Maxitrol

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Maxitrol Augndropar, dreifa / Augndropar, dreifa /
 • Skammtar:
 • Augndropar, dreifa /
 • Lyfjaform:
 • Augndropar, dreifa /
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Maxitrol Augndropar, dreifa / Augndropar, dreifa /
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 551a2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Maxitrol

®

1 mg/ml / 3.500 a.e./ml / 6.000 a.e./ml augndropar, dreifa

dexametasón/neómýsín súlfat/pólýmýxín B súlfat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Maxitrol og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Maxitrol

Hvernig nota á Maxitrol

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Maxitrol

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Maxitrol og við hverju það er notað

Maxitrol eru augndropar sem samanstanda af bólgueyðandi lyfi (barkstera) og sýklalyfjum. Þeir eru

notaðir eftir skurðaðgerðir til að hindra sýkingar og draga samtímis úr bólgu.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Maxitrol

Ekki má nota Maxitrol:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir dexametasóni, neómýsíni, pólýmýxín B súlfati eða einhverju

öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

ef þú ert með þekkt ofnæmi fyrir sýklalyfjum af flokki amínóglýkósíða

ef þú ert með graftarmyndandi bólgu í slímhúð augans eða augnloki

ef þú ert með sýkingu í auga sem ekki er af völdum baktería:

veirusýkingu (t.d. herpes, kúabólu, hlaupabólu)

sveppasýkingu

ómeðhöndlaða sníkjudýrasýkingu í auga, t.d. bogfrymlasótt (toxoplasmosis)

sýkingu af völdum mýkóbaktería

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Maxitrol er notað.

Hafðu samband við lækni ef þú færð þokusýn eða aðrar sjóntruflanir.

Ef þú færð ofnæmisviðbrögð við notkun Maxitrol skaltu hætta notkun lyfsins og ráðfæra þig við

lækninn. Ofnæmisviðbrögð geta komið fram og alvarleiki þeirra getur verið mismunandi. Þessi

ofnæmisviðbrögð geta verið breytileg allt frá því að vera staðbundinn kláði eða roði í og í kringum

augun yfir í alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmislík viðbrögð). Þessi ofnæmisviðbrögð geta

einnig komið fram við notkun annarra sýklalyfja af sama flokki (amínóglýkósíða).

Þú skalt ræða við lækninn ef þú finnur fyrir þrota og þyngdaraukningu umhverfis bolinn (efri hluta

líkamans) og í andliti því að þetta eru yfirleitt fyrstu einkenni ástands sem kallað er Cushings

heilkenni. Bæling á starfsemi nýrnahettna getur komið fram eftir að meðferð með Maxitrol til langs

tíma eða með háum skömmtum er stöðvuð. Þú skalt ræða við lækninn áður en þú hættir meðferð af

sjálfsdáðum. Þessi áhætta er sérstaklega mikilvæg hjá börnum og sjúklingum sem fá meðferð með

lyfjum sem kallast ritonavír eða cobicistat.

Maxitrol má ekki nota í opin sár, það getur verið skaðlegt, sérstaklega fyrir smábörn og ungabörn.

Ef þú notar Maxitrol í langan tíma, getur það valdið:

hækkuðum þrýstingi í auga (augum). Því er augnþrýstinginn mældur reglulega hjá augnlækni

meðan á meðferð með Maxitrol stendur. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir börn. Þau eru

viðkvæmari fyrir og einkenni geta verið meiri og komið fyrr fram hjá börnum en hjá

fullorðnum. Maxitrol er ekki samþykkt til notkunar hjá börnum.

ákveðinni gerð af dreri (stigvaxandi skýmyndun á augnlinsunni). Þú ættir að fara reglulega í

skoðun hjá augnlækni. Hættan er meiri hjá sykursýkisjúklingum.

að þú verðir næmari fyrir augnsýkingum.

Ef þú notar Maxitrol lengur en 1-2 vikur er mælt með því að þú farir reglulega í skoðun til læknis. Ef

einkennin versna eða koma skyndilega aftur skaltu leita ráða hjá lækni.

Notkun augndropa með barksterum, eins og Maxitrol, getur seinkað því að sár í auga grói. Læknirinn

er meðvitaður um þetta og þú munt ekki fá Maxitrol, nema ef bólguviðbrögðin sem eru meðhöndluð

eru aðalorsök þess að sár gróa hægt.

Ef þú ert með sjúkdóm sem veldur þynningu á augnvefjum, s.s. liðagigt, Sjögrens heilkenni, eða aðra

sjálfsnæmis sjúkdóma, skaltu leita ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en þetta lyf er notað.

Ekki er mælt með notkun augnlinsa (harðra eða mjúkra) meðan á meðferð við augnbólgu eða

augnsýkingu stendur.

Notkun annarra lyfja samhliða Maxitrol

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Láttu lækninn vita ef þú notar:

aðra augndropa við augnbólgu eða augnverk, svokölluð NSAID lyf (t.d. díklófenak, nepafenak,

eða brómfenak).

ritonavír eða cobicistat, því að þau geta aukið magn dexametasóns í blóðinu.

Samhliða notkun með Maxitrol getur aukið vandamál varðandi sáragræðslu á glæru.

Ef þú notar önnur sýklalyf samhliða Maxitrol, skaltu leita ráða hjá lækninum.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Notkun Maxitrol er ekki ráðlögð á meðgöngu nema samkvæmt ráðleggingum læknis. Notkun Maxitrol

er ekki ráðlögð meðan á brjóstagjöf stendur.

Akstur og notkun véla

Þú skalt hvorki aka né sinna áhættusömum störfum fyrr en það er öruggt fyrir þig. Þetta lyf getur haft

áhrif á hæfni til aksturs og áhættusamra starfa.

Ef sjónin verður tímabundið þokukennd eftir notkun Maxitrol skal bíða með að aka eða nota vélar þar

til sjónin er aftur orðin skýr.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt

af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Maxitrol inniheldur benzalkónklóríð

Rotvarnarefnið benzalkónklóríð getur valdið ertingu í augum og litað mjúkar augnlinsur. Forðist

snertingu við mjúkar augnlinsur.

Ef þú notar augnlinsur:

Notkun augnlinsa er ekki ráðlögð meðan á meðferð við augnbólgu eða augnsýkingu stendur.

Ef læknirinn telur að þú getir notað augnlinsur verður þú að fjarlægja þær áður en Maxitrol er notað og

bíða í að minnsta kosti 15 mínútur áður en þú kemur augnlinsunum aftur fyrir.

3.

Hvernig nota á Maxitrol

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig á að nota lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er

Fullorðnir, þar með talið aldraðir sjúklingar:

1-2 dropar 4-6 sinnum á sólarhring.

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Maxitrol hjá börnum, því er ekki ráðlagt að nota lyfið

handa börnum.

Notið aðeins Maxitrol til að dreypa í augun.

Hvernig nota á Maxitrol rétt:

Ef innsiglishringurinn er laus eftir að tappinn af glasinu hefur verið fjarlægður skal fjarlægja hann áður

en lyfið er notað.

Takið fram glasið með Maxitrol.

Þvoið hendurnar og setjist fyrir framan spegil.

Hristið glasið vel fyrir notkun.

Skrúfið tappann af glasinu.

Hvolfið glasinu og haldið því á milli þumalfingurs og löngutangar (mynd 1).

Hallið höfðinu aftur og dragið neðra augnlok augans niður með hreinum fingri, þannig að

myndist „vasi“ milli neðra augnloksins og augans. Þarna á að dreypa lyfinu.

Færið dropasprota augndropaglassins nálægt auganu. Auðveldara getur verið að nota spegil.

Snertið ekki augað eða augnlokið, svæðið umhverfis augað eða annað yfirborð með dropasprota

glassins. Það gæti mengað augndropana í glasinu.

Þrýstið ekki á hliðar glassins. Glasið er þannig gert að aðeins þarf að þrýsta létt á botn glassins

(mynd 2).

Þrýstið létt á botn glassins til þess að losa einn dropa af Maxitrol í einu (mynd 3).

Eftir að hafa dreypt Maxitrol í augað á að loka auganu og þrýsta létt með fingri á augnkrókinn við

nefið í að minnsta kosti 1 mínútu (mynd 4). Þetta kemur í veg fyrir að Maxitrol berist út um allan

líkamann.

Ef nota á Maxitrol í bæði augun á að endurtaka skref 6-11 þegar dreypt er í hitt augað.

Skrúfið síðan tappann þétt á glasið strax eftir notkun.

Ef dropinn lendir ekki í auganu, reynið þá aftur.

Ef notaðir eru aðrir augndropar eða augnsmyrsli, skal láta að minnsta kosti 5 mínútur líða á milli hvers

lyfs. Augnsmyrsli á að nota síðast.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Skolaðu allt lyfið úr auganu með volgu vatni. Setjið ekki fleiri dropa í augað fyrr en komið er að næsta

venjulega skammti.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að nota Maxitrol

Ef gleymist að nota lyfið, skaltu nota það strax og þú manst eftir því. Sé komið mjög nálægt þeim tíma

sem nota á næsta skammt skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist. Ekki á að tvöfalda skammt til að

bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Maxitrol

Ekki skal hætta notkun lyfsins of snemma, jafnvel þótt einkennin séu horfin. Ef notkun á lyfinu er hætt

of snemma geta einkennin komið aftur.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum, en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram við notkun Maxitrol:

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fram hjá 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Aukaverkanir í auga: Bólga í yfirborði augans, hækkun þrýstings í auga, kláði í auga, óþægindi í auga,

erting í auga.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Aukaverkanir í auga: Þokusýn, viðkvæmni fyrir ljósi, ljósopsstækkun, augnlokssig, verkur í auga,

þroti í auga, óeðlileg tilfinning í auga, roði í auga, aukin táraframleiðsla.

Hormónakvillar: Aukinn vöxtur líkamshára (sérstaklega hjá konum), vöðvaslappleiki og rýrnun,

fjólubláar húðþenslurákir á líkamshúð, hækkaður blóðþrýstingur, óreglulegar tíðir eða þær falla niður,

breytingar á gildum próteina og kalks í líkamanum, vaxtarskerðing hjá börnum og unglingum og þroti

og þyngdaraukning á líkama og andliti (kallast „Cushings heilkenni“) (sjá kafla 2, „Varnaðarorð og

varúðarreglur“).

Almennar aukaverkanir: Ofnæmi.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Maxitrol

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og öskjunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Fleygið glasinu 4 vikum eftir að það var fyrst opnað.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Maxitrol inniheldur:

Virku innihaldsefnin eru: dexametasón 1 mg/ml, neómýsín súlfat sem jafngildir neómýsíni

3.500 a.e./ml og pólýmýxín B súlfat 6.000 a.e./ml.

Önnur innihaldsefni eru benzalkónklóríð (rotvarnarefni), natríumklóríð, pólýsorbat 20,

hýprómellósi, saltsýra/natríumhýdroxíð og hreinsað vatn.

Lýsing á útliti Maxitrol og pakkningastærðir

Maxitrol er hvít til fölgul dreifa í 5 ml plastglasi (DROP-TAINER

) úr pólýetýleni með skrúfloki.

Markaðsleyfishafi

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmörk

Framleiðandi

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

eða

Alcon Cusi S.A.

Rijksweg 14

Camil Fabra 58

B-2870 Puurs

08320 El Masnou, Barcelona

Belgía

Spánn

Umboð á Íslandi

Vistor hf.

Sími 535 7000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í ágúst 2017.