Míron

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Míron Filmuhúðuð tafla 30 mg
 • Skammtar:
 • 30 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Míron Filmuhúðuð tafla 30 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 301b2244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Míron 15 mg filmuhúðaðar töflur

Míron 30 mg filmuhúðaðar töflur

Mirtazapín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Míron og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Míron

Hvernig nota á Míron

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Míron

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Míron og við hverju það er notað

Míron tilheyrir flokki lyfja sem nefnast

þunglyndislyf.

Míron er notað til að meðhöndla þunglyndi.

2.

Áður en byrjað er að nota Míron

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Míron

ef þú ert með

ofnæmi

fyrir mirtazapíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla

6). Ef um slíkt er að ræða ætti að ræða við lækninn eins fljótt unnt er áður en byrjað er að taka

Míron.

ef þú ert að taka eða hefur verið að taka (síðustu tvær vikurnar) lyf sem kallast mónóamín

oxidasa hemlar (MAO-hemlar).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Börn og unglingar

Börn og unglingar yngri en 18 ára ættu ekki að nota Míron þar sem ekki hefur verið sýnt fram á

verkun þess. Einnig er nauðsynlegt að vita að sjúklingar yngri en 18 ára eru í aukinni hættu á að fá

aukaverkanir eins og t.d. sjálfsvígstilraunir, sjálfsvígshugsanir og fjandskap (aðallega árásarhneigð,

fjandsamlega hegðun og reiði) þegar þeir taka lyf í þessum flokki. Þrátt fyrir þetta gæti læknirinn

hugsanlega ávísað lyfinu fyrir sjúkling yngri en 18 ára á grundvelli þess að það sé honum fyrir bestu.

Hafi læknirinn ávísað Míron fyrir sjúkling yngri en 18 ára og þörf er á að ræða málin, vinsamlegast

leitið aftur til læknisins. Hafa ætti samband við lækni ef einhver af ofangreindum einkennum koma

fram eða versna þegar sjúklingur yngri en 18 ára tekur Míron. Einnig má geta þess að ekki hefur verið

sýnt fram á öryggi Míron til lengri tíma notkunar varðandi vöxt, þroska og þróun vitsmuna og

hegðunar hjá þessum aldurshópi. Auk þess kom veruleg þyngdaraukning oftar fram við meðferð með

Míron hjá þessum aldurshópi miðað við hjá fullorðnum.

Sjálfsvígshugsanir og versnun þunglyndis

Ef þú þjáist af þunglyndi getur þú fengið hugsanir um að skaða þig eða taka eigið líf. Þessar hugsanir

geta aukist í upphafi meðferðar þunglyndislyfja þar sem tíma tekur fyrir lyfin að verka, oftast um það

bil tvær vikur en stundum lengri tíma.

Slíkar hugsanir eru líklegri:

ef þú hefur áður hugsað um sjálfsvíg eða að skaða sjálfa/n þig.

ef þú ert ung/ur. Upplýsingar úr klínískum rannsóknum hafa sýnt aukna hættu á

sjálfsvígshegðun hjá fullorðnum sem eru yngri en 25 ára með geðræn vandamál sem

meðhöndluð voru með þunglyndislyfjum.

Hafir þú einhvern tíma sjálfsvígshugsanir eða hugsanir um að skaða sjálfa/n þig skaltu hafa samband

við lækni eða fara á spítala tafarlaust.

Það getur hjálpað að ræða við ættingja eða góðan vin

um þunglyndið og biðja þá að lesa þennan

fylgiseðil. Einnig gætir þú beðið ættingja eða vini að láta þig vita finnist þeim að þunglyndi þitt fari

versnandi eða hafi þeir áhyggjur varðandi breytingar á hegðun þinni.

Einnig skal gæta ítrustu varkárni við notkun Míron:

ef þú hefur eða hefur einhvern tímann haft einhvern af eftirfarandi sjúkdómum. Segðu lækninum

frá þessum sjúkdómum áður en þú tekur Míron hafir þú ekki sagt frá þeim áður.

Flog

(flogaveiki). Ef þú færð flog eða flog verða algengari skal hætta að taka Míron og

tafarlaust hafa samband við lækni;

Lifrarsjúkdómar

, þ.á.m. gula. Komi gula fram skal stöðva notkun Míron og tafarlaust hafa

samband við lækni;

Nýrnasjúkdómur

Hjartasjúkdómur

eða

lágur blóðþrýstingur;

Geðklofi

. Ef geðræn einkenni svo sem ofsóknarhugmyndir verða algengari eða alvarlegri skal

tafarlaust hafa samband við lækni;

Geðhvarfasýki.

(tímabil þar sem viðkomandi er annað hvort hátt uppi/ofvirkur eða

þunglyndur skiptast á). Finnir þú fyrir tilfinningum þar sem þú ert ofsakát/ur eða ofvirk/ur skal

stöðva inntöku Míron og tafarlaust hafa samband við lækni;

Sykursýki.

(Það gæti þurft að aðlaga insúlín skammt eða önnur blóðsykurslækkandi lyf);

Augnsjúkdómur

, svo sem aukinn þrýstingur í auga (gláka);

Erfiðleikar við þvaglát

, sem hugsanlega eru vegna stækkaðs blöðruhálskirtils.

Ef þú færð merki sýkingar eins og t.d. óútskýranlegan háan hita, hálsbólgu og sár í munn.

Stöðva skal inntöku Míron og hafa tafarlaust samband við lækni til að láta taka blóðprufu.

Í einstaka tilvikum geta þessi einkenni verið merki um truflun á framleiðslu blóðfrumna í

beinmerg. Í þeim sjaldgæfu tilvikum sem þetta á sér stað koma einkennin í ljós eftir 4-6 vikna

meðferð.

Ef þú ert aldraður/öldruð. Aldraðir eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum þunglyndislyfja.

Notkun annarra lyfja samhliða Míron

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú tekur (eða ætlar að taka) einhver þeirra lyfja sem talin eru

upp í eftirfarandi lista.

Ekki má taka Míron ásamt:

mónóamín oxidasa hemlum

(MAO-hemlum). Einnig skal ekki taka Míron í tvær vikur eftir að

notkun MAO-hemla er hætt. Ef hætt er að taka Míron skal heldur ekki taka MAO-hemla í næstu

tvær vikur.

Dæmi um MAO-hemla eru móklóbemíð, tranýlcýprómín (bæði þunglyndislyf) og selegilín

(notað við Parkinson sjúkdómi)

Gæta skal varúðar þegar Míron er notað ásamt:

þunglyndislyfjum eins og SSRI lyfjum, venlafaxín og L-tryptófan eða triptan-lyfjum

(til

meðferðar við mígreni),

tramadól

(verkjalyf),

linezólíð

(sýklalyf),

litíum

(notað til meðferðar

við sumum geðsjúkdómum)

og jóhannesarjurt - Hypericum Perforatum

(jurtalyf sem notað er

við þunglyndi). Míron eitt og sér eða Míron ásamt ofangreindum lyfjum getur leitt til svokallaðs

serótónín heilkennis í einstaka tilvikum. Meðal einkenna þessa heilkennis er: óútskýranlegur

hiti, sviti, aukinn hjartsláttur, niðurgangur (sem erfitt er að ráða við), vöðvasamdrættir, skjálfti,

ýkt ósjálfráð viðbrögð, eirðarleysi, skapbreytingar og meðvitundarleysi. Sé um blöndu þessara

einkenna að ræða skal tala við lækninn tafarlaust.

þunglyndislyfinu nefazodón.

Það getur aukið magn Míron í blóði. Látið lækninn vita sé verið

að nota þetta lyf. Það getur þurft að lækka Míron skammt eða, sé notkun nefazodón hætt gæti

þurft að auka Míron skammt aftur.

lyfjum við kvíða eða svefnleysi

s.s. benzódíazepín;

lyfjum við geðklofa

s.s. olanzapín;

lyfjum við ofnæmi

s.s. cetrizín;

lyfjum við miklum verkjum

s.s. morfín.

Sé Míron notað ásamt þessum lyfjum getur það aukið syfju sem lyfin geta valdið.

lyf við sýkingum

; lyf við bakteríusýkingum (s.s. erýthrómýcín), lyf við sveppasýkingum (s.s.

ketókónazól) og lyf við HIV/AIDS (s.s. HIV-próteasahemlar).

Ásamt Míron geta þessi lyf aukið magn Míron í blóði. Látið lækninn vita sé um notkun þessara

lyfja að ræða. Hugsanlega getur þurft að lækka Míron skammtinn, eða þegar notkun þessara

lyfja er hætt, að hækka skammtinn aftur.

flogaveikilyfjum

s.s. carbamazepín og fenýtóín;

lyfjum við berklum

s.s. rífampicín.

Ásamt Míron geta þessi lyf minnkað magn Míron í blóði. Látið lækninn vita sé um notkun

þessara lyfja að ræða. Hugsanlega getur þurft að hækka Míron skammtinn, eða þegar notkun

þessara lyfja er hætt, að lækka skammtinn aftur.

lyfjum til að koma í veg fyrir storknun blóðs

s.s. warfarín.

Míron getur aukið áhrif warfaríns á blóðið. Látið lækninn vita sé um notkun þessa lyfs að ræða.

Þurfi að nota lyfin samtímis er ráðlagt að læknir fylgist reglulega með blóðinu.

Ef Míron er tekið með mat, drykk eða áfengi

Sé áfengi drukkið meðan á Míron meðferð stendur getur það valdið syfju.

Ekki er ráðlagt að drekka áfengi.

Hægt er að taka Míron með eða án fæðu.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Takmörkuð reynsla af notkun mirtazapíns af ófrískum konum bendir ekki til aukinnar áhættu. Engu að

síður skal gæta varúðar ef það er notað á meðgöngu.

Ef þú tekur Míron og verður þunguð eða áformar að verða þunguð skaltu spyrja lækninn hvort halda

megi Míron meðferð áfram. Ef þú notar Míron fram að fæðingu eða þar til stuttu fyrir fæðingu skal

skoða barnið með tilliti til hugsanlegra aukaverkana.

Gættu þess að ljósmóðirin og/eða læknirinn viti að þú ert að taka Míron. Þegar svipuð lyf (SSRI lyf)

eru tekin á meðgöngu geta þau valdið aukinni hættu á alvarlegum sjúkdómi í börnum sem kallast

viðvarandi lungnaháþrýstingur hjá nýburum (PPHN), sem veldur því að barnið andar hraðar og verður

bláleitt. Þessi einkenni koma yfirleitt fram á fyrstu 24 klst. eftir fæðingu. Hafðu tafarlaust samband við

ljósmóður og/eða lækni ef þetta gerist hjá barninu þínu.

Leitið ráða hjá lækninum varðandi brjóstagjöf meðan á Míron meðferð stendur.

Akstur og notkun véla

Míron getur haft áhrif á einbeitingu og snerpu. Ganga skal úr skugga um að lyfið hafi ekki þessi áhrif

áður en bifreið er ekið eða vélar notaðar. Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og

starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar

sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því

allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni Míron

Míron töflur innihalda mjólkursykur. Ef læknirinn hefur talað um að þú hafir óþol gegn sumum

sykrum skal hafa samband við lækninn áður en lyfið er notað.

3.

Hvernig nota á Míron

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið

leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Hve mikið á að taka

Venjulegur byrjunarskammtur er 15 eða 30 mg á sólarhring.

Læknirinn getur ráðlagt að auka

skammtinn eftir nokkra daga í það magn sem hentar best (milli 15 og 45 mg á dag). Skammturinn er

oftast sá sami fyrir alla aldurshópa. Hins vegar getur þurft að aðlaga skammta hjá öldruðum og þeim

sem hafa nýrna- eða lifrarsjúkdóma.

Hvenær er best að taka Míron

Taka skal Míron á sama tíma dags alla daga. Best er að taka Míron í einum skammti áður en farið er

að sofa. Það gæti þó verið að læknirinn ráðleggi þér að skipta Míron skammtinum – helminginn að

morgni og hinn helminginn að kvöldi. Stærri skammtinn skal taka að kvöldi. Töflurnar eru til inntöku.

Gleypa skal ávísaðan Míron skammt með vatni án þess að tyggja.

Hvenær má búast við betri líðan

Oftast tekur 1-2 vikur fyrir Míron að byrja að virka og eftir 2-4 vikur má búast við betri líðan. Fyrstu

vikur meðferðar er mikilvægt að ræða við lækninn um þau áhrif sem Míron veldur.

Þegar 2-4 vikur eru liðnar frá því inntaka Míron hófst skaltu ræða við lækninn um hvaða áhrif lyfið

hefur á þig. Ef betri líðan lætur á sér standa mun læknirinn hugsanlega hækka skammtinn. Sé um slíkt

að ræða skal ræða við lækninn aftur eftir 2-4 vikur.

Oftast er Míron meðferð haldið áfram í 4-6 mánuði eftir að einkenni þunglyndis hverfa.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Líklegustu einkenni Míron ofskömmtunar (án annarra lyfja eða áfengis) eru

syfja,

vistarfirring/áttavilla og aukinn hjartsláttur.

Ef gleymist að nota Míron

Ef þú átt að taka

einn skammt á sólarhring

Hafir þú gleymt að nota Míron skammtinn, skalt þú

ekki

nota þann skammt. Slepptu honum

bara. Nota skal næsta skammt á þeim tíma sem vant er.

Ef þú átt að nota skammtinn

tvisvar á sólarhring

Ef þú gleymir

morgunskammti,

skaltu nota hann með kvöldskammti.

Ef þú gleymir

kvöldskammti

skaltu

ekki

nota hann með næsta morgunskammti. Slepptu

honum og haltu meðferð áfram með venjulegum morgun- og kvöldskömmtum.

Ef þú gleymir

báðum skömmtunum

, skaltu

ekki

nota töflurnar sem gleymdust. Slepptu báðum

skömmtum og haltu meðferð áfram næsta dag með venjulegum morgun- og kvöldskömmtum.

Ef hætt er að nota Míron

Einungis skal hætta að taka Míron í samráði við lækni.

Sé hætt að taka lyfið of snemma getur þunglyndi komið aftur. Um leið og líðan er betri skal ræða við

lækninn. Læknirinn ákveður hvenær skal hætta að taka Míron.

Ekki má stöðva meðferðina skyndilega, jafnvel þótt þunglyndi hafi minnkað. Ef hætt er snögglega að

taka Míron getur þér liðið illa, fundið fyrir svima, æsingi eða kvíða og fengið höfuðverk. Þessi

einkenni má forðast með því að hætta smám saman. Læknirinn mun segja þér hvernig á að minnka

skammtinn smám saman.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hættu strax að taka Míron og hafðu samband við lækninn ef þú færð einhverjar af eftirfarandi

aukaverkunum:

Sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Að vera ,,hátt” uppi tilfinningalega (oflæti).

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Gulur litur í augum eða húð; þetta gæti bent til truflunar á lifrarstarfsemi (gula).

Alvarlegir verkir í efrihluta kviðar með ógleði og uppköstum (brisbólga).

Ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Merki sýkingar svo sem óútskýranlegur, hár hiti, særindi í hálsi og sár í munni (kyrningahrap).

Flogakast (krampar).

Blanda einkenna s.s. óútskýranlegur hiti, sviti, aukinn hjartsláttur, niðurgangur,

vöðvasamdrættir (sem erfitt er að hafa stjórn á), skjálfti, ýkt ósjálfráð viðbrögð, eirðarleysi,

skapbreytingar og meðvitundarleysi. Í mjög sjaldgæfum tilvikum geta þessi einkenni bent til

serótónín heilkennis.

Hugsanir um sjálfsskaða eða sjálfsvíg - hafa skal samband við lækninn strax eða fara á spítala.

Húðviðbrögð sem kallast regnbogaroðasótt (rauðleytir eða fjólubláir flekkir á húðinni

sérstaklega í lófum eða iljum með kláða, upphleypt bólgin húðsvæði sem líkjast ofsakláða,

viðkvæm svæði í munni, augum og kynfærum, sem fylgt geta hiti og þreyta.

Alvarlegri útbrot, blöðrumyndun (blöðruhúðbólga), flögnun eða önnur áhrif á húð, augu, munn

eða kynfæri, kláði eða hár hiti (einkenni um alvarleg húðviðbrögð sem kallast Stevens-Johnsons

heilkenni eða eitrunardrep í húðþekju)

Verkir eða þróttleysi í vöðvum eða bólgur vegna óeðlilegs niðurbrots vöðva sem í sumum

tilfellum fylgir dökklitað þvag (rákvöðvalýsa).

Mjög algengar

(geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

aukin matarlyst og þyngdaraukning

deyfð eða syfja

höfuðverkur

munnþurrkur

Algengar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

svefnhöfgi

sundl

skjálfti, titringur

ógleði

niðurgangur

hægðatregða

uppköst

útbrot eða útþotasótt (exanthema)

liðverkir eða vöðvaverkir

bakverkir

svimi eða aðsvif þegar staðið er upp skyndilega (stöðubundinn lágþrýstingur)

bólga (oftast á ökklum eða fótum) sem verður vegna vökvasöfnunar (bjúgs)

þreyta

ljóslifandi draumar

rugl

kvíðatilfinning

svefnörðugleikar

Í klínískum rannsóknum hjá börnum yngri en 18 ára voru eftirfarandi aukaverkanir algengar: veruleg

þyngdaraukning, ofsakláði og aukning þríglýseríða í blóði.

Sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

óeðlileg tilfinning í húð s.s. brunatilfinning, stingir, kitl eða sviði (náladofi)

fótaórói

yfirlið (aðsvif)

tilfinning um dofa í munni (minnkað skynnæmi)

lágþrýstingur

martraðir

æsingur

ofskynjanir

hughreyfiórói (psychomotor restlessness) (þ.m.t. hvíldaróþol (akathisia), ofhreyfni

(hyperkinesia))

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

vöðvakippir eða samdrættir (vöðvarykkjakrampi)

árásargirni

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Míron getur í sjaldgæfum tilvikum valdið truflunum á framleiðslu blóðfrumna

(beinmergsbælingu). Sumir verða næmari fyrir sýkingum vegna þess að Míron getur valdið

tímabundnum skorti á hvítum blóðfrumum (kyrningafæð). Míron getur einnig, í sjaldgæfum

tilvikum, valdið skorti á rauðum og hvítum blóðfrumum ásamt blóðflögum

(vanmyndunarblóðleysi), skorti á blóðflögum (blóðflagnafæð) eða aukningu á fjölda hvítra

blóðkorna (fjölgun eosínfíkla).

óeðlileg tilfinning í munni (dofi í munni)

bólga í munni (munnbjúgur)

blóðnatríumlækkun

óeðlileg seyting á þvagtemprandi hormónum

aukin munnvatnsmyndun

óskýrt tal (tormæli)

svefnganga

erfiðleikar við þvaglát

breytingar á ensímum í blóði (kemur fram á blóðprófum).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Míron

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Míron

Virka innihaldsefnið er mirtazapín, 15 mg eða 30 mg.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: mjólkursykur (laktósaeinhýdrat), forhleypt maíssterkja, vatnsfrí kísilkvoða, natríum

kroskarmellósi, magnesíumsterat, gult og rautt járnoxíð (E172).

Töfluhúð: hýprómellósi, makrógól 8000, títantvíoxíð (E 171) og talkúm.

Lýsing á útliti Míron og pakkningastærð

Míron töflur eru filmuhúðaðar.

15 mg töflur: gular, filmuhúðaðar töflur með deilistriki á báðum hliðum, ávalar, kúptar 10 x 5,2 mm.

Merktar „I“ á annarri hliðinni. Töflunni má skipta í jafna helminga.

30 mg töflur: brúnleitar, filmuhúðaðar töflur með deilistriki á báðum hliðum, ávalar 12,7 x 6,5 mm og

kúptar. Merktar „I“ á annarri hliðinni. Töflunni má skipta í jafna helminga.

Míron töflur eru í hvítum lyfjaglösum úr plasti með innsigluðum hvítum plasttappa eða í þynnum.

Innihald: 30 töflur eða 100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi:

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði.

Framleiðandi:

Actavis hf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfirði.

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, Malta

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Bretland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13, Oudehaske, 8465RX, Holland

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12, Herenveen, 8448CN, Holland

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Ísland

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í janúar 2018