Latuda

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Latuda
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Latuda
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Psycholeptics,
 • Lækningarsvæði:
 • Geðklofa
 • Ábendingar:
 • Meðferð við geðklofa hjá fullorðnum 18 ára og eldri.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 18

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/002713
 • Leyfisdagur:
 • 20-03-2014
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/002713
 • Síðasta uppfærsla:
 • 04-05-2020

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Latuda 18,5 mg filmuhúðaðar töflur

Latuda 37 mg filmuhúðaðar töflur

Latuda 74 mg filmuhúðaðar töflur

lúrasídón

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Latuda og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Latuda

Hvernig nota á Latuda

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Latuda

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Latuda og við hverju það er notað

Latuda inniheldur virka efnið lúrasídón og tilheyrir hópi lyfja sem kallast geðrofslyf. Það er notað til

að meðhöndla einkenni geðklofa hjá fullorðnum, 18 ára og eldri. Lúrasídón virkar með því að hamla

viðtaka í heilanum þar sem dópamín og serótónín bindast. Dópamín og serótónín eru taugaboðefni

(efni sem gerir taugafrumum kleift að koma boðum á milli sín) sem eiga þátt í einkennum geðklofa.

Með því að hamla viðtaka þeirra í heilanum tekur lúrasídón þátt í því að gera virkni heilans eðlilega og

dregur þannig úr einkennum geðklofa.

Geðklofi er sjúkdómur sem lýsir sér með ofheyrn, ofsjónum eða ofskynjunum, ranghugmyndum,

óvenjulegri tortryggni, óframfærni, samhengislausu tali og hegðun og tilfinningalegri flatneskju.

Einstaklingar með þessa röskun geta einnig verið þunglyndir, kvíðafullir, sakbitnir eða taugaspenntir.

Þetta lyf er notað til að bæta einkenni geðklofa.

2.

Áður en byrjað er að nota Latuda

EKKI MÁ nota Latuda:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir lúrasídóni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6).

ef þú tekur lyf sem kunna að hafa áhrif á magn lúrasídóns í blóði t.d.:

lyf við sveppasýkingum, t.d. ítrakónazól, ketókónazól (nema sem hársápa), pósakónazól

eða vórikónazól

lyf við sýkingum t.d. sýklalyfin klarítrómýsín eða telithromycin

lyf við HIV-sýkingum t.d. kóbísistat, indínavír, nelfínavír, rítónavír og sakvínavír

boceprevir og telaprevir (lyf við langvinnri lifrarbólgu)

nefazódón (lyf við þunglyndi)

rífampisín (lyf notað gegn berklum)

carbamezapin, fenóbarbital og fenýtóín (lyf við flogum)

jóhannesarjurt (

Hypericum perforatum

) (jurtalyf við þunglyndi).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Það getur tekið nokkra daga eða vikur áður en lyfið nær fullri virkni. Leitið til læknisins ef þörf er á

frekari upplýsingum um þetta lyf.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað eða meðan á meðferð stendur,

sérstaklega ef þú ert með:

sjálfsvígshugleiðingar eða hegðun

Parkinsonsveiki eða vitglöp

sögu um ástand sem einkennist m.a. af háum hita og vöðvastífleika (einnig þekkt sem illkynja

sefunarheilkenni) eða ef þú hefur einhvern tíma fundið fyrir stífni, skjálfta eða erfiðleikum við

hreyfingu (utanstrýtueinkenni) eða óeðlilegum hreyfingum í tungu eða andliti (síðkomin

hreyfitruflun). Þú þarft að gera þér grein fyrir að þetta ástand getur stafað af lyfinu

hjartasjúkdóm eða ert á meðferð við hjartasjúkdómi sem hefur tilhneigingu til að lækka

blóðþrýsting eða hefur fjölskyldusögu um óreglulegan hjartslátt (þ.m.t. lengingu QT-bils)

sögu um krampa (flog) eða flogaveiki

sögu um blóðtappa eða ef einhver í fjölskyldu þinni hefur sögu um blóðtappa, þar sem lyf við

geðklofa hafa verið tengd myndun blóðtappa

stækkuð brjóst karla (kvenleg karlbrjóstastækkun), útferð mjólkur úr geirvörtu (mjólkurflæði),

stöðvaðar tíðir (tíðateppa) eða risvandamál

sykursýki eða tilhneigingu til sykursýki

skerta nýrnastarfsemi

skerta lifrarstarfsemi

þyngdaraukningu

blóðþrýsingsfall þegar þú stendur upp sem getur valdið yfirliði.

Ef þú hefur einhvern af þessum sjúkdómum skaltu leita ráða hjá lækninum, þar sem hann gæti þurft að

aðlaga skammtinn eða fylgjast nánar með þér eða stöðva meðferð með Latuda.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun þessa lyfs fyrir börn og unglinga yngri en 18 ára þar sem gögn vantar fyrir

þessa sjúklinga.

Notkun annarra lyfja samhliða Latuda

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef þú tekur:

önnur lyf sem einnig virka á heilann þar sem áhrif þeirra gætu haft neikvæð viðbótaráhrif á áhrif

Latuda á heilann

lyf sem lækka blóðþrýsting þar sem þetta lyf getur einnig lækkað blóðþrýsting

lyf við Parkinsonsveiki og fótaóeirð (t.d. levódópa) þar sem lyfið getur dregið úr áhrifum þeirra

lyf sem innihalda afleiður ergotalkalóíða (notuð til að meðhöndla mígreni) og önnur lyf, þ.m.t.

terfenadín og astemízól (notuð til að meðhöndla frjókornaofnæmi og annað ofnæmi), císapríð

(notað til að meðhöndla meltingarvandamál), pímózíð (notað til að meðhöndla geðræna

sjúkdóma), kínidín (notað til að meðhöndla hjartasjúkdóma) og beprídíl (notað við brjóstverk).

Látið lækninn vita ef eitthvert ofangreindra lyfja er notað þar sem hann gæti þurft að breyta skammti

lyfsins meðan á meðferð með Latuda stendur.

Eftirfarandi lyf kunna að auka magn lúrasídóns í blóðinu:

diltíazem (við háum blóðþrýstingi)

erýtrómýcín (gegn sýkingum)

flúkónazól (til að meðhöndla sveppasýkingar)

verapamíl (við háum blóðþrýstingi eða brjóstverk).

Eftirfarandi lyf kunna að draga úr magni lúrasídóns í blóðinu:

amprenavir, efavírenz, etravirin (til meðferðar á HIV sýkingu)

aprepítant (til að meðhöndla ógleði og uppköst)

armódafiníl, módafíníl (við syfju)

bósentan (við háþrýstingi eða sárum á fingrum)

nafcillin (gegn sýkingum)

prednisón (gegn bólgusjúkdómum)

rúfínamíð (við flogum).

Látið lækninn vita ef eitthvert þessara lyfja er notað þar sem hann gæti þurft að breyta skammti

Latuda.

Notkun Latuda með mat, drykk eða áfengi

Forðast ætti notkun áfengis meðan á töku þessa lyfs stendur. Það er vegna þess að áfengi mun hafa

viðbótar neikvæð áhrif.

Ekki á að drekka greipaldinsafa meðan lyfið er notað. Greipaldin getur haft áhrif á hvernig lyfið

virkar.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en lyfið er notað.

Ekki á að nota lyfið á meðgöngu nema læknirinn hafi samþykkt það.

Ef læknirinn ákveður að hugsanlegur ávinningur af meðferð á meðgöngu réttlæti hugsanlega áhættu

fyrir ófædda barnið mun læknirinn fylgjast vel með barninu eftir fæðingu. Það er vegna þess að

eftirfarandi einkenni geta komið fram hjá nýburum mæðra sem hafa notað lúrasídón síðustu þrjá

mánuði meðgöngu:

skjálfti, vöðvastífni og/eða vöðvaslappleiki, syfja, æsingur, öndunarerfiðleikar og erfiðleikar við

fæðugjöf.

Ef barnið fær einhver af þessum einkennum skal hafa samband við lækninn.

Ekki er vitað hvort lúrasídón berst í brjóstamjólk. Látið lækninn vita ef barn er haft á brjósti eða ef

brjóstagjöf er ráðgerð.

Akstur og notkun véla

Syfja, sundl og sjóntruflanir geta komið fram meðan á meðferð með lyfinu stendur (sjá kafla 4,

Hugsanlegar aukaverkanir). Ekki aka eða stjórna tækjum eða vélum fyrr en vitað er að lyfið hefur ekki

neikvæð áhrif.

3.

Hvernig nota á Latuda

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á

lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn ákveður skammtinn sem getur ráðist af:

hversu vel þú svarar skammti

ef þú tekur einhver önnur lyf (sjá kafla 2, Notkun annarra lyfja samhliða Latuda)

ef þú átt við nýrna- eða lifrarvandamál að stríða.

Ráðlagður upphafsskammtur er 37 mg einu sinni á dag.

Læknirinn gæti aukið eða minnkað skammtinn innan skammtabilsins 18,5 mg til 148 mg einu sinni á

dag. Hámarksskammtur ætti ekki fara yfir 148 mg einu sinni á dag.

Gleypið töflurnar í heilu lagi með vatni þar sem þær eru beiskar á bragðið. Best er að taka töfluna á

sama tíma á hverjum degi til að auðveldara sé að muna eftir að taka lyfið. Lyfið á að taka með mat eða

strax eftir máltíð því það bætir frásog þess og verkun.

Ef tekinn er stærri skammtur af Latuda en mælt er fyrir um

Ef tekinn er stærri skammtur af lyfinu en mælt er fyrir um á að láta lækninn tafarlaust vita. Syfja,

þreyta, óeðlilegar líkamshreyfingar, erfiðleikar við að standa og ganga, sundl vegna lækkaðs

blóðþrýstings og óeðlilegur hjartsláttur getur komið fram.

Ef gleymist að taka Latuda

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef gleymist að taka

einn skammt á að taka næsta skammt daginn eftir. Ef gleymist að taka tvo eða fleiri skammta á að hafa

samband við lækninn.

Ef hætt er að nota Latuda

Ef þú hættir að nota lyfið hættir það að virka. Þú skalt ekki hætta að taka lyfið nema læknirinn gefi

fyrirmæli um það þar sem einkennin geta komið aftur.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef þú finnur fyrir einhverjum eftirtalinna einkenna

skaltu leita læknishjálpar þegar í stað

veruleg ofnæmisviðbrögð sem geta lýst sér með hita, bólgu í munni, andliti, vörum eða tungu,

mæði, kláða, húðútbrotum og stundum lækkun blóðþrýstings. Þessi viðbrögð eru sjaldgæf (geta

komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum).

Alvarleg blöðruútbrot sem hafa áhrif á húðina, munninn, augun og kynfærin (Stevens-Johnson-

heilkenni)

Hiti, svitamyndun, vöðvastífleiki og skert meðvitund. Þetta gætu verið einkenni sjúkdóms sem

kallast illkynja sefunarheilkenni. Þessi viðbrögð eru mjög sjaldgæf (geta komið fyrir hjá allt að

1 af hverjum 1.000 einstaklingum).

Blóðtappar í bláæðum, einkum í fótleggjum (einkenni eru m.a. bólga, verkur og roði á fótlegg),

sem geta borist með blóðæðum til lungnanna og valdið brjóstverk og öndunarerfiðleikum. Ef þú

finnur fyrir einhverjum þessara einkenna skaltu leita læknishjálpar þegar í stað.

Eftirfarandi aukaverkanir kunna einnig að koma fram:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Eirðarleysi og erfiðleikar með að sitja kyrr

syfja.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Heilkenni lamariðu: Þetta er læknisfræðilegt heiti sem lýsir mörgum einkennum sem eru m.a.

aukin munnvatnsmyndun, slefa, kippir þegar útlimir eru beygðir, hægar, minnkaðar eða skertar

hreyfingar líkamans, svipbrigðaleysi í andliti, vöðvastífleiki, hnakkastirðleiki, vöðvastirðleiki,

stutt, dragandi, hröð skref og skortur á eðlilegum hreyfingum handa við gang, stöðugt blikk sem

svörun við banki á enni (óeðlilegt viðbragð)

talörðugleikar, óeðlilegar vöðvahreyfingar; samansafn einkenna sem kallast utanstrýtueinkenni

sem fela venjulega í sér óeðlilegar, tilgangslausar, ósjálfráðar vöðvahreyfingar.

sundl

vöðvakrampar og stirðleiki

ógleði, uppköst

útbrot og kláði

meltingartruflanir

munnþurrkur eða of mikil munnvatnsframleiðsla

kviðverkur

svefnörðugleikar, þreyta, æsingur og kvíði

þyngdaraukning

hækkun á kreatínfosfókínasa (ensím í vöðvum) - sést í blóðprufum

kreatínínhækkun (viðmið um nýrnastarfsemi) – sést í blóðprufum.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

þvoglumæli

martraðir

vöðvaverkir

liðverkir

erfiðleikar við gang

stíf líkamsstaða

hækkað prólaktín í blóði, hækkun á blóðsykri, hækkun ákveðinna lifrarensíma, kemur fram í

blóðprufum

hækkaður blóðþrýstingur

blóðþrýstingsfall þegar staðið er upp sem getur valdið yfirliði

hraður hjartsláttur

kvef

hitasteypa

þokusýn

minnkuð matarlyst

sviti

verkur við þvaglát

ósjálfráðar hreyfingar munns, tungu og útlima (síðkomin hreyfitruflun)

lágt natríum í blóði sem getur valdið þreytu og ringlun, vöðvakippum, flogum og dái

(blóðnatríumlækkun).

þróttleysi (drungi)

vindgangur

hálsverkur

bakverkur

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Rákvöðvalýsa, sem er niðurbrot vöðvaþráða sem leiðir til losunar á innihaldi vöðvatrefja

(mýóglóbíns) inn í blóðrásina og lýsir sér í vöðvaverk, uppköstum, rugli, óeðlilegum hjartslætti

og takti og hugsanlega dökku þvagi

aukning á eósínofílum (tegund hvítra blóðkorna).

bólgur undir yfirborði húðar (ofsabjúgur)

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

fækkun hvítra blóðkorna (sem berjast gegn sýkingum) og rauðra blóðkorna (sem bera súrefni

um líkamann)

vísvitandi sjálfsskaði

skyndileg kvíðatilfinning

svefntruflanir

svimatilfinning

krampar (flog)

brjóstverkur

óeðlileg taugaboð í hjarta

hægur hjartsláttur

niðurgangur

erfiðleikar við að kyngja

erting í magaslímhúð

nýrnabilun

hjá nýfæddum börnum getur eftirfarandi komið fram: æsingur, aukin eða minnkuð

vöðvaspenna, skjálfti, syfja, öndunarörðugleikar eða erfiðleikar við fæðugjöf

óeðlileg brjóstastækkun, verkir í brjóstum, mjólkurseyting frá brjóstum

risvandamál

sársaukafullar eða engar tíðablæðingar

skyndidauði í tengslum við hjartasjúkdóm.

Greint hefur verið frá smávægilegri aukningu á dauðsföllum hjá öldruðum með vitglöp sem fengu lyf

við geðklofa, í samanburði við þá sem ekki fengu lyfin.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Þú getur einnig tilkynnt aukaverkanir beint á eftirfarandi vef:

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Latuda

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Latuda inniheldur

Virka innihaldsefnið er lúrasídón.

Hver 18,5 mg tafla inniheldur lúrasídón hýdróklóríð sem jafngildir 18,6 mg lúrasídón.

Hver 37 mg tafla inniheldur lúrasídón hýdróklóríð sem jafngildir 37,2 mg lúrasídón.

Hver 74 mg tafla inniheldur lúrasídón hýdróklóríð sem jafngildir 74,5 mg lúrasídón.

Önnur innihaldsefni eru mannitól, forhleypt sterkja, natríum kroskarmellósi, hýprómellósi,

magnesíumsterat (E 470b), títandíoxíð (E171), makrógól, gult járnoxíð (E172) (í 74 mg töflum),

indígótín (E132) (í 74 mg töflum) og karnúbavax (E903).

Lýsing á útliti Latuda og pakkningastærðir

Latuda 18,5 mg filmuhúðaðar töflur eru hvítar til beinhvítar, filmuhúðaðar, kringlóttar töflur

merktar með „LA‟

Latuda 37 mg filmuhúðaðar töflur eru hvítar til beinhvítar, filmuhúðaðar, kringlóttar töflur

merktar með „LB‟

Latuda 74 mg filmuhúðaðar töflur eru fölgrænar, filmuhúðaðar, sporöskjulaga töflur merktar

með „LD‟.

Latuda filmuhúðaðar töflur eru fáanlegar í pakkningastærðum sem innihalda 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1,

56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 og 98 x 1 filmuhúðaða töflu í ál/ál rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Róm - Ítalía

Framleiðandi

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Units 2-7

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford

HR3 5PG

Bretland

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA

Via Vecchia del Pinocchio, 22 60100

Ankóna (AN), Ítalía

Millmount Healthcare Ltd.

Block-7, City North Business Campus,

Stamullen, Co. Meath, K32 YD60,

Írland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/ Belgique/ Belgien

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Lithuania/ Lietuva

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Bulgaria/ България

Анджелини Фарма България ЕООД

бул. Асен Йорданов 10

София 1592

Teл.: + 359 2 975 1395

office@angelini.bg

Luxembourg/ Luxemburg

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Czech Republic/ Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Páteřní 1216/7

635 00 Brno, CZ

Tel: + 420 546 123 111

info@angelini.cz

Hungary/ Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Dayka Gábor u. 3., 214-215. számú iroda

H-1118 Budapest

Tel: + 36 1 336 1614

office@angelini.hu

Denmark/ Danmark

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Malta

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Germany/ Deutschland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Netherlands/ Nederland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Estonia/ Eesti

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Norway/ Norge

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Greece/ Ελλάδα

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Austria/ Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Brigittenauer Lände 50-54

1200 Wien

Tel: + 43 5 9606 0

office@angelini.at

Spain/ España

Angelini Farmacéutica S.A.

C. Osi, 7

E-08034 Barcelona

Tel: + 34 93 253 45 00

Poland/ Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

Tel.: + 48 22 70 28 200

angelini@angelini.pl

France

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda

Rua João Chagas, 53, Piso 3

1499-040 Cruz Quebrada- Dafundo

Tel: + 351 21 414 8300

apoio.utente@angelini.pt

Croatia/ Hrvatska

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco –

A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rim - Italija

Tel: + 39 06 78 0531

Romania/ România

Angelini Pharmaceuticals România SRL

Str. Carol Davila, Nr. 9, Sector 5

RO-București 050451

Tel: + 40 21 331 6767

office@angelini.ro

Ireland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovenia/ Slovenija

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco –

A.C.R.A.F. S.p.A.

Viale Amelia 70, 00181

Rim - Italija

Tel: + 39 06 78 0531

Iceland/ Ísland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Slovak republic/ Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Júnová 33

SK-831 01 Bratislava

Tel: + 421 2 59 207 320

office@angelini.sk

Italy/ Italia

Angelini S.p.A

Viale Amelia 70

I-00181 Roma

Tel: + 39 06 78 0531

Suomi/ Finland

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Cyprus/Κύπρος

ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Aχαίας 4 & Τροιζηνίας

GR-14564 Νέα Κηφισιά

Τηλ: + 30 210 626 9200

info@angelinipharma.gr

Sweden/ Sverige

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

Latvia/ Latvija

Sunovion Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam, Netherlands

med.infoeu@sunovion.com

United Kingdom

Sunovion Pharmaceuticals Europe Ltd.

Tel: +44 (0) 207 821 2899

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður MM/ÁÁÁÁ

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is