Miglustat Gen.Orph

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Miglustat Gen.Orph
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Miglustat Gen.Orph
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • norskt bókmál

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Andre alimentary tract and metabolism products,
 • Lækningarsvæði:
 • Gaucher sykdom
 • Ábendingar:
 • Miglustat Gen. Orph er indisert for oral behandling av voksne pasienter med mild til moderat type 1 Gaucher sykdom. Miglustat Gen. Orph kan bare bli brukt i behandlingen av pasienter som enzyme replacement therapy er uegnet. Miglustat Gen. Orph er angitt for behandling av progressive nevrologiske manifestasjoner hos voksne pasienter og paediatric pasienter med Niemann-Pick-type C-sykdom.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 4

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autorisert
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004366
 • Leyfisdagur:
 • 08-11-2017
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004366
 • Síðasta uppfærsla:
 • 23-07-2019

Opinber matsskýrsla

VEDLEGG I

PREPARATOMTALE

1.

LEGEMIDLETS NAVN

Miglustat Gen.Orph 100 mg harde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver kapsel inneholder 100 mg miglustat.

For en full liste med hjelpestoffer, se avsnitt 6.1.

3.

LEGEMIDDELFORM

Kapsel, hard.

Harde gelatinkapsler med hvit, ugjennomsiktig hette og hoveddel, størrelse 4 med lengde ca. 14,0 mm.

4.

KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1

Indikasjoner

Miglustat Gen.Orph er indisert til oral behandling av pasienter med lett til moderat Gauchers sykdom

type 1. Miglustat Gen.Orph skal kun brukes til behandling av pasienter som anses som uegnet for

enzymerstatningsbehandling (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administrasjonsmåte

Behandlingen bør foreskrives av lege med erfaring innen behandling av Gauchers sykdom.

Dosering

Voksne

Anbefalt startdose ved behandling av voksne pasienter med Gauchers sykdom type 1 er 100 mg tre

ganger om dagen.

Midlertidig dosereduksjon til 100 mg en eller to ganger om dagen kan være nødvendig hos enkelte

pasienter på grunn av diaré.

Pediatrisk populasjon

Effekt av Miglustat Gen.Orph hos barn og ungdom i alderen 0–17 år med Gauchers sykdom type 1 har

ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.

Spesielle pasientgrupper

Eldre

Det er ingen erfaring med bruk av Miglustat Gen.Orph hos pasienter over 70 år.

Nedsatt nyrefunksjon

Farmakokinetiske data antyder økt systemisk respons for miglustat hos pasienter med nedsatt

nyrefunksjon. Hos pasienter med en justert kreatininclearance på 50–70 ml/min/1,73 m

, skal

administrering starte med en dose på 100 mg to ganger daglig hos pasienter med Gauchers sykdom

type 1.

Hos pasienter med en justert kreatininclearance på 30–50 ml/min/1,73 m

, skal administrering starte

med en dose på 100 mg én gang daglig med Gauchers sykdom type 1. Bruk hos pasienter med alvorlig

nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/min/1,73 m

) anbefales ikke (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsatt leverfunksjon

Miglustat Gen.Orph er ikke vurdert hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Administrasjonsmåte

Miglustat Gen.Orph kan tas med eller uten mat.

4.3

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet ovenfor virkestoffet eller for ett eller flere av hjelpestoffene (listet opp i pkt. 6.1).

4.4

Advarsler og forsiktighetsregler

Tremor

Omtrent 37 % av pasientene i kliniske studier med Gauchers sykdom type 1 rapporterte om tremor ved

behandlingen. Disse skjelvingene ble beskrevet som alvorlig fysiologisk tremor i hendene. Tremoren

begynte vanligvis den første måneden og opphørte i mange tilfeller under behandling etter mellom 1

til 3 måneder. En dosereduksjon kan redusere tremoren, vanligvis innen få dager, men seponering av

behandling kan av og til være nødvendig.

Gastrointestinale forstyrrelser

Gastrointestinale reaksjoner, i hovedsak diaré, har blitt observert hos mer enn 80 % av pasientene,

enten ved starten av behandlingen eller periodisk i løpet av behandlingen (se pkt. 4.8). Dette skyldes

mest sannsynlig hemming av intestinale disakkarider, som sukrase-isomaltase i mage- og tarmkanalen,

som fører til redusert absorpsjon av dissakarider fra dietten. I klinisk praksis er det vist at

miglustatinduserte gastrointestinal hendelser påvirkes av individuelle endringer i kostholdet (for

eksempel reduksjon av inntak av sukrose, laktose og andre karbohydrater), ved å ta miglustat mellom

måltidene og/eller sammen med legemidler mot diaré, som loperamid. Hos enkelte pasienter kan det

være behov for midlertidig dosereduksjon. Pasienter med kronisk diaré eller andre vedvarende

gastrointestinale hendelser som ikke responderer på ovenstående tiltak, bør undersøkes klinisk. Bruk

av Miglustat hos pasienter med betydelig gastrointestinal sykdom, herunder inflammatorisk

tarmsykdom, er ikke undersøkt.

Effekter på spermatogenese

Mannlige pasienter bør benytte en pålitelig prevensjonsmetode mens de behandles med Miglustat

Gen.Orph. Studier hos rotter har vist at miglustat har en negativ effekt på spermatogenesen og

spermaparametere, og reduserer fertiliteten (se pkt. 4.6 og 5.3). Inntil ytterligere informasjon blir

tilgjengelig, bør mannlige pasienter avslutte bruk av Miglustat Gen.Orph og benytte pålitelige

prevensjonsmidler i ytterligere 3 måneder før de forsøker å unnfange.

Spesielle pasientgrupper

Fordi det foreligger begrensede erfaringer, bør Miglustat Gen.Orph brukes med forsiktighet hos

pasienter med nedsatt nyre- og leverfunksjon. Det er en nær sammenheng mellom nyrefunksjon og

miglustatclearance, og eksponering for miglustat økes merkbart hos pasienter med alvorlig nedsatt

nyrefunksjon (se pkt. 5.2). Det foreligger ikke tilstrekkelige kliniske erfaringer fra disse pasientene til

å kunne fastsette doseanbefalinger. Bruk av Miglustat Gen.Orph hos pasienter med alvorlig nedsatt

nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/min/1,73 m

) anbefales ikke.

Gauchers sykdom Type 1

Selv om det ikke er gjort noen direkte sammenligninger med enzymerstatningsbehandling (ERT) hos

behandlingsnaive pasienter med Gauchers sykdom type 1, foreligger det ingen tegn på at miglustat har

noen fordel innen sikkerhet eller effekt fremfor ERT. ERT er standardbehandlingen for pasienter som

behandles for Gauchers sykdom type 1 (se pkt. 5.1.). Effekten og sikkerheten til miglustat har ikke

blitt spesifikt vurdert hos pasienter med uttalt Gauchers sykdom.

Regelmessig overvåking av vitamin B

-nivåene anbefales, da B

-mangel ofte oppstår hos pasienter

med Gauchers sykdom type 1.

Det er rapportert tilfeller av perifer nevropati hos pasienter behandlet med miglustat, enten alene eller

samtidig med andre tilstander som mangel på vitamin B

og monoklonal gammopati. Perifer

nevropati virker å være vanligere hos pasienter med Gauchers sykdom type 1, sammenlignet med den

generelle pasientgruppen. Alle pasienter bør gå gjennom en baselinevurdering og regelmessig

nevrologisk vurdering.

Hos pasienter med Gauchers sykdom type 1 anbefales kontroll av trombocyttall. Det har blitt observert

lett reduksjon av trombocyttall uten blødninger hos pasienter med Gauchers sykdom type 1 som byttet

behandling fra ERT til miglustat.

4.5

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Begrensede data antyder at samtidig administrering av miglustat og enzymerstatning med imiglucerase

hos pasienter med Gauchers sykdom type 1 kan føre til redusert eksponering for miglustat

(reduksjoner på ca. 22 % i C

og 14 % i AUC ble observert i en liten parallellgruppestudie). Denne

studien antydet også at miglustat har ingen, eller begrenset, effekt på farmakokinetikken til

imiglucerase.

4.6

Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet

Det finnes ingen adekvate data fra bruk av miglustat hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist

reproduksjonstoksiske effekter, inkludert dystoki (se pkt. 5.3). Potensiell risiko for mennesker er

ukjent. Miglustat går over i placenta og må ikke brukes under graviditet.

Amming

Det er ikke kjent om miglustat overføres til morsmelk. Miglustat Gen.Orph må ikke tas under

amming.

Fertilitet

Studier på rotter har vist at miglustat har en negativ innvirkning på spermieparametre (motilitet og

morfologi) og derfor reduserer fertiliteten (se pkt. 4.4 og 5.3). Inntil ytterligere informasjon blir

tilgjengelig bør mannlige pasienter som ønsker å unnfange et barn, avslutte behandlingen med

Miglustat Gen.Orph og bruke en pålitelig prevensjonsmetode i ytterligere 3 måneder.

Kvinner som kan bli gravide må bruke egnet prevensjon. Mannlige pasienter bør bruke en pålitelig

prevensjonsmetode mens de behandles med Miglustat Gen.Orph. (se pkt. 4.4 og 5.3).

4.7

Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Miglustat Gen.Orph har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Svimmelhet

har blitt rapportert som en vanlig bivirkning, og pasienter som lider av svimmelhet bør ikke kjøre bil

eller bruke maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oppsummering av sikkerhetsprofilen

De vanligste bivirkningene rapportert i kliniske studier med miglustat var diaré, flatulens,

abdomidalsmerter, vekttap og tremor (se pkt. 4.4). Den vanligste alvorlige bivirkningen rapportert fra

behandling med miglustat i kliniske studier var perifer nevropati (se pkt. 4.4).

I 11 kliniske studier med forskjellige indikasjoner ble 247 pasienter behandlet med miglustat i doser

på 50–200 mg tre ganger om dagen i gjennomsnittlig 2,1 år. Av disse pasientene hadde 132 Gauchers

sykdom type 1. Bivirkningene var vanligvis lette til moderate og forekom med tilsvarende hyppighet

ved alle undersøkte indikasjoner og doser.

Bivirkninger i tabellform

Tabellen nedenfor viser bivirkninger fra kliniske forsøk og spontanrapporter, som forekom hos >1 %

av pasientene. Bivirkningene er oppført etter organklassesystem og hyppighet (svær vanlige: ≥ 1/10,

vanlige:

≥ 1/100 < 1/10, mindre vanlige: ≥ 1/1000 to <1/100, sjeldne: ≥ 1/10 000 to <1/1000, svært sjeldne:

<1/10 000).

Innenfor hver frekvensgruppering presenteres bivirkningene etter synkende alvorlighetsgrad.

Sykdommer i blod og lymfatiske organer

Vanlige

Trombocytopeni

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Svært vanlige

Vekttap, nedsatt appetitt

Psykiatriske lidelser

Vanlige

Depresjon, søvnløshet, redusert libido

Nevrologiske sykdommer

Svært vanlige

Tremor

Vanlige

Perifer neuropati, ataksi, amnesi, parestesier, hypoaestesi, hodepine,

svimmelhet

Gastrointestinale sykdommer

Svært vanlige

Diaré, flatulens, abdominalsmerter

Vanlige

Kvalme, oppkast, abdominal distensjon/ubehag, forstoppelse, dyspepsi

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Vanlige

Muskelkrampe, muskelsvakhet

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

Vanlige

Tretthet, asteni, frysninger og malaise

Undersøkelser

Vanlige

Unormale nerveledningsstudier

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Vekttap har blitt rapportert hos 55 % av pasientene. Den største forekomsten ble observert mellom 6

og 12 måneder.

Miglustat har blitt undersøkt ved indikasjoner der visse hendelser rapportert som bivirkninger, som

nevrologiske og nevropsykologiske symptomer/tegn, kognitiv dysfunksjon og trombocytopeni, også

kan skyldes den underliggende tilstanden.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å

overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å

melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via det nasjonale meldesystemet som beskrevet i

Appendix V.

4.9

Overdosering

Symptomer

Det er ikke påvist noen akutte symptomer på overdosering. Miglustat har blitt gitt i doser på opptil

3000 mg/dag i opptil seks måneder hos HIV-positive pasienter under kliniske forsøk. Observerte

bivirkninger inkluderte granulocytopeni, svimmelhet og parestesi. Leukopeni og neutropeni har også

blitt observert i en lignende gruppe pasienter som fikk 800 mg/dag eller høyere dose.

Behandling

Ved overdose anbefales generell medisinsk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater, ATC-kode: A16AX06

Gauchers sykdom type 1 er en arvelig stoffskiftesykdom som skyldes manglende evne til å bryte ned

glukosylceramid, noe som fører til lysosomlagring av dette stoffet og utbredt patologi. Miglustat

hemmer glukosylceramidsyntase, enzymet som forårsaker første trinn i syntesen av de fleste

glykolipider.

In vitro

hemmes glukosylceramidsyntase av miglustat med IC

av 20-37 μM. I tillegg

har hemmende virkning på en ikke-lysosomal glukosylceramidase blitt demonstrert i

in vitro

forsøk.

Den hemmende virkningen på glukosylceramidsyntase er årsaken til at det benyttes

substratreduksjonsbehandling ved Gauchers sykdom.

Pivotalforsøket med miglustat ble gjort på pasienter som ikke kunne gis eller ikke ønsket ERT.

Begrunnelsene for ikke å bruke ERT inkluderte belastningen med intravenøse infusjoner og

vanskeligheter med venetilgang. 28 pasienter med mild til moderat Gauchers sykdom type 1 deltok i

denne 12 måneder lange ikke-komparative studien, og 22 pasienter fullførte studien. Ved 12 måneder

var det en gjennomsnittlig reduksjon i leverorganvolumet på 12,1 % og en gjennomsnittlig reduksjon i

miltvolumet på 19,0 %. En gjennomsnittlig økning i konsentrasjonen av hemoglobin på 0,26 g/dl og

en gjennomsnittlig økning i blodplatetall på 8,29 x 10

/l ble observert. 18 pasienter fortsatte deretter å

ta miglustat i en valgfri, forlenget behandlingsprotokoll. Kliniske fordeler har blitt vurdert ved 24 og

36 måneder hos 13 pasienter. Etter 3 år med kontinuerlig behandling med miglustat, var

gjennomsnittlig reduksjon i organvolumet for lever og miltpå henholdsvis 17,5 % og 29,6 %. Det var

en gjennomsnittlig økning på 22,2 × 10

/l i blodplatetall og en gjennomsnittlig økning på 0,95 g/dl i

hemoglobinkonsentrasjonen.

En annen åpen, kontrollert studie randomiserte 36 pasienter, som hadde fått minimum 2 års

behandling med ERT, i tre behandlingsgrupper: fortsatt behandling med imiglucerase, imiglucerase

kombinert med miglustat eller overgang til miglustat. Denne studien ble gjennomført over en 6

måneders randomisert sammenligningsperiode, etterfulgt av en 18 måneders forlengelse der alle

pasienter fikk monoterapi med miglustat. I de første 6 månedene var det ingen endring i organvolumet

for lever og milt, og hemoglobinnivåer hos pasienter som byttet til miglustat. Hos noen pasienter var

det reduksjoner i blodplatetall og økning i chitotriosidaseaktivitet, som antyder at monoterapi med

miglustat kanskje ikke har samme kontroll over sykdomsaktiviteten hos alle pasienter. 29 pasienter

fortsatte i forlengelsesperioden. Sammenlignet med målingene etter 6 måneder, var sykdomskontroll

uendret etter 18 og 24 måneder med monoterapi med miglustat (henholdsvis 20 og 6 pasienter). Ingen

pasient viste rask forverring av Gauchers sykdom type 1 etter overgangen til monoterapi med

miglustat.

I de to studiene ovenfor ble det brukt en total daglig dose på 300 mg miglustat gitt i tre delte doser. En

ytterligere monoterapistudie ble gjennomført med 18 pasienter med en total daglig dose på 150 mg.

Resultatene antyder redusert virkning sammenlignet med en total daglig dose på 300 mg.

En åpen, ikke-komparativ, 2-års studie omfattet 42 pasienter med Gauchers sykdom type 1 som hadde

fått ERT i minst 3 år og som oppfylte kriteriene for stabil sykdom i minst 2 år. Pasientene ble overført

til monoterapi med miglustat 100 mg tre ganger om dagen. Levervolum (primær effektparameter) var

uendret fra baseline til slutten på behandlingen. 6 pasienter fikk sin behandling med miglustatavbrutt

tidlig

grunn

potensiell

sykdomsforverring,

definert

studien.

pasienter

avbrøt

behandlingen på grunn av bivirkninger. En liten gjennomsnittlig reduksjon i hemoglobin [–0,95 g/dl

(95 % CI: –1,38, –0,53)] og blodplatetall [-44,1 × 10

l (95 % CI: –57,6, –30,7)] ble observert mellom

baseline og slutten på studien. 22 pasienter gjennomførte 24 måneders behandling med miglustat. Av

disse var 18 pasienter på baseline innenfor etablerte terapeutiske mål for lever- og miltvolum,

hemoglobinnivåer og blodplatetall, og 16 av disse fortsatt var innenfor alle disse terapeutiske målene

ved 24 måneder.

Benmanifestasjoner av Gauchers sykdom type 1 ble vurdert i 3 åpne kliniske studier med pasienter

behandlet med miglustat, 100 mg t.i.d. i opptil 2 år (n = 72). I en samlet analyse av ukontrollerte data,

økte Z-verdien for benmineraltetthet i korsrygg og lårhals med over 0,1 enheter fra baseline hos 27

(57 %) og 28 (65 %) av pasientene med måling av longitudinal bentetthet over tid. Det var ingen

tilfeller av benkrise, avaskulær nekrose eller fraktur i behandlingsperioden.

5.2

Farmakokinetiske egenskaper

De farmakokinetiske parameterne til miglustat ble vurdert hos friske forsøkspersoner og et lite antall

pasienter med Gauchers sykdom type 1, Fabrys sykdom, pasienter med HIV-infeksjon og hos voksne,

ungdom og barn med Gauchers sykdom type 3.

Kinetikken til miglustat ser ut til å være doselineær og tidsuavhengig. Miglustat absorberes raskt hos

friske forsøkspersoner. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås ca. 2 timer etter doseinntak. Absolutt

biotilgjengelighet har ikke blitt fastslått. Samtidig matinntak reduserer absorpsjonshastigheten (C

ble redusert med 36 % og t

forsinket med 2 timer), men dette har ingen statistisk signifikant effekt

på absorpsjon av miglustat (AUC redusert med 14 %).

Tilsynelatende distribusjonsvolum av miglustat er 83 l. Miglustat bindes ikke til plasmaproteiner.

Miglustat elimineres hovedsakelig ved nyreutskillelse, og uendret legemiddel tilsvarende 70–80 % av

dosen gjenfinnes i urin. Tilsynelatende oral clearance (CL/F) er 230 ± 39 ml/minutt. Gjennomsnittlig

halveringstid er 6–7 timer.

Etter administrasjon av en enkeltdose på 100 mg

C-miglustat til friske forsøkspersoner, ble 83 % av

radioaktiviteten gjenfunnet i urin og 12 % i fæces. Flere metabolitter ble identifisert i urin og fæces.

Den vanligste metabolitten i urin var miglustatglukuronid, tilsvarende 5 % av dosen. Terminal

halveringstid for radioaktivitet i plasma var 150 timer, noe som indikerer én eller flere metabolitter

med svært lang halveringstid. Den aktuelle metabolitten er ikke identifisert, men kan akkumuleres og

nå konsentrasjoner som overskrider miglustats ved steady state.

Farmakokinetikken til miglustat hos voksne pasienter med Gauchers sykdom type 1 er tilsvarende som

hos friske forsøkspersoner.

Pediatrisk populasjon

Farmakokinetikkdata ble innhentet fra pediatripasienter med Gauchers sykdom type 3 i alderen 3 til 15

år. Ved stedy state var konsentrasjonen av miglustat i ryggmargsvæsken til seks pasienter med

Gauchers sykdom type 3 på 31,4 – 67,2 % av konsentrasjonen i plasma.

Begrensede data fra pasienter med Fabrys sykdom og nedsatt nyrefunksjon viste at CL/F reduseres

med nedsatt nyrefunksjon. Selv om antallet forsøkspersoner med lett og moderat nedsatt nyrefunksjon

var svært lavt, antyder dataene en omtrentlig økning i CL/F på henholdsvis 40 % og 60 % i lett og

moderat nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 4.2). Data om alvorlig nedsatt nyrefunksjon er begrenset til to

pasienter med kreatininclearance i området 18–29 ml/min og kan ikke ekstrapoleres under dette

området. Disse dataene antyder en reduksjon i CL/F med minst 70 % hos pasienter med alvorlig

nedsatt nyrefunksjon.

Fra de tilgjengelige dataene ble det ikke registrert noe signifikant forhold eller trender mellom

miglustats farmakokinetiske parametere og demografiske variabler (alder, BMI, kjønn eller rase).

Det finnes ingen farmakokinetiske data for pasienter med nedsatt leverfunksjon blant barn og ungdom

med Gauchers sykdom type 1 eller hos eldre (> 70 år).

5.3

Prekliniske sikkerhetsdata

Hovedeffektene som var felles for alle arter var vekttap og diaré samt skade på gastrointestinale

slimhinner (erosjon og sårdannelse) ved høyere doser. Andre effekter som ble sett hos dyr ved doser

som medførte eksponeringsnivåer tilsvarende eller moderat høyere enn kliniske eksponeringsnivåer

var: endringer i lymfoidorganer hos alle testede arter, transaminaseendringer, vakuolering i

skjoldbruskkjertelen og pankreas, katarakt, nefropati og myokardendringer hos rotter. Disse funnene

ble ansett som sekundære til generell svekkelse.

Oral administrering av miglustat hos hunn- og hannrotter av arten Sprague-Dawley i 2 år med doser på

30, 60 og 180 mg/kg/døgn, medførte en økning i antall interstitielle (Leydig-celle) hyperplasier i

testiklene og adenoma hos hannrotter ved alle dosenivåer. Systemisk eksponering ved laveste dose var

mindre eller sammenlignbar med observasjoner hos mennesker (basert på AUC0-∞) ved anbefalt

dosering. Høyeste nivå uten observert effekt (NOEL, No Observed Effect Level) kunne ikke fastslås,

og effekten var ikke doseavhengig. Det var ingen legemiddelrelatert økning i tumorforekomst i andre

organer hos hann- eller hunnrotter. Mekanistiske studier viste en rottespesifikk mekanisme som anses

å ha liten eller ingen betydning for mennesker.

Oral administrering av miglustat til CD1 hunn- og hannmus i 2 år med doser på 210, 420 og 840/500

mg/kg/døgn (dosereduksjon etter et halvt år), medførte økt forekomst av inflammatoriske og

hyperplastiske endringer i tykktarmen hos begge kjønn. Basert på mg/kg/døgn, korrigert for forskjeller

i fekal utskillelse, tilsvarte dosene 8, 16 og 33/19 ganger høyeste anbefalte dose for mennesker (200

mg tre ganger daglig). Carcinom i tykktarmen forekom ved alle doser med en statistisk signifikant

økning i den høyeste dosegruppen. Relevans av disse funnene for mennesker kan ikke utelukkes. Det

var ingen legemiddelavhengig økning i tumorforekomst i andre organer.

Miglustat viste ikke potensiale for mutagene eller klastogene effekter ved standardoppsettet av

gentoksisitetsprøver.

Toksisitetsstudier ved gjentatt dosering hos rotter viste virkninger på seminifert epitel i testis. Andre

studier har vist endringer i spermaparametre (motilitet og morfologi) som stemmer overens med

observert reduksjon i fertiliteten. Disse virkningene oppsto ved tilsvarende eksponeringsnivåer som

hos pasienter, men var reversible. Miglustat hadde en effekt på overlevelsen til embryo/fostre hos

rotter og kaniner, dystoki ble rapportert, postimplantasjonstap økte, og det var økt forekomst av

vaskulære misdannelser hos kaniner. Disse virkningene kan delvis skyldes toksisitet hos moren.

Laktasjonsendringer ble observert hos hunnrotter i en 1-årig studie. Virkningsmekanismen er ukjent.

6.

FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjelpestoffer

Kapselinnhold

Natriumstivelseglykolat (type A),

Povidon (K30),

Magnesiumstearat.

Kapselskall

Gelatin,

Titandioksid (E171).

6.2

Uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.3

Holdbarhet

2 år.

6.4

Oppbevaringsbetingelser

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6.5

Emballasje (type og innhold)

Polyamid/aluminium/PVC/aluminium blisterpakning levert i en eske med 12 blisterpakninger, der

hver blisterpakning inneholder 7 kapsler, totalt 84 kapsler.

6.6

Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7.

INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gen.Orph

100 Rue Louis Blanc

TSA/Bâtiment Copenhague

60160 Montataire

Frankrike

8.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1232/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: {DD måned ÅÅÅÅ}

10.

OPPDATERINGSDATO

{DD måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

VEDLEGG II

A.

TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

B.

VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE

LEVERANSE OG BRUK

C.

ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL

MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

D.

VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE

SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

A.

TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

Delpharm Reims

10 rue Colonnel Charbonneaux

51100 Reims

Franskrike

B.

VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning (se Vedlegg I, Preparatomtale, pkt. 4.2).

C.

ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR)

Kravene for innsendelse av periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet er angitt i

EURD-listen (European Union Reference Date list), som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv

2001/83/EF og i enhver oppdatering av EURD-listen som publiseres på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

D.

VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK

AV LEGEMIDLET

Risikohåndteringsplan (RMP)

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal gjennomføre de nødvendige aktiviteter og intervensjoner

vedrørende legemiddelovervåkning spesifisert i godkjent RMP presentert i Modul 1.8.2 i

markedsføringstillatelsen samt enhver godkjent påfølgende oppdatering av RMP.

En oppdatert RMP skal sendes inn:

på forespørsel fra Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency);

når risikohåndteringssystemet er modifisert, spesielt som resultat av at det fremkommer ny

informasjon som kan lede til en betydelig endring i nytte/risiko profilen eller som resultat av at

en viktig milepel (legemiddelovervåkning eller risikominimering) er nådd.

VEDLEGG III

MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG

A. MERKING

OPPLYSNINGER SOM SKALANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

YTRE ESKE

1.

LEGEMIDLETS NAVN

Miglustat Gen.Orph 100 mg harde kapsler

miglustat

2.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER)

Hver kapsel inneholder 100 mg miglustat

3.

LISTE OVER HJELPESTOFFER

4.

LEGEMIDDELFORM OG INNHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Kapsel, hard.

84 kapsler

5.

ADMINISTRASJONSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

Til oral bruk.

6.

ADVARSEL OM AT LEGEMIDLET SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR

BARN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SPESIELLE ADVARSLER

8.

UTLØPSDATO

Utløpsdato

9.

OPPBEVARINGSBETINGELSER

10.

EVENTUELLE SPESIELLE FORHOLDSREGLER VED DESTRUKSJON AV

UBRUKTE LEGEMIDLER ELLER AVFALL

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gen.Orph

100 Rue Louis Blanc

TSA/Bâtiment Copenhague

60160 Montataire

Frankrike

12.

MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/17/1232/001

13.

PRODUKSJONSNUMMER

Batch

14.

GENERELL KLASSIFIKASJON FOR UTLEVERING

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMASJON PÅ BLINDESKRIFT

Miglustat Gen.Orph

17.

SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – TODIMENSJONAL STREKKODE

<Todimensjonal strekkode, inkludert unik identitet>

18.

SIKKERHETSANORDNING (UNIK IDENTITET) – I ET FORMAT LESBART FOR

MENNESKER

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ

GJENNOMTRYKKSPAKNINGER (BLISTER)

BLISTERPAKINGER

1.

LEGEMIDLETS NAVN

Miglustat Gen.Orph 100 mg harde kapsler

miglustat

2.

NAVN PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Gen.Orph

3.

UTLØPSDATO

Utløpsdato

4.

PRODUKSJONSNUMMER

Batch

5.

ANNET

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Miglustat Gen.Orph 100 mg harde kapsler

miglustat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se punkt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Miglustat Gen.Orph er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Miglustat Gen.Orph

Hvordan du bruker Miglustat Gen.Orph

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Miglustat Gen.Orph

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Miglustat Gen.Orph er og hva det brukes mot

Miglustat Gen.Orph inneholder virkestoffet miglustat, som tilhører en gruppe legemidler som påvirker

stoffskiftet. Det brukes til å behandle lett til moderat Gauchers sykdom type 1 hos voksne.

Ved Gauchers sykdom type 1, blir et stoff som kalles glukosylceramid ikke fjernet fra kroppen din.

Stoffet begynner å samle seg i visse celler i kroppens immunsystem. Dette kan føre til at leveren og

milten vokser, endringer i blodet og bensykdommer.

Vanlig behandling av Gauchers sykdom type 1 er enzymerstatning. Miglustat Gen.Orph brukes kun

når en pasient anses som uegnet for behandling med enzymerstatning.

2.

Hva du må vite før du bruker Miglustat Gen.Orph

Bruk ikke Miglustat Gen.Orph

dersom du er allergisk overfor miglustat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet (listet opp i punkt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Miglustat Gen.Orph.

hvis du har en nyrelidelse

hvis du har en leverlidelse

Legen din vil utføre følgende prøver før og under behandlingen med Miglustat Gen.Orph:

en undersøkelse for å sjekke nervene i armer og ben

måling av nivået av vitamin B

overvåking av blodplatetall

Årsaken til disse prøvene er at enkelte pasienter har opplevd prikking eller nummenhet i hender og

føtter eller vekttap når de har brukt Miglustat Gen.Orph. Prøvene vil hjelpe legen med å fastslå om

disse virkningene skyldes sykdommen din eller andre eksisterende tilstander, eller om de er

bivirkninger av Miglustat Gen.Orph (se punkt 4 for nærmere opplysninger).

Hvis du har diaré, kan legen din be deg om å endre kostholdet for å redusere inntaket av laktose og

karbohydrater, som sukrose (rørsukker), eller at du ikke tar Miglustat Gen.Orph ved måltider, eller at

du midlertidig reduserer dosen din. I noen tilfeller kan legen foreskrive diaréhemmende legemidler,

som loperamid. Hvis din diaré ikke blir bedre med disse tiltakene, eller hvis du har andre

mageproblemer, må du snakke med legen. I slike tilfeller kan legen bestemme seg for å undersøke deg

nærmere.

Mannlige pasienter bør bruke pålitelig prevensjon i løpet av behandlingen med Miglustat Gen.Orph,

og i 3 måneder etter avsluttet behandling.

Barn og ungdom

Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom (under 18 år) med Gauchers sykdom type 1, fordi det er

ukjent om det er effektivt mot sykdommen.

Andre legemidler og Miglustat Gen.Orph

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre

legemidler.

Informer legen dersom du bruker legemidler som inneholder imiglucerase, som av og til brukes

samtidig med Miglustat Gen.Orph. De kan senke mengden av Miglustat Gen.Orph i kroppen din.

Graviditet, amming og fertilitet

Ikke ta Miglustat Gen.Orph hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din kan gi deg mer

informasjon. Du må bruke effektiv prevensjon mens du tar Miglustat Gen.Orph. Du må ikke amme

mens du tar Miglustat Gen.Orph.

Mannlige pasienter må bruke pålitelig prevensjon under behandlingen med Miglustat Gen.Orph og i 3

måneder etter avsluttet behandling.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at

du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Miglustat Gen.Orph kan gjøre deg svimmel. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du er

svimmel.

3.

Hvordan du bruker Miglustat Gen.Orph

Bruk alltid legemidlet nøyaktig slik legen har sagt. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Ved Gauchers sykdom type 1:

For voksne er den vanlige dosen én kapsel (100 mg) tre ganger daglig

(morgen, ettermiddag, kveld) Dette betyr maksimum tre kapsler om dagen (300 mg).

Hvis du har problemer med nyrene, kan du bli gitt en lavere startdose. Legen din kan redusere dosen,

f.eks. til én kapsel (100 mg) en eller to ganger om dagen, hvis du har diaré når du bruker Miglustat

Gen.Orph (se pkt. 4). Legen din vil fortelle deg hvor lenge behandlingen vil vare.

Miglustat Gen.Orph kan tas med eller uten mat. Svelg kapselen hel med et glass vann.

Dersom du tar for mye av Miglustat Gen.Orph

Hvis du tar flere kapsler enn du har fått beskjed om, må du kontakte legen med en gang. Miglustat har

blitt brukt i kliniske forsøk med doser ti ganger høyere enn den anbefalte dosen. Dette førte til

reduksjon i hvite blodlegemer og andre bivirkninger som ligner på det som beskrives i punkt 4.

Dersom du har glemt å ta Miglustat Gen.Orph

Ta neste kapsel til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Miglustat Gen.Orph

Ikke avbryt behandlingen med Miglustat Gen.Orph uten først å snakke med legen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

De alvorligste bivirkningene:

Noen pasienter opplever prikking og nummenhet i hender og føtter (se Vanlig).

Dette kan være

tegn på perifer nevropati som skyldes bivirkninger av Miglustat Gen.Orph, eller det kan skyldes

eksisterende forhold. Legen din vil utføre noen prøver før og under behandlingen med Miglustat

Gen.Orph for å vurdere dette (se punkt 2).

Dersom du får noen av disse bivirkningene, skal du rådføre deg med legen din så raskt som

mulig

Dersom du opplever en lettere skjelving

vanligvis skjelvende hender, skal du rådføre deg med

legen din

så snart som mulig. Skjelvingen forsvinner ofte uten at det er nødvendig å stanse

behandlingen. Noen ganger må legen redusere dosen eller stanse behandlingen for å stanse

skjelvingen.

Svært vanlige bivirkninger

kan ramme flere enn 1 av 10 personer.

De vanligste bivirkningene er diaré, flatulens (luft i magen), magesmerter, vekttap og nedsatt apetitt.

Dersom du går ned i vekt

når du starter behandlingen med Miglustat Gen.Orph, behøver du ikke

bekymre deg. De fleste slutter å gå ned i vekt når behandlingen fortsetter.

Vanlige bivirkninger

kan ramme opptil 1 av 10 personer.

Vanlige bivirkninger av behandlingen inkluderer hodepine, svimmelhet, parestesier (prikking og

nummenhet), koordinasjonsvansker, hypestesi (redusert berøringssans), dyspepsi (halsbrann), kvalme,

forstoppelse og oppkast, oppsvulming og ubehag i magen og trombocytopeni (reduserte nivåer av

blodplater). De nevrologiske symptomene og trombocytopeni kan skyldes den underliggende

sykdommen.

Andre mulige bivirkninger e

r muskelkrampe eller svakhet, utmattelse, frysninger og sykdomsfølelse,

depresjon, søvnvansker, glemsomhet og mindre kjønnsdrift.

De fleste pasienter får en eller flere av disse bivirkningene, vanligvis ved starten på behandlingen eller

i perioder i løpet av behandlingen. De fleste tilfeller er lette og forsvinner ganske raskt. Kontakt lege

hvis noen av disse bivirkningene skaper problemer. Legen kan komme til å redusere dosen av

Miglustat Gen.Orph eller anbefale andre legemidler for å begrense bivirkningene.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Miglustat Gen.Orph

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ‘Utløpsdato’. Utløpsdatoen

henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Miglustat Gen.Orph

Virkestoffet er miglustat 100 mg.

Andre innholdsstoffer er natriumstivelseglykolat (type A), povidon (K30), magnesiumstearat,

gelatin og titandioksid (E171).

Hvordan Miglustat Gen.Orph ser ut og innholdet i pakningen

Miglustat Gen.Orph 100 mg harde kapsler har hvit, ugjennomsiktig hette og hoveddel. De harde

gelatinkapslene er av størrelse 4 og er 14,0 mm lange.

Eske med 12 blisterpakninger, hver blisterpakning inneholder 7 kapsler, totalt 84 kapsler.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Gen.Orph

100 Rue Louis Blanc

TSA/Bâtiment Copenhague

60160 Montataire

Frankrike

Tilvirker:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Frankrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for

innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Europa / alle land

Gen.Orph

Tlf.: +33 (0)1 47 71 70 46

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu. Der kan du også

finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Miglustat Gen.Orph 100 mg harde kapsler

miglustat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se punkt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Miglustat Gen.Orph er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Miglustat Gen.Orph

Hvordan du bruker Miglustat Gen.Orph

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Miglustat Gen.Orph

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Miglustat Gen.Orph er og hva det brukes mot

Miglustat Gen.Orph inneholder virkestoffet miglustat, som tilhører en gruppe legemidler som påvirker

stoffskiftet. Det brukes til å behandle to tilstander:

Miglustat Gen.Orph brukes til å behandle lett til moderat Gauchers sykdom type 1 hos

voksne

.

Ved Gauchers sykdom type 1, blir et stoff som kalles glukosylceramid ikke fjernet fra kroppen din.

Stoffet begynner å samle seg i visse celler i kroppens immunsystem. Dette kan føre til at leveren og

milten vokser, endringer i blodet og bensykdommer.

Vanlig behandling av Gauchers sykdom type 1 er enzymerstatning. Miglustat Gen.Orph brukes kun

når en pasient anses som uegnet for behandling med enzymerstatning.

Miglustat Gen. Orph brukes også til å behandle progressive nevrologiske symptomer ved

Niemann-Picks sykdom type C hos voksne og barn.

Hvis du har Niemann-Picks sykdom type C bygges fettstoffer som glykosfingolipider opp i cellene i

hjernen din. Det kan medføre forstyrrelser i nevrologiske funksjoner som langsomme øyebevegelser,

balanse, svelging og hukommelse, samt kramper.

Miglustat Gen.Orph virker ved å hemme enzymet kalt ‘glukosylceramidsyntase’ som er ansvarlig for

første trinn ved dannelse av de fleste glykosfingolipider.

2.

Hva du må vite før du bruker Miglustat Gen.Orph

Bruk ikke Miglustat Gen.Orph

dersom du er allergisk overfor miglustat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet (listet opp i punkt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Miglustat Gen.Orph.

hvis du har en nyrelidelse

hvis du har en leverlidelse

Legen din vil utføre følgende prøver før og under behandlingen med Miglustat Gen.Orph:

en undersøkelse for å sjekke nervene i armer og ben

måling av nivået av vitamin B

vekstkontroll hvis du er et barn eller en ungdom med Niemann-Picks sykdom type C

overvåking av blodplatetall

Årsaken til disse prøvene er at enkelte pasienter har opplevd prikking eller nummenhet i hender og

føtter eller vekttap når de har brukt Miglustat Gen.Orph. Prøvene vil hjelpe legen med å fastslå om

disse virkningene skyldes sykdommen din eller andre eksisterende tilstander, eller om de er

bivirkninger av Miglustat Gen.Orph (se punkt 4 for nærmere opplysninger).

Hvis du har diaré, kan legen din be deg om å endre kostholdet for å redusere inntaket av laktose og

karbohydrater, som sukrose (rørsukker), eller at du ikke tar Miglustat Gen.Orph ved måltider, eller at

du midlertidig reduserer dosen din. I noen tilfeller kan legen foreskrive diaréhemmende legemidler,

som loperamid. Hvis din diaré ikke blir bedre med disse tiltakene, eller hvis du har andre

mageproblemer, må du snakke med legen. I slike tilfeller kan legen bestemme seg for å undersøke deg

nærmere.

Mannlige pasienter bør bruke pålitelig prevensjon i løpet av behandlingen med Miglustat Gen.Orph,

og i 3 måneder etter avsluttet behandling.

Barn og ungdom

Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom (under 18 år) med Gauchers sykdom type 1, fordi det er

ukjent om det er effektivt mot sykdommen.

Andre legemidler og Miglustat Gen.Orph

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre

legemidler.

Informer legen dersom du bruker legemidler som inneholder imiglucerase, som av og til brukes

samtidig med Miglustat Gen.Orph. De kan senke mengden av Miglustat Gen.Orph i kroppen din.

Graviditet, amming og fertilitet

Ikke ta Miglustat Gen.Orph hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din kan gi deg mer

informasjon. Du må bruke effektiv prevensjon mens du tar Miglustat Gen.Orph. Du må ikke amme

mens du tar Miglustat Gen.Orph.

Mannlige pasienter må bruke pålitelig prevensjon under behandlingen med Miglustat Gen.Orph og i 3

måneder etter avsluttet behandling.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at

du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Miglustat Gen.Orph kan gjøre deg svimmel. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du er

svimmel.

3.

Hvordan du bruker Miglustat Gen.Orph

Bruk alltid legemidlet nøyaktig slik legen har sagt. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Ved Gauchers sykdom type 1:

For voksne er den vanlige dosen én kapsel (100 mg) tre ganger

daglig (morgen, ettermiddag, kveld) Dette betyr maksimum tre kapsler om dagen (300 mg).

Ved Niemann-Picks sykdom type C:

For voksne og ungdom (over 12 år) er den vanlige dosen to

kapsler (200 mg) tre ganger daglig (morgen, ettermiddag og kveld). Dette vil si en daglig

maksimumsdose på seks kapsler (600 mg).

For barn

under 12 år

, vil legen tilpasse dosen ved Niemann-Picks sykdom type C.

Hvis du har problemer med nyrene, kan du bli gitt en lavere startdose. Legen din kan redusere dosen,

f.eks. til én kapsel (100 mg) en eller to ganger om dagen, hvis du har diaré når du bruker Miglustat

Gen.Orph (se pkt. 4). Legen din vil fortelle deg hvor lenge behandlingen vil vare.

Miglustat Gen.Orph kan tas med eller uten mat. Svelg kapselen hel med et glass vann.

Dersom du tar for mye av Miglustat Gen.Orph

Hvis du tar flere kapsler enn du har fått beskjed om, må du kontakte legen med en gang. Miglustat har

blitt brukt i kliniske forsøk med doser ti ganger høyere enn den anbefalte dosen. Dette førte til

reduksjon i hvite blodlegemer og andre bivirkninger som ligner på det som beskrives i punkt 4.

Dersom du har glemt å ta Miglustat Gen.Orph

Ta neste kapsel til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Miglustat Gen.Orph

Ikke avbryt behandlingen med Miglustat Gen.Orph uten først å snakke med legen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

De alvorligste bivirkningene:

Noen pasienter opplever prikking og nummenhet i hender og føtter (se Vanlig).

Dette kan være

tegn på perifer nevropati som skyldes bivirkninger av Miglustat Gen.Orph, eller det kan skyldes

eksisterende forhold. Legen din vil utføre noen prøver før og under behandlingen med Miglustat

Gen.Orph for å vurdere dette (se punkt 2).

Dersom du får noen av disse bivirkningene, skal du rådføre deg med legen din så raskt som

mulig

Dersom du opplever en lettere skjelving

vanligvis skjelvende hender, skal du rådføre deg med

legen din

så snart som mulig. Skjelvingen forsvinner ofte uten at det er nødvendig å stanse

behandlingen. Noen ganger må legen redusere dosen eller stanse behandlingen for å stanse

skjelvingen.

Svært vanlige bivirkninger

kan ramme flere enn 1 av 10 personer.

De vanligste bivirkningene er diaré, flatulens (luft i magen), magesmerter, vekttap og nedsatt apetitt.

Dersom du går ned i vekt

når du starter behandlingen med Miglustat Gen.Orph, behøver du ikke

bekymre deg. De fleste slutter å gå ned i vekt når behandlingen fortsetter.

Vanlige bivirkninger

kan ramme opptil 1 av 10 personer.

Vanlige bivirkninger av behandlingen inkluderer hodepine, svimmelhet, parestesier (prikking og

nummenhet), koordinasjonsvansker, hypestesi (redusert berøringssans), dyspepsi (halsbrann), kvalme,

forstoppelse og oppkast, oppsvulming og ubehag i magen og trombocytopeni (reduserte nivåer av

blodplater). De nevrologiske symptomene og trombocytopeni kan skyldes den underliggende

sykdommen.

Andre mulige bivirkninger e

r muskelkrampe eller svakhet, utmattelse, frysninger og sykdomsfølelse,

depresjon, søvnvansker, glemsomhet og mindre kjønnsdrift.

De fleste pasienter får en eller flere av disse bivirkningene, vanligvis ved starten på behandlingen eller

i perioder i løpet av behandlingen. De fleste tilfeller er lette og forsvinner ganske raskt. Kontakt lege

hvis noen av disse bivirkningene skaper problemer. Legen kan komme til å redusere dosen av

Miglustat Gen.Orph eller anbefale andre legemidler for å begrense bivirkningene.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Miglustat Gen.Orph

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ‘EXP’. Utløpsdatoen

henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Miglustat Gen.Orph

Virkestoffet er miglustat 100 mg.

Andre innholdsstoffer er natriumstivelseglykolat (type A), povidon (K30), magnesiumstearat,

gelatin og titandioksid (E171).

Hvordan Miglustat Gen.Orph ser ut og innholdet i pakningen

Miglustat Gen.Orph 100 mg harde kapsler har hvit, ugjennomsiktig hette og hoveddel. De harde

gelatinkapslene er av størrelse 4 og er 14,0 mm lange.

Eske med 12 blisterpakninger, hver blisterpakning inneholder 7 kapsler, totalt 84 kapsler.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Gen.Orph

185 Bureaux de la Colline

92213 Saint Cloud Cedex

Frankrike

Tilvirker:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Frankrike

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for

innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/Belgique/Belgien

Gen.Orph

Tél/Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Lietuva

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

България

Gen. Orph

Teл: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Luxembourg/Luxemburg

Gen. Orph

Tél/Tel.: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Česká republika

Gen. Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Magyarország

Gen.Orph

Tel.: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Danmark

Gen.Orph

Tlf: +46 (0)8 21 54 45

e-mail: pharmacovigilance@sofus.se

Malta

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Deutschland

Gen. Orph

Tel: +46 (0)8 551 088 34

email: Genorph.DE@sofus.se

Nederland

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Eesti

Gen. Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

email:contact@gen-orph.com

Norge

Gen.Orph

Tlf: +46 (0)8 21 54 45

e-mail : pharmacovigilance@sofus.se

Ελλάδα

Gen. Orph

Τηλ: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Österreich

Gen.Orph

Tel : +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

España

Gen. Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Polska

Gen.Orph

Tel.: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

France

Gen.Orph

Tél.: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Portugal

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Hrvatska

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

România

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Ireland

Gen. Orph

Tel : +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Slovenija

Gen. Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Ísland

Gen.Orph

Sími: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@gen-orph.com

Slovenská republika

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Italia

Biovalley Investments Partner (B.I.P.)

Tel: +39 040 899 2219

e.mail: info@biovalleyinvestmentspartner.it

Suomi/Finland

Gen.Orph

Puh/Tel : +46 (0)8 21 54 45

e-mail : pharmacovigilance@sofus.se

Κύπρος

Gen. Orph

Τηλ: +33 (0)1 47 71 04 50

email: contact@gen-orph.com

Sverige

Gen.Orph

Tel: +46 (0)8 21 54 45

e-mail : pharmacovigilance@sofus.se

Latvija

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail : contact@gen-orph.com

United Kingdom

Gen.Orph

Tel: +33 (0)1 47 71 04 50

e-mail: contact@gen-orph.com

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert {måned ÅÅÅÅ}

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu. Der kan du også

finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.