Metformin Bluefish

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Metformin Bluefish Filmuhúðuð tafla 850 mg
 • Skammtar:
 • 850 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Metformin Bluefish Filmuhúðuð tafla 850 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 9f0166a2-d874-e111-b50c-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1.000 mg filmuhúðaðar töflur

Metformin hýdróklóríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Metformin Bluefish og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Metformin Bluefish

Hvernig nota á Metformin Bluefish

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Metformin Bluefish

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

UPPLÝSINGAR UM METFORMIN BLUEFISH OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER NOTAÐ

Hvað er Metformin Bluefish

Metformin Bluefish inniheldur metformin, lyf til meðferðar á sykursýki. Það tilheyrir hópi lyfja sem

nefnast bígvaníð.

Insúlín er hormón sem framleitt er af briskirtli og gerir líkamanum kleift að taka upp glúkósa (sykur)

úr blóðinu. Líkaminn notar glúkósa til að framleiða orku eða geymir hann til að nota síðar.

Ef þú ert með sykursýki framleiðir briskirtillinn ekki nægilega mikið insúlín eða líkaminn getur ekki

nýtt á réttan hátt það insúlín sem hann framleiðir. Þetta leiðir til mikils styrks glúkósa í blóðinu.

Metformin Bluefish hjálpar til við að lækka glúkósa í blóði og gera styrk hans eins eðlilegan og unnt

Ef þú ert fullorðinn einstaklingur yfir kjörþyngd getur notkun Metformin Bluefish í lengri tíma einnig

dregið úr hættu á fylgikvillum sykursýkinnar. Metformin Bluefish hefur verið tengt við annað hvort

stöðuga líkamsþyngd eða hóflegt þyngdartap.

Við hverju er Metformin Bluefish notað

Metformin Bluefish er notað til að meðhöndla sjúklinga með sykursýki af tegund 2 (einnig nefnd

„insúlínóháð sykursýki“) þegar mataræði og hreyfing nægja ekki til að stjórna glúkósastyrk í blóði.

Það er einkum notað hjá sjúklingum í yfirþyngd.

Fullorðnir geta notað Metformin Bluefish eitt sér eða ásamt öðrum lyfjum til meðferðar á sykursýki

(lyf sem tekin eru inn um munn eða insúlín).

Börn sem eru 10 ára og eldri og unglingar geta notað Metformin Bluefish eitt sér eða með insúlíni.

2.

ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA METFORMIN BLUEFISH

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Metformin Bluefish

ef þú ert með ofnæmi fyrir metformini eða einhverju öðru innihaldsefni þessa lyfs (talin upp í

kafla 6 ).

ef þú ert með lifrarvandamál.

ef þú ert með verulega skerta nýrnastarfsemi.

ef þú ert með sykursýki sem ekki hefur náðst stjórn á, með t.d. alvarlega blóðsykurshækkun

(mikið magn glúkósa í blóði), ógleði, uppköst, niðurgangur, skyndilegt þyngdartap,

mjólkursýrublóðsýringu (sjá „Hætta á mjólkursýrublóðsýringu“ hér aftar) eða ketónblóðsýringu.

Ketónblóðsýring er sjúkdómsástand þar sem efni sem nefnast „ketónkorn“ safnast upp í blóðinu

og getur leitt til sykursýkisdás. Einkennin eru m.a. magaverkur, hröð og djúp öndun, syfja eða

óvenjuleg ávaxtalykt af andardrætti.

ef þú hefur tapað of miklu vatni úr líkamanum (vökvatap), t.d. vegna langvarandi eða alvarlegs

niðurgangs, eða ef þú hefur kastað oft upp með stuttu millibili. Vökvatap getur leitt til

nýrnakvilla, sem getur sett þig í hættu á að fá mjólkursýrublóðsýringu (sjá „Gæta skal sérstakrar

varúðar við notkun Metformin Bluefish“ hér aftar).

ef þú ert með alvarlega sýkingu, svo sem sýkingu sem hefur áhrif á lungu eða berkjur eða nýru.

Alvarlegar

sýkingar

geta

leitt

nýrnakvilla,

getur

sett

þig

hættu

mjólkursýrublóðsýringu (sjá „Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Metformin Bluefish“ hér

aftar).ef þú ert í meðferð við hjartabilun eða hefur nýlega fengið hjartaáfall, átt við alvarlega

blóðrásarkvilla (s.s. lost) eða öndunarörðugleika að stríða. Þetta getur leitt til minnkaðs súrefnis

til vefja, sem getur sett þig í hættu á að fá mjólkursýrublóðsýringu (sjá „Gæta skal sérstakrar

varúðar við notkun Metformin Bluefish“ hér aftar).

ef þú drekkur mikið áfengi

Ef eitthvað af framantöldu á við um þig skaltu ræða við lækninn áður en þú byrjar að taka lyfið.

Vinsamlegast athugið sérstaka hættu á mjólkursýrublóðsýringu.

Leitaðu ráða hjá lækninum

þú þarft að fara í skoðun eins og röntgenskoðun eða skönnun, þar sem skuggaefnum sem

innihalda joð er dælt inn í blóðrás

þú þarft að fara í stóra skurðaðgerð

Þú þarft að hætta töku Metformin Bluefish í ákveðinn tíma fyrir og eftir skoðun eða skurðaðgerð.

Læknirinn mun taka ákvörðun um það hvort þú þurfir á annarri meðferð að halda á þessum tíma.

Það er mikilvægt að fara nákvæmlega eftir fyrirmælum læknisins.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Hætta á mjólkursýrublóðsýringu

Metformin Bluefish getur valdið sjaldgæfum en mjög alvarlegri aukaverkun sem nefnist mjólkursýru-

blóðsýring, einkum ef nýrun starfa ekki á eðlilegan hátt. Hættan á að fá mjólkursýrublóðsýringu eykst

við sykursýki sem ekki næst stjórn á, alvarlegar sýkingar, langa föstu eða áfengisneyslu, vökvaskort

(sjá frekari upplýsingar hér aftar), lifrarvandamál og hvers konar sjúkdómsástand þar sem

súrefnisflæði er skert til hluta líkamans (eins og bráður alvarlegur hjartasjúkdómur).

Ef eitthvað af framangreindu á við um þig skaltu ræða við lækninn til að fá frekari leiðbeiningar.

Hættu að nota

Meformin Bluefish

í skamman tíma ef þú ert með sjúkdómsástand sem tengist

vökvaskorti

(verulegt tap á líkamsvökvum) svo sem alvarleg uppköst, niðurgang hita, ert

útsettur/útsett fyrir hita eða ef þú drekkur minna af vökva en venjulega. Ræddu við lækninn til að fá

frekari leiðbeiningar.

Hættu að nota

Metformin Bluefish

og hafðu strax samband við lækni eða næsta sjúkrahús ef þú

finnur fyrir einhverjum einkennum mjólkursýrublóðsýringar

, þar sem þetta ástand getur leitt til

dauðadás.

Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru m.a.:

uppköst,

magaverkur (kviðverkur),

vöðvakrampar,

almenn vanlíðan og veruleg þreyta,

öndunarerfiðleikar,

minnkaður líkamshiti og hægari hjartsláttur.

Mjólkursýrublóðsýring er lífshættulegt ástand sem þarfnast meðhöndlunar á sjúkrahúsi.

Ef þú þarft að fara í stóra skurðaðgerð verður þú að hætta að nota Metformin Bluefish á meðan á

aðgerðinni stendur og í einhvern tíma á eftir. Læknirinn ákveður hvenær þú átt að hætta meðferðinni

með Metformin Bluefish og hvenær þú mátt hefja hana aftur.

Metformin Bluefish eitt sér veldur ekki of lágum blóðsykri. Hins vegar, ef þú tekur Metformin

Bluefish með öðrum lyfjum við sykursýki, sem geta valdið of lágum blóðsykri (eins og súlfonýlurea

lyf, insúlín, meglítiníð lyf), er hætta á of lágum blóðsykri. Ef þú finnur fyrir einkennum of lágs

blóðsykurs, eins og þróttleysi, svima, aukinni svitamyndun, hröðum hjartslætti, sjóntruflunum eða

einbeitingarerfiðleikum, lagast það yfirleitt við neyslu sætra drykkja eða matvæla.

Á meðan á meðferð með Metformin Bluefish stendur mun læknirinn athuga nýrnastarfsemi þína að

minnsta kosti einu sinni á ári eða oftar ef þú ert aldraður/öldruð og/eða ef þú ert með versnandi

nýrnastarfsemi.

Notkun annarra lyfja samhliða Metformin Bluefish

Ef þú þarft að láta dæla skuggaefnum sem innihalda joð í blóðrásina, til dæmis fyrir skoðun eins og

röntgenskoðun eða skönnun,

þarft þú að hætta notkun Metformin Bluefish fyrir

eða á meðan á

inndælingu stendur. Læknirinn ákveður hvenær þú átt að hætta meðferðinni með Metformin Bluefish

og hvenær þú mátt hefja hana aftur.

Láttu lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Hugsanlegt er að það þurfi að gera oftar prófanir á blóðsykri og nýrnastarfsemi hjá þér eða læknirinn

gæti þurft að breyta Metformin Bluefish skammtinum. Það er sérstaklega mikilvægt að nefna

eftirfarandi:

lyf sem auka þvagmyndun (þvagræsilyf)

lyf sem notuð eru til að meðhöndla verk og bólgu (NSAID og COX-2 hemlar, svo sem ibuprofen

og celecoxib) ákveðin lyf til meðferðar við háum blóðþrýstingi (ACE-hemlar og angíótensín II

viðtakablokkar)beta-2 örvar, eins og salbutamol eða terbutalin (notaðir við astma)

barksterar (notaðir við ýmsum kvillum, eins og alvarlegri bólgu í húð eða astma)

önnur lyf sem notuð eru við sykursýki

Notkun Metformin Bluefish með drykk

Forðast skal óhóflega áfengisneyslu á meðan Metformin Bluefish er notað þar sem það getur aukið

hættuna á mjólkursýrublóðsýringu (sjá kafla „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Meðganga og brjóstagjöf

Meðan á meðgöngu stendur þarftu á insúlíni að halda til meðferðar við sykursýki. Ef þú ert

barnshafandi eða með barn á brjósti, heldur að þú gætir verið barnshafandi eða ætlar þér að eignast

barn, ráðfærðu þig við lækninn áður en þú notar þetta lyf. Hann eða hún gæti breytt meðferðinni.

Ekki er mælt með notkun þessa lyfs ef þú ert með barn á brjósti eða ef þú ætlar þér að gefa barni þínu

brjóst.

Akstur og notkun véla

Metformin Bluefish eitt sér veldur ekki of lágum blóðsykri (of lítill styrkur glúkósa í blóði). Þetta

þýðir að það mun ekki hafa áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hins vegar skal gæta sérstakrar varúðar ef Metformin Bluefish er notað ásamt öðrum lyfjum til

meðhöndlunar á sykursýki sem geta valdið of lágum blóðsykri (eins og súlfonýlurea lyfjum, insúlíni,

meglítiníð lyfjum). Einkenni blóðsykurslækkunar eru m.a. slen, svimi, aukin svitamyndun, hraður

hjartsláttur, sjóntruflanir eða einbeitingarörðugleikar. Ekki aka eða stjórna vélum ef þú finnur fyrir

þessum einkennum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

HVERNIG NOTA Á METFORMIN BLUEFISH

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Metformin Bluefish kemur ekki í stað kosta heilbrigðs lífstíls. Haltu áfram að fylgja öllum ráðum

læknisins varðandi mataræði og hreyfðu þig reglulega.

Ráðlagður skammtur

Börn, 10 ára og eldri, og unglingar fá venjulega 500 mg eða 850 mg af metformin hýdróklóríði

einu sinni á dag til að byrja með. Hámarks dagsskammtur er 2.000 mg, tekinn í 2 eða 3 aðskildum

skömmtum. Meðferð 10 -12 ára barna er einungis ráðlögð með sérstakri ráðgjöf frá lækni,

þar sem reynsla hjá þessum aldurshópi er takmörkuð.

Fullorðnir fá venjulega 500 mg eða 850 mg af metformin hýdróklóríði tvisvar eða þrisvar á dag til að

byrja með. Hámarks dagsskammtur er 3.000 mg, tekinn í 3 aðskildum skömmtum.

Ef þú notar einnig insúlín mun læknirinn segja þér hvernig á að hefja notkun Metformin Bluefish.

Ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi getur verið að læknirinn ávísi minni skammti.

Eftirlit

Læknirinn mun reglulega gera blóðsykurspróf og breyta Metformin Bluefish skammtinum eftir

blóðglúkósastyrk þínum. Gættu þess að tala reglulega við lækninn. Þetta skiptir einkum máli

fyrir börn og unglinga og ef þú ert aldraður/öldruð.

Læknirinn mun einnig athuga nýrnastarfsemi þína að minnsta kosti einu sinni á ári.

Þú getur þurft að fara oftar í skoðun ef þú ert aldraður/öldruð eða ef nýru þín starfa ekki

á eðlilegan hátt.

Hvernig á að taka Metformin Bluefish

Taktu Metformin Bluefish með eða eftir máltíð. Þetta kemur í veg fyrir aukaverkanir sem hafa áhrif á

meltingu. Ekki mylja eða tyggja töflurnar. Gleyptu hverja töflu með glasi af vatni.

Ef þú tekur einn skammt á dag, skaltu taka hann að morgni (morgunverður)

Ef þú tekur tvo aðskilda skammta á dag, skaltu taka þá að morgni (morgunverður) og að kvöldi

(kvöldverður)

Ef þú tekur þrjá aðskilda skammta á dag, skaltu taka þá að morgni (morgunverður), á hádegi

(hádegisverður) og að kvöldi (kvöldverður)

Metformin Bluefish 1.000 mg er með skoru. Skoran í töflunni er ekki ætluð til þess að brjóta hana.

Ef þú telur að áhrif Metformin Bluefish séu of mikil eða of lítil að nokkrum tíma liðnum skaltu hafa

samband við lækninn eða lyfjafræðing.

Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef þú hefur tekið stærri skammt af Metformin Bluefish en mælt er fyrir um, getur verið að þú fáir

mjólkursýrublóðsýringu. Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru uppköst, magaverkur (kviðverkur)

með vöðvakrömpum, almenn vanlíðan og alvarlegt þróttleysi og öndunarerfiðleikar. Ef þetta gerist hjá

þér gætir þú þurft á tafarlausri meðferð á sjúkrahúsi að halda, þar sem mjólkursýrublóðsýring getur

leitt til dauðadás. Hafðu strax samband við lækni eða næsta sjúkrahús.

Ef gleymist að taka Metformin Bluefish

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu næsta skammt á

venjulegum tíma.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram:

Metformin Bluefish getur örsjaldan valdið mjög alvarlegri aukaverkun (getur komið fyrir hjá allt að 1

af hverjum 10.000 sjúklingum) sem kallast mjólkursýrublóðsýring (sjá kaflann „Varnaðarorð og

varúðarreglur“). Ef þetta kemur fram verður þú að

hætta að nota Metformin Bluefish og hafa strax

samband við lækni eða næsta sjúkrahús

þar sem mjólkursýrublóðsýring getur leitt til dauðadás.

Mjög algengar aukaverkanir (hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

meltingarkvillar, svo sem ógleði, uppköst, niðurgangur, magaverkur (kviðverkir) og lystarleysi.

Þessar aukaverkanir koma oftast fram í upphafi meðferðar með Metformin Bluefish. Það getur

hjálpað til að dreifa skömmtunum yfir daginn og að taka töflurnar með eða strax eftir máltíð.

Ef

einkennin vara áfram skaltu hætta að nota Metformin Bluefish og tala við lækninn

Algengar aukaverkanir (hjá færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

breytt bragðskyn.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir

hjá færri en 1 af hverjum 10.000 einstaklingum

mjólkursýrublóðsýring. Þetta er fylgikvilli sem kemur örsjaldan fyrir en er alvarlegur, einkum ef

nýrun starfa ekki á eðlilegan hátt. Einkenni mjólkursýrublóðsýringar eru uppköst, magaverkur

(kviðverkur) ásamt vöðvakrampa, almenn vanlíðan og veruleg þreyta og öndunarörðugleikar.

Ef þetta gerist gætir þú þurft strax á meðferð á sjúkrahúsi að halda þar sem

mjólkursýrublóðsýring getur leitt til dauðadás. Hættu notkun Metformin Bluefish

tafarlaust og hafðu strax samband við lækni eða nálægt sjúkrahús.

óeðlileg útkoma úr prófum á lifrarstarfsemi eða lifrarbólga (bólga í lifur; þetta getur valdið

þreytu, lystarleysi, þyngdartapi, með eða án með guls blæs á húð eða í hvítum augna). Ef þetta

gerist,

hættu að nota Metformin Bluefish og hafðu samband við lækninn.

viðbrögð í húð eins og húðroði (roðaþot), kláði eða útbrot ásamt kláða (ofsakláði).

Lág gildi B

-vítamíns í blóði.

Börn og unglingar

Takmörkuð gögn um börn og unglinga sýna að aukaverkanir eru svipaðar að eðli og alvarleika og

tilkynnt hefur verið um hjá fullorðnum.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Þar með er hægt að tilkynna aukaverkanir til Lyfjastofnunar og

bæta þannig þekkingu á aukaverkunum.

Sjúklingar og aðstandendur þeirra geta einnig tilkynnt aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar.

Leiðbeiningar eru á heimasíðu Lyfjastofnunar (sjá „Aukaverkanir“) www.lyfjastofnun.is.

5.

HVERNIG GEYMA Á METFORMIN BLUEFISH

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ef barn er meðhöndlað með Metformin Bluefish, er

foreldrum og forráðamönnum ráðlagt að fylgjast með notkun lyfsins.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki

um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

PAKKNINGAR OG AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hvað inniheldur Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1.000 mg

Virka efnið er metformin; sem metformin hýdróklóríð.

Metformin Bluefish 500 mg:

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 500 mg af metformin hýdróklóríði, sem samsvarar 390 mg af

metformini.

Metformin Bluefish 850 mg:

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 850 mg af metformin hýdróklóríði, sem samsvarar 663 mg af

metformini.

Metformin Bluefish 1.000 mg:

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 1.000 mg af metformin hýdróklóríði, sem samsvarar 780 mg af

metformini.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: Póvídon, magnesíumsterat.

Filmuhúð: Hýprómellósa, makrógól.

Útlit Metformin Bluefish og pakkningastærðir

Filmuhúðuð tafla.

Metformin Bluefish 500 mg:

Hvít, kringlótt, tvíkúpt, filmuhúðuð tafla með „A“ greypt í aðra hliðina og „60” greypt á hina hliðina.

Metformin Bluefish 850 mg:

Hvít, kringlótt, tvíkúpt, filmuhúðuð tafla með „A“ greypt í aðra hliðina og „61” greypt á hina hliðina.

Metformin Bluefish 1.000 mg:

Hvít, ílöng, tvíkúpt, filmuhúðuð tafla með „A“ greypt í aðra hliðina og „62” greypt á hina hliðina með

skoru á milli „6“ og“2“.

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg er pakkað í þynnupakkningar.

Metformin Bluefish 500 mg / 850 mg:

Hver pakkning inniheldur 20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 eða

400 filmuhúðaðar töflur í þynnupakkningum (PVC/PVdC/ál), hver þynna inniheldur 10 eða

14 filmuhúðaðar töflur.

Metformin HCl Bluefish 1000 mg:

Hver pakkning inniheldur 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 eða 120 filmuhúðaðar töflur í

þynnupakkningum (PVC/PVdC/ál), hver þynna inniheldur 10 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Svíþjóð

Framleiðandi

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Svíþjóð

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

Vistor hf., sími: 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Metformin Bluefish 850 mg/ 1000 mg Filmtabletten

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, potahované tablety

Metformin “Bluefish”

Metformina Bluefish 850 mg, comprimidos recubiertos con película

Metformine Bluefish 500 mg/ 850 mg/ comprimés pelliculés

Metformine Ranbaxy 1000 mg comprimés pelliculés

Metformine Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg film-coated tablets

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg filmuhúðaðar töflur

Metformina Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, compresse rivestite con film

Metformine HCl Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmomhulde tabletten

Metformin Bluefish

Metformina Bluefish

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, comprimate filmate

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmdragerade tabletter

Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmom obalené tablety

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2017.