Losartan Medical Valley

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Losartan Medical Valley Filmuhúðuð tafla 50 mg
 • Skammtar:
 • 50 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Losartan Medical Valley Filmuhúðuð tafla 50 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 2c677ffa-1c6c-e511-bf5e-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Losartan Medical Valley 12,5 mg filmuhúðaðar töflur

Losartan Medical Valley 50 mg filmuhúðaðar töflur

Losartan Medical Valley 100 mg filmuhúðaðar töflur

lósartankalíum

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Losartan Medical Valley og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Losartan Medical Valley

Hvernig nota á Losartan Medical Valley

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Losartan Medical Valley

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Losartan Medical Valley og við hverju það er notað

Lósartan tilheyrir flokki lyfja sem nefnast angíótensín II viðtakablokkar. Angíótensín II er efni sem er

framleitt í líkamanum og binst við viðtaka í æðum, sem veldur því að þær þrengjast. Þetta veldur því

að blóðþrýstingur hækkar. Lósartan kemur í veg fyrir að angíótensín II bindist við þessa viðtaka, sem

veldur því að það slaknar á æðunum sem gerir það að verkum að blóðþrýstingur lækkar. Lósartan

hægir á minnkandi nýrnastarfsemi hjá sjúklingum með háan blóðþrýsting og sykursýki af tegund 2.

Losartan Medical Valley er notað

til meðferðar við háum blóðþrýstingi (háþrýstingi) hjá fullorðnum og börnum og unglingum 6 -

18 ára.

til að vernda nýru sjúklinga með háþrýsting og sykursýki af tegund 2 þar sem skert

nýrnastarfsemi og prótein í þvagi ≥ 0,5 g á sólarhring (ástand þar sem óeðlilegt magn af próteini

er í þvagi) hefur verið staðfest með rannsóknum

til meðferðar hjá sjúklingum með langvinna hjartabilun þegar meðferð með sérhæfðum lyfjum

sem kallast ACE-hemlar (lyf sem er notað til að lækka blóðþrýsting) hentar ekki að mati

læknisins. Ef náðst hefur stöðugleiki á hjartabilun með ACE-hemlum á ekki að skipta í lósartan.

til meðferðar hjá sjúklingum með háan blóðþrýsting og þykknun á hjartavegg. Sýnt hefur verið

fram á að Losartan Medical Valley dregur úr hættu á heilaslagi („LIFE ábending“).

2.

Áður en byrjað er að nota Losartan Medical Valley

Ekki má nota Losartan Medical Valley:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir lósartani eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú ert með verulega skerta lifrarstarfsemi

ef þú ert þunguð og komin lengra en 3 mánuði á leið (Það er einnig betra að forðast Losartan

Medical Valley snemma á meðgöngu, sjá „Meðganga og brjóstagjöf“)

ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Losartan Medical Valley er notað.

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú ert (eða gætir orðið) þunguð. Ekki er mælt með notkun

Losartan Medical Valley snemma á meðgöngu og má ekki taka það ef þú ert komin lengra á leið en 3

mánuði, vegna þess að það getur valdið barninu alvarlegum skaða ef það er notað á þessu stigi (sjá

kaflann um meðgöngu).

Mikilvægt er að segja lækninum áður en

Losartan Medical Valley

er notað:

ef þú ert með sögu um ofsabjúg (þrota í andliti, vörum, hálsi og/eða tungu) (sjá jafnframt kafla 4

,,Hugsanlegar aukaverkanir“),

ef þú hefur verið með mikil uppköst eða niðurgang þannig að líkaminn hefur misst mjög mikinn

vökva og/eða blóðsölt.

ef þú hefur fengið þvagræsilyf (lyf sem auka magn vatns sem skilst út um nýru) eða þú ert á

saltsnauðu fæði sem leiðir til mikils taps á vökva og blóðsöltum úr líkamanum (sjá kafla 3

„Skömmtun hjá sérstökum sjúklingahópum“),

ef þú ert með þrengsli í æðum við nýru eða hefur farið nýlega í nýrnaígræðslu.

ef þú ert með skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 2 „Ekki má nota Losartan Medical Valley“ og 3

„Skömmtun hjá sérstökum sjúklingahópum“),

ef þú ert með hjartabilun með eða án skertrar nýrnastarfsemi eða samhliða lífshættulegum

hjartsláttartruflunum. Gæta þarf sérstakrar varúðar þegar þú færð beta-blokka á sama tíma,

ef þú ert með sjúkdóm í hjartalokum eða hjartavöðva.

ef þú ert með kransæðasjúkdóm (orsakast af minnkuðu blóðflæði í æðum hjartans) eða sjúkdóm

í heilaæðum (orsakast af minnkuðu blóðflæði í heilanum).

ef þú ert með frumkomið aldósterónheilkenni (safn einkenna sem tengjast aukinni seytingu

nýrnahettna á hormóninu aldósterón, vegna truflunar í nýrnahettum).

ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

ACE-hemil (til dæmis enalapríl, lisinopríl, ramipríl) sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla

sem tengjast sykursýki.

aliskiren

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Ekki má nota Losartan Medical Valley“.

Börn og unglingar

Losartan Medical Valley hefur verið rannsakað hjá börnum. Leitið til læknisins ef þörf er á frekari

upplýsingum.

Ekki er ráðlagt að gefa börnum sem eru með nýrna- eða lifrarsjúkdóma lósartan, vvegna þess að

takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins hjá þessum sjúklingahópum. Lósartan er ekki

ráðlagt handa börnum sem eru yngri en 6 ára, vegna þess að ekki hefur verið sýnt fram á verkun þess

hjá þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Losartan Medical Valley

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð. Gættu sérstakrar varúðar ef þú notar eftirtalin lyf meðan þú ert í meðferð með

Losartan Medical Valley:

önnur blóðþrýstingslækkandi lyf vegna þess að þau geta lækkað blóðþrýstinginn enn frekar.

Blóðþrýstingur getur einnig lækkað af einu eða fleiri af eftirtöldum lyfjum/flokkum lyfja:

þríhringlaga þunglyndislyf, geðrofslyf, baklófen, amífostín

lyf sem halda í kalíum eða geta hækkað kalíumgildi (kalíumuppbót, sölt sem innihalda kalíum,

kalíumsparandi lyf eins og sum þvagræsilyf (amílóríð, tríamteren, spíranólaktón), eða heparín

bólgueyðandi gigtarlyf svo sem indómetasín, þar með taldir cox-2 hemlar (lyf sem draga úr

bólgu og geta hjálpað til við að lina verki), vegna þess að þau geta dregið úr

blóðþrýstingslækkandi áhrifum lósartans.

Ef nýrnastarfsemin er skert getur samhliðanotkun þessara lyfja leitt til frekari skerðingar á

nýrnastarfsemi.

Ekki skal taka lyf sem innihalda litíum samhliða lósartani nema þú sért undir nánu ef tirliti hjá

lækninum. Það gæti þurft að gera sérstakar ráðstafanir (t.d. taka blóðprufur)

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum þessara lyfja og/eða gera aðrar varúðarráðstafanir:

Ef þú notar ACE-hemil eða aliskiren (sjá einnig upplýsingar undir „Ekki má nota Losartan Medical

Valley“ og „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Notkun Losartan Medical Valley með mat eða drykk

Losartan Medical Valley má taka með eða án fæðu.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú telur að þú sért (eða gætir orðið) þunguð. Læknirinn mun

ráðleggja þér að hætta að taka Losartan Medical Valley áður en þú verður þunguð eða eins fljótt og þú

veist um þungunina og mun ráðleggja þér að nota annað lyf í stað Losartan Medical Valley. Ekki er

mælt með notkun Losartan Medical Valley snemma á meðgöngu og það má ekki taka það eftir fyrstu 3

mánuði meðgöngu vegna þess að það getur valdið barninu alvarlegum skaða ef það er notað eftir

þriggja mánaða meðgöngu.

Brjóstagjöf

Segðu lækninum frá því ef þú ert með barn á brjósti eða ert við að hefja brjóstagjöf. Ekki er mælt með

notkun Losartan Medical Valley hjá konum með barn á brjósti og læknirinn getur valið aðra meðferð

fyrir þig ef þú vilt hafa barn á brjósti. Sérstaklega ef barnið þitt er nýfætt eða er fyrirburi.

Akstur og notkun véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum á hæfni til aksturs og notkunar véla. Ólíklegt er að

Losartan Medical Valley hafi áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Eins og við á um mörg önnur

lyf til meðferðar við háum blóðþrýstingi getur lósartan þó valdið sundli eða svefnhöfga hjá sumum.

Ef vart verður við sundl eða svefnhöfga á að leita ráða hjá lækninum áður en reynt er við slíka

starfsemi.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Losartan Medical Valley inniheldur laktósa

Losartan Medical Valley inniheldur laktósaeinhýdrat. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal

hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Losartan Medical Valley

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum.

Læknirinn ákveður hæfilegan skammt af lósartankalíumi miðað við sjúkdómsástand þitt og hvort þú

notar önnur lyf. Áríðandi er að halda áfram að taka lósartankalíum svo lengi sem læknirinn gefur

fyrirmæli um til þess að viðhalda jafnri stjórnun á blóðþrýstingnum.

Fullorðnir sjúklingar með háan blóðþrýsting

Meðferð hefst venjulega með 50 mg lósartan (ein tafla Losartan Medical Valley 50 mg) einu sinni á

dag. Hámarksblóðþrýstingslækkandi áhrif eiga að nást 3-6 vikum eftir að meðferð hefst.

Hjá sumum sjúklingum má seinna auka skammtinn í 100 mg lósartan (tvær töflur Losartan Medical

Valley 50 mg) einu sinni á dag. Ef þú telur áhrif lósartans vera of mikil eða of lítil skaltu ræða það við

lækninn eða lyfjafræðing.

Notkun hjá börnum og unglingum

Börn yngri en 6 ára

Lósartan er ekki ráðlagt handa börnum sem eru yngri en 6 ára, vegna þess að ekki hefur verið sýnt

fram á verkun þess hjá þessum aldurshópi.

Börn á aldrinum 6 til 18 ára

Ráðlagður byrjunarskammtur lósartans hjá sjúklingum sem eru 20-50 kg er 0,7 mg fyrir hvert hvert

kg líkamsþyngdar, gefið einu sinni á dag (allt að 25 mg). Læknirinn getur aukið skammtinn ef ekki

næst stjórn á blóðþrýstingi.

Önnur lyfjaform af þessu lyfi geta hentað börnum betur, leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Fullorðnir sjúklingar með háan blóðþrýsting og sykursýki af tegund 2

Meðferð hefst venjulega með 50 mg lósartan (ein tafla af Losartan Medical Valley 50 mg) einu sinni á

dag. Skammtinn má síðar auka í 100 mg lósartan (tvær töflur af Losartan Medical Valley 50 mg) einu

sinni á dag, eftir svörun blóðþrýstings.

Það má gefa lósartan með öðrum blóðþrýstingslækkandi lyfjum (t.d. þvagræsilyfjum,

kalsíumgangalokum, alfa-og beta-blokkum og lyfjum með miðlæga verkun) sem og með insúlíni og

öðrum algengum lyfjum sem lækka blóðsykur (t.d. súlfónýlúrealyfjum, glitazónlyfjum og

glúkósíðasahemlum).

Fullorðnir sjúklingar með hjartabilun

Meðferð hefst venjulega með 12,5 mg lósartan (ein tafla af Losartan Medical Valley 12,5 mg) einu

sinni á dag.

Venjulega er skammturinn aukinn vikulega stig af stigi miðað við sjúkdómsástand (12,5 mg á dag

fyrstu vikuna, 25 mg á dag aðra vikuna, 50 mg á dag þriðju vikuna) þar til venjulegum

viðhaldsskammti, 50 mg lósartan (ein tafla af Losartan Medical Valley 50 mg) einu sinni á dag, er náð,

í samræmi við ástand þitt.

Þegar um hjartabilun er að ræða er lósartan venjulega notað samhliða þvagræsilyfi (lyf sem auka

magn vatns sem skilst út um nýrun) og/eða digitalis (lyf sem hjálpar til við að gera hjartað sterkara og

afkastameira) og/eða beta blokkum.

Skömmtun hjá sérstökum sjúklingahópum

Læknirinn getur ráðlagt minni skammt, einkum í upphafi meðferðar hjá tilteknum sjúklingum, svo

sem þeim sem fá meðferð með þvagræsilyfjum í stórum skömmtum, hjá sjúklingum með skerta

lifrarstarfsemi eða hjá sjúklingum eldri en 75 ára. Ekki er mælt með notkun lósartans hjá sjúklingum

með alvarlega skerta lifrarstarfsemi (sjá „Ekki má nota Losartan Medical Valley“).

Lyfjagjöf

Gleypa á töflurnar með glasi af vatni. Reyndu að taka daglegan skammt á svipuðum tíma á hverjum

degi. Það er mikilvægt að þú haldir áfram að taka Losartan Medical Valley þangað til læknirinn segir

þér annað.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur óvart of margar töflur, eða ef barn gleypir töflurnar, skaltu strax hafa samband við lækni.

Einkenni ofskömmtunar eru lágur blóðþrýstingur, hraðari hjartsláttur, hugsanlega hægari hjartsláttur.

Ef gleymist að taka Losartan Medical Valley

EF þú gleymir skammti skaltu bara taka næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt

til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Losartan Medical Valley

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.Ef þú

finnur fyrir eftirfarandi aukaverkunum, skaltu hætta að taka lósartantöflur og segðu lækninum strax frá

því eða farðu á bráðamóttöku á næsta sjúkrahúsi:

Alvarleg ofnæmiseinkenni (útbrot, kláði, þroti í andliti, vörum, munni eða hálsi sem getur leitt til

erfiðleika við kyngingu og öndun).

Þetta er alvarleg en mjög sjaldgæf aukaverkun sem kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10.000

sjúklingum en færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum. Þú gætir þurft á bráðri læknishjálp að halda eða

innlögn á sjúkrahús

Tilkynnt hefur verið um eftirfarandi aukaverkanir af Losartan Medical Valley:

Algengar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

sundl

lágur blóðþrýstingur (sérstaklega eftir umtalsvert vökvatap líkamans frá æðum t.d. hjá

sjúklingum með alvarlega hjartabilun eða í meðferð með stórum skömmtum af þvagræsilyfjum)

skammtaháð stöðubundin áhrif eins og þegar lækkaður blóðþrýstingur kemur fram þegar staðið

er upp frá liggjandi eða sitjandi stöðu

þróttleysi

þreyta

of lítill sykur í blóði (blóðsykurslækkun)

of mikið kalíum í blóði (blóðkalíumhækkun)

fækkun rauðra blóðkorna (blóðleysi)

breytingar á nýrnastarfsemi, þar með talin nýrnabilun

aukning á þvagefni í blóði, kreatíníni í blóði og kalíum í blóði hjá sjúklingum með hjartabilun

Sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

svefnhöfgi

höfuðverkur

svefntruflanir

tilfinning um að hjartað berjist í brjóstinu (hjartsláttarónot)

alvarlegur brjóstverkur (hjartaöng)

mæði (andþyngsli)

kviðverkur

hægðatregða

niðurgangur

ógleði

uppköst

ofsakláði

kláði

útbrot

staðbundin bólga (bjúgur)

hósti

Mjög sjaldgæfar

(geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

ofnæmi

ofnæmisbjúgur

æðabólga (þar með talið Henoch-Schönlein purpuri)

dofi eða stingir (náladofi)

yfirlið

mjög hraður og óreglulegur hjartsláttur (gáttatitringur)

lifrarbólga

hækkun á alanín amínótransferasa (ALT) gildum í blóði, sem venjulega gengur til baka þegar

meðferð er hætt

Tíðni ekki þekkt

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

fækkun blóðflagna

mígreni

frávik í lifrarstarfsemi

vöðva-og liðverkir

einkenni sem líkjast flensu

bakverkur og þvagfærasýking

aukið næmi fyrir sól (ljósnæmi)

óútskýrðir vöðvaverkir með dökku (te-lituðu) þvagi (rákvöðvalýsa)

getuleysi

bólga í brisi (brisbólga)

lág natríumgildi í blóði (blóðnatríumlækkun)

þunglyndi

almenn vanlíðan (lasleiki)

hringingar, suð, hvellir eða smellir í eyrum (eyrnasuð)

truflun á bragðskyni

Aukaverkanir hjá börnum eru svipaðar þeim sem koma fram hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Losartan Medical Valley

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki er þörf á neinum sérstökum geymsluskilyrðum. Ekki opna þynnuna fyrr en þú þarft að taka lyfið.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Losartan Medical Valley inniheldur

Virka innihaldsefnið er lósartankalíum.

Hver Losartan Medical Valley 12,5 mg tafla inniheldur 12,5 mg af lósartankalíumi.

Hver Losartan Medical Valley 50 mg tafla inniheldur 50 mg af lósartankalíumi.

Hver Losartan Medical Valley 100 mg tafla inniheldur 100 mg af lósarta kalíumi.

Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi (E460), laktósaeinhýdrat, forhleypt maíssterkja,

magnesíumsterat (E572), hýdroxýprópýlsellulósa (E463), hýprómellósa (E464).

Losartan Medical Valley 12,5 mg, 50 mg og 100 mg innihalda eftirtalið magn af kalíum: 1,06 mg

(0,027 mEq), 4,24 mg (0,108 mEq) og 8,48 mg (0,216 mEq), talið í sömu röð.

Losartan Medical Valley 12,5 mg töflur innihalda einnig títantvíoxíð (E171), Blue lake (E 133,

Brilliant blue FCF).

Losartan Medical Valley 50 mg töflur innihalda einnig títantvíoxíð (E171).

Losartan Medical Valley 100 mg töflur innihalda einnig títantvíoxíð (E171).

Lýsing á útliti Losartan Medical Valley og pakkningastærðir

Losartan Medical Valley 12,5 mg eru kringlóttar, bláar, filmuhúðaðar töflur án deiliskoru.

Losartan Medical Valley 50 mg eru kringlóttar, hvítar, filmuhúðaðar töflur án deiliskoru.

Losartan Medical Valley 100 mg eru kringlóttar, hvítar, filmuhúðaðar töflur án deiliskoru.

Losartan Medical Valley er fáanlegt í eftirfarandi pakkningastærðum:

Losartan Medical Valley 12,5 mg - PVC/PE/PVDC-þynnupakkningar, lokað með álþynnu, sem

innihalda 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210 eða 280 töflur.

Losartan Medical Valley 50 mg - PVC/PE/PVDC-þynnupakkningar, lokað með álþynnu, sem

innihalda 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210 eða 280 töflur.

Losartan Medical Valley 100 mg - PVC/PE/PVDC-þynnupakkningar, lokað með álþynnu, sem

innihalda 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210 eða 280 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 HÖLLVIKEN

Svíþjóð

Umboðsmaður á Íslandi

A-care ehf

Arnarhrauni 15

220 Hafnarfjörður

Framleiðandi

Laboratorios Liconsa S.A.

Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara

Spánn

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

-Danmörk:

Losartan Medical Valley 12.5/50/100 mg filovertrukne tabletter

-Tékkland:

Arionex 50/100 mg potahované tabletys

-Eistland:

Tarnasol 12,5/50/100 mg sŏhukese polümeerikattega tabletid

-Finnland:

Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

-Írland:

Losartan Potassium Pinewood 12,5/50/100 mg film-coated tablets

-Ísland:

Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg filmuhúðuð tafla

-Ítalía:

Losartan potassium Liconsa 12,5/50/100 mg film-coated tablets

-Noregur:

Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg tablett, filmdrasjert

-Portúgal:

Losartan Basi 12,5/50/100 mg comprimidos revestidos por película

-Svíþjóð:

Losartan Medical Valley 12,5/50/100 mg filmdragerad tablett

-Slóvenía:

Tarnasol 12,5/50/100 mg filmsko obložene tablete

-Slóvakía:

Asortek 12,5/50/100 mg filmom obalené tablety

-Þýskaland: Losartan Heumann 12.5 mg Filmtabletten

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í september 2017.