skalt draga úr notkun Nicorette smám saman áður en þú hættir meðferð. Þú getur fundið fyrir

reykingaþörf ef þú hættir að nota Nicorette

án þess að draga úr notkuninni smám saman.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanir af notkun Nicorette eru skammtaháðar. Aukaverkanirnar eru samsvarandi þeim sem þú

getur fengið af reykingum.

Nicorette Invisi forðaplástur getur valdið ertingu húðar. Það gerist hjá 2 af hverjum 10 sjúklingum á

fyrstu vikum meðferðar.

Alvarlegar aukaverkanir:

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 notendum):

Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan fárra mínútna eða klukkustunda) vegna

ofnæmis (bráðaofnæmisviðbrögð). Getur verið lífshættulegt. Hringdu í 112.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar:

Mjög algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 notendum):

Kláði.

Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 notendum):

Höfuðverkur, ofsakláði, útbrot, þroti.

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 notendum):

Andnauð / öndunarerfiðleikar. Getur verið eða orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækni.

Hraður púls. Getur orðið alvarlegt. Ef þú færð mjög hraðan og óreglulegan púls eða líður illa eða það

líður yfir þig skaltu hafa samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu e.t.v. í 112.

Of hár blóðþrýstingur. Hafðu samband við lækni. Of háan blóðþrýsting skal meðhöndla. Mjög hár

blóðþrýstingur er alvarlegur.

Ofnæmi, náladofi, stingandi tilfinning eða tilfinningaleysi í húð, hjartsláttarónot, roði, vöðvaverkir

nálægt plástrinum, þróttleysi og máttleysi, óþægindi og þreyta, brjóstverkir og óþægindi fyrir brjósti,

mikil svitamyndun.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 notendum):

Ofnæmisviðbrögð, þ.á m. útbrot (ofsakláði) og bólga. Getur verið alvarlegt. Ráðfærðu þig við lækni.

Ef fram kemur bólga í andliti, á vörum og tungu getur það verið lífshættulegt. Hringdu í 112.

Meltingarónot, roði í húð, verkir í hand- og fótleggjum.

Þegar reykingum er hætt:

Ýmiss einkenni geta komið fram þegar reykingum er hætt. T.d. depurð, svefnleysi, pirringur, gremja,

reiði, kvíði, einbeitingarskortur og eirðarleysi eða óþolinmæði. Einnig getur komið fram hægari

hjartsláttur, aukin matarlyst, þyngdaraukning, sundl, hósti, hægðatregða og mikil reykingalöngun.

blæðing frá tannholdi eða munnangur eða nefkoksbólga. Þú getur einnig fengið munnangur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing og hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Nicorette Invisi forðaplástra

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Ekki skal nota Nicorette eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

Geymið afgangs Nicorette Invisi forðaplástra þar sem reykingarþörf getur skyndilega komið upp.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Nicorette Invisi forðaplástrar innihalda:

Virka innihaldsefnið: Nikótín.

Önnur innihaldsefni: Hlífðarhimna (pólýester), óvafið pólýester, pólýbúten, pólýísóbútýlen (lágur

mólþungi og meðalhár mólþungi), sílikon, sílikonfyllt pólýester (losunarlag).

Hver Nicorette Invisi forðaplástur inniheldur 15,75 mg (losar 10 mg/16 klst.), 23,62 mg (losar

15 mg/16 klst.) eða 39,37 mg (losar 25 mg/16 klst.) af nikótíni.

Lýsing á útliti Nicorette Invisi forðaplástra og pakkningastærðir

Nicorette Invisi forðaplástrar eru ferhyrndir, hálfgagnsæir forðaplástrar.

7, 14 eða 28 forðaplástrar í hverri pakkningu.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmörk.

Framleiðandi

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, Svíþjóð eða

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Lohmannstrasse 2, D-56626 Andernach, Þýskaland.

Umboð á Íslandi

Vistor hf. Sími: 535 7000.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2015.