Nicorette Classic

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Nicorette Classic Lyfjatyggigúmmí 2 mg
 • Skammtar:
 • 2 mg
 • Lyfjaform:
 • Lyfjatyggigúmmí
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Nicorette Classic Lyfjatyggigúmmí 2 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 535f1a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Nicorette 2 mg og 4 mg lyfjatyggigúmmí

Nikótín

Nicorette lyfjatyggigúmmí er fáanlegt í eftirfarandi bragðtegundum:

Nicorette

®

Classic

Nicorette

®

Freshmint

Nicorette

®

Fruitmint

Nicorette

®

Whitemint

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota Nicorette lyfjatyggigúmmí nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og

læknirinn, lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingurinn hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Fylgiseðillinn er uppfærður reglulega. Þú getur séð nýjasta fylgiseðilinn fyrir Nicorette

lyfjatyggigúmmí á www.serlyfjaskra.is.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Nicorette lyfjatyggigúmmí og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Nicorette lyfjatyggigúmmí

Hvernig nota á Nicorette lyfjatyggigúmmí

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Nicorette lyfjatyggigúmmí

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Nicorette lyfjatyggigúmmí og við hverju það er notað

Nicorette lyfjatyggigúmmí er notað sem hjálpartæki til að hætta að reykja. Það dregur úr nikótínþörf

og fráhvarfseinkennum. Úr Nicorette lyfjatyggigúmmí færðu það nikótín, sem þú venjulega færð úr

tóbakinu, því nikótín losnar úr lyfjatyggigúmmíinu þegar það er tuggið. Meðferðin er ætluð þeim sem

reykja, 15 ára og eldri.

Þú getur notað Nicorette ef þú vilt:

hætta að reykja

tímabundið hætta að reykja

draga úr reykingunum.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki. Verið getur að læknirinn hafi ávísað

lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja

fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Nicorette lyfjatyggigúmmí

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins.

Ekki má nota Nicorette

lyfjatyggigúmmí:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðru innihaldsefni í Nicorette

lyfjatyggigúmmíi (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfæðingnum áður en Nicorette lyfjatyggigúmmí

er notað.

Ráðfærðu þig við lækni ef:

þú reykir og ert með hjarta- og/eða æðasjúkdóm. Þú skalt hætta að reykja með aðstoð ráðgjafar. Ef

það tekst ekki skaltu ráðfæra þig við lækni.

þú ert með alvarlega háan blóðþrýsting, brjóstverki eða hjartasjúkdóm.

þú ert með æðakölkun í heila, hefur fengið heilablæðingu eða blóðtappa í heila.

þú ert með teppusjúkdóm í slagæðum útlima.

þú hefur nýlega farið í kransæðahjáveituaðgerð, belgvíkkun á kransæðum eða annars konar

hjartaaðgerð.

þú ert með sykursýki. Þú getur þurft minni insúlínskammta eða færri töflur við sykursýki þegar

reykingum er hætt. Mundu að mæla blóðsykur til að forðast sykurfall.

þú ert með of hröð efnaskipti sem ekki eru meðhöndluð.

þú ert með æxli í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli).

þú ert með skerta lifrarstarfsemi.

þú ert með alvarlega skerta nýrnastarfsemi.

þú ert með magasár og skeifugarnarsár.

þú ert með gervitennur, því lyfjatyggigúmmíið getur fest við gervitennurnar og getur í mjög

sjaldgæfum tilfellum skemmt þær.

Athugið að

nikótínskammtar, sem fullorðið reykingarfólk þolir, geta valdið banvænni eitrun hjá ungum

börnum. Þú skalt því geyma lyfjatyggigúmmíið þar sem börn hvorki ná til né sjá og farga notuðu

lyfjatyggigúmmíi þar sem börn ná ekki til.

þú getur haft þörf fyrir að nota Nicorette umfram ráðlagðan meðferðartíma. Hugsanleg áhætta við

langtímanotkun Nicorette er mun minni en hættan sem fylgir því að byrja aftur að reykja.

Nicorette inniheldur eingöngu nikótín. Tóbak inniheldur aftur á móti nikótín og mörg önnur

skaðleg efni, sem berast niður í lungun við reykingar, t.d. tjöru og kolsýrling.

ef þú gleypir nikótín getur það valdið versnun bólgueinkenna í vélinda, munni, koki eða maga.

Börn og unglingar

Börn yngri en 15 ára eiga ekki að nota Nicorette nema samkvæmt fyrirmælum læknisins.

Athugið að nikótínskammtar, sem fullorðið reykingafólk þolir, geta valdið banvænni eitrun hjá ungum

börnum.

Notkun annarra lyfja samhliða Nicorette lyfjatyggigúmmí

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð. Þetta

á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils, keypt í útlöndum, náttúrulyf, vítamín og steinefni í

stórum skömmtum sem og fæðubótarefni.

Segðu lækninum frá því ef þú notar lyf gegn:

Astma og langvinnri lungnateppu (reykingalungu) (t.d. teofyllín).

Geðklofa eða öðrum geðsjúkdómum (t.d. clozapín og olanzapín).

Parkinsonssjúkdómi eða fótaóeirð (t.d. ropiníról)

Óreglulegum hjartslætti (t.d. flecainíd).

Þunglyndi (t.d. imipramín, clomipramín, fluvoxamín).

Hafðu samband við lækni þar sem nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum.

Nicorette getur haft áhrif á verkun annarra lyfja líkt og önnur lyf geta haft áhrif á verkun Nicorette.

Ef Nicorette lyfjatyggigúmmí er notað með mat eða drykk

Þú skalt forðast að drekka meðan Nicorette er tuggið svo lyfjatyggigúmmíið virki sem best.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Þú skalt hætta að reykja ef þú verður þunguð þar sem

áframhaldandi reykingar geta skaðað fóstrið og nýburann alvarlega.

Meðganga:

Ef þú ert þunguð máttu aðeins nota Nicorette í samráði við lækni eða heilbrigðisstarfsfólk. Ef þú

reykir og verður þunguð skaltu hætta reykingum án þess að nota uppbótarmeðferð með nikótínlyfjum.

Ef þú getur ekki hætt reykingum án þess að nota uppbótarmeðferð með nikótínlyfjum er minni áhætta

að nota uppbótarmeðferð með nikótínlyfjum en að halda áfram reykingum.

Nikótín hefur áhrif á hjarta og öndun fóstursins og nýburans. Ráðfærðu þig við lækni.

Brjóstagjöf:

Ef þú ert með barn á brjósti máttu einungis nota Nicorette samkvæmt samkomulagi við lækninn eða

heilbrigðisstarfsmann vegna þess að nikótín berst í brjóstamjólk. Ef þú notar Nicorette skaltu nota það

strax eftir brjóstagjöf eða í síðasta lagi 2 klst. áður en þú gefur brjóst. Þannig berst minnst af nikótíni

til barnsins.

Akstur og notkun véla

Nicorette lyfjatyggigúmmí hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Nicorette lyfjatyggigúmmí inniheldur bútýlhýdroxýtólúen

Nicorette lyfjatyggigúmmí inniheldur bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundnum

útbrotum og haft ertandi áhrif á slímhúðir.

Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint, og Nicorette Whitemint lyfjatyggigúmmí innihalda

xylitól

Ef þú innbyrgðir meira en 10 g á sólarhring getur xylitól haft hægðalosandi áhrif. Það samsvarar því

að þú notir 16 stykki af lyfjatyggigúmmíi.

Orka (xylitól) í einu tyggigúmmíi: 5,8-6,1 kJ (1,4-1,6 kkal).

Nicorette Classic lyfjatyggigúmmí innheldur sorbitól

Ef þú hefur fengið staðfest að þú sért með óþol fyrir ákveðnum sykurtegundum skaltu ráðfæra þig við

lækninn áður en þú notar lyfið.

Orka (sorbitól) í einu tyggigúmmíi: 1,9-2,0 kJ (0,5 kkal).

3.

Hvernig nota á Nicorette lyfjatyggigúmmí

Leitaðu ráðgjafar og leiðsagnar samtímis notkun Nicorette. Það auðveldar fólki yfirleitt að hætta

reykingum. Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst

hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Þú skalt nota eitt Nicorette lyfjatyggigúmmí þegar þú hefðir að öðrum kosti reykt sígarettu eða þegar

þú finnur fyrir reykingaþörf. Þú mátt að hámarki nota 24 stykki á 24 klukkustunda tímabili. Þú skalt

alltaf hafa Nicorette við höndina þar sem reykingaþörf getur komið skyndilega upp. Til að hámarka

líkurnar á árangursríkri stöðvun reykinga er mikilvægt að nota nægjanlegan fjölda tyggigúmmía dag

hvern.

Þú getur notað Nicorette lyfjatyggigúmmí eitt og sér eða samtímis Nicorette Invisi forðaplástri.

Skammtastærðin fer eftir því hversu háður þú ert nikótíni. Það er einstaklingsbundið hversu lengi fólk

þarf að nota Nicorette.

Þú skalt ekki nota Nicorette lengur en í 12 mánuði. Þú gætir þó haft þörf fyrir að nota Nicorette í

lengri tíma til að koma í veg fyrir að byrja að reykja aftur. Ráðfærðu þig við lækninn eða

heilbrigðisstarfsfólk.

Notkunarleiðbeiningar fyrir Nicorette lyfjatyggigúmmí:

Tuggutækni:

Tyggðu rólega 10-15 sinnum þar til bragðið verður sterkt. Sterka bragðið gefur til kynna að nikótínið

sé að losna. Nikótínið sem losnar úr lyfjatyggigúmmíinu frásogast í gegnum slímhúð munnsins. Láttu

lyfjatyggigúmmíið liggja undir tungunni eða í kinninni þar til sterka bragðið hverfur.

Endurtaktu þetta í um það bil 30 mínútur þar til nikótínið er alveg farið úr lyfjatyggigúmmíinu.

Venjulegur skammtur:

Fullorðnir:

Þegar reykingum er hætt

Þú skalt hætta að reykja þegar þú byrjar að nota Nicorette.

Notaðu 1 lyfjatyggigúmmí við reykingaþörf

Þú skalt nota 2 mg Nicorette lyfjatyggigúmmí, ef þú reykir færri en 20 sígarettur á sólarhring.

Þú skalt nota 4 mg Nicorette lyfjatyggigúmmí, ef þú reykir fleiri en 20 sígarettur á sólarhring

eða ef þú getur ekki hætt með því að nota 2 mg lyfjatyggigúmmí.

Þú skalt nota nægilega mörg lyfjatyggigúmmí. Venjulega nægja 8-12 lyfjatyggigúmmí á

sólarhring.

Þú mátt að hámarki nota 24 lyfjatyggigúmmí á 24 klukkustunda tímabili.

Þú skalt nota Nicorette lyfjatyggigúmmí í a.m.k. 3 mánuði áður en þú dregur smám saman úr

notkuninni.

Þú skalt hætta meðferðinni þegar notkun er komin niður í 1-2 Nicorette lyfjatyggigúmmí á

sólarhring. Það er venjulega eftir 6 mánuði.

Þegar dregið er úr reykingum eða þegar reykingum er tímabundið hætt

Þú skalt nota Nicorette þegar þú finnur fyrir reykingaþörf til að lengja reyklaus tímabil eins og

mögulegt er. Þannig dregurðu úr daglegum reykingum.

Þú getur notað Nicorette

lyfjatyggigúmmí á reyklausum tímabilum eða við aðstæður þar sem

óskað er eftir að ekki sé reykt t.d. á reyklausum svæðum.

Þú skalt nota nægilega mörg lyfjatyggigúmmí.

Þú mátt venjulega ekki nota fleiri en 24 lyfjatyggigúmmí á 24 klukkustunda tímabili.

Þú skalt reyna að hætta að reykja um leið og þú ert reiðubúin/n til þess, þó ekki síðar en eftir

6 mánaða meðferð.

Þú skalt leita faglegrar ráðgjafar

ef þér hefur ekki tekist að draga úr daglegum reykingum eftir 6 mánaða meðferð.

ef þú hefur ekki gert heiðarlega tilraun til að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð.

Þegar reykingum er hætt með Nicorette Invisi forðaplástri samtímis 2 mg Nicorette

lyfjatyggigúmmíi:

Þú getur notað Nicorette 2 mg lyfjatyggigúmmí með Nicorette Invisi forðaplástri sem virkar lengur,

ef þú getur ekki hætt reykingum með Nicorette lyfjatyggigúmmíi.

ef þú vilt draga úr daglegri notkun Nicorette lyfjatyggigúmmís vegna ertingar í munni, koki eða

sviða eða verkja í vélinda.

Þú skalt hætta alveg reykingum þegar þú byrjar á meðferð með Nicorette.

Lestu fylgiseðilinn fyrir Nicorette Invisi forðaplástur áður en þú byrjar samsettu meðferðina.

Settu Nicorette Invisi forðaplásturinn á hreina, þurra, hárlausa og óskaddaða húð á morgnanna (t.d. á

mjöðm eða upphandlegg). Fjarlægðu plásturinn þegar þú ferð að sofa. Ekki setja plásturinn á sama

stað á hverjum degi heldur skiptu um stað t.d. á milli hægri og vinstri upphandleggs.

Meðferð:

Fyrstu 6-12 vikurnar skaltu nota

einn 25 mg/16 klst. Nicorette Invisi forðaplástur daglega.

2 mg Nicorette lyfjatyggigúmmí eftir þörfum, venjulega 5-6 stykki á sólarhring.

Þú mátt að hámarki nota 24 Nicorette lyfjatyggigúmmí á 24 klukkustunda tímabili.

Notkun hætt smám saman

Eftir 6-12 vikur skaltu draga smám saman úr meðferðinni samkvæmt annarri af eftirfarandi leiðum:

Notaðu lægri styrkleika af Nicorette Invisi forðaplástri.

Fyrst skaltu nota 15 mg/16 klst. Nicorette Invisi forðaplástur á sólarhring í 3-6 vikur samtímis

Nicorette 2 mg lyfjatyggigúmmíi eftir þörfum, eins og þú gerðir fyrstu 6-12 vikurnar.

Eftir 3-6 vikur skiptir þú yfir í 10 mg/16 klst. Nicorette Invisi forðaplástur í 3-6 vikur samtímis

Nicorette 2 mg lyfjatyggigúmmí eftir þörfum, eins og þú gerðir fyrstu 6-12 vikurnar.

Að lokum skaltu hætta notkun Nicorette Invisi forðaplásturs og draga úr notkun 2 mg Nicorette

lyfjatyggigúmmísins.

Ekki má nota Nicorette lyfjatyggigúmmí lengur en í 12 mánuði.

Eða

Hættu notkun 25 mg/16 klst. Nicorette Invisi forðaplásturs og

dragðu úr notkun 2 mg Nicorette lyfjatyggigúmmís á 12 mánuðum eða þar til þú hefur ekki

lengur þörf fyrir það.

Aldraðir:

Ekki er nauðsynlegt að minnka skammta.

Notkun handa börnum og unglingum:

Börn yngri en 15 ára eiga ekki að nota Nicorette.

Athugið að nikótínskammtar, sem fullorðið reykingafólk þolir, geta valdið banvænni eitrun hjá ungum

börnum.

Skert nýrna- og lifrarstarfsemi:

Nauðsynlegt er að minnka skammta. Ráðfærðu þig við lækninn.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafðu umbúðirnar meðferðis.

Ef þú hefur fengið of mikið nikótín

hvort sem er úr nikótínlyfjum til að hætta að reykja og/eða

vegna reykinga, getur það valdið einkennum ofskömmtunar. Þú getur fengið ógleði, aukna

munnvatnsmyndun, kviðverki, niðurgang, svitaköst, höfuðverk, sundl, heyrnartruflanir, máttleysi og

uppköst. Eftir stóra skammta getur þú einnig fengið lágþrýsting og þ.a.l. yfirlið, veikan eða

óreglulegan hjartslátt, mjög hraðan hjartslátt, öndunarerfiðleika, líkamlega og andlega örmögnun og

krampa. Hafðu samband við lækninn, bráðamóttöku eða hringdu e.t.v. í 112 ef þú færð þessi einkenni.

Ef þú gleypir lyfjatyggigúmmíið er lítil hætta á eitrun þar sem upptaka er mjög hæg og ófullkomin

þegar lyfjatyggigúmmíið er ekki tuggið.

Athugið að nikótínskammtar, sem fullorðið reykingafólk þolir, geta valdið banvænni eitrun hjá ungum

börnum.

Ef gleymist að nota Nicorette lyfjatyggigúmmí

Ef þú hefur gleymt að nota Nicorette skaltu nota eitt Nicorette lyfjatyggigúmmí næst þegar þú finnur

fyrir reykingarþörf. Ekki má tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Nicorette lyfjatyggigúmmí

Þú skalt draga úr notkun Nicorette smám saman áður en þú hættir meðferð. Þú getur fundið fyrir

reykingaþörf ef þú hættir að nota Nicorette án þess að draga úr notkuninni smám saman.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf

valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanir af notkun Nicorette eru skammtaháðar. Aukaverkanirnar eru samsvarandi þeim sem þú

getur fengið af reykingum.

Ef þú tyggur of hratt getur þú fengið ertingu í háls, sundl og slappleika, hiksta, vindgang og kviðverki,

ógleði, uppköst.

Lyfjatyggigúmmíið getur fest við gervitennur. Það getur í mjög sjaldgæfum tilfellum skemmt þær.

Flestir sem fá aukaverkanir af völdum Nicorette lyfjatyggigúmmís fá þær fyrstu 3-4 vikur meðferðar.

Alvarlegar aukaverkanir:

Sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 notendum):

Mæði / Andnauð / Astmalík einkenni / Öndunarerfiðleikar. Hafðu strax samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringdu e.t.v. í 112.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 notendum):

Hraður og mjög óreglulegur hjartsláttur. Hafðu strax samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringið

e.t.v. í 112.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt (vanalega mjög sjaldgæfar):

Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan fárra mínútna eða klukkustunda) vegna

ofnæmis (bráðaofnæmisviðbrögð). Getur verið lífshættulegt. Hringið í 112.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar:

Mjög algengar aukaverkanir

(koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10

notendum):

Höfuðverkur, ógleði, meltingartruflanir, hiksti, eymsli og erting í hálsi, hósti.

Algengar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 notendum):

Ofnæmi, svíðandi, stingandi tilfinning, náladofi eða tilfinningaleysi í húð, breytingar á bragðskyni,

magaverkir, uppköst, aukin munnvatnsmyndun, munnbólga, brjóstsviði, vindgangur, niðurgangur,

munnþurrkur, þreyta.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 notendum):

Hraður púls. Getur verið alvarlegt. Ef þú færð mjög hraðan og óreglulegan púls eða líður illa eða það

líður yfir þig skaltu hafa samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu e.t.v. í 112.

Of hár blóðþrýstingur. Hafðu samband við lækninn. Of háan blóðþrýsting skal meðhöndla. Mjög hár

blóðþrýstingur er alvarlegur.

Hjartsláttarónot, talörðugleikar, spenna í hálsi, hnerri, nefstífla, roði í húð, ofsakláði, mikil

svitamyndun, kláði, ropi, flögnun húðar og blöðrur í munnholi, svíðandi, stingandi tilfinning, náladofi

eða tilfinningaleysi í munni, tungubólga, verkir í kjálkavöðvum, þróttleysi og máttleysi, óþægindi og

þreyta, brjóstverkir og óþægindi fyrir brjósti, óeðlilegir draumar (hafa einungis komið fram með

lyfjaformum sem notuð eru að nóttu til).

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 notendum):

Ofnæmisviðbrögð, útbrot og þroti meðtalinn. Getur verið alvarlegt. Hafðu samband við lækninn. Ef

þroti er í andliti, vörum og tungu getur það verið lífshættulegt. Hringdu í 112.

Kyngingarerfiðleikar, minnkað snertiskyn, kúgunartilfinning.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt (vanalega mjög sjaldgæfar):

Þokusýn, aukin táramyndun, hálsþurrkur, verkur í vörum, óþægindi í maga, útbrot, roði í húð,

vöðvaspenna.

Athugið að

Þú getur fengið fráhvarfseinkenni, svo sem sundl, höfuðverk og svefnleysi eftir að reykingum er hætt.

Þú getur einnig fengið munnangur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig

um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir

beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til

við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Nicorette lyfjatyggigúmmí

Geymið Nicorette þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Notuðu lyfjatyggigúmmíi skal farga þar sem börn ná ekki til.

Nicorette

Classic:

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Nicorette

Freshmint og Nicorette

Fruitmint:

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið í ytri umbúðum þar sem lyfið er ljósnæmt.

Nicorette Whitemint:

Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Geymið Nicorette Whitemint í ytri umbúðum þar sem lyfið er ljósnæmt.

Ekki skal nota Nicorette lyfjatyggigúmmí eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

Geymið afgangs Nicorette lyfjatyggigúmmí þar sem reykingarþörf getur skyndilega komið upp.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Nicorette lyfjatyggigúmmí inniheldur:

Virka innihaldsefnið: Nikótín.

Eitt lyfjatyggigúmmí inniheldur 20% nikótín-resín fléttu. Það samsvarar 2 mg eða 4 mg nikótíns.

Önnur innihaldsefni:

Nicorette

Classic:

2mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen, BHT, E321), natríumhýdrógenkarbónat

(E500), natríumkarbónat (E500), sorbitól (E420), glýseról (E422), haverstroo ZD49284, bragðefni

fyrir reykingarfólk 84.6422.

4 mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen, BHT, E321), natríumkarbónat (E500),

sorbitól (E420), glýseról (E422), kínólíngult (E104), haverstroo ZD49284, bragðefni fyrir

reykingarfólk 84.6422.

Nicorette Freshmint:

2 mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen BHT; E321), xýlitól (E967),

piparmyntuolía, vatnsfrítt natríumkarbónat (E500), natríumhýdrógenkarbónat (E500),

asesulfamkalíum (E950), levómentól, létt magnesíumoxíð (E530), akasíagúmmí (E414), títantvíoxíð

(E171), karnábavax (E903).

4 mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen BHT; E321), xýlitól (E967),

piparmyntuolía, vatnsfrítt natríumkarbónat (E500), asesulfamkalíum (E950), levómentól, létt

magnesíumoxíð (E530), akasíagúmmí (E414), títantvíoxíð (E171), karnábavax (E903), kínólíngult

(E104).

Nicorette Fruitmint

2 mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen BHT; E321), xýlitól (E967),

piparmyntuolía, vatnsfrítt natríumkarbónat (E500), natríumhýdrógenkarbónat (E500),

asesulfamkalíum (E950), levómentól, létt magnesíumoxíð (E530), akasíagúmmí (E414), títantvíoxíð

(E171), karnábavax (E903), túttífrúttí bragðefni QL84441, hýprómellósa, súkralósi (E955), pólýsorbat

4 mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen BHT; E321), xýlitól (E967),

piparmyntuolía, vatnsfrítt natríumkarbónat (E500), asesulfamkalíum (E950), levómentól, létt

magnesíumoxíð (E530), akasíagúmmí (E414), títantvíoxíð (E171), karnábavax (E903), kínólíngult

(E104), túttífrúttí bragðefni QL84441, hýprómellósa, súkralósi (E955), pólýsorbat 80.

Nicorette Whitemint:

2 mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen BHT; E321), xýlitól (E967),

piparmyntuolía, vatnsfrítt natríumkarbónat (E500), natríumhýdrógenkarbónat (E500),

asesulfamkalíum (E950), levómentól, létt magnesíumoxíð (E530), hýprómellósa, forgelatíneruð

sterkja, títantvíoxíð (E171), Winterfresh, súkralósi (E955), karnábavax (E903), pólýsorbat 80.

4 mg:

Lyfjatyggigúmmígrunnur (inniheldur bútýlhýdroxýtólúen BHT; E321), xýlitól (E967),

piparmyntuolía, vatnsfrítt natríumkarbónat (E500), asesulfamkalíum (E950), levómentól, létt

magnesíumoxíð (E530), hýprómellósa, forgelatíneruð sterkja, títantvíoxíð (E171), Winterfresh,

súkralósi (E955), karnábavax (E903), kínólíngult (E104), pólýsorbat 80.

Lýsing á útliti Nicorette lyfjatyggigúmmís og pakkningastærðir

Nicorette lyfjatyggigúmmí er í þynnupakkningum.

Nicorette

2 mg lyfjatyggigúmmí er hvítt (Fruitmint, Freshmint, Whitemint) eða ljósgulbrúnt (Classic)

ferhyrnt lyfjatyggigúmmí.

Nicorette

4 mg lyfjatyggigúmmí er kremlitað (Fruitmint, Freshmint, Whitemint) eða gulleitt (Classic)

ferhyrnt lyfjatyggigúmmí.

Nicorette Fruitmint, Nicorette Freshmint og Nicorette Whitemint

eru mjúk, húðuð

lyfjatyggigúmmí.

Nicorette Classic

lyfjatyggigúmmí er þétt í sér og er ekki húðað.

Nicorette

lyfjatyggigúmmí fæst í eftirfarandi pakkningastærðum:

30 stk., 105 stk. og 210 stk.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

McNeil Denmark ApS, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmörk.

Framleiðandi

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, Helsingborg, Svíþjóð.

Umboð á Íslandi:

Vistor hf. Sími: 535 7000.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2016.