Losartan/ Hydrochlorothiazide Bluefish

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Losartan/ Hydrochlorothiazide Bluefish Filmuhúðuð tafla 50/ 12, 5 mg
 • Skammtar:
 • 50/ 12, 5 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish Filmuhúðuð tafla 50/12,5 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 62fdb90a-4b64-e111-b50c-001e4f17a1f7
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur

(Losartankalíum/hydrochlorothiazid)

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish og við hverju er það notað

Áður en byrjað er að nota Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Hvernig nota á Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish og við hverju það er notað

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish er samsett lyf af angíótensín II viðtakablokka (losartan) og

þvagræsilyfi (hydrochlorothiazidi).

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish er notað til meðferðar við háum blóðþrýstingi (háþrýstingi).

2.

Áður en byrjað er að nota Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í

þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

ef þú ert með ofnæmi fyrir losartani, hydrochlorothiazidi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

(talin upp í kafla 6)

ef þú ert með ofnæmi fyrir öðrum súlfónamíð-afleiðum (t.d. öðrum tíazíðum, sumum

sýklalyfjum eins og co-trimoxazoli, spyrðu lækninn ef þú ert ekki viss)

ef þú ert komin lengra en 3 mánuði á leið (það er einnig betra að forðast

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish snemma á meðgöngu, sjá kaflann um meðgöngu)

ef þú ert með alvarlega skerta lifrarstarfsemi

ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með blóðþrýstingslækkandi

lyfi sem inniheldur aliskiren

ef þú ert með alvarlega skerta nýrnastarfsemi eða ef nýrun framleiða ekkert þvag

ef þú er með lág kalíumgildi, lág natríumgildi, eða há kalsíumgildi, sem ekki er hægt að leiðrétta

með meðferð

ef þú ert með þvagsýrugigt

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi áður en Losartan/Hydrochlorothiazide

Bluefish er notað.

ef þú hefur áður þjáðst af þrota í andliti, vörum, hálsi eða tungu

ef þú tekur þvagræsilyf (bjúgtöflur)

ef þú ert á saltskertu fæði

ef þú ert með eða hefur verið með mikil uppköst og/eða niðurgang

ef þú ert með hjartabilun

ef þú ert með skerta lifrarstarfsemi

ef þú ert með þrengingar í slagæðum til nýrna eða ert aðeins með eitt starfandi nýra, eða þú hefur

nýlega gengist undir nýrnaígræðslu

ef þú ert með þrengingar í slagæðum (æðakölkun), hjartaöng (brjóstverkur vegna lélegrar

hjartastarfsemi)

ef þú ert með þrengingar í ósæðar- eða míturloku (þrenging hjartaloku) eða ofvaxtar-

hjartavöðvakvilla (sjúkdómur sem veldur þykknun hjartavöðvans)

ef þú ert með sykursýki

ef þú hefur verið með þvagsýrugigt

ef þú ert með eða hefur haft ofnæmi, astma eða veikindi sem valda verkjum í liðum,

húðútbrotum og hita (rauðir úlfar)

ef þú ert með há kalsíumgildi eða lág kalíumgildi eða ef þú ert á kalíumskertu fæði

ef þú þarft að fá deyfingarlyf/svæfingarlyf (jafnvel hjá tannlækni) eða fyrir skurðaðgerð, eða ef

þú ert að fara í rannsóknir til að kanna virkni kalkkirtilsins, þú verður að segja lækninum eða

öðrum heilbrigðisstarfsmönnum frá því að þú takir losartankalíum og hydrochlorothiazid töflur

ef þú ert með frumkomið aldósterón heilkenni (heilkenni sem tengist aukinni seytingu af

hormóni sem kallast aldósterón og framleitt er af nýrnahettum, vegna afbrigðileika í

nýrnahettum)

ef þú notar eitthvert af eftirtöldum lyfjum til lækkunar á blóðþrýstingi:

ACE-hemil (t.d. enalapril, lisinopril, ramipril), sérstaklega ef þú ert með nýrnakvilla sem

tengist sykursýki

aliskiren

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d.

kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar undir fyrirsögninni „Ekki má nota Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish“.

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) þunguð.

Ekki er mælt með notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish snemma á meðgöngu og ekki má taka

það ef þú ert komin lengra á leið en 3 mánuði, vegna þess að það getur valdið barninu alvarlegum skaða

ef það er notað á þessum tíma (sjá kaflann um meðgöngu).

Börn og unglingar

Engin reynsla er af notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish hjá börnum. Því á ekki að gefa

börnum Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish.

Notkun annarra lyfja samhliða Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Það er einnig mikilvægt að þú segir lækninum þínum ef þú notar eitthvert eftirtalinna lyfja.

Læknirinn gæti þurft að breyta skammtinum þínum og/eða gera aðrar ráðstafanir:

kalíumuppbót, sölt sem innihalda kalíum eða kalíumsparandi lyf

rifampicin, lyf notað til að meðhöndla berkla

fluconazol, lyf notað til að meðhöndla sveppasýkingar, eins og þrusku

bólgueyðandi verkjalyf, sem ekki eru sterar (s.s. ibuprofen, naproxen eða diclofenac),

COX-2 hemlar (s.s. celecoxib, etoricoxib, eða lumiracoxib) eða acetylsalicylsýru.

Barbitúröt, róandi lyf sem geta verið notuð til að meðhöndla svefnleysi eða flogaveiki

lyf sem lækka blóðþrýsting, s.s. þríhringlaga þunglyndislyf, geðrofslyf, baclofen og amifostin

verkjalyf, morfínskyld verkjalyf notuð við miklum verkjum

lyf við hjartsláttartruflunum og sykursýkislyf (lyf notuð til að meðhöndla sykursýki), þ.m.t.

sykursýkislyf til inntöku til að lækka blóðsykur og insúlín, s.s. metformin)

önnur blóðþrýstingslækkandi lyf

önnur þvagræsilyf (bjúgtöflur)

sum hægðarlosandi lyf

lyf við þvagsýrugigt, s.s. probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol

krabbameinslyf

vöðvaslakandi lyf, s.s. tubocurarin

ónæmisbælandi lyf, s.s. ciclosporin

resín, sem notuð eru til að minnka magn kólesteróls, s.s. cholestyramin og colestipol resín

ACTH, sem notað er til að kanna hvort nýrnahettur virki sem skyldi

Barksterar, notaðir til að meðhöndla gigt, liðagigt, ofnæmi, ákveðin húðvandamál, astma eða

ákveðna blóðkvilla

„æðaþrengjandi amín“, eins og adrenalin, sem notuð eru við lágþrýstingi, losti, hjartabilun,

astma og ofnæmi

lithium, lyf notað við ákveðnum geðröskunum og á ekki að nota nema undir nákvæmu eftirliti

læknis

carbamazepin, lyf notað til að meðhöndla flogaveiki

ACE-hemil eða aliskiren (sjá einnig upplýsingar undir fyrirsögnunum „Ekki má nota

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish“ og „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

Vinsamlega láttu lækninn vita að þú notar Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish ef þú þarft að fara í

myndgreiningu þar sem þú færð joð skuggaefni.

Notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish með mat, drykk eða áfengi

Ekki er ráðlegt að neyta áfengis samhliða töku þessara taflna: áfengi og Losartan/Hydrochlorothiazide

Bluefish töflur geta aukið áhrif hvors annars.

Borðsalt í óhóflegu magni getur unnið gegn áhrifum Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish taflna.

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish töflur má taka með eða án matar.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú telur að þú sért (eða gætir orðið) þunguð. Læknirinn mun

venjulega ráðleggja þér að hætta að nota Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish áður en þú verður

þunguð eða um leið og þú veist um þungunina og mun ráðleggja þér að nota annað lyf í stað

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish.

Ekki er mælt með notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish snemma á meðgöngu og það má ekki

nota lyfið eftir fyrstu 3 mánuði meðgöngu, vegna þess að það getur valdið barninu alvarlegum skaða ef

það er notað eftir þriggja mánaða meðgöngu.

Brjóstagjöf

Láttu lækninn vita ef þú ert með barn á brjósti eða ert við það að hefja brjóstagjöf. Ekki er mælt með

notkun Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish hjá konum með barn á brjósti og læknirinn getur valið

aðra meðferð fyrir þig ef þú vilt hafa barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish getur valdið sundli og svefnhöfga, sérstaklega í upphafi

meðferðar og við aukningu skammta. Þú skalt ekki vinna verk sem krefjast sérstakrar árvekni

(t.d. akstur bifreiða eða notkun véla) áður en þú veist hvernig þú þolir lyfið.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af

því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða

þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish inniheldur mjólkursykur (laktósa)

Ef læknirinn hefur sagt þér að þú hafir óþol fyrir ákveðnum gerðum sykurs skalt þú hafa samband við

lækninn áður en þú notar lyfið.

3.

Hvernig nota á Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Notið Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish alltaf nákvæmlega eins og læknirinn hefur sagt til um.

Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn mun ákveða viðeigandi skammt af Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish út frá

sjúkdómsástandi þínu og hvort þú notar önnur lyf. Mikilvægt er að halda áfram að taka

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish eins lengi og læknirinn mælir með því til að viðhalda jafnri

stjórn á blóðþrýstingnum.

Hár blóðþrýstingur

Venjulegur skammtur af Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, fyrir meirihluta sjúklinga með háan

blóðþrýsting, er 1 tafla af Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg á dag til að halda

blóðþrýstingnum í skefjum í 24 klst. Auka má skammtinn upp í 2 töflur einu sinni á dag af

losartan/hydrochlorothiazid 50 mg/12,5 mg töflum eða breyta yfir í 1 töflu af

losartan/hydrochlorothiazid 100 mg/25 mg töflum á dag (meiri styrkleiki). Hámarksskammtur er

2 töflur á dag af losartan/hydrochlorothiazid 50 mg/12,5 mg töflum eða 1 tafla á dag af

losartan/hydrochlorothiazid 100 mg/25 mg töflum.

Ef stærri skammtur af Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish en mælt er fyrir um er tekinn

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222) svo eftirlit læknis geti hafist

strax.

Ofskömmtun getur valdið blóðþrýstingsfalli, hjartsláttarónotum, hægum hjartslætti, breytingum á

samsetningu blóðs og vökvaskorti.

Ef gleymist að taka Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Ef þú gleymir að taka lyfið, taktu þá skammtinn inn strax og það uppgötvast og taktu svo næsta skammt

á hefðbundnum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef þú hefur áhyggjur, ræddu þá við lækni eða lyfjafræðing.

Ef hætt er að nota Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Ekki hætta að taka töflurnar, jafnvel þó þér líði vel, nema að ræða það við lækninn þinn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú finnur fyrir eftirfarandi, hættu töku Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish taflnanna og segðu

lækninum strax frá því

eða farðu á bráðamóttöku næsta sjúkrahúss:

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (útbrot, kláði, bólga í andliti, vörum, munni eða hálsi, sem geta valdið

kyngingar- eða öndunarerfiðleikum).

Þetta er alvarleg en mjög sjaldgæf aukaverkun, sem kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10.000

sjúklingum en færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum. Þú gætir þurft á bráðri læknisaðstoð að halda

eða innlögn á sjúkrahús.

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish getur orsakað fækkun á fjölda hvítra blóðkorna og getur vörn

gegn sýkingum minnkað. Ef þú færð sýkingu með einkennum eins og sótthita og verulegum slappleika,

eða hita með staðbundnum sýkingareinkennum eins og bólgu í hálsi/koki/munni, eða vandamál við

þvaglát átt þú að hafa strax samband við lækninn. Blóðsýni verður tekið til að athuga mögulega

fækkun hvítra blóðkorna (kyrningahrap). Mikilvægt er að þú upplýsir lækninn um þau lyf sem þú

notar. Þetta er sjaldgæf aukaverkun (kemur fyrir hjá færri en 1 af hverjum 100 en fleiri en 1 af hverjum

1.000 einstaklingum).

Eftirfarandi aukaverkanir hafa verið tilkynntar:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Hósti, sýking í efri öndunarvegi, nefstífla, skútabólga, kvillar í ennis- og kinnholum

Niðurgangur, kviðverkir, ógleði, meltingartruflanir

Vöðvaverkir eða krampar, verkir í fótleggjum, bakverkur

Svefnleysi, höfuðverkur, sundl

Þróttleysi, þreyta, brjóstverkur

Hækkun á kalíumgildum (sem geta valdið hjartsláttaróreglu), lækkuð gildi blóðrauða.

Breyting á nýrnastarfsemi, þar með talin nýrnabilun

Of lágur blóðsykur (blóðsykurslækkun)

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Blóðleysi, rauðir eða brúnleitir blettir á húð (stundum meira áberandi á fótum, fótleggjum,

handleggjum og rasskinnum, ásamt verkjum í liðum, bólgu á höndum og fótum og magaverkir),

marblettir, fækkun á fjölda hvítra blóðkorna, storkuvandamál, fækkun á fjölda blóðflagna

Minnkuð matarlyst, hækkuð gildi þvagsýru eða augljós þvagsýrugigt, hækkaður blóðsykur,

óeðlileg gildi blóðsalta

Kvíði, taugaveiklun, felmtursröskun (endurtekin ofsahræðsluköst), ringl, þunglyndi, óeðlilegir

draumar, svefntruflanir, syfja, skert minni

Náladofi eða svipuð tilfinning, verkir í útlimum, skjálfti, mígreni, yfirlið

Þokusýn, sviði eða stingandi tilfinning í augum, tárubólga, versnandi sjón, gul sýn

Sónn, suð, drunur eða smellir í eyra, svimi

Lágur blóðþrýstingur sem getur tengst breytingum á líkamsstöðu (svimi eða máttleysi þegar

staðið er upp), hjartaöng (brjóstverkur), óeðlilegur hjartsláttur, heilablóðfall (skammvinnt

blóðþurrðarkast, vægt heilablóðfall), hjartaáfall, hjartsláttarónot

Æðabólga, sem oft er í tengslum við húðútbrot eða marbletti

Særindi í hálsi, mæði, berkjubólga, lungnabólga, vatn í lungum (sem veldur

öndunarerfiðleikum), blóðnasir, rennsli úr nefi, nefstífla

Hægðatregða, harðlífi, vindgangur, magakveisa, magakrampar, uppköst, munnþurrkur, bólga í

munnvatnskirtlum, tannpína

Gula (gula í augum og húð), brisbólga

Ofsakláði, kláði, bólga í húð, útbrot, roði í húð, ljósnæmi, þurr húð, roði, sviti, hárlos

Verkir í handleggjum, öxlum, mjöðmum, hnjám eða öðrum liðamótum, bólga í liðum, stífleiki,

slappir vöðvar

Tíð þvaglát, einnig á næturnar, óeðlileg nýrnastarfsemi, þar með talið bólga í nýrum,

þvagfærasýking, sykur í þvagi

Minnkuð kynhvöt, getuleysi

Bjúgur í andliti, sótthiti, staðbundin bólga (bjúgur).

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Lifrarbólga, óeðlileg lifrarpróf

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Truflun á bragðskyni

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki

er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi

sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa

til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engar sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki

um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish inniheldur

Virku innihaldsefnin eru losartankalíum og hydrochlorothiazid.

Hver Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg tafla inniheldur 50 mg losartankalíum og

12,5 mg hydrochlorothiazid.

Hver Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg tafla inniheldur 100 mg losartankalíum og

25 mg hydrochlorothiazid.

Önnur innihaldsefni eru laktósa einhýdrat, forhleypt maíssterkja, örkristallaður sellulósi, magnesíumsterat

.

Töflurnar eru húðaðar með hýdroxýprópýlsellulósa, hýprómellósa, títantvíoxíði, talkúmi, gulu

járnoxíði.

Útlit Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish og pakkningastærðir

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg töflur eru gular og ílangar með deilistriki.

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 100 mg/25 mg töflur eru gular og kringlóttar með deilistriki.

Deilistrikið er eingöngu til að skipta töflunni svo auðveldara sé að gleypa hana en ekki til þess að

skipta henni í jafna skammta.

Töflurnar eru þynnupakkaðar.

Pakkningastærðir:

50/12,5 mg: 14, 28, 56, 90 og 98 filmuhúðaðar töflur.

100/25 mg: 28, 56, 90 og 98 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Svíþjóð

Framleiðandi

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Svíþjóð

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið:

Vistor hf., sími: 535 7000

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum

Land

Nafn lyfsins

Austuríki

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

Filmtabletten

Danmörk

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

Spánn

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

comprimidos recubiertos con película

Írland

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

filmcoated tablets

Ísland

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

filmuhúðaðar töflur

Holland

Losartankalium/Hydrochloorthiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

filmomhulde tabletten

Noregur

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Pólland

Losartan HCT Bluefish

Portúgal

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Svíþjóð

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

filmdragerade tabletter

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í desember 2017.