Laventair Ellipta (previously Laventair)

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Laventair Ellipta (previously Laventair)
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Laventair Ellipta (previously Laventair)
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Lyf til veikindi öndunarvegi sjúkdómum,
 • Lækningarsvæði:
 • Lungnasjúkdómur, langvarandi hindrandi
 • Ábendingar:
 • Þessi rannsókn Ellipta er ætlað sem viðhald berkjuvíkkandi meðferð til að létta einkenni í fullorðinn sjúklinga með langvinn veikindi í lungum (LLT).
 • Vörulýsing:
 • Revision: 12

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/003754
 • Leyfisdagur:
 • 08-05-2014
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/003754
 • Síðasta uppfærsla:
 • 07-05-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

LAVENTAIR ELLIPTA 55 míkróg/22 míkróg innöndunarduft, afmældir skammtar

umeclidinium/vílanteról

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir

einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um LAVENTAIR ELLIPTA og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota LAVENTAIR ELLIPTA

Hvernig nota á LAVENTAIR ELLIPTA

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á LAVENTAIR ELLIPTA

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Leiðbeiningar, skref fyrir skref

1.

Upplýsingar um LAVENTAIR ELLIPTA og við hverju það er notað

Upplýsingar um LAVENTAIR ELLIPTA

LAVENTAIR ELLIPTA inniheldur tvö virk efni, umeclidiniumbrómíð og vílanteról. Þau tilheyra

flokki lyfja sem kallast berkjuvíkkandi lyf.

Við hverju er LAVENTAIR ELLIPTA notað

LAVENTAIR ELLIPTA er notað til meðferðar við langvinnri lungnateppu hjá fullorðnum. Langvinn

lungnateppa er langvinnur sjúkdómur sem einkennist af öndunarerfiðleikum sem versna smám saman.

Við langvinna lungnateppu dragast vöðvarnir í öndunarveginum saman. Þetta lyf hindrar samdrátt

þessara vöðva í lungum og auðveldar þannig loftinu að komast til og frá lungum. Þegar lyfið er notað

reglulega hjálpar það við að ná stjórn á öndunarerfiðleikunum og minnkar áhrif langvinnrar

lungnateppu á daglegt líf.

LAVENTAIR ELLIPTA skal ekki nota við skyndilegri mæði eða blísturshljóðum við

öndun.

Ef þú færð slíkt kast verður þú að nota skjótvirkt berkjuvíkkandi lyf (svo sem

salbútamól). Ef þú átt ekki skjótvirkt berkjuvíkkandi lyf skaltu hafa samband við lækninn.

2.

Áður en byrjað er að nota LAVENTAIR ELLIPTA

Ekki má nota LAVENTAIR ELLIPTA:

ef um er að ræða

ofnæmi

fyrir umeclidiniumi, vílanteróli eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins

(

talin upp í kafla 6).

Ef þú heldur að þetta eigi við um þig skalt þú

ekki nota

lyfið fyrr en þú hefur rætt við lækninn.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað:

ef þú ert með

astma

(ekki nota LAVENTAIR ELLIPTA til meðferðar við astma)

-

ef þú ert með

hjartavandamál

eða

háan blóðþrýsting

-

ef þú ert með augnvandamál sem kallast

þrönghornsgláka

-

ef þú ert með stækkaðan

blöðruhálskirtil

þvaglátavandamál

eða

teppu í þvagblöðru

ef þú ert með

flogaveiki

ef þú ert með

skjaldkirtilsvandamál

ef þú ert með

sykursýki

ef þú ert með

alvarleg lifrarvandamál

Ræddu við lækninn

ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig.

Bráð öndunarvandamál

Ef þú færð þyngsli fyrir brjóst, hósta, blísturshljóð við öndun eða mæði strax eftir notkun

LAVENTAIR ELLIPTA innöndunartækisins:

Hættu strax að nota lyfið og leitaðu eftir læknisaðstoð þar sem um alvarlegt ástand sem kallast

óvæntur berkjukrampi getur verið að ræða.

Augnvandamál meðan á meðferð með LAVENTAIR ELLIPTA stendur

Ef þú færð verk eða finnur fyrir óþægindum í auga, færð tímabundna þokusýn, sérð ljósbauga eða liti

og augun verða rauð meðan á meðferð með LAVENTAIR ELLIPTA stendur:

Hættu að nota lyfið og leitaðu strax til læknis

, þetta geta verið einkenni bráðrar

þrönghornsgláku.

Börn og unglingar

Ekki gefa

börnum og unglingum yngri en 18 ára

þetta lyf

.

Notkun annarra lyfja samhliða LAVENTAIR ELLIPTA

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð. Ef þú ert ekki viss um hvað þitt lyft inniheldur skaltu ræða við lækninn eða

lyfjafræðing.

Sum lyf geta haft áhrif á hvernig þetta lyf verkar eða aukið líkur á aukaverkunum. Þetta eru m.a.:

-

lyf sem kallast beta-blokkar (svo sem própranólól), til meðferðar við

háum blóðþrýstingi

eða

öðrum

hjartavandamálum

-

ketókónazól eða ítrakónazól, við

sveppasýkingum

-

klaritrómýcín eða telitrómýcín, við

bakteríusýkingum

-

rítónavír, við

HIV sýkingu

lyf sem lækka þéttni kalíums í blóðinu, svo sem sum þvagræsilyf (vatnslosandi töflur) eða sum

lyf sem notuð eru til að meðhöndla astma ( svo sem methýlxantín eða sterar)

-

önnur langverkandi lyf svipuð og þetta lyf sem eru notuð við öndunarvandamálum, t.d.

tíótrópíum, indaceteról. Ekki nota LAVENTAIR ELLIPTA ef þú ert að nota þessi lyf.

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita

ef þú notar eitthvert þessara lyfja.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal

leita ráða hjá

lækninum

áður en lyfið er notað. Ekki nota lyfið ef þú ert barnshafandi nema læknirinn segi þér að

gera það.

Það er ekki vitað hvort innihaldsefni LAVENTAIR ELLIPTA geta borist í brjóstamjólk.

Ef þú ert

með barn á brjósti skalt þú leita ráða hjá lækninum

áður en þú notar LAVENTAIR ELLIPTA.

Ekki nota lyfið ef þú ert með barn á brjósti nema læknirinn segi þér að gera það.

Akstur og notkun véla

Það er ekki líklegt að LAVENTAIR ELLIPTA hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

LAVENTAIR ELLIPTA inniheldur laktósa

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækninn áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á LAVENTAIR ELLIPTA

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur

er ein innöndun á hverjum degi, á sama tíma dag hvern. Þar sem lyfið verkar í

24 klst. dugar ein innöndun á dag.

Ekki nota meira en læknirinn segir þér að nota.

Notið LAVENTAIR ELLIPTA reglulega

Það er mjög mikilvægt að nota LAVENTAIR ELLIPTA á hverjum degi samkvæmt fyrirmælum

læknisins. Það hjálpar við að halda einkennunum niðri allan daginn og nóttina.

Ekki

skal nota LAVENTAIR ELLIPTA gegn

skyndilegri mæði eða blísturshljóðum við öndun

. Ef

þú færð slíkt kast verður þú að nota innöndunartæki með skjótvirku lyfi (svo sem salbútamóli).

Hvernig nota skal innöndunartækið

Sjá „Leiðbeiningar, skref fyrir skref“ í þessum fylgiseðli.

LAVENTAIR ELLIPTA er til innöndunar. Við notkun LAVENTAIR ELLIPTA er því andað um

munn ofan í lungu með ELLIPTA innöndunartækinu.

Ef einkennin batna ekki

Ef einkenni langvinnu lungnateppunnar (mæði, blísturshljóð við öndun, hósti) batna ekki eða versna,

eða ef þú notar skjótvirka innöndunarlyfið oftar en áður:

Hafðu samband við lækninn eins fljótt og hægt er.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú notar af slysni of mikið af lyfinu

skalt þú strax leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi

Sýndu þeim ef unnt er innöndunartækið, umbúðirnar eða þennan fylgiseðil. Þú gætir fundið fyrir

hraðari hjartslætti, skjálfta, sjóntruflunum, munnþurrki eða höfuðverk.

Ef gleymist að nota LAVENTAIR ELLIPTA

Ekki anda inn viðbótarskammti til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Andaðu

aðeins næsta skammti inn á venjulegum tíma. Ef blísturshljóð við öndun eða mæði koma fram skalt þú

nota innöndunartæki með skjótvirku lyfi (svo sem salbútamóli) og leita ráða hjá lækni.

Ef hætt er að nota LAVENTAIR ELLIPTA

Notið lyfið eins lengi og læknirinn ráðleggur það. Það verkar aðeins þegar það er notað. Ekki hætta

nema samkvæmt ráðleggingum læknisins, jafnvel þó þér líði betur, þar sem einkennin geta versnað.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um

notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ofnæmisviðbrögð

Ef þú færð eitthvert eftirtalinna einkenna eftir notkun LAVENTAIR ELLIPTA

skaltu hætta að nota

lyfið og láta lækninn strax vita

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta haft áhrif á allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

húðútbrot (ofsakláða) eða roða

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta haft áhrif á allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

þrota, stundum í andliti eða munni (ofnæmisbjúg)

mikil blísturshljóð við öndun, hósta eða öndunarerfiðleika

skyndilegt máttleysi eða aðsvif (sem getur leitt til losts eða meðvitundarleysis)

Skyndilegir öndunarerfiðleikar

Skyndilegir öndunarerfiðleikar eftir notkun LAVENTAIR ELLIPTA eru mjög sjaldgæfir. Ef þú færð

þyngsli fyrir brjósti, hósta, blísturshljóð við öndun eða mæði strax eftir notkun lyfsins:

Hættu að nota lyfið og leitaðu strax læknisaðstoðar, þar sem um alvarlegt ástand sem

kallast óvæntur berkjukrampi getur verið að ræða.

Algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10

einstaklingum:

sársaukafull og tíð þvaglát (geta verið einkenni þvagfærasýkingar)

særindi í hálsi samhliða nefrennsli

særindi í hálsi

þrýstingstilfinning eða verkur í kinnum og enni (geta verið einkenni skútabólgu)

höfuðverkur

hósti

verkur og erting aftarlega í munni og koki

hægðatregða

munnþurrkur

efri öndunarfærasýking

Sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 100

einstaklingum:

óreglulegur hjartsláttur

hraðari hjartsláttur

hjartsláttarónot

útbrot

skjálfti

truflanir á bragðskyni

hæsi.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 1.000

einstaklingum:

þokusýn

aukinn augnþrýstingur

minnkuð sjón eða verkir í augum vegna hás þrýstings (hugsanleg einkenni gláku)

erfiðleikar og verkur við þvaglát – getur verið vísbending um stíflu í þvagblöðru eða þvagteppu.

Tíðni ekki þekkt

Ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum:

sundl.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á LAVENTAIR ELLIPTA

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni, bakkanum og

innöndunartækinu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið innöndunartækið í innsiglaða bakkanum til varnar gegn raka og ekki taka það úr honum fyrr

en rétt fyrir fyrstu notkun. Nota má lyfið í allt að 6 vikur eftir að bakkinn er opnaður. Skráið daginn

sem farga skal lyfinu, í rýmið sem til þess er ætlað á miðanum. Dagsetningin skal skráð um leið og

innöndunartækið er tekið úr bakkanum.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Ef innöndunartækið er geymt í kæli skal leyfa því að ná stofuhita í a.m.k. eina klukkustund fyrir

notkun.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

LAVENTAIR ELLIPTA inniheldur

Virku innihaldsefnin eru umeclidiniumbrómíð og vílanteról.

Hver stök innöndun gefur skammt (skammt sem fer í gegnum munnstykkið) sem er 55 míkróg af

umeclidiniumi (jafngildir 65 míkróg af umeclidiniumbrómíði) og 22 míkróg af vílanteróli (sem

trífenatat).

Önnur innihaldsefni eru laktósaeinhýdrat (sjá kafla 2 undir „LAVENTAIR ELLIPTA inniheldur

laktósa“) og magnesíumsterat.

Lýsing á útliti LAVENTAIR ELLIPTA og pakkningastærðir

LAVENTAIR ELLIPTA er innöndunarduft, afmældir skammtar.

ELLIPTA innöndunartækið samanstendur af ljósgráum meginhluta, rauðu loki yfir munnstykkið og

skammtateljara. Því er pakkað inn í lagskiptan álbakka með þynnuloki sem fletta má af. Bakkinn

inniheldur poka með þurrkefni til að minnka rakann í pakkningunni.

Virku efnin eru til staðar sem hvítt duft í aðskildum þynnum innan í innöndunartækinu. Hvert

innöndunartæki inniheldur annaðhvort 7 eða 30 skammta. Fjölpakkning sem inniheldur 90 skammta

(3 innöndunartæki með 30 skömmtum) fæst einnig. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu

markaðssettar.

Markaðsleyfishafi:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Írland

Framleiðandi:

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome operations)

Priory Street

Ware

Hertfordshire

SG12 0DJ

Bretland

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Bretland

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No.2,

23 Rue Lavoisier,

27000 Evreux,

Frakkland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

produkt.info@gsk.comBERLIN-CHEMIE AG

Tel.: + 49 (0) 30 67070

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

Menarini Hellas A.E.

Τηλ: + 30 210 8316111-13

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

FAES FARMA, S.A.

Tel: + 34 900 460 153

aweber@faes.es

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

MENARINI France

Tél: + 33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

BIAL, Portela & Ca. SA.

Tel: + 351 22 986 61 00

info@bial.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.

Tel: +39 (0)55 56801

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 397000

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður <{MM/ÁÁÁÁ}> <í

mánuður ÁÁÁÁ

}>

.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Leiðbeiningar, skref fyrir skref

Upplýsingar um innöndunartækið

Þegar LAVENTAIR ELLIPTA er notað í fyrsta skipti þarf ekki að athuga hvort innöndunartækið virki

rétt; það inniheldur afmælda skammta og er tilbúið til notkunar strax.

Askjan með LAVENTAIR ELLIPTA innöndunartækinu inniheldur

Innöndunartækinu er pakkað í bakka.

Ekki opna bakkann fyrr en þú ert tilbúin/n að byrja að nota

nýja innöndunartækið.

Rífðu lokið af til að opna bakkann þegar þú ætlar að nota innöndunarlyfið.

Bakkinn inniheldur poka af

þurrkefni

til að minnka raka. Hentu þurrkpokanum - það má

hvorki

opna

hann, borða

anda honum inn.

Þegar innöndunartækið er tekið úr bakkanum er það lokað.

Ekki opna innöndunartækið fyrr en þú

ert tilbúin/n til að nota lyfið.

Þegar bakkinn hefur verið opnaður skaltu skrá „Fargist“ dagsetninguna

Fylgiseðillinn

Askja

Lok á

bakkann

Innöndunar-

tæki

Þurrkefni

Bakki

Þurrkpoki

á miðann á tækinu, í rýmið sem til þess er ætlað. „Fargist“ dagsetningin er 6 vikum eftir að þú opnar

bakkann. Eftir það skal lyfið ekki lengur notað. Bakkanum má farga þegar búið er að opna hann.

Leiðbeiningarnar um notkun innöndunartækisins hér á eftir eiga bæði við um innöndunartæki með

30 skömmtum (30 daga birgðir) og 7 skömmtum (7 daga birgðir).

1)

Lesið þetta áður en byrjað er

Ef þú opnar og lokar lokinu án þess að lyfinu sé andað inn, tapast skammturinn

Skammturinn sem tapast er örugglega geymdur innan í innöndunartækinu, en verður ekki lengur

aðgengilegur til innöndunar.

Það er ekki hægt að taka af slysni viðbótarmagn af lyfinu eða tvöfaldan skammt í einni innöndun.

Skammtur undirbúinn

Ekki opna lokið fyrr en þú er tilbúin/n til að anda að þér skammtinum.

Ekki hrista innöndunartækið.

Renndu lokinu niður þar til heyrist „smellur“.

Lyfið er nú tilbúið til innöndunar.

Skammtateljarinn telur niður um 1 því til staðfestingar.

Ef skammtateljarinn telur ekki niður þegar þú heyrir „smell“ gefur innöndunartækið ekki

skammt.

Skilaðu því aftur í apótekið og fáðu ráðleggingar.

3)

Andaðu lyfinu að þér

Haltu innöndunartækinu langt frá munninum og andaðu eins vel frá þér og þú getur með

góðu móti.

Ekki

anda frá þér í gegnum innöndunartækið.

Settu munnstykkið á milli varanna og lokaðu munninum þétt umhverfis það.

Ekki

teppa loftopin með fingrunum.

Andaðu einu sinni rólega, jafnt og djúpt að þér. Haltu niðri í þér andanum eins lengi og þú getur

(a.m.k. 3-4 sekúndur).

Taktu innöndunartækið frá munninum.

Andaðu hægt og rólega frá þér.

Ekki er víst að þú finnir fyrir bragði eða áferð lyfsins, jafnvel þótt innöndunartækið sé notað á réttan

hátt.

Notaðu

þurra bréfþurrku

ef þú vilt hreinsa munnstykkið

áður

en lokinu er rennt til baka.

4)

Lokaðu innöndunartækinu

Renndu lokinu upp eins langt og það kemst til að hylja munnstykkið.