Loceryl

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Loceryl Lyfjalakk á neglur 50 mg/ml
 • Skammtar:
 • 50 mg/ml
 • Lyfjaform:
 • Lyfjalakk á neglur
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Loceryl Lyfjalakk á neglur 50 mg/ml
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • c2192244-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Loceryl lyfjalakk á neglur 5%

amorolfín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru

mikilvægar upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur

valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Loceryl og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Loceryl

Hvernig nota á Loceryl

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Loceryl

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Loceryl og við hverju það er notað

Loceryl er sveppalyf, og hefur sveppadrepandi eða sveppaeyðandi áhrif á vöxt sveppsins.

Loceryl er notað til þess að meðhöndla ýmsar sveppasýkingar í nöglum. Hægt er að nota

Loceryl til að meðhöndla miðlungs útbreiddan naglsvepp á naglaendum.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en

tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á

merkimiða frá lyfjabúð.

2.

Áður en byrjað er að nota Loceryl

Ekki má nota Loceryl

ef um er að ræða ofnæmi fyrir amorolfíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin

upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Loceryl er notað.

Ekki á að bera Loceryl á húðina umhverfis nöglina.

Meðan Loceryl er notað má ekki nota gervineglur.

Eftir að Loceryl hefur verið borið á eiga að líða a.m.k. 10 mínútur áður en naglalakk er borið

á. Áður en Loceryl er borið aftur á nöglina á að fjarlægja allt naglalakk vandlega.

Við notkun lífrænna leysa (t.d. þynnis, terpentínu o.fl.) skal nota ógegndræpa hanska, annars

leysa þeir upp Loceryl lyfjalakkið.

Þetta lyf getur valdið ofnæmisviðbrögðum sem geta verið alvarleg. Ef ofnæmisviðbrögð koma

fram skal hætta notkun lyfsins og fjarlægja lyfið þegar í stað með naglalakkaeyði eða með

hreinsigrisjum sem fylgja með í pakkanum og leita læknisaðstoðar. Ekki má bera lyfið aftur á.

Þú þarft á tafarlausri læknisaðstoð að halda ef þú ert með eitthvert eftirfarandi einkenna:

Þú ert með öndunarerfiðleika

Andlit þitt, varir, tunga eða háls bólgnar

Þú færð alvarleg útbrot á húð

Börn

Loceryl er ekki ætlað til notkunar fyrir smábörn eða ungbörn.

Notkun annarra lyfja samhliða Loceryl

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð

eða kynnu að verða notuð.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá

lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun á meðgöngu og meðan á brjóstagjöf stendur.

Loceryl má aðeins nota á meðgöngu eða við brjóstagjöf ef það er að ákvörðun læknisins.

3.

Hvernig nota á Loceryl

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal

leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn ákvarðar skammtastærð og meðferðarlengd og aðlagar að þér.

Venjulegur skammtur er: Borið á sýktar fingur- eða táneglur 1-2 svar í viku. Forðast skal að

lakkið fari á húðina í kringum nöglina. Loceryl lyfjalakk inniheldur metakrýlat sem er þekkt

fyrir að valda snertiofnæmi. Meðhöndlun á að halda áfram þar til sýktu neglurnar hafa vaxið

alveg fram og eru heilbrigðar. Meðferðartíminn fer eftir alvarleika sýkingar og staðsetningu

hennar. Hann er venjulega 6 mánuðir fyrir fingurneglur og 9-12 mánuðir fyrir táneglur.

Lyfjalakkið skal nota á eftirfarandi hátt:

Áður en lakkið er borið á í fyrsta sinn er mikilvægt að þjala

sýktu

nöglina

vandlega

niður,

sérstaklega

yfirborð

naglarinnar.

Yfirborð naglarinnar

skal hreinsa

með

rakri hreinsigrisju.

Naglaþjalir sem notaðar eru á sýktar neglur má ekki nota á

ósýktar neglur.

Dýfðu spaða í lyfjalakkið fyrir hverja nögl án þess að þurrka

nokkuð lakk af á brún flöskunnar.

Lyfjalakkið er borið á með spaðanum, á allt yfirborð sýktu

naglanna.

Verjið

flöskuna

gegn

hita

lokið

henni

vandlega

eftir

notkun.

Láttu lakkið þorna (3-5 mínútur).

Eftir notkun skal hreinsa spaðann vel með hreinsigrisjunni.

Þrífið flöskuna eftir notkun og lokið henni vel.

Ekki má bera naglalakk á neglur fyrr en a.m.k. 10 mínútum eftir að Loceryl hefur verið borið

Áður en Loceryl er borið aftur á nöglina á að fjarlægja allt lyfjalakk og naglalakk vandlega.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa

samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Leitið til læknisins eða

lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Aukaverkanir vegna lyfsins eru mjög sjaldgæfar. Tilkynnt hefur verið um tilfelli

naglabreytinga (mislitun nagla, viðkvæmar eða stökkar neglur). Þær geta líka stafað af

sveppasýkingunni sjálfri.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (≥1/10.000, ≤1/1.000)

- Naglabreytingar, mislitun nagla, viðkvæmar og stökkar neglur.

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000):

- Brunatilfinning í húð.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

- Útbreidd ofnæmisviðbrögð (alvarleg ofnæmisviðbrögð svo sem þroti í andliti, vörum, tungu

eða hálsi, öndunarerfiðleikar og/eða alvarleg húðútbrot).

- Roði, kláði, útbrot, blöðrur og ofnæmisviðbrögð í húð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna

aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix

V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi

lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Loceryl

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið flöskuna vel lokaða. Geymið varið hita.

Ekki

skal

nota

lyfið

eftir

fyrningardagsetningu

tilgreind

umbúðunum

merkimiðanum á eftir Fyrnist (EXP). Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem

þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða

í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að

vernda umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Loceryl inniheldur

Virka innihaldsefnið er amorolfínhýdróklóríð sem samsvarar amorolfín 5%.

Önnur innihaldsefni eru metakrýlsýru samfjölliða 150 000, tríacetín, bútýlacetat,

etýlacetat og etanól.

Lýsing á útliti Loceryl og pakkningastærðir

5 ml lyfjalakk, auk þess fylgir: 30 hreinsigrisjur sem innihalda isoprópanól, 10 plastspaðar og

30 naglaþjalir.

eða

5 ml lyfjalakk, með plastspaða sem er áfastur lokinu, auk þess fylgir: 30 hreinsigrisjur sem

innihalda ísoprópanól og 30 naglaþjalir.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Galderma Nordic AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala, Svíþjóð

Sími: +46 18 444 0330, Fax +46 18 444 0335, E-mail: nordic@galderma.com

Framleiðandi

Laboratoires Galderma, ZI Montdésir, 74540 Alby-sur-Chéran, Frakkland.

Umboð á Íslandi

Icepharma hf, Lynghálsi 13, 110 Reykjavík

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í mars 2018 .