Latuda

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Latuda
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Latuda
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • norskt bókmál

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Psycholeptics,
 • Lækningarsvæði:
 • schizofreni
 • Ábendingar:
 • Behandling av schizofreni hos voksne over 18 år og over.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 15

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • autorisert
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002713
 • Leyfisdagur:
 • 19-03-2014
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002713
 • Síðasta uppfærsla:
 • 25-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Latuda 18,5 mg

filmdrasjerte

tabletter

Latuda 37 mg

filmdrasjerte

tabletter

Latuda 74 mg

filmdrasjerte

tabletter

lurasidon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som

ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Latuda er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Latuda

Hvordan du bruker Latuda

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Latuda

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Latuda er og hva det brukes mot

Latuda inneholder virkestoffet lurasidon og tilhører gruppen legemidler kalt antipsykotiska. Det

brukes til behandling av symptomer på schizofreni hos voksne over 18 år. Lurasidon virker ved å

blokkere reseptorer i hjernen som substansene dopamin og serotonin binder seg til. Dopamin og

serotonin er nevrotransmittere (substanser som lar nerveceller kommunisere med hverandre) som er

involvert i symptomer på schizofreni. Ved å blokkere disse reseptorene, hjelper lurasidon til å

normalisere hjerneaktiviteten og reduserer symptomer på schizofreni.

Schizofreni er en sykdom med symptomer som å høre, se eller sanse ting som ikke er der, misforståtte

tanker, uvanlig mistenkelighet, bli tilbaketrukket, usammenhengende tale og tanker og følelsesmessig

flathet. Mennesker med denne sykdommen kan også føle seg deprimerte, ha angst eller skyldfølelse

eller føle seg anspent. Dette legemidlet brukes for å bedre dine symptomer på schizofreni.

2.

Hva du må vite før du bruker Latuda

Bruk ikke Latuda:

dersom du er allergisk overfor lurasidon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

dersom du tar legemidler som kan påvirke nivået av lurasidon i blodet ditt, som:

legemidler mot soppinfeksjoner som itrakonazol, ketokonazol (ikke som shampoo),

posakonazol eller vorikonazol

legemidler mot infeksjon som klaritromycin eller telitromycin (antibiotika)

legemidler mot HIV-infeksjon som kobicistat, indinavir, nelfinavir, ritonavir og sakinavir

boseprevir og telaprevir (legemidler mot kronisk hepatitt)

nefazodon (legemiddel mot depresjon)

rifampicin (legemiddel mot tuberkulose)

karbamazepin, fenobarbital og fenytoin (legemidler mot kramper/epileptisk anfall)

johannesurt (

Hypericum perforatum)

(naturlegemiddel mot depresjon)

Advarsler og forsiktighetsregler

Det kan ta flere dager eller uker før dette legemidlet har full effekt. Kontakt legen din hvis du har

spørsmål om dette legemidlet.

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet eller under behandling, særlig hvis du

har:

Selvmordstanker eller -atferd

Parkinsons sykdom eller demens

har vært diagnostisert med en tilstand der symptomene inkluderer høy feber og muskelstivhet

(også kjent som malignt nevroleptikasyndrom) eller hvis du har opplevd stivhet, skjelvinger

eller problemer med bevegelsen (ekstrapyramidale symptomer) eller unormale bevegelser i

tungen og ansiktet (tardiv dyskinesi). Du bør være klar over at disse tilstandene kan være

forårsaket av dette legemidlet.

hjertesykdom eller behandling av hjertet som kan gi deg tilbøyelighet til lavt blodtrykk eller du

har familiær hjerterytmeforstyrrelse (inklusiv forlenget QT-intervall)

tidligere kramper eller epilepsi

tidligere blodpropper eller hvis noen i familien din tidligere har hatt blodpropper, siden

legemidler mot schizofreni har vært forbundet med dannelse av blodpropper

forstørret bryst hos menn (gynekomasti), hvit utslipp fra brystkjertel (galaktoré), manglende

menstruasjonsblødninger (amenoré) eller erektil dysfunksjon

diabetes eller risiko for diabetes

nedsatt nyrefunksjon

nedsatt leverfunksjon

vektøkning

fall i blodtrykk når du reiser deg, noe som kan forårsake besvimelse.

Dersom du har noen av disse tilstandene, vennligst rådfør deg med legen din siden han/hun kan ønske

å justere dosen din, overvåke deg nøye eller avbryte behandlingen med Latuda.

Barn og ungdom

Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende data hos

disse pasientene.

Andre legemidler og Latuda

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre

legemidler. Dette er spesielt viktig hvis du tar:

legemidler som også virker på hjernen din, siden effekten av disse kan komme i tillegg til

Latudas effekter, på en negativ måte.

legemidler som senker blodtrykket, siden dette legemidlet også kan senke blodtrykket.

legemidler mot Parkinsons sykdom og ”restless legs”-syndrom (urolige bein) (f.eks. levodopa)

siden dette legemidlet kan redusere effekten.

legemidler som inneholder ergotaminalkaloidderivater (til behandling av migrene) og andre

legemidler som terfenadin og astemizol (brukes til behandling av høysnue og andre allergiske

tilstander), cisaprid (til behandling av fordøyelsesproblemer), pimozid (til behandling av

psykiatriske sykdommer), kinidin (til behandling av hjerteproblemer), bepridil (til behandling

av brystsmerter).

Rådfør deg med legen din dersom du tar noen av disse legemidlene siden legen din kanskje må endre

dosen under behandling med Latuda.

Følgende legemidler kan øke nivået av lurasidon i blodet ditt:

diltiazem (til behandling av høyt blodtrykk)

erytromycin (til behandling av infeksjoner)

flukonazol (til behandling av soppinfeksjoner)

verapamil (til behandling av høyt blodtrykk eller brystsmerter).

Følgende legemidler kan redusere nivået av lurasidon i blodet ditt:

amprenavir, efavirenz, etravirin (til behandling av HIV-infeksjon)

aprepitant (til behandling av kvalme og oppkast)

armodafinil, modafinil (til behandling av døsighet)

bosentan (til behandling av høyt blodtrykk eller sår på fingrene)

naficillin (til behandling av infeksjoner)

prednison (til behandling av betennelsessykdommer)

rufinamid (til behandling av kramper).

Rådfør deg med legen din dersom du tar noen av disse legemidlene siden legen din kanskje må endre

Latuda-dosen.

Inntak av Latuda sammen med mat, drikke og alkohol

Alkohol skal unngås når du tar dette legemidlet fordi alkohol vil ha en negativ tilleggseffekt.

Du skal ikke drikke grapefruktjuice når du tar dette legemidlet. Grapefrukt kan påvirke måten dette

legemidlet virker på.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at

du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Du skal ikke ta dette legemidlet under graviditet med mindre du har diskutert dette med legen din.

Hvis legen din har besluttet at den potensielle nytten av behandling under graviditet oppveier den

potensielle risikoen for å skade det ufødte barnet, vil legen din overvåke barnet ditt nøye etter

fødselen. Dette fordi følgende symptomer kan oppstå hos nyfødte av mødre som har brukt lurasidon i

siste trimester (siste tre måneder) av svangerskapet:

skjelvinger, muskelstivhet og/eller -svakhet, døsighet, uro, pusteproblemer og sugeproblemer.

Hvis barnet ditt får noen av disse symptomene, skal du kontakte legen din.

Det er ikke kjent om lurasidon utskilles i morsmelk. Snakk med legen din dersom du ammer eller du

planlegger å amme.

Kjøring og bruk av maskiner

Døsighet, svimmelhet og synsforstyrrelser kan oppstå under behandling med dette legemidlet (se

avsnitt 4, mulige bivirkninger). Du skal ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner før du vet at

dette legemidlet ikke påvirker deg på en negativ måte.

3.

Hvordan du bruker Latuda

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller

apotek hvis du er usikker.

Dosen din bestemmes av legen din og kan være avhengig av:

hvor godt du responderer på dosen

dersom du tar andre medisiner (se pkt. 2, Andre medisiner og Latuda)

dersom du har nyre- eller leverproblemer

Den anbefalte startdosen er 37 mg én gang daglig.

Dosen kan økes eller minskes av legen din innen doseområdet 18,5 mg til 148 mg én gang daglig.

Maksimal dose skal ikke overskride 148 mg én gang daglig.

Svelg tabletten(e) hel med vann for å maskere den bitre smaken. Prøv å ta dosen din regelmessig til

samme tidspunkt hver dag, så det er lettere å huske. Du skal ta dette legemidlet sammen med mat eller

etter at du har spist, siden dette hjelper kroppen din til lettere å ta opp medisinen og virke bedre.

Dersom du tar for mye av Latuda

Hvis du tar mer av dette legemidlet enn du skal, kontakt legen din øyeblikkelig. Du kan oppleve

døsighet, tretthet, unormale kroppsbevegelser, problemer med å stå eller gå, svimmelhet på grunn av

lavt blodtrykk og unormale hjerteslag.

Dersom du har glemt å ta Latuda

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du glemmer en dose, skal du ta

den neste dosen dagen etter den glemte dosen. Hvis du glemmer to eller flere doser, skal du kontakte

lege.

Dersom du avbryter behandling med Latuda

Hvis du avbryter behandling med dette legemidlet vil du miste effekten. Du skal ikke avbryte

behandling med dette legemidlet med mindre legen din har fortalt deg det, siden symptomene dine kan

komme tilbake.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Dersom du får noen av følgende symptomer

skal du øyeblikkelig søke medisinsk hjelp

alvorlig allergisk reaksjon som feber, hevelse i munnen, ansikt, lepper eller tunge, åndenød,

kløe, hudutslett og noen ganger fall i blodtrykk. Disse reaksjonene sees sjelden (kan berøre

inntil 1 av 1000 personer).

alvorlig utslett med blemmer på hud, munn, øyne og kjønnsorganer (Stevens-Johnsons

syndrom).

Feber, svetting, muskelstivhet og redusert bevissthet. Dette kan være symptomer på en tilstand

kjent som malignt nevroleptikasyndrom. Disse reaksjonene sees sjelden (kan berøre inntil 1 av

1000 personer).

Blodpropper i vener, særlig i leggene (symptomer inkluderer hevelse, smerte og rødhet i

leggen), som kan bevege seg i blodårene til lungene og forårsake brystsmerter og problemer

med å puste. Hvis du merker noen av disse symptomene, skal du søke medisinsk hjelp

øyeblikkelig.

Følgende bivirkninger kan også forekomme:

Svært vanlige bivirkninger (kan berøre flere enn 1 av 10 personer):

følelse av rastløshet og vanskeligheter med å sitte stille

døsighet

Vanlige bivirkninger (kan berøre inntil 1 av 10 personer):

Parkinsonisme: Dette er en medisinsk term som beskriver mange symptomer som inkluderer økt

spyttproduksjon eller vann i munnen, sikling, rykninger i kroppen, langsom, redusert eller

nedsatt kroppsbevegelse, uttrykksløst ansikt, muskelspenning, stiv nakke, muskelstivhet, små,

vinglete, korte skritt og mangel på normale armbevegelser ved gange, iherdig blunking ved

nikking av pannen (unormal refleks)

taleproblemer og uvanlige muskelbevegelser, en samling symptomer kjent som

ekstrapyramidale symptomer som typisk involverer uvanlige ufrivillige muskelbevegelser

svimmelhet

muskelspasmer og stivhet

kvalme og oppkast

utslett og kløe

fordøyelsesplager

munntørrhet eller overskudd av spytt

magesmerter

søvnproblemer, tretthet, oppstemthet og angst

vektøkning

økning i kreatinfosfokinase (et enzym i muskler) som ses på blodprøver

økning i kreatinin (en markør for nyrefunksjon) som ses på blodprøver

Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre inntil 1 av 100 personer):

uklar tale

mareritt

muskelverk

leddsmerter

problemer med å gå

stiv holdning

økt nivå av prolaktin, blodglukose (blodsukker) og noen leverenzymer sett på blodprøve

økt blodtrykk

blodtrykksfall når man reiser seg opp, som kan forårsake besvimelse

raske hjerteslag

forkjølelse

hetetokter

tåkesyn

redusert matlyst

svetting

smerter ved urinering

ukontrollerte bevegelser av munn, tunge, armer og ben (tardive dyskinesier)

lave blodnivåer av natrium som kan føre til tretthet og forvirring, muskelkramper, krampe og

koma (hyponatremi).

mangel på energi (letargi)

gass (flatulens)

nakkesmerter

ryggsmerter

Sjeldne bivirkninger (kan berøre inntil 1 av 1000 personer):

rabdomyolyse som er nedbrytning av muskelfiber som fører til frigjøring av muskelfiberinnhold

(myoglobin) i blodet, som muskelsmerte, kvalme, forvirring, unormale hjerteslag og unormal

hjerterytme og muligens mørk urin

økt antall eosinofiler (en type hvite blodlegemer)

hevelse under hudoverflaten (angioødem)

Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

redusert nivå av hvite blodlegemer (som bekjemper infeksjon) og røde blodlegemer (som bærer

oksygen rundt i kroppen)

tanker om å skade seg selv

plutselig følelse av angst

søvnforstyrrelser

ør i hodet

kramper

brystsmerter

unormale nerveimpulser til hjertet

langsomme hjerteslag

diaré

svelgeproblemer

magekatarr

nyresvikt

nyfødte kan ha følgende: uro, økt eller redusert muskeltonus, skjelvinger, søvnighet,

pusteproblemer eller sugeproblemer

unormal brystforstørrelse, smerter i brystene, melkeutskillelse fra brystene

ereksjonsproblemer

smertefull eller manglende menstruasjon

plutselig død forbundet med hjertesykdom

Hos eldre med demens som har tatt legemidler mot schizofreni, er det rapportert en liten økning i

antall dødsfall sammenlignet med de som ikke fikk medisin.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er

nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det nasjonale

meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5.

Hvordan du oppbevarer Latuda

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisteren etter EXP.

Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Dette legemidlet skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Latuda

Virkestoff er lurasidon.

Hver18,5 mg tablett inneholder lurasidonhydroklorid tilsvarende 18,6 mg lurasidon.

Hver 37 mg tablett inneholder lurasidonhydroklorid tilsvarende 37,2 mg lurasidon.

Hver 74 mg tablett inneholder lurasidonhydroklorid tilsvarende 74,5 mg lurasidon.

Andre innholdsstoffer er mannitol, pregelatinisert stivelse, krysskarmellosenatrium,

hypromellose, magnesiumstearat (E470b), titandioksid (E171), makrogol, gult jernoksid (E172)

(i 74 mg), indigotin (E132) (i 74 mg) og karnaubavoks (E903).

Hvordan Latuda ser ut og innholdet i pakningen

Latuda 18,5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til off-white, filmdrasjerte, runde tabletter preget med

”LA”

Latuda 37 mg filmdrasjerte tabletter er hvite til off-white, filmdrasjerte, runde tabletter preget med

”LB”

Latuda 34 mg filmdrasjerte tabletter er lysegrønne, filmdrasjerte, ovale tabletter preget med ”LD”

Latuda filmdrasjerte tabletter er tilgjenglig i pakningsstørrelsene 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1,

90 x 1 eller 98 x 1 i aluminium/aluminiumperforert endose blister.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Roma - Italia

Tilvirker

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Storbritannia

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ancona (AN), Italia

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for

innehaveren av markedsføringstillatelsen:

België/ Belgique/ Belgien

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Lithuania/ Lietuva

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Bulgaria/ България

Анджелини Фарма България ЕООД

бул. Асен Йорданов 10

София 1592

Teл.: + 359 2 975 1395

office@angelini.bg

Luxembourg/ Luxemburg

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Czech Republic/ Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Páteřní 1216/7

635 00 Brno, CZ

Tel: + 420 546 123 111

info@angelini.cz

Hungary/ Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Dayka Gábor u. 3., 214-215. számú iroda

H-1118 Budapest

Tel: + 36 1 336 1614

office@angelini.hu

Denmark/ Danmark

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Malta

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Germany/ Deutschland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Netherlands/ Nederland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Estonia/ Eesti

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Norway/ Norge

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Greece/ Ελλάδα

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Austria/ Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Brigittenauer Lände 50-54

1200 Wien

Tel: + 43 5 9606 0

office@angelini.at

Spain/ España

Angelini Farmacéutica S.A.

C. Osi, 7

E-08034 Barcelona

Tel: + 34 93 253 45 00

Poland/ Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

Tel.: + 48 22 70 28 200

angelini@angelini.pl

France

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda

Rua João Chagas, 53, Piso 3

1499-040 Cruz Quebrada- Dafundo

Tel: + 351 21 414 8300

apoio.utente@angelini.pt

Croatia/ Hrvatska

Angelini Pharma Österreich GmbH,

Podružnica za promidžbu Zagreb

Hektorovićeva 2/5

HR-10000 Zagreb

Tel: + 385 1 644 8232

Romania/ România

Angelini Pharmaceuticals România SRL

Str. Carol Davila, Nr. 9, Sector 5

RO-București 050451

Tel: + 40 21 331 6767

office@angelini.ro

Ireland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovenia/ Slovenija

Angelini Pharma d.o.o.

Koprska ulica 108 A

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 544 65 79

info@angelini.si

Iceland/ Ísland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovak republic/ Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Júnová 33

SK-831 01 Bratislava

Tel: + 421 2 59 207 320

office@angelini.sk

Italy/ Italia

Angelini S.p.A

Viale Amelia 70

I-00181 Roma

Tel: + 39 06 78 0531

Suomi/ Finland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Cyprus/Κύπρος

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Sweden/ Sverige

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Latvia/ Latvija

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

United Kingdom

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

Tel: +44 (0) 207 821 2899

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert MM/ÅÅÅÅ

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.