Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley Filmuhúðuð tafla 100/25 mg
 • Skammtar:
 • 100/25 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley Filmuhúðuð tafla 100/25 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • c7c06d75-fe8c-4c21-ac56-c81a95fc5594
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50/12,5 mg filmuhúðaðar töflur

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100/25 mg filmuhúðaðar töflur

Lósartankalíum / hýdróklórtíazíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Hvernig nota á Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley og við hverju það er notað

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley er samsett lyf af angíótensín II viðtakablokka (lósartan)

og þvagræsilyfi (hýdróklórtíazíð). Angíótensín II er efni sem er framleitt í líkamanum og binst við

viðaka í æðum, sem veldur því að þær þrengjast. Þetta veldur því að blóðþrýstingur hækkar. Lósartan

kemur í veg fyrir að angíótensín bindist við þessa viðtaka, sem veldur því að það slaknar á æðunum

sem gerir það að verkum að blóðþrýstingur lækkar. Hýdróklórtíazíð vinnur að því að nýrun útskilja

meira af vökva og salti. Þetta hjálpar einnig til við að lækka blóðþrýsting.

Losartan/Hydrochlorothiazide

Medical

Valley

notað

meðferðar

við

háum

blóðþrýstingi

(háþrýstingi).

2.

Áður en byrjað er að nota Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Ekki má nota Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir lósartani, hýdróklórtíazíði eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins (talin upp í kafla 6)

Ef þú ert með ofnæmi fyrir flokki lyfja sem nefnast súlfónamíðafleiður (þ.e. öðrum tíazíðum,

sumum sýklalyfjum eins og co-trímoxazoli, spyrðu lækninn ef þú ert ekki viss)

Ef þú er með lág kalíum-, natríum-, eða há kalsíumgildi sem ekki er hægt að leiðrétta með

meðferð

Ef þú ert með þvagsýrugigt

Ef þú ert komin lengra en 3 mánuði á leið. (Það er einnig betra að forðast

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley snemma á meðgöngu sjá kaflann „Meðganga og

brjóstagjöf“)

Ef þú ert með alvarlega skerta lifrarstarfsemi

Ef þú ert með alvarlega skerta nýrnastarfsemi eða ef nýrun framleiða ekkert þvag

Ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley er

notað.

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú ert (eða hefur í huga að verða) þunguð. Ekki er mælt með

notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley snemma á meðgöngu og má ekki taka það ef þú

ert komin lengra á leið en 3 mánuði, vegna þess að það getur valdið barninu alvarlegum skaða ef það

er notað á þessu stigi (sjá kaflann um meðgöngu).

Mikilvægt er að segja lækninum áður en Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley er tekið:

Ef þú ert með sögu um þrota í andliti, vörum, hálsi eða tungu

Ef þú tekur þvagræsilyf (bjúgtöflur)

Ef þú ert á saltskertu fæði

Ef þú ert með eða hefur verið með mikil uppköst og/eða niðurgang

Ef þú ert með hjartabilun

Ef lifrarstarfssemi er skert (sjá kafla 2 „Ekki má taka Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley“ )

Ef þú ert með þrengingar í slagæðum til nýrna eða ert aðeins með eitt starfandi nýra, eða þú

hefur nýlega gengist undir nýrnaígræðslu

Ef þú ert með þrengingar í slagæðum (æðakölkun), hjartaöng (brjóstverkur vegna lélegrar

hjartastarfsemi)

Ef þú ert með þrengingar í ósæðar- eða tvíblöðkuloku (þrenging hjartaloku) eða

ofvaxtarhjartavöðvakvilla (sjúkdómur sem veldur þykknun hjartavöðvans)

Ef þú ert með sykursýki

Ef þú hefur eða hefur haft ofnæmi, astma eða veikindi sem valda verkjum í liðum, húðútbrotum

og hita (rauðir úlfar).

Ef þú ert með há kalsíumgildi eða lág kalíumgildi eða ef þú ert á kalíumskertu fæði

Ef þú ert að fara í skurðaðgerð eða svæfingu (jafnvel hjá tannlækni) eða ef þú ert að fara í

rannsóknir til að kanna virkni kalkkirtilsins, verður þú að segja lækninum eða öðrum

heilbrigðisstarfsmönnum frá því að þú takir lósartankalíum- og hýdróklórtíazíðtöflur.

Ef þú ert með frumkomið aldósterónheilkenni (safn einkenna sem tengjast aukinni seytingu

nýrnahetta á hormóninu aldósterón, vegna truflunar í nýrnahettum).

ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

ACE-hemil (til dæmis enalapríl, lisinopríl, ramipríl) sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla

sem tengjast sykursýki.

aliskiren

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum “Ekki má nota Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley”

Börn og unglingar

Engin reynsla er af notkun hjá börnum. Þess vegna á ekki að gefa börnum og unglingum

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley.

Notkun annarra lyfja samhliða Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Þvagræsilyf eins og hýdróklórtíazíð sem er í Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley getur haft

áhrif á verkun annarra lyfja.

Ekki á að taka lyf sem innihalda litíum samhliða Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley án

náins eftirlits læknis.

Sérstakar varúðarráðstafanir (t.d. blóðrannsóknir) geta verið viðeigandi ef þú tekur kalíumuppbót, sölt

sem innihalda kalíum eða kalíumsparandi lyf, önnur þvagræsilyf (,,bjúgtöflur“), sum hægðalosandi lyf,

lyf við þvagsýrugigt, lyf sem stjórna hjartslætti, eða sykursýkislyf (lyf til inntöku eða insúlín).

Það er einnig mikilvægt fyrir lækninn að vita ef þú tekur önnur blóðþrýstingslækkandi lyf, stera,

krabbameinslyf, verkjalyf, lyf sem notuð eru til að meðhöndla sveppasýkingar, gigtarlyf, resín sem

notuð eru við háu kólesteróli, svo sem kólestýramín, vöðvaslakandi lyf, svefntöflur, ópíóíða svo sem

morfín, ,,æðaþrengjandi amínur” eins og adrenalín eða önnur lyf úr sama flokki, lyf til inntöku við

sykursýki eða insúlín

Vinsamlegast upplýsið lækninn um notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley ef þú ert að

fara í röntgenmyndatöku og þér er gefið joð skuggaefni.

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum þessara lyfja og/eða gera aðrar varúðarráðstafanir:

Ef þú notar ACE-hemil eða aliskiren (sjá einnig upplýsingar undir „Ekki má nota

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley“ og „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley með mat eða drykk

Ekki er ráðlegt að neyta áfengis samhliða töku þessara taflna: áfengi og Losartan/Hydrochlorothiazide

Medical Valley geta aukið áhrif hvors annars.

Borðsalt í óhóflegu magni getur unnið gegn áhrifum Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley má taka með eða án fæðu.

Meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú telur að þú sért (eða getur verið) þunguð. Læknirinn mun

ráðleggja þér að hætta að taka Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley áður en þú verður

þunguð eða eins fljótt og þú veist um þungunina og mun ráðleggja þér að nota annað lyf í stað

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley. Ekki er mælt með notkun

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley á meðgöngu og það má ekki taka lyfið eftir fyrstu 3

mánuði meðgöngu vegna þess að það getur valdið barninu alvarlegum skaða ef það er notað eftir

þriggja mánaða meðgöngu.

Brjóstagjöf

Segðu lækninum frá því ef þú ert með barn á brjósti eða ert við það að hefja brjóstagjöf. Ekki er mælt

með notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley hjá konum með barn á brjósti og læknirinn

getur valið aðra meðferð fyrir þig ef þú vilt hafa barn á brjósti.

Aldraðir

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley verkar jafn vel og er jafn vel þolað af flestum eldri og

yngri fullorðnum sjúklingum. Meirihluti eldri sjúklinga þurfa sama skammt og yngri sjúklingar.

Akstur og notkun véla

Þegar þú byrjar á meðferð með þessu lyfi máttu ekki vinna verk sem krefjast sérstakrar árvekni (t.d.

akstur bifreiða eða notkun hættulegra véla) þar til þú veist hvernig þú þolið lyfið.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley inniheldur mjólkursykur

Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með óþol fyrir sykrum skaltu hafa samband við lækni áður en

lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Læknirinn þinn mun ákveða viðeigandi

skammt af Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley út frá sjúkdómsástandi þínu og hvort þú

notar önnur lyf. Það er mikilvægt að halda áfram að taka Losartan/Hydrochlorothiazide Medical

Valley eins lengi og læknirinn mælir með því til að viðhalda jafnri stjórn á blóðþrýstingnum.

Notkun hjá fullorðnum

Hár blóðþrýstingur

Venjulegur skammtur af Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley fyrir meirihluta sjúklinga með

háan blóðþrýsting er 1 tafla á dag af Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg til

að halda blóðþrýstingnum í skefjum í 24 klst. Auka má skammtinn upp í 2 töflur á dag af

lósartan/hýdróklórtíazíði 50 mg/12,5 mg filmuhúðuðum töflum eða breyta yfir í 1 töflu af

lósartan/hýdróklórtíazíði 100 mg/25 mg filmuhúðaðri töflu á dag (hærri styrkleiki). Hámarksskammtur

er 2 töflur á dag af lósartan/hýdróklórtíazíði 50 mg/12,5 mg filmuhúðuðum töflum eða 1 tafla á dag af

lósartan/hýdróklórtíazíði 100 mg/25 mg filmuhúðaðri töflu.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú (eða einhver annar) gleypir margar töflur í einu, eða ef þú heldur að barn hafi gleypt eitthvað af

töflunum skaltu strax hafa samband við bráðamóttóku á næsta sjúkrahúsi / lækninn þinn /

eitrunarmiðstöð. Of stórir skammtar geta valdið blóðþrýstingsfalli, hjartsláttarónotum, hægum

hjartslætti, breytingum á samsetningu blóðs og vökvaskorti.

Ef gleymist að taka Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka. Taktu næsta skammt á

sama tíma og venjulega.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú finnur fyrir eftirfarandi, hættu töku Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley taflnanna og

segðu lækninum strax frá því eða farðu á bráðamóttöku.

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (útbrot, kláði, bólga í andliti, vörum, munni eða hálsi sem geta

valdið kyngingar- og öndunarerfiðleikum).

Þetta er alvarleg en mjög sjaldgæf aukaverkun, sem kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10.000

sjúklingum en færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum. Þú gætir þurft á bráðri læknisaðstoð að halda

eða innlögn á sjúkrahús.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa verið tilkynntar:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Hósti, sýking í efri loftvegum, nefstífla, sýkingar í kinnholum, kvilli í kinnholum

Niðurgangur, kviðverkir, ógleði, meltingartruflanir

Vöðvaverkir eða krampar, verkir í fótleggjum, bakverkur

Svefnleysi, höfuðverkur, sundl

Slappleiki, þreyta, brjóstverkur

Hækkun á kalíumgildum (sem geta valdið hjartsláttaróreglu), minnkuð gildi hemoglóbíns.

Breyting á nýrnastarfsemi þ.m.t. nýrnabilun

Of lágur blóðsykur

Sjaldgæfar ( geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Blóðleysi, rauðir eða brúnleitir blettir á húð (stundum meira áberandi á fótum, fótleggjum,

handleggjum og rasskinnum, ásamt verkjum í liðum, bólgu á höndum og fótum og magaverkir),

marblettir og fækkun á fjölda hvítra blóðkorna, storkuvandamál og fækkun blóðflagna.

Minnkuð matarlyst, hækkuð gildi þvagsýru eða þvagsýrugigt, hækkaður blóðsykur, óeðlileg

gildi blóðsalta.

Kvíði, taugaveiklun, kvíðaröskun (endurtekin kvíðaköst), rugl, þunglyndi, óeðlilegir draumar,

svefnvandamál, syfja, skert minni.

Náladofi eða svipuð tilfinning, verkir í útlimum, skjálfti, mígreni, yfirlið.

Þokusýn, sviði eða stingandi tilfinning í augum, tárubólga, versnandi sjón, gulsýni.

Sónn, suð, drunur eða smellir í eyra, svimi.

Lágur blóðþrýstingur sem getur tengst breytingum á líkamsstöðu (finnur vægan svima þegar

staðið er upp), hjartaöng (brjóstverkur), óeðlilegur hjartsláttur, heilablóðfall (skammvinnt

blóðþurrðarkast, vægt heilablóðfall), hjartaáfall, hjartsláttarónot.

Bólga á æðaveggjum sem oft er í tengslum við húðútbrot eða marbletti.

Særindi í hálsi, mæði, berkjubólga, lungnabólga, vökvi í lungum (sem veldur

öndunarerfiðleikum), blóðnasir, rennsli úr nefi, nefstífla.

Hægðatregða, hægðastífla, vindgangur, magakveisa, magakrampar, uppköst, munnþurrkur,

bólga í munnvatnskirtlum, tannpína.

Gula (gula í augum og húð), brisbólga.

Ofsakláði, kláði, bólga í húð, útbrot, roði í húð, ljósnæmi, þurr húð, roði, sviti, hárlos

Verkir í handleggjum, öxlum, mjöðmum, hnjám eða öðrum liðamótum, bólga í liðum, stífleiki,

slappir vöðvar.

Tíð þvaglát einnig á næturnar, óeðlileg nýrnastarfsemi þar með talið bólga í nýrum,

þvagfærasýking, sykur í þvagi.

Minnkuð kynhvöt, getuleysi.

Bjúgur í andliti, staðbundin bólga (bjúgur), hiti.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Lifrarbólga, óeðlileg lifrarpróf.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Einkenni sem líkjast flensu

Óútskýrðir vöðvaverkir með dökku (te-lituðu) þvagi (rákvöðvalýsa)

Lágt natríum í blóði

Almenn vanlíðan (lasleiki)

Truflað bragðskyn

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley inniheldur

Virku innihaldsefnin eru lósartankalíum og hýdróklórtíazíð.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50 mg/12,5 mg

Hver tafla inniheldur 50 mg af lósartankalíum og 12,5 mg af hýdróklórtíazíði.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100 mg/25 mg

Hver tafla inniheldur 100 mg af lósartankalíum og 25 mg af hýdróklórtíazíði.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: Örkristölluð sellulósa (E460a), forhleypt maíssterkja, laktósa einhýdrat,

magnesíumsterat (E572)

Töfluhúð: Hýdroxýprópýlsellulósa, hýprómellósa, títantvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172)

Lýsing á útliti Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley og pakkningastærðir

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50/12,5 mg tafla: Kringlóttar, gular, filmuhúðaðar

töflur.

50 mg/12,5 mg töflurnar eru fáanlegar í pakkningastærðunum 14, 28, 30, 56 og 98 filmuhúðaðar

töflur.

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 100/25 mg tafla: Kringlóttar, gular, filmuhúðaðar töflur.

100 mg/25 mg töflurnar eru fáanlegar í pakkningastærðunum 14, 28, 30, 56 og 98 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 HÖLLVIKEN

Svíþjóð

Umboðsmaður á Íslandi

A-care ehf

Arnarhrauni 15

220 Hafnarfjörður

Framleiðandi

Laboratorios Liconsa

Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara

Spánn

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Danmörk

Licolos Plus 50/12.5 mg; 100/25 mg filmovertrukket

tabletter

Þýskaland

Losartan comp Heumann 50/12,5 mg; 100/25 mg filmtabletten

Frakkland

Losartan/Hydrochlorothiazide Liconsa

Spánn

Losartan/Hidroclorotiazida Liconsa 50 mg/12.5 mg; 100/25 mg comprimidos recubiertos

con pelicula EFG

Bretland

Losartan potassium/Hydrochlorothiazide 50/12.5 mg; 100/25 mg film-coated tablets

Svíþjóð

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50/12.5 mg; 100/25 mg filmdragerad

tablett

Ítalía

Losartan e idroclorotiazide Liconsa

Ísland

Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley 50/12.5 mg; 100/25 mg filmuhúðuð tafla

Holland

Losartankalium/HCT Xiromed 50/12,5 mg; 100/25 mg filmomhulde tabletten

Portúgal

Losartan + Hidroclorotiazida Basi (50/12.5 mg); (100/25 mg) comprimidos revestidos por

pelicula

Slóvenía

Losartan/hidroklorotiazid Liconsa 50/12.5 mg; 100/25 mg filmsko oblozena tablete

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærðurí maí 2018.